Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2017 09:04
2017-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Roskilde

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lis Schapiro 50762605 lisc@easj.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Quality and metrology

Den uddannedes titel på dansk
Akademiuddannet i Kvalitet og måleteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Quality and metrology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til en akademiuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:


1) Relevant erhvervsuddannelse


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)


3) Gymnasial uddannelse med matematik niveau B og fysik niveau C


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3


Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. dog stk. 3.


Stk. 3. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.


Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne efter stk. 1, kan samtidigt anerkendes.


Stk. 5. Institutionerne kan i studieordningen fastsætte regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger, og institutionerne skal offentliggøre reglerne på deres hjemmesider.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant. Der henvises til Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om ny uddannelse vedr. dette og de to følgende punkter.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Der oprettes et nyt censorkorps.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
20170201 Behovsanalyse og Interessetilkendegivelser.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

DFM A/S har for Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) udarbejdet en behovsanalyse som dækker både behov på landsplan, behov i Erhvervsakademi Aarhus’ udbudsområde og behov i Erhvervsakademi Sjællands udbudsområde. Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor det både blev undersøgt om der var behov for en deltidsuddannelse og en fuldtidsuddannelse, hvilket vil kunne ses i analysens formuleringer og resultater. EAAA og EASJ har i første omgang valgt kun at ansøge om en deltidsuddannelse uden at der heri ligger en vurdering af behovet for en fuldtidsuddannelse.


Erhvervsakademi Sjælland har som en stikprøve blandt virksomheder på Sjælland gennemført interviews med to af vores samarbejdspartnere for at underbygge behovsanalysen. Citaterne fra de to interviews er blevet bekræftet hos virksomhederne:


 


”Inden for vores område, mangler der i den grad kvalificerede medarbejdere. Både i vores virksomhed, og i de virksomheder, hvor vi sælger vores produkter. I virkeligheden søger vi folk fra alle mulige brancher, som f.eks. elektriker, bager, laborant eller procesteknolog, hvorefter vi forsøger, at uddanne dem internt, da mange af dem mangler de kvalifikationer, vi ønsker de skal have i forbindelse med kvalitet og måleteknik. Vi mener, at en akademiuddannelse vil være interessant, og på den korte bane vil muligheden for at bruge uddannelsens moduler som efteruddannelse af vores nuværende medarbejdere være meget interessant.”


- Leif Jensen, Insatech A/S, Næstvedvej 73 C, 4720 Præstø.


 


”Vi mener at det er en god idé med en uddannelse inden for kvalitet- og måleteknik, der fokuserer på den praktiske del af udførelsen af måleteknik og kvalitetsarbejde. Det kan i dag være svært finde nye medarbejdere inden for måleteknik, fordi det tager lang tid at uddanne dem. Desuden bliver specialkurser fra private udbydere inden for faget tit aflyst, måske fordi der mangler undervisere. Der sker let en cirkulation af de samme medarbejdere mellem firmaerne. Ved en uddannelse inden for kvalitets- og måleteknik er det vigtigt at undervise i de overordnede principper i kvalitets- og måleteknik samtidig med at der er mulighed for, at den enkelte kan specialisere sig i enkelte måleprincipper.”


- Carl Lange Jacobsen og Claus Clemensen, Exova Metech A/S, Taastrup.


 


Ud fra denne ikke så store stikprøve kan vi konkludere, at vores lokale aftageres holdning eksplicit er på linje med resultatet i behovsanalysen.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

DFM A/S har for Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) udarbejdet en behovsanalyse (vedhæftet).


 


I forbindelse med behovsafklaringen blev respondenterne spurgt – ”Har din virksomhed brug for praksisnære medarbejdere der kan varetage arbejde af teknisk faglig karakter inden for kvalitet og måleteknologiområdet?”


93% svarede ”I meget høj grad” eller ”I høj grad”


7% svarede”I ringe grad”, ”I meget ringe grad”


 


Det vurderes derfor at branchen har behov for uddannelse på området.


 


”Der er ingen alternativer; meget er sidemandsoplæring.” (Produktionsvirksomhed)


”En "pakkeløsning" er at foretrække frem for brudvis og "tilfældig" fremdrift”. (Rådgivende virksomhed)


”Der er ikke nok personale der har de rigtige kompetencer og små og mellemstore virksomheder kan ikke selve uddanne dem.” (Rådgivende virksomhed)


 


I Behovsanalysen der er medsendt denne ansøgning, er der udarbejdet to behovsestimater ud fra konkrete tilkendegivelser fra respondenterne og data trukket i NN Erhverv.


Det første estimat, der er baseret på respondenternes vurderinger, af deres behov for dimittender inden for de kommende 5 år, når der tages højde for virksomhedens størrelse, er et meget forsigtigt estimat. Der er ikke taget højde for virksomhedernes kompleksitet og selv om nogle virksomheder udtrykte et behov på helt op til 50 dimittender er der i estimatet maksimalt regnet med 4 dimittender.


 


Det andet estimat er ligeledes baseret på respondenternes vurderinger, af deres behov for dimittender inden for de kommende 5 år, men der tages ikke direkte højde for virksomhedens størrelse, en ofte anvendt model (Grand Mean). Modellens svaghed er, at det er næsten umuligt at lave en gruppe af respondenter der er repræsentativ for hele populationen af virksomheder. Desuden ville gruppen af respondenter, for at være repræsentativ, skulle være forskellig når der regnes på hendholdsvis landsplan, regionalt og på udbudsområde, da der er forskel på virksomhedsprofilen i de 3 områder. Bias er derfor ukendt. Til gengæld indgår faktorerne virksomhedsstørrelse, kompleksitet og andre faktorer indirekte – idet respondenterne jo ubevidst medtager disse når de vurderer behovet for virksomheden.


 


Nedenfor er en oversigt over det estimerede behov over en 5 årig periode for de 3 geografiske områder og for de 2 måder at estimere på.


 


Når der tages højde for virksomhedernes størrelse – underestimat:


Danmark                           8.290 dimittender over en 5 årig periode


Øst for Storebælt            2.726 dimittender over en 5 årig periode


EASJ udbudsområde          922 dimittender over en 5 årig periode


 


Når der anvendes ”Grand Mean” – ukendt bias:


Danmark                         16.100 dimittender over en 5 årig periode


Da Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Sjælland ikke ønsker at uddanne til arbejdsløshed, anvendes forsigtighedsprincippet! Der tages derfor udgangspunkt i det estimat der med sikkerhed er underestimeret.


 


Nedenfor er en oversigt over det estimerede behov pr år i de 3 geografiske områder


Det årlige behov for dimittender – ud fra forsigtighedsprincippet:


Danmark                           1.660 dimittender pr. år over en 5 årig periode


Øst for Storebælt                545 dimittender pr. år over en 5 årig periode


EASJ udbudsområde          180 dimittender pr. år over en 5 årig periode


 


Et fornuftigt optag på uddannelsen de første 3 år er skitseret nedenfor.


Forventet optag på uddannelsen de første 3 år


År 1          25


Ar 2          30


År 3          50


 


Behovet er stort i forhold til at der er tale om en teknisk uddannelse, men trods alt alligevel begrænset i forhold til de store merkantile uddannelser. Samtidig kræves et specialiseret videngrundlag for at kunne udbyde uddannelsen og uddannelsen kræver mange dyre faciliteter, udstyr og undervisningsmaterialer.


 


Det vurderes derfor, at der kun skal være ét udbud øst og ét udbud vest for Storebælt. Dette vil give nogle udfordringer for de studerende der for nogens vedkommende vil få lang transport til uddannelsen. Erhvervsakademi Sjælland vurderer dog at problemet ikke bliver så stort på Sjælland baseret på erfaringerne fra udbuddet af AU i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, hvor de studerende kører til Roskilde fra både Kalundborg og København/Nordsjælland. Hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt vil det desuden være muligt at lade dele af undervisningen foregå i Næstved eller Nykøbing Falster, uden at der dog ændres på uddannelsens forankring i Roskilde.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Den vedhæftede behovsanalyse bygger på besvarelsen af en spørgeskema fra 70 virksomheder og institutioner:


Meyers, Statens Serum Institut, API, Lundbeck, FORCE Technology, Zeiss, Teknologisk Institut, Kühn plaststøbning, Medico Support, LEO Pharma A/S, Cofoco Airport Solution, IPU, Brüel & Kjær, Novozymes, Intermark metrology, ALK, Metrologic ApS, Trelleborg Sealing Solutions, Novo Nordisk A/S, Bornholms A/S, Sonion, Chr-Hansen A/S, Nunc A/S, Lekon Certificering ApS, ERGOLET ApS, Harboes Bryggerier A/S, Crispy Food International, ConvaTec, Intertek Denmark, Danish Agro Karise, KISO A/S, Seas-NVE Strømmen A/S, InsaTech, PALLE KNUDSEN KUNSTSTOFFABRIK APS, Bisca, RAACO A/S, Falck Schmidt Defence Systems, Ekokem, Lactosan, Okholm Maskinfabrik, Teknos A/S, Eurofins Handelsfoder, Eurofins Steins Laboratorium, KP components, Arla Foods, LIFA, LEGO, Zebicon, KMC, Struer Brød, Cheminova A/S, Vilsund Blue A/S, Biolab, ELIZA chokolade, Linco Food Systems -NU Baader, SystemFrugt, Terma, Fødevarestyrelsen, Trescal, Jakobsens A/S, Estron, Solina, JB production, AH Industries A/S, Lund Maskinfabrik, Daka Biodiesel, AC Hydraulic, Unika, Grundfos, Grønborg consult, Royal Greenland, DAVA Foods og Scanflavour.


Bemærk at flere virksomheder har 2 respondenter hvis de f.eks. både har en produktionsafdeling og en metrologi afdeling. Der er derfor i alt 85 respondenter fra de 70 aftagere.


 


EASJ har gennemført interview med to virksomheder:


Insatech A/S og Exova Metech A/S.


 


Arbejdsgruppen under VEU-projektet der skulle undersøge behovet for en uddannelse havde følgende deltagere (ud over repræsentanterne fra uddannelsesinstitutionerne):


Virksomhedsrepræsentanter: Birte Mattrup Lundsgaard, Novo Nordisk A/S (bmlu@novonordisk.com), Frank Meistrup, Medico Support (frank.meistrup@medico-support.dk) og Bøje Meiner Gadegaard, Novo Nordisk A/S (bmga@novonordisk.com).


Repræsentanter fra organisationerne: Christine Bernt Henriksen, Dansk Industri (cbh@di.dk), Birgitte Grum-Schwensen, Teknisk Landsforbund (bgs@tl.dk), Mette Juul Jensen, Dansk Industri (mejj@di.dk) og Erling Jensen, Dansk Metal (erje@danskmetal.dk).


Repræsentanter fra faglige videnscentre: Morten Hannibal Madsen, Danmarks Nationale Metrologiinstitut (mhm@dfm.dk).


 


Se desuden interessetilkendegivelser i den vedhæftede materiale.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Der har tidligere været en uddannelse ’Kvalitets og måletekniker’. Den blev nedlagt i forbindelse med reformerne omkring årtusindskiftet, hvilket formentlig i højere grad skyldtes en utilsigtet konsekvens af reformen end et egentlig udtryk for en vurdering af behovet for uddannelsen. I de ca. 16 år, der er gået siden da, har virksomheder med behov for medarbejdere, der er specialister i praktisk måleteknik været henvist til at benytte intern oplæring og private udbydere af kurser. De private udbydere er særdeles kvalificerede, men de private tilbud består af korte kurser på 1-3 dage og de giver derfor ikke kursusdeltagerne en transformation fra erhvervsuddannet (niveau 4) til akademiuddannet (niveau 5) og kurserne er ikke kompetencegivende.


Den interne oplæring har fungeret i en årrække, men nu begynder kernemedarbejderne at nærme sig pensionsalderen. Når det sker vil behovet for systematisk opkvalificering i form af formel uddannelse blive udtalt.


 


Det konkrete kvalitative behov i Erhvervsakademi Sjællands udbudsområde gennemgås i afsnittet ”Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender”.


 


Se desuden besvarelsen af "Rekrutteringsgrundlag".


Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen henvender sig først og fremmest til medarbejdere i fremstillingsvirksomheder, der arbejder med metrologi eller som skal opkvalificeres til at påtage sig denne funktion. Derudover medarbejdere i virksomheder, der fremstiller og/eller sælger måleudstyr og –løsninger.


 


Som vi har redegjort for i de øvrige afsnit, så opfylder uddannelsen et akut behov for opkvalificering, der ikke kan opfyldes af andre uddannelser. Det forventes derfor at uddannelsen i kvalitet og måleteknologi ikke vil have indflydelse på udbud og optag på andre uddannelser.


Forventet optag

År 1: 25


Ar 2: 30


År 3: 50


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ingen praktik i uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2017-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B1 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - AU i Kvalitet og måleteknologi - EASJ (Roskilde).pdf

Samlet godkendelsesbrev