Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - e-commerce management - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/10-2016 10:01
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus - campus Sønderhøj

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anette Bache

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
e-commerce management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
E-commerce Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i e-commerce management

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på professionsbachelor i e-commerce management er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse:


1.    Markedsføringsøkonom


2.    Handelsøkonom


3.    Serviceøkonom


4.    Logistikøkonom


5.    Multimediedesigner


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med uddannelsen professionsbachelor i E-Commerce Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage strategisk drift og forretningsudvikling af organisationers og erhvervslivets e-handelsløsninger i et globalt perspektiv. Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for digitale strategier, konverteringsstrategier, optimeringsstrategier med kundens oplevelse og kundeloyalitet som centralt omdrejningspunkt.


 


Professionsbachelor i E-Commerce Management er til studerende, der vil arbejde med at forbedre fremtidens forretningsoptimering i e-handel. Erhvervslivets udfordringer med digitalisering af e-handel kræver en høj grad af forståelse for optimering af det, der driver trafik online og offline til konvertering og kundeloyalitet.


Uddannelsens fokus er på forretningsforståelsen for organisationer og virksomheder, der bruger et mangefold af salgs og marketingkanaler, frem for på IT- eller designmæssige strategier og løsninger.


Dimittender vil forventes at få ansættelse som eksempelvis:


·         E-commerce manager


·         Digital marketingchef


·         Indkøber


·         Webansvarlig


·         Online marketing ansvarlig


·         Online marketingchef


·         Webassistent


·         Social media koordinator


 


Arbejdsområder dimittender eksempelvis vil beskæftige sig indenfor:


 


Sociale medier
SEO/SEM
AdWords kampagner
Retargetting strategier
Attribution modelling
e-mailkampagner
RealTimeBidding kampagner
Produkttekster og contentberigelse til webshoppen
Markedsføringskampagner
Google Analytics analyser
Indkøb
Logistik forhandlinger, udvikling af logistikporteføljer
Analytics
Design
- Af hjemmesider
- Af marketingkampagner/websites/kampagnesites
Webudvikling af e-handelssite
Varedata
Produktoprettelser


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 45 ECTS, specialiseringsmoduler på 15 ECTS, praktik på 15 ECTS og bachelorprojekt på 15 ECTS.


 


Der er ikke nogen retninger på uddannelsen, men i stedet er der lagt specialiseringsmoduler ind, der efter lokale behov kan optimeres.


 


Praktik er fordelt på begge studieår, og starter på 2. sem., hvor de studerende har været gennem undervisningsmodulerne e-handels jura og metode. Det forudsættes at de studerende indgår praktikaftaler med virksomheder og i gennemsnit har 2 dages praktik pr. uge i en virksomhed på 2. semester, med et e-handelsfagligt arbejdsområde, som afsluttes med en deleksamen på 2. semester, som skal beståes særskilt.


 


Uddannelsen bygger på akademiske færdigheder, der bliver understøttet af action learning undervisning i henhold til erhvervsakademiers pædagogiske tradition, samt praksisnære case projekter.


 


Obligatoriske uddannelseselementer – (45 ECTS):


De 45 ECTS obligatoriske uddannelseselementer består af to kerneområder: Digitale forretningsstrategier og E-handel & Digital Retail. Der ud over er der et lokalt tonings-/specialiseringsspor.


 


Opbygning af uddannelsen:


 


Digitale forretningsstrategier (1. semester):


  • Forretningsforståelse (Tværfaglig brobygning) (5 ECTS)

 • E-handels jura (5 ECTS)

  • Lov om betalingstjenester

  • International privat og procesret

  • Persondata

  • CISG

  • Definition af e-handel, ift. fortrydelsesretten • Metode og Videnskabsteori (5 ECTS)

 • E-handel - organisatorisk og teknisk udvikling (5 ECTS)

 • Digitale konverterings- og optimeringsstrategier (10 ECTS)


 


 


E-handel og Digital Retail (2. semester):


  • Supply chain Dynamics (5 ECTS)

 • E-Kundeloyalitet og e-kundeservice (10 ECTS)

 • Specialiseringsmoduler I (10 ECTS)

 • Praktik I (5 ECTS)


 


Specialisering (3. semester): • Specialiseringsmoduler II (5 ECTS)

 • Praktik II (10 ECTS)

 • Bachelorprojekt (15 ECTS)


 


 


Tonings-/Specialiseringsmoduler – (i alt 15 ECTS):


Specialiseringsmoduler udbydes af det enkelte Erhvervsakademi på baggrund af lokale virksomheders ønsker til specialkompetence. Specialiseringsmodulerne tænkes udviklet løbende i samarbejde med de lokale virksomheder, med national sparring, for at sikre at specialiseringsmodulerne hele tiden retter sig mod behovene i virksomhederne. Forslag til moduler der kan udbydes:


 


A) Digitalisering som vækstkatalysator: • Digitale forretningsmodeller

 • Digitale produkter og produktudvikling

 • Digital Retail/Omnichannel

 • Avanceret analytics, analyse værktøjer

 • Globale Digitale kanalstrategier (egne webshops, Amazon, Blå Avis eller Tmall/Ule.com?)


 


B) Digital Entrepeneurship • Digital innovation

 • Disruptive forretningsmodeller og digital prototyper

 • Digital marketing værktøjer for startups

 • Crowdfunding og fundraising

 •  


C) Customer Experience Management: • Kunderejsen online/offline

 • User Research

 • Forretningsstrategi Oplevelsesøkonomi, Deleøkonomi og Co-creation

 • Internet of Things


 


D) Digital Marketing • Sociale Medier og digital marketing

 • SEO, SEM og AdWords

 • Performance Measurement

 • E-marketing jura


 


E) Udvidet videnskabsteori • Udvidet Videnskabsteori


 


I forbindelse med udviklingen og afviklingen af specialiseringsmodulerne er det som før omtalt vigtigt, at Erhvervsakademierne har tæt kontakt til branchen for løbende at kunne tilpasse specialiseringsmodulerne til behovet.


 


Praktik (i alt 15):


Praktikken tilrettelægges både på 2. og 3. semester med en deleksamen efter 2. semester og med praktikmål der er opdelt i de to semestre, så det sikres, at det er klart for den studerende og virksomheden, hvad der forventes af praktikken på hvert af de to semestre.


 


Det er et stort ønske fra branchen, at de studerende er i løbende praktik hos dem. Fx sagde Kim Jørgensen, CEO Web2Media, på uddannelsesdagen afholdt af FDIH (8/9 2016): ”Jeg håber, at vi kan få længere praktikforløb – hellere 2 år end 6 måneder, så ved jeg, at de kan noget, når jeg slipper dem”. Det er yderligere en fordel for uddannelsen, da det giver adgang til de data, som skal bruges i undervisningen, herunder kunde data, trafik data mv.


 


Bachelorprojekt – 15 ECTS:


Bachelorprojektet kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i praktikvirksomheden, eller i en anden virksomhed.


 


Grafisk oversigt over uddannelsen kan ses i det vedhæftede dokument; bilag 4.


Uddannelsen tænkes at have følgende læringsmål:


Viden


Den uddannede har


     Viden om og kan reflektere over teori og praksis, herunder trends, inden for digitale e-handels og e-serviceløsninger


     Viden om og kan reflektere over optimering af kanalstrategier for den dynamiske forsyningskæde, kundeloyalitet og kundeservice.


     Reflektere over praksis i relation til problemstillinger i udviklingen af e-handelsstrategier


     Viden om og kan reflektere over digitale forretningsstrategier som konverteringsstrategier, optimeringsstrategier, organisatoriske og tekniske udviklingsmuligheder, metode og jura inden for e-handel


 


Færdigheder


Den uddannede kan:


     Kunne forholde sig kritisk til empirisk-analytisk videnskabsteori og herunder kunne diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med praksis.


     Anvende metoder og digitale redskaber til dybdegående analyse af problemfelter, trends, teori og praksis inden for strategisk udvikling af handel og service in en interaktion på online og offline kanaler.


     Vurdere og argumentere for valg af strategiske løsningsforslag for organisationers udvikling af e-handel på tværs af organisatoriske ansvarsfordelinger.


     Vurdere eksisterende kanalstrategier og formidle løsningsforslag til optimering af disse til interne og eksterne interessenter og samarbejdspartnere


     Anvende videnskabelige metoder og digitale redskaber til at undersøge, analysere, teste og evaluere e-handelsstrategier.


 


Kompetence


Den uddannede skal:


·         Kunne deltage i tværfaglige samarbejder i henhold til at kunne vurdere en e-handels virksomheds strategiske situation og kunne fremkomme med anbefalinger til optimering af virksomhedens digitale forretningsmodel


·         Kunne diskutere problemformulering i forhold til forskellige videnskabsteoretiske paradigmer samt evne at kunne diskutere konsekvenserne af det videnskabsteoretiske ståsted


·         Kunne udtrække relevante kunde, trafik og konverterings data og gennemføre optimeringer i virksomhedens e-strategi


 


Opbygningen af uddannelsen


Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 45 ECTS, tonings-/specialiseringsmoduler på 15 ECTS, praktik på 15 ECTS og bachelorprojekt på 15 ECTS.


 


I det følgende bliver de obligatoriske uddannelseselementer, specialiseringsmodulerne, praktik og bachelorprojekt kort beskrevet:


 


Første semester Digitale Forretningsstrategier


 


 


Forretningsforståelse (Tværfaglig brobygning) (5 ECTS)


Indhold: •  

  • Erhvervsret

  • Multimedie

  • Erhvervsøkonomi

  • Dynamisk webprogrammering
 


Modulet har til formål at sikre, at de studerende har et mere ensartet vidensniveau og at de har de vigtigste færdigheder, som er en forudsætning for, at kunne læse uddannelsen. Modulet bygges således op, at alle studerende skal have viden om de emner der behandles i modulet, men nogle studerende vil på forhånd have haft de givne fagligheder på deres Erhvervsakademiuddannelse og vil således allerede have et tilstrækkeligt kendskab, mens andre stifter bekendtskab med fagligheden for første gang og skal således både følge noget undervisning og også orientere sig i noget e-læringsmateriale.


 


De studerende skal introduceres til erhvervsret, herunder til juridisk metode, informationssøgning og retskilder herunder disses indbyrdes hierarki. Der ud over skal de have viden om konkurrenceretslige emner, forbrugeraftaleloven købeloven, markedsføringsloven, aftaleret og produktansvar.


De studerende skal yderligere have viden om Interaktionskonstruktion og modellering, Proces og metode, digitalt design, digital æstetik, Interfacedesign og digitale medieudtryk. Der ud over skal de også have kendskab til konstruktion og databaser.  


Det er vigtigt, at de studerende bliver gode købmænd og derfor skal de alle kunne de mest basale værktøjer indenfor erhvervsøkonom og driftsøkonomi. De studerende skal kende til de økonomiske analyseværktøjer for at kunne understøtte strategisk analyse, prisfastsættelse og budgettering og kunne udarbejde de økonomiske konsekvenser af digitale tiltag. 


Endelig skal alle studerende indføres i Html og CSS programmering, som udgangspunkt for at kunne arbejde med e-commerce. 


 


E-handels jura (5 ECTS)


Indhold: •  

  • Lov om betalingstjenester

  • International privat og procesret

  • Persondata

  • CISG

  • Definition af e-handel, ift. fortrydelsesretten
 


Faget har til formål at gøre den studerende i stand til at vurdere de juridiske konsekvenser af handlingerne foretaget i en e-handelsvirksomhed.


 


Metode og Videnskabsteori (5 ECTS)


Indhold: •  

  • Videnskabsteori henviser til det specifikke fagområdes overvejelser om dets opgave som videnskabende disciplin

  • Anskueliggørelse af, hvilke konsekvenser valg af videnskabeligt paradigme har for metodevalg, og hvad det i sidste ende betyder for analysen og vurderingen af praksis

  • Give grundlag for det akademiske arbejde

  • Undersøgelse af de centrale metodiske tilgange inden for de erhvervsøkonomiske discipliner

  • Systematisering af tilgangenes evne til at producere viden

  • Forståelse for og beherskelse af de videnmæssige udfordringer, som man står over for i et moderne vidensamfund
 


Faget har til formål at give den studerende en mere reflekterende og systematisk tilgang til problemløsning og en forståelse for, at forskellige tilgange til en problemstilling kan føre til forskellige løsninger.


 


E-handel - organisatorisk og teknisk udvikling (5 ECTS)


Indhold: •  

  • Projektledelse og organisatorisk implementering af e-handelsløsninger

  • Vækststrategier via digitalisering

  • Digital Retail business management

  • E-commerce teknologier fra ERP til CRM - integration af e-handelsplatforme

  • Integration mellem marketing automation og E-Commerce platforme

  • Internetsikkerhed, datasikkerhed og cyberattacks

  • Strategier for cross device integration

  • Internationale betalingsløsninger
 


Faget har til formål at give den studerende en viden om den udvikling der har ført til at e-handel står hvor den står nu. Det er således baggrunden for den moderne e-handel der gennemgåes og den studerende bringes op til nutiden i forhold til de organisatoriske og tekniske løsninger man bruger i dag. 


 


Digitale konverterings- og optimeringsstrategier (10 ECTS)


Indhold: •  

  • Google Analytics

  • Keywordanalyser og SEO

  • Konverteringsstrategier

  • Recommend systemer

  • Kanalforståelse mht. Konverteringer

  • positionering og segmentering

  • Cross device konverteringer                  

  • forcasting, bla. indkomst og udgifts flow

  • attribution modeling

  • Performance Measurement og målhierarki

  • Multivariate metoder
 


Dette fag er et centralt fag for at give den studerende værktøjer og evner til at agere på internettet og analysere og handle på data for konverteringer ind på e-handelssiden og i forhold til at kunne optimere e-handelssiden. Målet er at den studerende kan udvikle egne koncepter for forretningsstrategisk anvendelse af kundedata.


Andet semester E-handel og Digital Retail


Supply chain Dynamics (5 ECTS)


Indhold •  

  • nationale og internationale barrierer for e-handel

  • lagerledelse cross channels

  • leverandørsamarbejde og værdikæden

  • digitaliserede logistikprocesser og omkostningsstrategier

  • long-tail effekt og omkostningsstrukturer

  • valg af logistikløsninger, services tilpasset produktsortiment og kundesegmenter

  • nøglefaktorer i forsyningskædens samarbejde – ’the last mile’

  • returhåndtering og værdikæden i e-handel upstream og downstream

  • digital integration af indkøb og logistik med fokus på organisatoriske elementer samt cost benefit
 


Formålet med faget er at sammenkæde selve webshoppen med supply chain kæden, at se hele flowet i forretningen, herunder at kunne analysere konsekvenser af konverteringsstrategier på hele virksomhedens supply chain fx i form af en øget returrate eller en mindre konstant efterspørgsel.


 


E-Kundeloyalitet og e-kundeservice (10 ECTS)


Indhold •  

  • metoder og modeller for strategisk udvikling af CRM kunderelationer

  • digital kundeservice, mål, funktioner og strategi for omnichannel

  • metoder for e-loyalty, kundeloyalitetsstrategier fra onboarding til retention f.eks. Net Promoter Score Strategi

  • strategisk udvikle kundeloyalitetklubber med relevans for målgrupperne

  • analyse af forretningseffekten af eCRM på tværs af online/offline afsætnings- og kommunikationskanaler, f.eks. churn rate

  • udvikle loyalitetsprogrammer fra onboarding til retention
 


Formålet med faget er, at de studerende kan arbejde med CRM teknologier og relevante teknologier knyttet til loyalitetsmåling og kundeloyalitetskampagner i forhold til at kunne optimere forretningen. Dette i forhold til at kunne analysere og vurdere på forskellige købsadfærdsmønstre på baggrund af online datakilder. Der ud over skal den studerende ved hjælp af teknikker for kunderetension kunne vurdere om det er muligt at nedbringe kundefrafald. Kunne arbejde med cross selling og up selling gennem strategisk segmentering af produktdata og kundeadfærdsdata. Og endelig kunne analysere på hvilke digitale mediekanaler virksomheden skal investere i, set i forhold til virksomhedens strategiske mål omkring nye og/eller eksisterende kundesegmenter.


 


Tonings-/Specialiseringsmoduler I+II (15 ECTS)


Digitalisering som vækstkatalysator:


       Digitale forretningsmodeller


       Digitale produkter og produktudvikling


       Digital Retail/Omnichannel


       Big data Analytics


       Globale Digitale kanalstrategier (egne webshops, Amazon, eBay/Blå Avis eller Tmall)


 


Digital Entrepeneurskab


             Digital innovation


             Disruptive forretningsmodeller og digital prototyper


             Digital marketing værktøjer for startups


             Crowdfunding og fundraising


 


Customer Experience Management:


       Kunderejsen online offline


       User Research


       Forretningsstrategi Oplevelses økonomi, Deleøkonomi og Co-creation


       Internet of Things


 


Digital Marketing


       Sociale Medier og digital marketing


       SEO, SEM og AdWords


       Performance Measurement


       E-marketing jura


 


Udvidet videnskabsteori


       Udvidet videnskabsteori bygger videre på det obligatoriske videnskabsteori på uddannelsen.


 


 


Praktik I+II (5 ECTS)


Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte.
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Praktikopholdet er ulønnet. Den studerende søger selv aktivt praktikplads, og Institutionen sikrer rammerne om praktikforløbet.


 


Praktikforløbet startes allerede på 2. semester, hvorfor søgningen efter praktik og aftale om praktik ligger på 1. semester. Det er vigtigt for aftagerne og uddannelsen af denne praktik foregår som en vekselvirkning mellem uddannelsens teoretiske udgangspunkt og praktikkens afprøvning af de teoretiske færdigheder. Således vil undervisningen være sådan opbygget, at de studerende stilles teoretisk funderede opgaver, som skal løses i praktikvirksomheden.


 


Med udgangspunkt i – og inden for – studieordningens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden.


Praktikperioden består af to separate dele, der begge afsluttes med en delprøve.


 


Bachelorprojekt (15 ECTS)


Bachelorprojektet på professionsbacheloruddannelsen i e-commerce management skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.


Eksamen i bachelorprojektet afvikles som en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.
Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at den afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.


I bilag 4 i den vedhæftede behovsdokument er der en grafisk oversigt over uddannelsen.


Et udkast til studieordning er udarbejdet og kan rekvireres, hvis det ønskes. Kontakt kvalitetschef Anette Bache på: abac@eaaa.dk.


 


Et udkast til studieordning er udarbejdet og kan rekvireres, hvis det ønskes. Kontakt kvalitetschef Anette Bache på: abac@eaaa.dk.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Taxametrene i den økonomisk-merkantile søjle er baseret på, at der ikke er ekstraordinære udgifter forbundet med gennemførelsen af uddannelsen. Med denne uddannelse forholder det sig dog anderledes, da der er en række forudsætninger der skal være opfyldt for at man kan sende dimittender ud med en viden der gør, at de kan gå ind og udfylde de jobpositioner branchen ønsker.


Det vigtigste er, at der på uddannelsen gives mulighed for at stifte bekendtskab med de værktøjer der skal bruges i relation til at drive en webshop. De kræver en række investeringer hvoraf de vigtigste er:


·         Adgang til de to overordnede former for webshop systemer der findes: Open source (fx WordPress eller Magento) og closed source (fx DynamicWeb) – man kan både i Magento og DynamicWeb have flere webshops pr. system  


·         En reel host til webshoppen (fx Host Nordic)


·         Adgang til de to overordnede former for håndtering af data: en webshop hvor økonomisystemet er integreret i webshoppen og en shop, hvor al data ligger i shoppen.


·         Aftale med DIBS (vedr. betaling med kreditkort eller den App der varsles i forhold til Dankortets udfasning)


·         Aftale med Danske Bank vedr. Mobile Pay


·         Evt. aftale med øvrige i forhold til betaling (fx PayPal, Swipp, netbank m.fl.)  


·         Adgang til mailhåndteringsprogrammer (eksternt: Mailchimp, internt: closed source modul, altså et modul i dynamicweb) Der skal være mulighed for at udsende nyhedsbreve, som en del af den daglige drift


·         Adgang til separate reelle Google konti (AdWords og Analytics) – der skal være mulighed for at håndtere online markedsføring (AdWords) og der skal være mulighed for at overvåge og optimerer driften i forhold til data fra Analytics (som minimum skal de have adgang til reel Analytics)


·         Adgang til sociale profiler samt mulighed for annoncering via de sociale medier


·         Adgang til IT ressourcer


·         Adgang til Adobe Creative Cloud (som minimum Photoshop) – til billedbehandling og opsætning af banner til egen side og annoncering på andre sider.


På baggrund af de væsentligt andre forudsætninger for at kunne køre uddannelsen, foreslår vi en taxameterindplacering svarende til overbygningsuddannelserne Digital konceptudvikling, webudvikling og softwareudvikling, som pt. er på kr. 75.000,- i undervisningstaxameter, kr. 12.000,- i praktiktaxameter, kr. 8.000,- i dimittendtaxameter, kr. 12.700 i fællestilskudstaxameter og kr. 12.000,- i bygningstaxameter.


For yderligere information kontakt os venligst.


Forslag til censorkorps
Det censorkorps der er på de økonomisk-merkantile uddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse PBA i e-commerce management.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

I forbindelse med en henvendelse fra FDIH til Erhvervsakademi Lillebælt har vi; Erhvervsakademi Lillebælt; Copenhagen Business Academy og Erhvervsakademi Aarhus undersøgt, om vi ser samme behov for en uddannelse indenfor e-commerce management, som de gør.


I behovsafdækningsfasen har vi set på de fire analyser der er lavet af dette marked, vi har deltaget på Uddannelsesdagen hos FDIH, har haft møde med Erhvervsstyrelsen, lavet egen dataindsamling, samt set på vores egne studerendes interesser ift. digital forretningsdrift.


Konklusionen på behovsanalysen er følgende:


”Der er behov for professionsbachelor i e-commerce management.

Elementerne i uddannelsen er centrale i forhold til aftagervirksomhedernes behov og den digitale udvikling de står overfor, og anerkender at stå overfor.

De fire eksterne undersøgelser, Uddannelsesdagen hos FDIH, samt vores egen undersøgelse understøtter både behovet og indholdet i uddannelsen.


Både FDIH og DI e-handel bakker op omkring uddannelsen og finder den relevant.


Professionsbachelor i e-commerce management imødekommer efterspørgslen på kompetencer indenfor forretningsforståelse og digitale kompetencer og rammer et område, hvor der netop mangler denne kombination. Der ud over rammer den ind i et behov for at koble det praktiske med det teoretiske, både på uddannelsen og i virksomhederne. Dette vil kunne lade sig gøre med en professionsbacheloruddannelse.”


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Se behovsanalysen.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se behovsanalysen


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Se behovsanalysen


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Som vores analyse har vist, findes der ikke i dag en uddannelse der dækker de kompetencer en e-commerce manger skal have i en større eller mindre virksomhed. Der findes en række uddannelser der har elementer af kompetencer der kræves, men de har alle et andet sigte end e-commerce management.


De uddannelser, som studerende med en serviceøkonom, handelsøkonom, markedsføringsøkonom, logistikøkonom eller multimediedesigner uddannelse kan vælge, er overbygningen i international handel og markedsføring, i innovation og entrepreneurship, i hospitality management, i sports management og i digital konceptudvikling. Disse uddannelser har hver deres sigte: International handel og markedsføring skal primært dække et behov i markedet for uddannede sælgere; Innovation og entrepreneurship skal primært dække et behov for entrepreneurer og intrapreneurer, mens hospitality og sports management uddannelserne henvender sig til servicebranchen. Endelig er digital konceptudvikling udviklet til at dække et behov for designere inden for digital markedsføring, primært på bureausiden. Der mangler således et udbud der skal dække driften af de digitale butikker. Der ud over er der i dag meget få muligheder for handelsøkonomer for at kunne tage en bachelor overbygning. Denne uddannelse henvender sig også til handelsøkonomer, som dermed får et reelt tilbud om en overbygningsuddannelse.


Med det brede udbud af erhvervsakademiuddannelser der giver adgang er der mulighed for mere fleksible adgange for disse uddannelser.


 


Professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling er den uddannelse, der af jobsigte ligger tættest på den ansøgte uddannelse, men det faglige indhold i uddannelsen er væsentligt anderledes; da på professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling har man det designfaglige perspektiv; hvor på ansøgte professionsbacheloruddannelse har det forretningsmæssige perspektiv med indblik i det designfagliges betydning for forretning. Således forventes det alene med opstart af ansøgte uddannelse at have en mindre indflydelse på optaget på professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling såvel nationalt som lokalt.


I forhold til de øvrige eksisterende uddannelser på professionsbachelor og bachelorniveau er de fagligt og jobsigte relativt forskellige fra den ansøgte uddannelse; således forventes den nye uddannelse alene at have en megen begrænset påvirkning på optaget på disse uddannelser nationalt som lokalt.


Den videre adgang til kandidat og masteruddannelser i ind- og udland er endnu ikke fastlagt, men det vil være en oplagt mulighed at lave en aftale med konsortiet bag ITCO, kandidatuddannelsen i IT og kommunikation, hvor dimittenden kan få en dybere indgang til kommunikationen fra en webshop og dermed kvalificere sig til et mere specialiseret job i større virksomheder.


I et længere perspektiv vil det være relevant at afsøge muligheden for i samarbejde med et universitet at se på muligheden for at lave en overbygning på professionsbachelor i e-commerce management på et eller flere universiteter. Erhvervs akademi Aarhus har et godt samarbejde med Aarhus Universitet (AU), hvor vi i dag allerede samarbejder om at skabe adgangsveje for professionsbachelorstuderende, senest med forhandlingen af en adgang fra professionsbachelor i økonomi og it ind på cand.merc. Ligeledes har Erhvervsakademi Lillebælt et godt samarbejde med SDU, hvor der også kan laves en tilsvarende uddannelse. SDU, AU og Aalborg Universitet sidder sammen med en række erhvervsakademier i et kontaktudvalg, hvor vi afholder møder 1-2 gange om året. Her kunne den første dialog om en kandidat overbygning også tages.


 


Lokal forankring på Erhvervsakademi Aarhus


På Erhvervsakademi Aarhus er uddannelserne opdelt i kompetencecentre. Disse kompetencecentre varetager gennemførelsen af hele uddannelser forstået på den måde at vi, til forskel fra universiteterne, har alle de fagligheder der skal bruges til at gennemføre en uddannelsen i samme kompetencecenter. I forbindelse med ansøgningen om uddannelsen til professionsbachelor i e-commerce management har vi dog indset, at denne organisering ikke vil være hensigtsmæssig. Derfor har vi besluttet, at uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem kompetencecentret for salg, service og markedsføring og kompetencecentret for digital kommunikation og multimedie.


 


Kompetencecenter for salg, service og markedsføring udbyder i dag følgende uddannelser:


·         Markedsføringsøkonom


·         Serviceøkonom


·         Professionsbachelor i International handel og markedsføring


·         Akademiuddannelsen i International handel og markedsføring


·         Akademiuddannelsen i International transport og logistik


·         Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi


·         Akademiuddannelsen i retail


·         Diplomuddannelsen i International handel og markedsføring


Kompetencecenter for digital kommunikation og multimedie udbyder i dag følgende uddannelser:


·         Multimediedesigner


·         Professionsbachelor i digital konceptudvikling


·         Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling


·         Diplomuddannelsen i digital konceptudviling


Der ud over vil de to kompetencecentre trække på ekspertise fra kompetencecentret for IT- og softwareudvikling. På denne måde kan vi afspejle det krav der er fra aftagerne om, at uddannelsen skal kunne favne både det forretningsmæssige, det digitale og det IT faglige.


Rekrutteringsgrundlag

Se optagsafsnittet.


Forventet optag

Det forventede optag beregnes på baggrund af optag-tallene for de fem uddannelser, der har direkte adgang. Disse tal sættes sammen med antallet af fuldførte. Data er fra 2012 til 2014 og på baggrund af det historiske frafald beregnes der et forventet antal dimitterede i 2016. Dette tal fremskrives til forventet antal dimitterede 2017, hvor det første optag på professionsbachelor i e-commerce management kan finde sted. Dette gøres på baggrund af de historiske stigninger i optaget.


 


 

  Tilgang  Fuldførte Rekrutteringsgrundlag    201220132014201220132014 20162017RekrutteringsgrundlagLandsplan5.8256.2276.8882.9273.5153.685 4.6165.125Note: Multimediedesigner, Handelsøkonom, Logostikøkonom, Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom


         

Kilde: Databanken (uvmdataweb); (EAK) Tilgang and (EAK) Fuldførte og Tid


       

Stigning i tilgang/år9,12GNS:


             

Stigning i fuldførte/år12,9511,04


                     

  Tilgang  Fuldførte Rekrutteringsgrundlag    201220132014201220132014 20162017MultimediedesignerHovedstaden606565617298341392 399443 Midtjylland312369392226217227 285317 Nordjylland93122137435665 96106 Sjælland166186215110107105 136151 Syddanmark397439524238211249 329365 Total1.5741.6811.8859159321.038 1.2451.382HandelsøkonomHovedstaden101147118364961 7179 Midtjylland168173233426598 136151 Nordjylland202130121111 1718 Sjælland111108109615544 4348 Syddanmark6914712892719 3539 Total469596618160207233 302335LogistikøkonomHovedstaden617158202738 3640 Nordjylland


   

19


   

   1011 Sjælland314662131511 2224 Syddanmark847976475660 5460 Total1761962158098109 425471MarkedsføringsøkonomHovedstaden705767712274522486 491545 Midtjylland734746746412501505 513570 Nordjylland17920325495108122 173192 Sjælland267269284150179166 177196 Syddanmark591577706359331365 436484 Total2.4762.5622.7021.2901.6411.644 1.7901.987ServiceøkonomHovedstaden433427519208254247 296329 Midtjylland200206272114160125 170189 Nordjylland25730730995109135 162180 Sjælland9081138193253 8190 Syddanmark1501712304682101 155172 Total1.1301.1921.468482637661 865960Note: Inklusiv Erhvervsakademi Aarhus


                   

Kilde: Databanken (uvmdataweb); (EAK) Tilgang and (EAK) Fuldførte og Tid


               
                     
                     

Erhvervsakademi Aarhus Tilgang  Fuldførte Rekrutteringsgrundlag  201220132014201220132014 20162017Multimediedesigner


 

263276282195187204 204204 Markedsføringsøkonom


 

356394401275262244 244244 Serviceøkonom


     

71 


 

  5056 Rekrutteringsgrundlag 619670754470449448  498504 Note: Multimediedesigner, Handelsøkonom, Logostikøkonom, Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom


         

Kilde: Databanken (uvmdataweb); (EAK) Tilgang and (EAK) Fuldførte og Tid


               

 


 


Hvis man ser på det samlede potentiale, så vil der i 2017 ifølge estimatet være 1382 multimediedesignere, 335 handelsøkonomer, 471 logistikøkonomer, 1987 markedsføringsøkonomer og 960 serviceøkonomer. Det giver en samlet population på 5135 dimittender. Hvis 10 % af dem vælger topup’en i e-commerce management, så svarer det til 513 studerende på landsplan. Potentialet i Aarhus er et rekrutteringsgrundlag på 504, hvilket giver et potentiale på 50 studerende.


Skulle man tage udgangspunkt i potentialet i regionen, så er det 1224 studerende, hvilket svarer til 122 studerende per årgang.


 


På Erhvervsakademi Aarhus forventer vi følgende optag de første tre år:


1 år: 72


2. år: 108


3. år: 108


 


Det totale optag på landsplan forventes at bliver:


1. år: 250


2. år: 400


3. år: 513


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

På Erhvervsakademi Aarhus har vi et meget velfungerende praktiksystem, hvor vi har kontakt til langt over 3.000 virksomheder på tværs af Erhvervsakademiet, og disse virksomheder vil også blive kontaktet i forhold til at få praktikanter fra professionsbachelor i e-commerce management. Denne opgave løses i fællesskab af praktikkoordinatorerne på kompetencecentrene bag uddannelsen. Således forventer vi ikke at det bliver en udfordring at sikre praktikpladser.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A11 - PB (O) i e-handel - EAAA.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA - Godkendelse af ny uddannelse - PB(O) i e-handel (Aarhus).pdf