Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Finans - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
30/09-2016 12:38
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Sjælland, Næstved

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lis Schapiro lisc@easj.dk 50762605

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danskeKontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi BAnden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi BSpecifikke adgangskrav: Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Vi har på Erhvervsakademi Sjælland samarbejder om udveksling af studerende for de finansielle uddannelser med henholdsvis Shanghai Finance University i Shanghai, Kina og Berkeley College i New York, USA. Derudover samarbejder vi om kortere studieture med London School of Finance og Berkeley College.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps fra det merkantile fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Endelig ansøgning.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil i Region Sjælland    


 


  Et udbud af PBA i Finans i Næstved er relevant og nødvendig vurderet ud fra de klare og utvetydige meldinger, der kommer fra lokale og regionale aftagervirksomheder. De efterlyser enstemmigt arbejdskraft, der kan matche deres kommende behov i forhold til udviklingen i branchen.


Markedet i den finansielle branche vil vokse, herunder efterspørgsel på nye produkter. Øget digitalisering, mere komplekse produkter og ændrede relationer kalder på nye kompetencer – og medarbejderne i sektoren skal bidrage til en bæredygtig vækst med nytænkning og innovation. Behovet for arbejdskraft vil ikke stige voldsomt, men behovet for Finansbachelorer vil stige i Region Sjælland, hvorfor vi søger udbuddet nu – så vi kan have dimittender klar i 2020.


De adspurgte aftagervirksomheder i vores regionale kvalitative behovsanalyse viser, at der er et stort behov for dybere kompetencer i form af PBA i Finans, da de allerede på nuværende tidspunkt må forsøge at tiltrække arbejdskraft fra Region Hovedstaden for at dække deres behov. Det skyldes især det stigende behov for rådgivning med dertil hørende kompetencer samt den stigende digitalisering, der medfører mere komplekse produkter.


Finansbacheloruddannelsen bidrager til at løse et medarbejderbehov i små, mellemstore og store danske virksomheder inden for forskellige typer af finansielle virksomheder:


 Banker


 Finansieringsselskaber


 Realkreditinstitutter


 Forsikringsselskaber


 Ejendomsadministratorer (Ejendomsadministrationsselskaber)


 Ejendomshandlere


 Revisionsfirmaer


Derudover vil finansbachelorer kunne bestride økonomistyring hos fx kommuner, revisorer og økonomiafdelinger i mellemstore virksomheder.Regional behovsanalyseErhvervsakademi Sjælland arbejder tæt sammen med virksomheder i regionen om at tilbyde de kompetenceudviklingsforløb og uddannelsesløsninger, som virksomhederne efterspørger. Erhvervsakademi Sjælland har i forbindelse med nærværende ansøgning om udbud af PBA i Finans foretaget en regional kvalitativ behovsanalyse, i løbet af sommeren 2015. Vi har spurgt organisationer og virksomheder om 2behov for uddannelsen i relation til regionale strategier, uddannelsens placering i det generelle uddannelsesbillede i Region Sjælland samt helt konkret spurgt ind til kompetencebehov og efterspørgsel af uddannelsen.


Indledningsvist har vi afholdt et dialogmøde den 22. juni 2015 med deltagelse fra:


 Sydbank, Jesper Wimmer, direktør


 Nordea, Natasja Holmegård Nielsen, HR


 DE, Mikkel Henriksen, Nybolig


 Klaus Hornebo, Erhvervsakademi Sjælland


 Morten Lynge, Erhvervsakademi Sjælland


 Line Louise Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, studieleder


Referat fra dette dialogmøde er lagt som bilag.


Derudover har vi efterfølgende haft kontakt til og interviewet følgende virksomheder:


 Jyske Bank, Mette Riishøj, HR (ansvar for Region Sjælland)


 Revisionsfirmaet PwC, Camilla Hyldemar Knudsen, HC (ansvar for Region Sjælland)


 Revisionsfirmaet BDO, Anette K. Bjarkmann, administrations- og udviklingschef


 Danske Bank, Lene Dyhl, Senior HR-partner


 Sparekassen Sjælland, Helle Degn Blæsbjerg, HR


 Sydbank, Britt Salomonsen


 EDC Poul Erik Bech, Mette Hvilsom Forsbøl & Søren Elbæk-Jespersen


 Top Danmark, Jacob Birch Hørdum, ansvarlig for Finansbachelorer og Finansøkonomer


Udskrift af alle interview er lagt som bilag.Behov for Finansbachelorer frem for FinansøkonomerBehovsanalysen viser tydeligt, at de regionale og lokale aftagervirksomheder efterspørger kompetencer fra Finansbachelorer fremfor Finansøkonomer – og behovet vil for alvor være stort om ca. 5 år.Hvor det i dag primært er Finansøkonomer der ansættes, vil fremtidens rekrutteringsgrundlag i stort omfang udgøres af FinansbachelorerCitat, deltager fra dialogmøde.Vi rekrutterer et stigende antal finansbachelorer og kan ikke få alle dem, vi gerne vil have blandt antallet af dimittenderCitat, Natasja Holmegård Nielsen, Nordea.Vi går mere efter Finansbachelorer (end Finansøkonomer) og ønsker også flere i Region Sjælland og derfor ser vi et klart behov for at en institution på Sjælland (og, ja gerne Næstved) kan uddanne disse og dermed bedre kan udfylde vores behov for bachelorer til vore arbejdspladser i denne region 3
Citat, Mette Riishøj, Jyske Bank.


Tendenserne forstærkes formodentlig kun over de næste 2-5 år og det er dermed på tide at starte Finansbacheloruddannelsen op, da de første dimittender tidligst kommer ud primo 2020


Citat, deltager fra dialogmødeBehov for en PBA i Finans i Region SjællandVi vil i det efterfølgende demonstrere, hvorfor der er behov for en professionsbacheloruddannelse fremfor en erhvervsakademiuddannelse ved først at sammenligne indhold og niveau i de to uddannelser generelt og derefter det regionale behov specifikt.  


 

Forskel på de to uddannelser  


Finansøkonomuddannelsen

Finansbacheloruddannelsen Konklusion Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i Finans er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse. PBA uddannelsen har et dybere teoretisk fundament end erhvervsakademiuddannelsen.Finansøkonomen skal selvstændigt udføre opgaver inden for finansiering m.m., hvor professionsbacheloren skal kunne udføre kompleks rådgivning på et finansielt marked. Uddannelsens obligatoriske elementer:


1) Erhvervsjura.


2) Erhvervsøkonomi.


3) Finansielle virksomheder og markeder.


4) Kunde- og samarbejdsrelationer.


5) Privatøkonomi.


6) Samfundsøkonomi.


7) Statistik og metode.


1. 8) Kommunikation.Uddannelsens obligatoriske elementer:


2. Branchekendskab og forretningsforståelse.


3. Kommunikation, salg og kundepsykologi.


4. Økonomi og finansiering.


5. Erhvervs- og finansjura.


6. Statistik og metode.De to uddannelsers obligatoriske elementer tydeliggør den dybere viden, færdigheder og kompetencer en professionsbachelor vil have frem for en erhvervsøkonom.På bacheloruddannelsen er vægten på økonomi og finansiering fremfor finansielle virksomheder og markeder ligesom kommunikation, salg og kundepsykologi har tydelig sammenhæng med den rådgivningsfunktion dimittenden skal ud i. Uddannelsen indeholder 5 bundne studieretninger:


1) Finansielle forretninger.


2) Forsikring (liv, pension og skade).


3) Ejendomshandel.


4) Ejendomsadministration.


5) Økonomistyring.De bundne studieretninger på bacheloruddannelsen afspejler de mange og bredere brancher, der efterspørger en bacheloruddannelse. Underbygget skøn over det regionale behov for dimittenderNedenfor er yderligere uddrag fra interview med ovennævnte aftagere og organisationer vedr. den regionale efterspørgsel af et nyt udbud af professionsbachelor i Finans. Alle respondenter er kommet med positive udsagn om muligheden for en PBA i Finans på Erhvervsakademi Sjælland. De udtrykker et behov for en finansbacheloruddannelse i regionen, da de pt. er nødt til at rekruttere udenfor Region Sjælland. Endvidere påpeger de, at der ligger en regional forpligtelse i at kunne tilbyde en bredere og mere kompetencegivende uddannelse til den finansielle sektor, for dermed på sigt at kunne tiltrække og bevare arbejdspladser og muligheder for borgerne i Region Sjælland. Finansbacheloruddannelsen vil komme sektoren, de uddannelsessøgende og regionen som helhed til gode.


Regionalt behov for Finansbachelorer

Banker/ sparekasser Større enheder i den finansielle sektor medfører også øget behov for finansbachelorer


(deltager fra dialogmøde)

 Finansbachelorer er interessante for os – vi skal kunne matche vores kunder som ogsåHvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?


Indledningsvist har vi afholdt et dialogmøde den 22. juni 2015 med deltagelse fra:


 Sydbank, Jesper Wimmer, direktør


 Nordea, Natasja Holmegård Nielsen, HR


 DE, Mikkel Henriksen, Nybolig


 Klaus Hornebo, Erhvervsakademi Sjælland


 Morten Lynge, Erhvervsakademi Sjælland


 Line Louise Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, studieleder


Referat fra dette dialogmøde er lagt som bilag.


Derudover har vi efterfølgende haft kontakt til og interviewet følgende virksomheder:


 Jyske Bank, Mette Riishøj, HR (ansvar for Region Sjælland)


 Revisionsfirmaet PwC, Camilla Hyldemar Knudsen, HC (ansvar for Region Sjælland)


 Revisionsfirmaet BDO, Anette K. Bjarkmann, administrations- og udviklingschef


 Danske Bank, Lene Dyhl, Senior HR-partner


 Sparekassen Sjælland, Helle Degn Blæsbjerg, HR


 Sydbank, Britt Salomonsen


 EDC Poul Erik Bech, Mette Hvilsom Forsbøl & Søren Elbæk-Jespersen


 Top Danmark, Jacob Birch Hørdum, ansvarlig for Finansbachelorer og Finansøkonomer


Udskrift af alle interview er lagt som bilag.Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Vores behovsanalyse viser tydeligt, at regionale finansielle virksomheder både nu og især om et par år efterspørger kompetencer, der ikke er dækket af det nuværende udbud af uddannelser i regionen. Dette gælder særligt inden for kompleks rådgivning i den finansielle branche; der efterspørges bl.a. analytiske kompetencer og understøttelse af udviklingen af personlige kompetencer for at kunne matche den stigende digitalisering, der medfører mere komplekse produkter branchen.


PBA i Finans lægger netop vægt på at udvikle den studerendes kompetencer i forhold til at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked - og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder. Derfor denne ansøgning om PBA i Finans, der vil dække disse behov i Region Sjælland.


PBA i Finans er en 3½ årig selvstændig uddannelse, der giver de studerende de brede kompetencer, som der skal til for at dække den finansielle sektors behov for kvalificeret arbejdskraft. Som en sidegevinst giver den også en mulighed for videreuddannelse for finansøkonomer, da der gives næsten fuld merit for en finansøkonomuddannelse.


Nedenfor vil vi gennemgå beslægtede uddannelser, som finansbranchen aftager dimittender fra:


·         Erhvervsakademiniveau (2 år)


·         Professionsbachelorniveau (3½-4½ år)


·         Kandidatniveau (5 år)


Tabellen giver et overblik over de beslægtede uddannelser. Vi har valgt at fokusere på fuldtidsuddannelser i vores vurdering af et nyt udbuds effekt på optag på lignende uddannelser. I skemaet har vi valgt at medtage deltidsuddannelserne, da de giver en god oversigt over uddannelser, der kan være relevante for den finansielle sektor:


Oversigt over beslægtede uddannelser Efter- og videreuddannelserDet ordinære uddannelsessystemAUDiplomAKPBACand./LVUFinansøkonom  X  Financial Controller*  X  Serviceøkonom  X  Markedsføringsøkonom  x  Handelsøkonom  X  Administrationsøkonom 


 

X  Finansiel rådgivningX    Økonomi- og ressourcestyringX    Diplomuddannelse i skat* X   HD 2. del, finansiering* X   HD 2. del, finansiel rådgivning* X   Erhvervsøkonomi, cand.merc.*    XErhvervsøkonomi og erhvervsjura*    XErhvervsøkonomi, cand.soc.*    X
*Udbydes ikke på Erhvervsakademi Sjælland


Der findes ingen beslægtede uddannelser indenfor finansøkonomi på Erhvervsakademi Sjælland på niveau med eller over PBA i Finans; ej heller på andre videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Branchen efterspørger et øget uddannelsesniveau og påpeger bl.a. at der er behov for Finansbachelorer fremfor Finansøkonomer i fremtiden til at kunne varetage den øgede kompleksitet i arbejdsopgaverne. Dette gælder særligt for bankerne og forsikring.


Det er sandsynligt, at et udbud af PBA i Finans vil medføre en reduktion i optaget til finansøkonomuddannelsen og muligvis en mindre reduktion i de øvrige angivne uddannelser, men da stort set alle uddannelser udbydes på Erhvervsakademi Sjælland, er dette en effekt, Erhvervsakademi Sjælland har valgt at medtage i overvejelserne om at udfærdige denne ansøgning, da det er af stor vigtighed at opfylde branchens behov for øgede kompetencer.


Det er sandsynligt, at søgningen til CPH Business i København vil blive påvirket af, at studerende fremover kan søge optag på Finansbacheloruddannelsen i Næstved. Det er højest sandsynligt, at studerende foretrækker at studere i den region, hvor de bor og vil derfor fremover vælge Næstved i stedet for København. Erhvervsakademi Sjælland’s egne optagsanalyser viser tydeligt, at vi primært optager regionale studerende, 82 % på finansøkonomuddannelsen. Et udbud af bacheloruddannelsen vil således fastholde kvalificerede studerende til finansielle uddannelser i regionen. Dette vil formentlig primært være gældende for studerende, der bor tættere på Næstved end på København.


Tabellen nedenfor viser total antal optagne på Finansøkonomuddannelsen fra 2012-2015 fordelt på landsdel på optagstidspunkt.


 


(Kilde: Egne træk fra vores studieadministrative system, EASY-A)


 


Optaget på CPH Business er stigende og ifølge Områdechef Bo Steen Larsen fra CPH Business er behovet for uddannelsen så stort, at det vil være en fordel hvis også Erhvervsakademi Sjælland udbyder Finansbacheloruddannelsen i Næstved. Udtalelser fra respondenter viser ligeledes tydeligt, at de er nødt til at rekruttere medarbejdere med de relevante kompetencer fra København.


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget påregnes primært at komme fra Region Sjælland. Studerende, der ønsker en finansiel uddannelse vil fremover have mulighed for at vælge en PBA i Finans på Erhvervsakademi Sjælland, Campus Næstved. At behovet er til stede kan vi konstatere ved at se nærmere på nedenstående uddrag fra Databanken. Tabellen viser, at der er 190 studerende fra Region Sjælland, der fra 2008-2014 er blevet optaget på PBA i Finans. Da uddannelsen på Sjælland kun udbydes i København må det forventes, at langt de fleste af de studerende fra Region Sjælland er taget til København.


 


 


Det er muligt at dimittender fra AU i hhv. Finansiel rådgivning og Økonomi- og ressourcestyring vil være et potentielt rekrutteringsgrundlag, såfremt de måtte ønske et højere uddannelsesniveau på en fuldtidsuddannelse. Studerende, der bor i regionen og ønsker at starte en Finansbacheloruddannelse direkte fra gymnasialt niveau eller tilsvarende, vil derudover kunne blive boende i regionen og fremtidigt tage uddannelsen i Næstved.


Tabellen nedenfor viser Erhvervsakademi Sjællands optag af studerende på de beslægtede uddannelser, hhv. Finansøkonomer, Handelsøkonomer, Markedsføringsøkonomer, Serviceøkonomer og Administrationsøkonomer:
 2012201320142015Finansøkonom11097110Ikke afsluttet endnuHandelsøkonom (vinter/sommer)*               - /70-/67-/8024/ Ikke afsluttet endnuMarkedsføringsøkonom (vinter/sommer)81/19295/18092/205119/205Serviceøkonom


(vinter/sommer)**-/93-/9018/12327/122Administrationsøkonom27243136*Handelsøkonom er først udbudt hos Erhvervsakademi Sjælland pr. vinter 2015


** Serviceøkonom er først udbudt hos Erhvervsakademi Sjælland pr. vinter 2014


 


Vi kommer formentlig til at tage studerende direkte fra vores eget optag på Finansøkonomen, hvilket er helt i tråd med vores forventninger og viden om de lokale aftagervirksomheders forventninger fremover. Det er forventningen at vi yderligere kan fastholde andre unge/studerende i regionen, der måske har fravalgt at tage en finansuddannelse, fordi de ikke kunne få det høje niveau de ønskede. Det vigtigste i denne sammenhæng er imidlertid ikke at fastholde optaget på én uddannelse, hvis branchens behov for medarbejderkompetencer har flyttet/er ved at flytte sig til en professionsbacheloruddannelse med dertil hørende mere tid til fordybelse. Et udbud af PBA i Finans på Campus Næstved vil give branchen et bedre rekrutteringsgrundlag.


Forventet optag

Det er Erhvervsakademi Sjællands plan at oprette et hold på 20 studerende i september 2016. Det er vurderingen at der efter et 3-årigt udbud vil være holdstørrelse på ca. 30 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Følgende virksomheder deltager i dag på vores karrieredag og ansætter studerende fra Finansøkonomuddannelsen hvert år – det er vores forventning ud fra diverse interview, at de også vil ansætte studerende fra Finansbacheloruddannelsen:


Nordea


Sparnord


Datea


Top Danmark


Sparekassen Sjælland


Næstved Kommune


Nykredit


EDC


PWC (Price Waterhouse Coopers)


Vest administrationen


Jyske Bank


DanBolig


Danske Bank


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud - PB i Finans - EASJ (Næstved).pdf

Samlet godkendelsesbrev