Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skat - University College Syddanmark

University College Syddanmark
29/09-2017 10:19
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Haderslev

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Chefkonsulent, ph.d. Marianne Kemény Hviid Ledelsessekretariatet E: mkhv@ucsyd.dk M: 7266 2035

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Tax

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Taxation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Gymnasiale uddannelser giver adgang til uddannelsen på kvote 1


På kvote 2 optages kontoruddannede uden yderligere adgangskrav


Øvrige uddannelser hvor følgende fag er bestået med 02 efter 7-trinsskalaen: • Engelsk på C-niveau og

 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau eller Erhvervsøkonomi på C-niveau eller Matematik på C-niveau

 • Dansk A-niveau

 • Samfundsfag C-niveau


Adgangskravene kan opfyldes gennem supplerende adgangskursus


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Der rekrutteres et nyt selvtændigt cencorkorps til uddannelsen i samarbejde med øvrige udbydere af uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
PB i Skat UPLOAD.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt
PH Metropol har i foråret 2017 fået professionsbacheloruddannelsen i skat godkendt som ny uddannelse med et optag på 50 studerende de to første år stigende til 100 studerende ved tredje optag.


Medio juni 2017 offentliggjorde Skatteministeriet sine planer for reorganisering af sine styrelser og publikationen: "En skatteforvaltning i hele Danmark, Skatteforvaltningen 2021," hvori der dels opregnes ni styrelser (to eksisterende og syv nye), der placeres med hovedsæder og afdelinger 26 steder landet over, dels redegøres for at der samlet set frem mod 2021 tilføres skattestyrelserne ca. 1500 nye medarbejdere uden for Hovedstadsområdet, heraf 320 i Region Syddanmark; vest for Storebælt vil tallet samlet set være 1160 nye medarbejdere. Hertil kommer, at 2.300 nuværende skattemedarbejdere forventes at gå på pension eller finde anden beskæftigelse frem mod 2021. Skatteministeriet forventer således, at der frem mod 2021 skal rekrutteres op mod 3.300 medarbejdere, hvoraf en stor del vil skulle ansættes i de 18 afdelinger vest for Storebælt.


På baggrund af Skatteministeriets udmelding i juni 2017 vurderer UC SYD, at PH Metropol ikke alene vil kunne dække efterspørgslen i hele landet.


Et udbud af PB i Skat hos UC SYD på Campus Haderslev vil tage sigte på at bidrage til at dække den øgede efterspørgsel, der ventes i skattestyrelsernes afdelinger først og fremmest i UC SYD’s eget dækningsområde og endvidere i Region Syddanmark samt i en vis udstrækning i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Udbuddet vil blive tonet, i det omfang det er muligt, så det matcher efterspørgslen hos aftagerne.


UC SYD planlægger i samarbejde med aftagerfeltet at anvende mulighederne under Åben Uddannelse til at udbyde elementer/moduler/dele af PB i Skat til medarbejdere i branchen, som hurtigt skal opkvalificeres til at kunne løse specifikke opgaver i de respektive styrelser/lokale afdelinger. Der vil formentlig blive tale om samlæsning i et vist omfang mellem grunduddannelsesstuderende og studerende under Åben Uddannelse; indtag af ÅU-studerende forventes at kunne bidrage til at sikre et bredt udbud af valgfag/toninger af uddannelsen.


For uddybning henvises til det uploadede dokument, s 1-2.Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

UC SYD har rekvireret en undersøgelse hos Deloitte Consulting (september 2017): ”Afdækning af behov for professionsbachelorer i skat i region Syddanmark. Baggrundsmateriale til UC SYD’s ansøgning om prækvalifikation. 2017”, se det uploadede dokument s. 3-14.


Den årlige efterspørgsel hos Skatteforvaltningen i Region Syddanmark estimeres af Deloitte til at være ca. 70 medarbejdere med en uddannelse på mellemlangt niveau. Tilsvarende estimeres en årlig efterspørgsel på 30 medarbejdere med en uddannelse på mellemlangt niveau” hos private arbejdsgivere). Tilsammen estimeres således en efterspørgsel på ca. 100 medarbejdere årligt i Region Syddanmark.


Når PB i Skat er fuldt indfaset på UC SYD vil antallet af dimittender være på 40 årligt (ved 100 % gennemførelse), dvs. fra 2024. UC SYD’s produktion af uddannede med PB i Skat forventes således ikke at kunne dække hele efterspørgslen for medarbejdere med en uddannelse på mellemlangt niveau i Region Syddanmark; der vil være plads til øvrige, dvs. både akademi-, professionsbachelor- og diplomuddannede som fx finansøkonomer, finansbachelorer og professionsbachelorer i offentlig administration, som allerede i dag rekrutteres til de offentlige og private virksomheder, der beskæftiger sig med skat.


For uddybning henvises til det uploadede dokument.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?


 


Deloitte har gennemført en deskresearch af de forudsætninger PH Metropol, har fået uddannelsen prækvalificeret på (Deloitte, afsnit 1.2), samt af de nye forudsætninger, som skatteministeriet meldte ud i juni 2017.


Deloitte har desuden gennemført Interviews med 9 centrale virksomheder, offentlige såvel som private, i Region Syddanmark. UC SYD og Deloitte udarbejdede i fællesskab en interviewguide, som dels præsenterede uddannelsen, dels omfattede spørgsmål om: • Efterspørgsel af skattefaglige medarbejdere på mellemlangt videregående niveau, generelt og specifikt

 • Udbud af praktikpladser

 • Udbud af eksterne kompetencer

 • Aktuelle behov for opkvalificering af nuværende medarbejdere.


For uddybning henvises til det uploadede dokument s. 4-5.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Uddannelsen til PB i skat er ikke dimensioneret.


På det samfundsfaglige/-videnskabelige område udbyder UC SYD følgende grund-, efter- og videreuddannelser på Campus Haderslev: AU i Beskæftigelse. Diplom i Beskæftigelse. Den Sociale Diplomuddannelse, Diplom i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK), PB i Offentlig Administration (PBOA, udbydes p.t. på Campus Esbjerg, ansøgning om dublering i Haderslev er indsendt, se det uploadede dokument, rektors brev, s. 1/1) 


Af disse uddannelser er det kun PBOA, der er beslægtet med PB i Skat, og det kun i ganske beskeden grad, idet PBOA  har et enkelt valgmodul om skatte- og afgiftssystemet. Uddannelserne til PB i Skat og PB i Offentlig Administration er desuden fælles om at uddanne de studerende til at kunne agere i offentlige institutioner og virksomheder og til at kunne samarbejde tværfagligt. De to uddannelser komplementerer hinanden inden for det offentlige system, men har hver deres faglige kernekompetencer. Ingen af uddannelserne er dimensionerede. Deloitte’s behovsundersøgelser viser, at der efterspørgsel efter begge typer medarbejdere. Aftagerfeltet for PB i Offentlig Administration er først og fremmest kommunerne, og aftagerfeltet for PB i Skat vil først og fremmest være Skattestyrelserne, men der vil være et vist overlap, således at skattestyrelserne også beskæftiger medarbejdere med PB i Offentlig Administration og kommunerne også vil kunne beskæftige medarbejdere med PB i Skat, ligesom begge i en vis udstrækning kan/vil kunne finde beskæftigelse i den private sektor.

PH Metropol har i sin prækvalifikationsansøgning opgjort, at der rekrutteres skattefaglige medarbejdere fra: • Erhvervsuddannelser: Kontoruddannelse med specialisering inde for adminsitration, revision og økonomi med elevforløb i en offentlig eller privat virksomhed
  Kontoruddannede kan optages på PB i Skat

 • Korte videregående uddannelser: Finansøkonom, kommunomuddannelsen og jordbrugsteknologiuddannelsen

 • Mellemlange videregående uddannelser: HA.Jur.-skat, BA.Jur. og professionsbachelor i ofentlig administration, finansbachelor

 • Lange videregående uddannelser: Cand.Jur., Cand.Merc.Jur., Cand.Oecon., Cand.Polit., Cand.Oecon.Agro. og Cand.Merc.Aud., Master i skat
  Visse af kandidatuddannelserne og masteruddanenlsen vil være relevante overbygningsuddannelser til PB i Skat


I uddannelserne under de tre første punkter indgår kun i beskeden grad skattefagligt indhold (0-15 ECTS). På mellemlangt videregående niveau findes desuden hos PH Metropol diplom i skat, som er en deltidsuddannelse, der oftets benyttes af allerede ansatte medarbejdere, der ønskes om- eller opskolet. I de nævnte lange videreggående uddannelser findes i højere grad skattefagligt indhold. Det er imidlertid UC SYD's klare opfattelse efter interviewrunde (jf. det uploadede dokument), at både de offentlige og private virksomheder skelner skarpt mellem hvilke opgaver, der varetages af kandidatuddannede, og hvilke der varetages af medarbejdere med korte- henholdsvis mellemlange videregående uddannelser.


Respondenterne i Deloittes undersøgelse (jf. upload) omtalte tre akademi- og professionsbacheloruddannelser, som de kendte og i et vist rekrutterer medarbejdere fra: Finansøkonom (ledighed ca. 8 % i 7. kvartal), finansbachelor (ledighed ca. 5 % i 7. kvartal) og professionsbachelor i offentlig administration (ledighed ca. 13 % i 7. kvartal); rekrutteringen fra disse tre uddannelser forventes at fortsætte også efter PB i Skat begynder at dimittere, eftersom dimittenderne fra de tre omtalte uddannelser besidder kompetencer, som ikke ligger i PB i Skat. Ingen af de tre omtalte uddannelser er dimensionerede. UC SYD udbyder selv profesionsbachelor i offentlig administration i Esbjerg, og ansøger nu også om udbudsret i Haderslev for at dække efterspørgslen i den sydøstlige del af sit dækningsområde.
Uddannede som finansøkonom AK (retter sig mod banker, ejendomsadministration og forsikringsselskaber/EASV og IBA), AU i Skatter og afgifter (retter sig mod det merkantile område/EASV og IBA) og finansbachelor (retter sig mod banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og revisorer/IBA) fungerer i dag i SKAT til at løse nogle af de opgaver, som PB i Skat retter sig imod, men hovedsigtet for dem alle er den merkantile sektor.


PB i Skat vil, som også PH Metropol har redegjort for, ikke fortrænge de nævnte merkantilt rettede AK-, AU- og PB-uddannelser på erhvervsakademierne. PB i Skat vil fylde det kompetencegab, som allerede nu er udtalt, og som forventes at stige i de kommende år.


UC SYD har tilpasset sit antal studiepladser på PB i skat, således at PB i Skat ikke kannibaliserer de omtalte akademi- og professionsbacheloruddannelser.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmulighederDe studerende rekrutteres fra de gymnasiale uddannelser og fra EUD-kontoruddannelsen samt andre med specifikke kombinationer af gymnasiale fag på A-, B- og C-niveau.


UC SYD har henvendt sig til alle institutioner i sit dækningsområde (10 kommuner), der er leverandører, dvs. 17 gymnasiale uddannelser, 2 VUC’er, 2 EUD-institutioner med kontoruddannelse. I henvendelsen orienterede UC SYD om den nye uddannelse til PB i Skat og opfordrede institutionerne til at tilkendegive interesse for uddannelsen. Alle leverandør-institutioner har besvaret henvendelsen med positive støtteerklæringer. UC SYD har på tilsvarende vis henvendt sig til erhvervsakademierne (to) og SDU. Det ene erhvervsakademi har tilkendegivet, at de ønsker at drøfte sagen senere i oktober 2017, det andet har ikke besvaret henvendelsen. SDU, der bl.a. tilbyder en række  masteruddannelser, der vil være relevante for skatteuddanndede, har reageret med en positiv støtteerklæring. UC SYD har endvidere hørt sit uddannelsesudvalg for professionsbachelor i Offentlig Administration, der ligeledes af afgivet positiv støtteerklæring for at oprette PB i Skat i Haderslev.


Undervisnings- og Forskningsministeriets opgørelse i "Optag 2017, Demografisk udvikling, nr. 10" viser, at der er svag tilbagegang i såvel antallet af studenter og i antallet af optagne på de videregående uddannelser i 2017, ligesom prognosen for antallet af unge i alderen 19-25 viser et fald efter 2020.


I UFM's "Optag 2017, Regionale fordelinger, nr. 8" vises, at der i 2017 er et fald på 5 % i Region Syddanmark i antallet af optagne på de videregående uddannelser; UC SYD kan dog notere sig en samlet fremgang på 1%. Kigger man på tallene for kommunerne er der store udsving; Fx, Haderslev + 9 %, Fredericia - 6 %, Kolding - 13 %, Sønderborg - 29 % og Aabenraa + 37 % (udsvingene i de sidste to byer hænger givetvis for hovedparten sammen med flytningen af sygeplejeskolen fra Sønderborg til Aabenraa). Det centrale tal er imidlertid det generelle fald i regionen.


En anden central demografisk faktor er kønsfordelingen i optaget, jf. UFM: "Optag 2017, Køn, nr. 12". Det fremgår her, at kvindeandelen er er særlig høj på det sundhedsfaglige område (85 %) og det samfundsfglige område (82 %) - områder som i høj grad præger UC SYD's uddannelsesportefølje. Kun på det medie- og kommunikationsfaglige område, hvor UC SYD udbyder tre uddannelser, er kønsfordelingen mere jævnbyrdig (K 60 % og M 40 %).


UFM's tal fra 2017 bekræfter tendenser, som UC SYD er optaget af. I UC SYD's mål og strategi indgår bl.a., at UC SYD arbejder med dels at øge optaget af mænd, dels at øge optaget af studerende med uddannelsesfremmed baggrund for at sikre, at der også fremover vil være uddannede inden for efterspurgte professioner såvel lokalt som regionalt. Det er UC SYD's vurdering, at et udbud af PB i Skat vil kunne stimulere rekrutteringen fra netop disse to grupper, idet professionen i høj grad signalerer kompetencer omkring økonomi. Til sammenligning viser UFM's opgørelse at det økonomisk-merkantile område tiltrækker lige mange kvinder og mænd.


Inden for Ledelse udbyder UC SYD på Campus Haderslev: AU i Ledelse (i samarbejde med IBA i Kolding og EASV i Esbjerg), Diplom i Ledelse, Diplom i Offentlig Ledelse. Disse lederuddannelser kunne alle være relevante som tilbygning til en person med PB i Skat og mindst to års relevant erhvervserfaring.Især tre uddannelser har interesse som til- og overbygningsuddannelser for PB i Skat: Diplom i Skat, Diplom i Vurdering og Master i Skat. Kandidatuddannelserne i jura og merc.aud. giver mulighed for at udbygge det skattefaglige grundlag fra PB i Skat i kombination med andre kompetencer på videnskabeligt grundlag.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsenFørste optag september 2018 optages 20 studerende.


Andet optag september 2019 optages 30 studerende


Tredje og følgende år optages i september 40 studerende.


Behovet for dimittender vil blive fulgt løbende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Tilvejebringelse af praktikpladser indgår i Deloittes rapport, afsnittene 2.1.1.1 og 2.1.2.1.


Respondenternes tilkendegivelser er dels præget af, at uddannelsen er helt ny og derfor har ingen praktikanter endnu været ude - det vil først ske i foråret 2021 - dels at reorganiseringen af de nye skattestyrelser endnu ikke er faldet på plads.


Respondenterne er imidlertid positive over for uddannelsen, og især positive over for, at der kommer et udbud af uddannelsen i Haderslev. Der er også blandt respondenterne forståelse for, at branchen skal være med til at løfte praktikopgaven, men det er de færreste, der kan binde sig til konkrete løfter på den aktuelle baggrund og med så lang tidshorisont, som der er tale om.


PÅ det foreliggende grundlag estimerer Deloitte, at der pr. år i Region Syddanmark kan findes 4-9 praktikpladser i Skattestyrelserne og 5-18 i private virksomheder. Derudover forventer UC SYD i et vist omfang at kunne trække på praktikpladser hos  skattestyrelserne i Ringkøbing og i Horsen og evt. i hele Jylland samt i private virksomheder i Midt- og Nordjylland.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Rektor har i sin skrivelse til Uddannelses- og forskningsministeriet redegjort for de samlede strategiske mål med placering af UC SYD's udbud i henholdsvis Kolding og Haderslev, se det oploadede dokument, s. 1/1.


Et udbud af PB i Skat med placering i Haderslev understøtter Skatteministeriets bestræbelse på at decentalisere skattestyrelserne. Det er UC SYD's vurdering, at decentralisering af statslige arbejdspladser bedst understøttes, når tilhørende uddannelser også placeres decenralt, og at placering af et udbud af PB i Skat i Haderslev vil styrke de decentrale skattestyrelsers/skattecentres mulighed for at tiltrække medarbejdere med relevante kompetencer.


UC SYD's samlede uddannelsesprofil vil samtidig blive styrket af et udbud af PB i skat, som forventes at være attraktivt for borgere, der gerne vil bidrage til sikring af velfærdssamfundets eksistens på anden måde end ved at træde ind i en af sundhedsprofessionerne.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Godkendelse af nyt udbud - PB i Skat - UDSYD (Haderslev).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til UCSyd- Godkendelse af nyt udbud - PB i skat.pdf