Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Computer Engineering - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
29/09-2016 12:30
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aalborg Universitet

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Line Kousholt Caspersen Fuldmægtig | Uddannelsessekretariatet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Tlf.: (+45) 9940 9694 | Email: lkc@adm.aau.dk | Web: www.aau.dk Aalborg Universitet | Niels Jernes Vej 10 | 9220 Aalborg Øst

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Computer Engineering

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Computer Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (computer engineering)

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Computer Engineering)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Matematik A, Engelsk B, Fysik B eller Geovidenskab A.


 


Dansk A er pt. også et adgangskrav, men vil ikke være det fremover såfremt uddannelsen godkendes til udbud på engelsk.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsen

Der er tale om en eksisterende uddannelse, hvor der ansøges om skift af sprog og titel (jf. godkendelsesbrevet vedlagt som bilag til indeværende ansøgning).


 


Uddannelsen har hidtil været udbudt på dansk, men ønskes fremover udbudt på engelsk.


Formålet med sprogskiftet til engelsk er primært at øge rekrutteringsgrundlaget, for på denne måde at bidrage til at efterkomme IKT-erhvervets stigende behov for højtuddannede IKT-kandidater. Sekundært vil sprogskiftet give kandidaterne øget indsigt i og erfaring med samarbejde i et internationalt og multikulturelt miljø, som svarer til den virkelighed, kandidaterne møder i deres senere erhvervskarriere.


 


På baggrund af en samlet vurdering foretaget på baggrund af analyser og prognoser samt dialog med aftagere, foretages en mindre justering af profil og indhold, så uddannelsen fremstår skarpere i forhold til eksisterende uddannelser og imødekommer aftagernes ønsker om kandidater, der er stærke inden for både software og hardware. Justeringen foretages inden for rammerne af den eksisterende uddannelse, idet der uændret vil være tale om en ingeniøruddannelse, som kombinerer elementer af såvel hardware som software, men hvor hardware-kompetencer inden for analog elektronik og reguleringsteknik erstattes af styrkede kompetencer inden for samspillet mellem hardware og software, styrkede programmeringskompetencer, kompetencer til at arbejde med store it-systemer og kompetencer inden for cyber-angreb. Justeringerne af kompetenceprofilen fremgår af baggrundsnotatet "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil".


 


Skift af udbudssprog vil ikke have nogen betydning for uddannelsens konstituerende faglige elementer. Det videnskabelige miljø på Institut for Elektroniske Systemer, som har det faglige ansvar for undervisningen på uddannelsen, er i forvejen internationalt. Omkring halvdelen af det videnskabelige personale på instituttet har international baggrund. Ligeledes er der typisk en stor andel af de ansatte i aftagervirksomhederne, der har udenlandsk baggrund.


 


Institut for Elektroniske Systemer har i forvejen erfaring med engelsksprogede uddannelser gennem bacheloruddannelsen i robotteknologi og kandidatuddannelserne inden for elektronikområdet, som alle er engelsksprogede.


 


Der eksisterer således et solidt internationalt miljø til at understøtte uddannelsen.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen vægter såvel hardware (elektronik) som software samt samspillet mellem disse. På uddannelsens 1. semester lærer de studerende grundfag som lineær algebra, programmering samt principper og metoder for problembaseret læring. På 2. semester udvikles de studerendes programmeringsevner yderligere, idet systemdesign og kravspecifikation er i fokus. 3. semester tager udgangspunkt i distribuerede systemer og netværk, hvor de studerende får grundlagt et godt kendskab til problematikker inden for distribuerede systemer. På 4. semester fokuseres på mikroprocessor-systemer og digitale kredsløb for at sikre gode kompetencer inden for computerteknologi. På 5. semester fokuseres på realtidssystemer og på 6. semester fokuseres på statistiske metoder og beregningsteknikker samt bachelorprojektet. Uddannelsen er struktureret sådan, at opbyggede kompetencer kan bruges på efterfølgende semestre, og dermed lede til en solid opbygning af den enkelte studerendes kompetenceprofil.


 


Der henvises til baggrundsnotatet "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil" for en oversigt over uddannelsens konstituerende faglige elementer.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Takst 3, som hidtil.


Forslag til censorkorps
Bacheloruddannelsens kernefaglighed er inden for elektronik og software, hvorfor uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for ingeniøruddannelserne, elektro, men det kan også i et vist omfang være relevant, at uddannelsen benytter censorer tilknyttet censorkorps for datalogi.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Baggrundsnotat+bilag mm.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Brancheorganisationen for it- og teleindustrien (DI Digital, tidligere DI ITEK) skønnede i maj 2015, at der vil mangle ca. 3.000 it-kandidater i 2020 inden for ITEK-området.[1] Rapporten anbefaler bl.a. at optaget til uddannelserne øges markant, og at der skal tiltrækkes flere udlændinge med disse uddannelser til det danske arbejdsmarked.


 


Dette billede bekræftes af dimittendundersøgelserne for kandidatuddannelsen i Networks and Distributed Systems (NDS) samt kandidatuddannelsen i Vision, Graphics and Interactive Systems (VGIS). NDS og VGIS, der er de primære kandidatuddannelser for studerende der færdiggør bacheloruddannelsen "Internetteknologier og Computersystemer". Dimittendundersøgelserne viser, at alle kandidaterne var i job da undersøgelsen blev foretaget (bilag 5: Dimittendundersøgelse for kandidatuddanelsen i Networks and Distributed Systems og kandidatuddannelsen i Vision, Graphics and Interactive Systems ).


 


Uddannelsen ligger mellem det klassiske elektronikområde og det klassiske softwareområde. Dermed passer uddannelsen perfekt ind i de ønsker som DI Digital har identificeret i deres 2020-prognose ("Inden for elektronik er der behov for kandidater, som kan arbejde med både hardware og software og er stærke i system engineering, requirement management og modelbaseret udvikling").


 


I dag ligger uddannelsen noget tættere på "Elektronik og IT" end "Software Engineering". Den foreslåede revision justerer denne placering til at være mere fokuseret på software, og giver dermed en klarere profilering ift. "Elektronik og IT".[1] http://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/ITOS/Publikationer/GC/Prognose2020-ITEK-branchensbehov_for_it_kandidater.pdf
Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Jævnfør "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil" vil det stigende behov for dimittender inden for områderne "elektroingeniør" og "it-ingeniør" være langt større end den forventede stigning i antallet af dimittender, som den ansøgte ændring af titel og sprog for bacheloruddannelsen i internetteknologier og computersystemer forventes at give anledning til.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Som det er påvist i "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil" har såvel aftagerpanelet for School of Information and Communication Technology (School of ICT) som aftagergruppen for Studienævn for Elektronik og IT i flere omgange været inddraget i afdækningen af behovet for ændring af titel og sprog for uddannelsen.


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Der henvises til ovenstående afsnit om "Sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og uddannelsens erhvervssigte (f.eks. udtrykt gennem dimittendernes jobfunktioner og mulige aftagerbrancher eller virksomheder)."


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Uddannelsen henvender sig til de samme danske studerende som i dag, dvs. dem der har færdiggjort en gymnasial uddannelse med relevante adgangskrav opfyldt. Ved at skifte sprog til engelsk udvides rekrutteringsgrundlaget til også at omfatte udenlandske studerende med tilsvarende kvalifikationer.


 


Uddannelsen skal bidrage til at skabe flere bachelorer, som kan fortsætte på kandidatuddannelsen i Netværk og Distribuerede Systemer (NDS), kandidatuddannelsen i Vision, Graphics, and Interactive Systems (VGIS) eller kandidatuddannelsen i computer science (it)[1] under Studienævn for Datalogi på Aalborg Universitet. NDS og VGIS er i dag de hyppigst valgte kandidatuddannelser blandt de studerende der færdiggør en bacheloruddannelse indenfor Internetteknologier og Computersystemer.[1] Uddannelsen består af en forventet sammenlægning af kandidatuddannelsen i Data Engineering, kandidatuddannelsen i Embedded Software Systems, kandidatuddannelsen i Machine Intelligence og kandidatuddannelsen i Computer Science (IT). Ansøgning om sammenlægningen er den 1. oktober 2016 fremsendt til Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen er fagligt placeret mellem bacheloruddannelsen i elektronik og it og bacheloruddannelsen i software, som begge er uddannelser på Aalborg Universitet, og derfor i en vis udstrækning appellerer til de samme potentielle studerende. Ved at skifte uddannelsens udbudssprog fra dansk til engelsk udvides uddannelsernes samlede rekrutteringsområde, hvilket vurderes at være til gavn for såvel denne uddannelse som de to øvrige uddannelser, idet såvel undervisningskapaciteten som behovet for dimittender fra de kandidatuddannelser, som rekrutterer bachelorer i internetteknologier og computersystemer, er stort og stigende; jf. baggrundsnotatet "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil". Institut for Elektroniske Systemer, hvor bacheloruddannelsen i elektronik og it og bacheloruddannelsen i internetteknologier og computersystemer er hjemmehørende, har kapacitet til optag af en del flere studerende på de to bacheloruddannelser end de nuværende samlet omkring 75 om året.


 


Den ønskede ændring af sprog og titel på uddannelsen forventes ikke at have konsekvenser for øvrige uddannelser i Danmark. 


Forventet optag

Den foreslåede ændring af titel og sprog forventes sammen med de øvrige tiltag at kunne øge antallet af ansøgere betydeligt. De tiltag, der forventes at påvirke antallet af ansøgere omfatter:


 


·         Markedsføring af uddannelsen under titlen 'computer engineering', En Epinion-undersøgelse gennemført i 2014 viste, at en overvejende andel af de adspurgte gymnasieelever ikke kunne gennemskue, at den tidligere titel (internetteknologier og computersystemer) dækkede over en ingeniøruddannelse. En tydeliggørelse af, at der er tale om en ingeniøruddannelse forventes at øge interessen.  • Ændring af sprog til engelsk. Erfaringer fra bl.a. bacheloruddannelsen i elektronik og datateknik (ED) i Esbjerg peger på, at sprogændring fra dansk til engelsk markant øger antallet af ansøgere. I 2013 blev ED for første gang udbudt på engelsk, hvilket medførte en markant stigning af antallet af ansøgere (se Bilag 4).School of ICT har sammen med de studerende drøftet uddannelsens titel. Såvel ledelsen som studerende finder at titlen ”Computer Engineering” er mere retvisende, og bør derfor benyttes både som dansk og engelsk titel. 


 


På School of ICT er der erfaringer med at udbyde engelsksprogede uddannelser i Aalborg og København. I Aalborg er der siden 2013 udbudt en engelsksproget bacheloruddannelse i robotteknologi. Der startede i 2015 og 2016 henholdsvis 67 og 71 studerende på denne uddannelse. I København tilbydes en engelsksproget uddannelse i informations- og kommunikationsteknologi (ITCOM). På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning på 50 studerende og i 2015 og 2016 har alle pladser været besat.


I markedsføring af uddannelsen er det således muligt at fremhæve Aalborg Universitets erfaring med internationale bacheloruddannelser, og at der i Aalborg eksisterer et betydeligt internationalt miljø omkring robotteknologiuddannelsen.


Samlet set vurderes det realistisk at øge antallet af ansøgere til nærværende bacheloruddannelse til 50 i løbet af få år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A6 - Afslag på godkendelse - BA i computer Engineering - AAU.pdf

Samlet godkendelsesbrev