Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Diplomingeniør, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (eksport og teknologi) - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
31/01-2017 09:58
2017-1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
DTU Ballerup Campus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christa Trandum

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomingeniør, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (eksport og teknologi)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Engineering (Global Business Engineering)

Den uddannedes titel på dansk
Diplomingeniør i Eksport og Teknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Engineering in Global Business Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på DTU's diplomingeniøruddannelse i Eksport og Teknologi skal den adgangsgivende eksamen omfatte (- eller suppleres med) følgende:  • Engelsk A

  • Matematik på B-niveau

  • Et af sprogfagene Tysk C, Fransk C eller Spansk C


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen i Eksport og Teknologi har været udbudt på DTU (tildligere IHK) i en lang årrække. Uddannelsen ønskes nu udbudt på engelsk, hvilket er årsagen til prækvalifikationsansøgningen. Indholdsmæssigt vil uddannelsen have samme form og indhold som den eksisterende dansksprogede uddannelse, men der vil dog med afsæt i kommentarer fra aftagersiden blive foretaget mindre justeringer, med henblik på at styrke uddannelsens faglige profil på det tekniske og merkantile område. 


Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Eksport og Teknologi er sammensat, så den giver dimittenden kompetencerne til at agere i krydsfeltet mellem teknologi, forskellige kulturer og økonomi. De studerende bliver bl.a. undervist i kulturforståelse, i erhvervsøkonomi og markedsføring, i produktudvikling og produktionsplanlægning samt i matematik, fysik, IT og kemi. På uddannelsens tilvalgssemester har den studerende mulighed for at vælge kurser inden for områder, der har den studerendes særlige interesse, herunder også at forberede sig til evt. videre studier efter endt uddannelse. De forskellige dele af studiet kædes sammen gennem tværfagligt projektarbejde, hvor de studerende beskæftiger dig med problemstillinger fra virkelighedens verden. Dette kommer i særdeleshed til udtryk gennem kurset Innovation Pilot, som er et nyt element.


Det er oplagt at tage et studieophold på et udenlandsk universitet i løbet af studiet. På 6. semester  er der indlagt praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Diplomingeniøruddannelsen i Eksport og Teknologi er en ingeniøruddannelse, hvor teknologiforståelse, økonomi, marketing og kulturforståelse udgør de konstituerende elementer. Uddannelsen har desuden stort fokus på innovation. Innovationsaspektet styrkes gennem det store kursus, Innovation pilot, som er et konstituerende element på diplomingeniøruddannelsen på DTU på tværs af alle uddannelsesretninger. Gennem kurset arbejder de studerende i grupper sat sammen på tværs af alle diplomingeniørretninger og konfronteres med problemstillinger formuleret af virksomheder.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen skal placeres under takst 3, da uddannelsen i lighed med DTU’s øvrige bacheloruddannelser er baseret på et teknisk-naturvidenskabeligt fundament og sikrer den færdige bachelor et solidt grundlag for at få den tekniske helhedskompetence, som er kendetegnende for den færdiguddannede diplomingeniør.  Uddannelsen forudsætter i øvrigt i lighed med andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser adgang til laboratoriefaciliteter.


Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps, matematik, fysik og samfundsfag

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Følgebrev og bilag 1-4.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Uddannelsen er ikke ny, det er blot et nyt udbudssprog, der ansøges om. Det er forventningen, at dimittenderne fortsat vil blive afsat på arbejdsmarkedet på lige fod med DTU's øvrige diplomingeniører og at behovet for dimittender vil være uændret eller måske endda stige, da gode engelskkundskaber udgør et solidt fundament for en karriere på et globalt arbejdsmarked.


I forbindelse med den løbende udvikling af uddannelsen har DTU været i dialog med en lang række aftagere af uddannelsens dimittender (se bilag 1 og 2), ligesom praktikkoordinatoren på uddannelsen løbende drøfter uddannelsens udvikling i relation til arbejdsmarkedet med de relevante praktikvirksomheder. Det er i denne dialog, at universitetet er blevet opmærksomhed på, at der er behov for, at dimittenderne kan begå sig i en international kontekst, og at det derfor vil være meningsfyldt at ændre udbudssproget fra dansk til engelsk. En stor del af aftagerne og dimittenderne peger på, at dimittenderne typisk finder ansættelse i marketingafdelinger (som key accounts, projektledere mm) i virksomheder, der har internationale relationer. Her er gode kompetencer i engelsk i dag altafgørende. Der er ligeledes behov for, at dimittenderne har forståelse for andre kulturer og arbejdsmetoder, hvorfor kulturforståelse fortsat er et element i den reviderede uddannelse.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

DTU forventer, ikke at der er behov for at justere antallet af dimittender, som uddannes årligt. DTU's seneste dimittendundersøgelse af diplomingeniøruddannelsen viser, at dimittender fra Eksport og Teknologi på lige fod med DTU's øvrige diplomingeniører finder beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Med de nye justeringer er det forventningen, at dette kan opretholdes, eller endog yderligere skærpe dimittendernes værdig på arbejdsmarkedet.


Der udbydes også en diplomingeniøruddannelse i eksport og teknologi ved VIA Horsens (her er udbudssproget allerede engelsk). DTU og Via Horsens er løbende i dialog om de respektive uddannelsers form, indhold og dimensionering.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se bilag 1 og 2: liste over aftagere og uddrag af Aftagerdialog


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Som nævnt, så ønskes udbudssproget ændret fra dansk til engelsk, jvf kommentarer fra aftagerne.


Et nyt udbudssprog vil føre til få ændringer i uddannelsens kompetenceprofil (Mål for læringsudbytte). Kompetenceprofilen er vedlagt som bilag 4. 


Jvf. aftagerdialogen forventes det, at styrkede engelsk-kompetencer hos dimittenderne vil skærpe dimittendernes profil, og sikre, et match med arbejdsmarkedets behov.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Diplomingeniører med en uddannelse i Eksport og Teknologi forventes primært at søge ud på arbejdsmarkedet. Det er dog også en mulighed at fortsætte i uddannelsessystemet på en kandidatuddannelse på andre universiteter i Danmark og udlandet.


 


Bacheloruddannelsen er tilrettelagt således, at den, giver adgang til


CBS:


- E-business (Master i Business Administration)


 


AALBORG UNIVERSITET (i København):


- Operations and Management Engineering


- Operations and Innovation Management


- Techno Anthropology


- Global Business Design


 


ITU:


- Digital innovation & management på ITU (Master i Teknologi)


- Digital Design & Communication


- Gaming 


 


KU


- Kommunikation og IT
Der vil også være mulighed for videre studier ved en række højere læreanstalter/universiteter i udlandet.


Rekrutteringsgrundlag

Rekkruteringsgrundlaget er studerende, der opfylder adgangskravene i form af en gymnasial uddannelse med Matematik B, Engelsk A og et af sprogfagene tysk C, fransk C eller spansk C.


VIA University College i Horsens/Aarhus udbyder også en diplomingeniøruddannelse i Eksport og Teknologi. DTU har gennem årene løbende været i dialog med VIA Horsens om udviklingen af de to uddannelser. Den geografiske placering, at de to uddannelser gør, at der ikke er grund til at forvente, at skift i udbudssprog i København har indflydelse på uddannelsen udbudt i Horsens.


Indholdsmæssigt er der variationer i de to uddannelsesudbud, som vil forblive bibeholdt, på trods af sprogskiftet. også på det område vil rekkruteringsgrundlaget forblive uændret.


Forventet optag

DTU udbyder pt 80 + 40 studiepladser fordelt på sommer og vinter. Det forhold ønskes ikke ændret.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Uddannelsen har allerede eksisteret en lang årrække og der er et stort, veletableret netværk at praktikaftaler.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2017-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A5 - Afslag på godkendelse - PB (dp.ing) - DTU.pdf

Samlet godkendelsesbrev