Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Uddannelsen til professionsbachelor i E-commerce management - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
03/10-2016 09:33
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Vejle

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Uddannelseschef Helle Karina Pedersen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelsen til professionsbachelor i E-commerce management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelors Degree Programme in E-commerce management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i E-commerce management

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of E-commerce management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøgeren skal have én af følgende uddannelser for at søge optagelse:


Markedsføringsøkonom


Handelsøkonom


Finansøkonom


Multimediedesigner


Serviceøkonom


Logistikøkonom


 


En anden relevant uddannelse på baggrund af en individuel vurdering


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 – 9000 Aalborg – 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag Ecommerce EAL.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Et udbud af uddannelsen til professionsbachelor i E-commerce management på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle vil imødekomme et stort behov for uddannelsen blandt potentielle aftagere og praktiksteder i Erhvervsakademiet Lillebælts udbudsområde i trekantsområdet. Stort set alle virksomheder, store som små har behov for de kompetencer uddannelsen tilbyder. Som det fremgår af vedhæftede aftagerundersøgelse er der stor efterspørgsel på denne uddannelse, og ligeledes fremgår det af praktikvirksomheders evaluering, at øgede E-commerce kompetencer er nødvendige for nutidig og fremtidig virksomhedsdrift.


 


I dialog med FDHI (foreningen af danske internt handlere) og DI er det konstateret, at der et meget bredt aftagermarked for E-commerce manageruddannelsen, og at de ovenstående adgangsgivende uddannelser er relevante baggrunde for at kunne blive optaget på uddannelsen E-commerce manager. Mange brancher efterspørger en højere professionalitet i e-handlen samt et bedre købmandskab.


 


I forbindelse med behovsafdækning er følgende udsagn fremkommet:


 


”Virksomhederne er godt klar over, at deres online-tilstedeværelse og e-handel er vigtig, men manglende kompetencer gør, at de ikke får det optimale udbytte af deres satsninger, eller at de slet ikke formår at komme i gang. Derfor er det glædeligt at se, at Erhvervsakademiet Lillebælt har udformet en uddannelse der tager fat på de digitale færdige som handelsvirksomhederne efterspørger, nemlig forretningsudvikling, brug af analysedata samt marketing. DI Handel bakker derfor op om uddannelsen og byder gerne lignende indsatser velkommen.” Annette Falberg, Branchedirektør for DI Handel.


 Erhvervsstyrelsen projekt ”Digital vækstkultur i SMV virksomheder” sætter fokus på behovet for veluddannet arbejdskraft inden for E-commerce, og herunder behovet for løft i kompetenceniveauet hos eksisterende E-commerce medarbejdere. Erhvervsakademiet er deltager i projektet.


 


 


Nedenstående analyse fra FDIH viser behovet for uddannelsen. E-commerce manageruddannelsen dækker nedenstående dele af FDHI’s medlemmers oplevede kompetencegab og deraf følgende uddannelsesønsker, samt en opgørelse af ubesatte stillinger inden for samme område. Uddannelsen vil således kunne afhjælpe disse mangler.


 


 UDANNELSESØNSKER fra branchenUBESATTE STILLINGER /OPLEVEDE KOMPETENCEMANGLER83% Marketing & marketingoptimering


41% Forretningsoptimering


35% Kundeservice


30% Business Intelligence/Big data


17% Logistik- og driftsoptimering39% Marketing & marketingoptimering


22% Forretningsoptimering


20% Business Intelligence/Big data


12% Kundeservice


7% Logistik- og driftsoptimering
Kilde FDIH: Uddannelsesbehov, analyse 2016 (N:41)


”Vi oplever, at de nyuddannede mangler relevante kvalifikationer og generel forståelse for e-handel, som vi skal lære dem. Det er selvfølgelig en ekstra udgift og et arbejde, som vi gerne så, at uddannelsessystemet tog ansvar for”.[1] Søren Siig, Cykelpartner


 


Udfordringen ligger ligeledes I, at kun 23% af virksomhederne oplever at ansøgerne inden for digital handel har de rigtige faglige kompetencer, og 39% er I tvivl om hvad forskellige uddannelser på det digitale område reelt giver kompetencer til.


 


Der tegner sig dermed et meget tydelig billede af et erkendt behov for en uddannelse målrettet den forretningsmæssige forståelse af online salg og kundeloyalitet. 36% forventer at ansætte 2-3 medarbejdere inden for de næste 18 måneder inden for E-commerce. Og hele 17% forventer at ansætte 4-9 medarbejdere inden for E-commerce.
 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Da området er i rivende udvikling er det vanskeligt at skønne det regionale behov for dimittender. For få år siden var det mest større virksomheder, der beskæftigede sig med e-handel, mens det i dag ikke er ualmindeligt at selv små detailbutikker har e-handelsaktiviteter. Desuden kan der forventes at nogle dimittender vil iværksættere elelr konsulenter indenfor området. På den  baggrund vurderes det ikke urimeligt, hvis 100 dimittender årligt kan finde ansættelse i regionen. 


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

For at undersøge behovet for ansatte med en professionsbachelor i E-commerce management uddannelse, har Erhvervsakademiet Lillebælt kontaktet en række organisationer, brancheforeninger, erhvervsfremmeorganisationer i Sydjylland.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Vedr. sammenhæng til erhvervsakademiuddannelser, se nedenfor under rekrutteringsgrundlag.


Vedr. videregående uddannelser:


 


Da PBA E-commerce management som ny uddannelse ikke er er præ-kvalificeret eller akkrediteret der endnu ikke lavet aftaler med universiteter mht. videreuddannelse til cand.merc. eller cand. IT-webkommunikation på SDU eller e-business på CBS.


 


Konsekvenser for andre uddannelser og uddannelsesudbud:


Ved godkendelse af udbuddet vil PBA E-commerce management i Danmark blive udbudt på EAAA og EAL. CPH Business og EASJ, ligesom DANIA forventes at udbyde på sigt. Disse udbudssteder ligger så langt fra hinanden, at påvirkningen på udbuddene i Nordjylland, Århus, Odense og København af et udbud i Vejle vil være minimal.


 


Generelt kan nævnes, at den store vækst på de relevante erhvervsakademiuddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt giver grundlag for yderligere professionsbacheloruddannelser. Pba E-commerce management forventes at kunne tiltrække studerende, som ellers ikke ville have valgt at læse Pba.


Rekrutteringsgrundlag

Studerende skal rekrutteres fra


Handelsøkonom, hvorfra der på EAL i Vejle i 2015 dimitterede 19 studerende.


Serviceøkonom, hvorfra der på EAL i Vejle 2015 dimitterede 38 studerende.


Logistikøkonomer, hvorfra der på EAL i Vejle 2015 dimitterede 45 studerende.


 


Derudover vil uddannelsen kunne tiltrække studerende fra det sydjyske område, idet uddannelsen ikke udbydes i Jylland syd for Århus. Fødende uddannelser fra akademier i Syddanmark er som følger:


 


Kolding:


Markedsføringsøkonom


Finansøkonom


Multimediedesigner


Esbjerg:


Markedsføringsøkonom


Finansøkonom


Serviceøkonom


Multimediedesigner


 


 


Sønderborg:


Markedsføringsøkonom


Finansøkonom


Multimediedesigner


Forventet optag

25 studerende det første år, dernæst 30 om året.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

På baggrund af den store interesse for uddannelsen blandt virksomheder og på baggrund af erhvervsakademiets store kontaktflader blandt virksomheder og hidtidige gode erfaringer med at skaffe praktikpladser forventess det ikke at blive et problem at skaffe 30 praktikpladser årligt.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B2 - Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud - PB(O) i E-commerce - EAL (Vejle).pdf

Samlet godkendelsesbrev