Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i Finans - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2016 09:44
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anne Mørk Frank E-mail: amf@eamv.dk Tlf.: 9627 5715

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i Finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:   • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske.

  • Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelse (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  • Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


Specifikke adgangskrav: Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Der arbejdes p.t. på at etablere praktikaftaler med virksomheder i Belgien, München, London og Berlin, idet evalueringer og undersøgelser har vist, at de studerende skal støttes med nogle meget håndgribelige tilbud, som gør det overskueligt og attraktivt at tage til udlandet.


Endvidere er der netop indgået samarbejdsaftale med Northern Business School i Hamburg og en samarbejdspartner i Holland om studieophold og praktikplads- samt underviserudveksling. Yderligere er der indgået samarbejdsaftale med Holland om udveksling af praktikpladser.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Følger den landsdækkende studieordning


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Følger den landsdækkende studieordning


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Følger den landsdækkende studieordning


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse Professionsbachelor i Finans 2016.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Med et nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen ønsker EAMV med støtte fra det lokale erhvervsliv at henvende sig til de studerende, der søger beskæftigelse og udviklingsmuligheder inden for bank og finansiering, revision, ejendomshandel og –administration, forsikring samt private og offentlige virksomheder og institutioner, som arbejder med økonomistyring. Ansøgningen skal samtidig ses som et ønske om at løfte uddannelsesniveauet og styrke videreuddannelsesmulighederne i EAMV’s dækningsområde, hvor en stor andel af dimittender efter endt uddannelse finder beskæftigelse. Således vil et udbud af Finansbachelor i Midt- og Vestjylland kunne bidrage til et løft af kompetenceniveauet og dermed sikre konkurrenceevne og beskæftigelse i Midt- og Vestjylland.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

I følge en måling af den aktuelle arbejdsmarkedsbalance for Beskæftigelsesregion Midtjylland udspecificeres det, at der er mangel på arbejdskraft blandt bankrådgivere og overskud af arbejdskraft for bankassistenter (COWI, aug. 2014). Denne undersøgelse støttes af Arbejdsmarkedsbalancen, som viser jobmuligheder og virksomhedernes rekrutteringssituation i de 8 regionale arbejdsmarkedsområder. Her fremgår, at der inden for samtlige aftagende brancher er gode beskæftigelsesmuligheder for finansbachelorer (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, 2015)


 


I følge beskæftigelsesregion Midtjylland forventes beskæftigelsen generelt at stige inden for den private servicesektor, som bl.a. omfatter finanssektorens virksomheder, men også i den offentlige sektor, som ligeledes er aftager af arbejdskraft med finansiel uddannelsesmæssig baggrund. Eksempelvis har EAMV indledt et samarbejde med Holstebro Kommune om at aftage finansøkonomstuderende i praktik, og også her peges der på et behov for stærkere kompetencer. Desuden peger en undersøgelse på, at der inden for brancherne Finansiering og Regnskab generelt er problemer med at rekruttere kompetent arbejdskraft. Og rekrutteringsproblemerne er væsentlig større i Midt- og Vestjylland end længere øst på og i de større byer. (Beskæftigelsesregion Midtjylland, Arbejdsmarkedsoversigt 2. halvår 2014).


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Som led i behovsanalysen har EAMV forespurgt en række af nuværende og potentielle aftagere til finansbachelorer, og samtlige adspurgte peger på muligheder og behov for at ansætte dimmittender inden for området. Således fremhæves det af virksomhederne i EAMV's dækningsområde, at det er vanskeligt at tiltrække kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft samtidig med, at der er et behov for at løfte kompetenceniveaet.


 


EAMV har yderligere i behovsanalysen inddraget relevante undersøgelser og analyser fra region og kommuner i EAMV's dækningsområde med henblik på at kvalificere analysen af det lokale behov for finansbachelorer. 


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Der tages i redegørelsen udgangspunkt i de eksisterende udbud, der er i EAMV’s udbudsområde. 


Beslægtede uddannelser på erhvervsakademiniveau


Finansøkonomuddannelsen: Finansøkonomuddannelsen er rettet mod samme brancher som Finansbacheloren, men har ikke samme faglige niveau. Ligeledes efterspørger flere aftagere bachelorer frem for finansøkonomer grundet kompleksiteten i arbejdet. Der vil være nogle studerende, der i stedet for Finansøkonomuddannelsen vil vælge Finansbacheloruddannelsen, hvilket i højere grad vil tilgodese det reelle behov hos både studerende og aftagere. Finansbacheloruddannelsen vil være medvirkende til, at de studerende i højere grad kan være målrettede i deres studievalg. Ved både at have Finansøkonomer og Finansbachelorer i på samme uddannelsesinstitution vil der blive mulighed for at øge kontakten til forskningstilknytning for Finansøkonomuddannelsen ud over det, der i forvejen forventes. I takt med, at det er blevet vanskeligere for de mange optagne Finansøkonomer at finde praktikplads, vil det være en fordel at nogle får mulighed for at vælge Finansbacheloruddannelsen. 


Beslægtede uddannelser på bachelorniveau


Bacheloruddannelsen Economic and Business administration: Dette er en 3-årig uddannelse med fokus på styring og drift i virksomheder. Den studerende får på uddannelsen et bredt kendskab til fagene: logistik, regnskab, finansiering, økonomistyring, organisationsledelse, produktudvikling, salg, projektledelse og innovation. Ligeledes skal der på uddannelsen vælges specialer inden for global marketing og strategisk human ressource management. Den studerende vil typisk efter endt uddannelse få job som indeholder salg & marketing, personledelse, organisationsudvikling etc. 


Det forventes ikke, at et tilbud om Finansbacheloruddannelsen i området vil have indflydelse på bacheloruddannelsen i Economic and Business administration, idet de to uddannelser har hvert deres profilområde. Ligeledes udgør det praksisnære forløb på Finansbacheloruddannelse en afgørende forskel ift. PB i Economic and Business administration.


HA- almen (erhvervsøkonomi): HA-almen udbydes af AU-HIH i Herning. Denne uddannelse er en 3-årig uddannelse, der omfatter faglige elementer inden for økonomi, marketing, afsætning, organisation og investering. Samtidig er fag som matematik, økonomi, statistik og erhvervsret obligatoriske.


Uddannelsen foregår primært på dansk og litteraturen er både på engelsk og dansk. Uddannelsen indeholder ligeledes en specialiseringsdel, hvor den studerende kan præge uddannelsen ud fra egne interesse og mulig karrierevej. Uddannelsen har et bredt teoretisk grundlag inden for de faglige områder. En færdiggjort finansøkonomuddannelse giver 1-1½ års merit til HA-almen, hvilket betyder, at en finansøkonom efter 1½ - 2 år på HA-almen har en bacheloruddannelse. EAMV har hvert år ganske få studerende, som ønsker, at gå i den retning. HA-almen er en bred generel uddannelse, der ikke indeholder praktik og ikke indeholder samme branchetoning som Finansbacheloruddannelsen.


Beslægtede uddannelser på professionsbachelorniveau


Professionsbachelor i International handel og markedsføring: Denne uddannelse er primært en overbygningsuddannelse til markedsføringsøkonomerne, men enkelte finansøkonomer vælger også denne. Deres motivation for dette har været, at de gerne vil have en overbygningsuddannelse, men ikke føler de hører til i et universitetsmiljø og trives godt i mindre klassemiljøer. En professionsbachelor appellerer i højere grad til de studerende, der er praktisk orienterede. Derfor har de med baggrund i manglende mobilitet valgt en markedsføringsmæssig overbygning i stedet for at specialisere sig yderligere inden for det finansielle område. Professionsbacheloruddannelsen har fokus på markedsføring og branding, hvilket ikke er direkte relateret og beslægtet med Finansbacheloruddannelsen.


Rekrutteringsgrundlag

I Midt og Vestjylland er der en tendens til, at mange unge ikke ønsker at flytte fra området, hvilket resulterer i, at uddannelsesvalget ofte vil være geografisk bestemt. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde uddannelser på såvel kort som mellemlangt videregående niveau i denne del af landet, idet uddannelsesniveauet i regionen herved bliver generelt løftet, hvilket er nødvendigt i bestræbelserne på at undgå en uddannelsesmæssig skævvridning i Danmark.


Erfaringen viser desuden, at en stor del af de uddannelsessøgende med erhvervsuddannelsesmæssig baggrund samt de, der i forhold til forældres uddannelsesniveau er mønsterbrydere, kun i begrænset omfang er mobile, hvilket understøtter et fortsat behov for sikring af lokale videreuddannelsesmuligheder. Den lave mobilitet hænger sammen med familier og andre forpligtelser i lokaleområdet. Ovenstående tendens gør sig gældende for såvel de merkantile studerende som for studerende på erhvervsakademiets øvrige uddannelser.


Det fremgår af undersøgelser, at en stor andel af dimittender forbliver i akademiets dækningsområde, hvorfor det er nødvendigt med decentrale udbud, der kan sikre fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (Danske Erhvervsakademier, 2015).


Gennem de seneste år har EAMV oplevet en massiv fremgang i optaget af nye studerende. Den største fremgang kan måles på de merkantile uddannelser, hvor finansøkonomuddannelsen med et optag på ca. 140 studerende er den største. I sommeren 2016 måtte EAMV med baggrund i de mange søgninger oprette yderligere et hold, så der i dag er 5 klasser fordelt på Herning og Holstebro afdelinger.


Til trods for en vedholdende indsats i at tilvejebringe det fornødne antal praktikpladser, opleves det i stigende grad vanskeligt at få en praktikplads for de studerende på finansøkonomuddannelsen. Med de nye brancheretninger inden for uddannelsen er der imidlertid lagt op til at søge ud i flere og måske nye brancher inden for sektoren.


EAMV har et fint og solidt samarbejde med de aftagende virksomheder. På praktikbesøg, i de lokale uddannelsesudvalg og andre netværk oplever EAMV samtidig et voksende behov for dimittender med et højere kompetenceniveau. Således udtrykker eksempelvis de store landsdækkende pengeinstitutter, at de fremover ønsker professionsbachelorer frem for dimittender med erhvervsakademiuddannelse.


En stor del af dimittenderne fra EAMV får beskæftigelse i Midt- og Vestjylland (Danske Erhvervsakademier, 2015). EAMV’s interne beskæftigelsesundersøgelse indikerer, at beskæftigelsen af dimittenderne fra finansøkonomuddannelsen er relativt stabil med lille fremgang. Samtidig er ca. en femtedel af de dimitterede er i gang med en ny fuldtidsuddannelse. Undersøgelsen understreger et behov for yderligere kompetenceniveau hos dimittenderne, der hermed forbereder sig til det behov for højere uddannelsesniveau, der spores inden for sektoren (EAMV, 2014).


Forventet optag

Med et nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen forventes en del af de nuværende ansøgere til Finansøkonomuddannelsen i stedet at søge optagelse på professionsbacheloruddannelsen. Med baggrund i behov hos såvel studerende som i sektoren vil denne differentiering og udvikling af uddannelsesniveauet i EAMV’s dækningsområde være hensigtsmæssig.


Yderligere forventes et lokalt udbud at kunne tiltrække andre og nye grupper af studerende, der søger uddannelse på et højere niveau, hvor de i dag er nødt til at flytte til Århus eller længere væk. Der budgetteres således med et optag på 30 dimittender på Finansbacheloruddannelsen, mens optagelsen på Finansøkonom samtidigt budgetteres til et optag på 120 studerende. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

EAMV har et veletableret samarbejde med de lokale erhvervsliv om tilvejebringelse af praktikpladser til finansøkonomstuderende. Traditionelt har pengeinstitutterne aftaget en stor del af de studerende, men gennem de senere år er de studerende søgt ud i andre brancher såsom forsikring, ejendomsmægler-virksomhed, ejendomsadministration og økonomifunktioner i private og offentlige virksomheder.


Flere af samarbejdsparterne giver udtryk for et behov for finansbachelorer med henblik på at kunne løfte de kompetencekrav, der opleves i branchen. Der er eksempler på, at lokale virksomheder i dag ansætter professionsbachelorer, men da det er vanskeligt at tiltrække dimittenderne til Midt- og Vestjylland, eksisterer der et rekrutteringsproblem.


Praktikpladssituationen bekræftes af den nuværende situation, hvor over 95 % af de studerende på EAMV har været i virksomheds- eller iværksætterpraktik, og virksomhederne i akademiets dækningsområde har her udvist stort uddannelsesansvar for at tilbyde de studerende en praktikplads. Med baggrund heri vurderes mulighederne for tilvejebringelse af det fornødne antal praktikpladser for de kommende Finansbachelorer som gode. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - PB i Finans - EAMV (Holstebro).pdf

Samlet godkendelsesbrev