Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionbachelor inden for finans (Finansbachelor) - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
03/10-2016 06:18
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania - Hobro

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef Jens Peter Dahlgaard Erhvervsakademi Dania - Hobro jpd@eadania.dk eller 72291444

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionbachelor inden for finans (Finansbachelor)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen: 


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Adgang via erhvervsuddannelse:


Finansuddannelsen (trin 2)
kontoruddannelse med specialer
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Adgang via relevant erhvervsuddannelse:


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Adgang via finansøkonomuddannelsen


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet for de kortere videregående uddannelser samt professionsbacheloruddannelser Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning FIB 16-2.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Behov for nyt udbud


Indledning


Indeværende ansøgning om nyt udbud af finansbacheloruddannelsen er begrundet i de tilkendegivelser Erhvervsakademi Dania – Hobro får fra virksomheder, som er placeret i Akademiets dækningsområde, om mangel på rekrutteringsmuligheder af kvalificerede finansbachelorer.


Desuden er vi af styrelsen ved mail af 17. august 2016 blevet bedt om, genindsende vores screeningsansøgning fra efteråret 2015.


Erhvervsakademi Dania - Hobro ønsker at være med til at fremtidssikre erhvervslivet i området med veluddannede og eftertragtede dimittender, i dette tilfælde med en relevant uddannelse inden for finansområdet.


Danske Erhvervsakademier publicerede pr. 10. september 2015 en analyse af dimittendernes mobilitet efter endt uddannelse, der viser, at 74 % af de dimittender, der blev uddannet i 2013 fortsat bor i det dækningsområde tilhørende det erhvervsakademi, hvorfra de er uddannet. Dette sammenholdt med, at finansbacheloruddannelsen i Jylland alene udbydes i Aarhus, Aalborg og Kolding, er medvirkende til, at studerende flytter væk fra store dele af det midtjyske område for at uddanne sig i storbyerne. Efter endt uddannelse vender dimittenderne således ikke tilbage, som en kvalificeret arbejdskraft, der kan understøtte de regionale behov for udvikling og fastholdelse af arbejdspladser. Således er et mere decentralt udbud nødvendigt for opretholdelsen af kvalificeret arbejdskraft og arbejdspladser i nærområderne.


 


http://danskeerhvervsakademier.dk/wp-content/uploads/2014/10/Analyse-Danske-Erhvervsakademier-praksisn%C3%A6re-uddannelser-giver-job.pdf
Alternativet til at vælge en uddannelse, som kun findes i de større byer, er at de unge vælger en anden uddannelse, som er udbudt i det område, hvor de ønsker at bo både under og efter studiet. Finansøkonomuddannelse er i de unges optik dermed en alternativ uddannelse til finansbachelor.
Dette betyder, at man ikke skal langt væk fra de 3 nuværende jyske udbudssteder for finansbachelorud-dannelsen, inden samfundet vil opleve et lavere uddannelsesniveau inden for det finansielle område.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det lokale finansielle arbejdsmarked efterlyser stigende uddannelsesniveau


Det finansielle marked forventer en markant stigning i antallet af finansbachelorer i 2016. I april 2016 har Finanssektorens Arbejdsgiverforening på landsplan lavet en analyse på forventede ansættelser af finansøkonomer, finansbachelorer og finanselever. Her forventer man en stigning i ansættelse af finansøkonomer på 40 % fra 2014 til 2016. Et fald i finanselever på 9 % i samme periode og på finansbachelorer forventes en stigning på 250 %. https://www.fanet.dk/system/files/article_files/notat_-_beskaeftigelsesundersoegelse_del_1_april_2016.pdf


·        Banker og realkreditinstitutter forventer at ansætte 300 nyuddannede finansøkonomer i 2016. I forhold til 2014 er det en stigning på 40 procent. ·


·        Banker og realkreditinstitutter forventer at ansætte 130 nyuddannede finansbachelorer i 2016. I forhold til 2014 er det en stigning på 250 procent. ·


·        Hele finanssektoren forventer, at 122 finanselever får en uddannelsesplads i sektoren i år. Det er et fald på 9 procent i forhold til 2015. Siden 2006 er antallet af finanselevpladser faldet med 84 procent.


Med en så stor forventninger til antallet af nye finansbachelorer, kan den nuværende kapacitet have svært ved at efterkomme denne stigning. Stigningen på optaget ligger på ca. 20% pr. år. (kilde: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/tilsyn/systematisk-tilsyn/tilsyn-med-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner )


  


Det tilkendegivne hovedargument i denne ansøgning, skal således findes i virksomhedernes udfordringer med:


1.      at der er en markant stigning i efterspørgslen af finansbachelorer, og


2.      at skaffe  tiltrække finansbachelorer til kommuner/områder, der geografisk ligger udenfor finansbacheloruddannelsens nuværende udbudssteder. Nedenstående tilkendegivelser synliggør derved behovet for, at der findes udbudssteder af finansbacheloruddannelsen i de yderområder, der i dag ikke dækkes af de nuværende udbudssteder.


Ad1.:
At der er en efterspørgsel på finansbachelorer, kan blandt andet læses i Akkrediteringsrapporten udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen af finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademiet i Aarhus. Her er konklusionen: ”Akkrediteringspanelet vurderer, at der er lav ledighed blandt dimittenderne”… og videre: ”…, at udbuddets dimittender finder relevant beskæftigelse eller videreuddannelse”.
http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/EAAA_PB_finans_akkrap.pdf


Dette billede bekræftes også af senest tilgængelige beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen (februar 2015). Her er på landsplan 77 % i job og 16 % i heltidsvidereuddannelse.
http://docplayer.dk/6883056-Beskaeftigelsesundersoegelse-for-finansbacheloruddannelsen-aargang-2010-2014-pr-1-februar-2015.html


Ad 2:
Erhvervsakademi Dania – Hobro har i en lang årrække, gennem sit netværk i den finansielle sektor, netop forsynet et område fra Hobro i nordøst over mod Skive, Viborg og ned omkring Favrskov, Randers og ud på Djursland med finansøkonomer. Det er netop i dette område, hvor flere virksomheder i dag efterlyser finansbachelorer til stillinger, som tidligere delvis var besat med finansøkonomer, og hvor jobfunktionerne i dag er blevet mere komplekse, og derfor kræver et højere uddannelsesniveau.


Dette understøttes af Marianne Dissing, adm. direktør i FA, i sin anbefaling (bilag 1), hvor hun direkte skriver:


”FA erfarer også, at rekrutteringen fra uddannelsen (finansbacheloruddannelsen, red. af  JPD) til FA´s medlemsvirksomheder stiger på landsplan. Årsagen er, at behovet for formelle kompetencer stiger, samtidig med at beskæftigelsen blandt finansansatte falder generelt. ”


De to uddannelser – finansøkonom og finansbachelor – har overlappende branchesigter, men forskellige jobsigter. Aftagerne inden for samme branche har således forskellige forventninger til de to typer af dimittender.


At vi uddanner finansøkonomer, som kommer i job, kan dokumenteres ved, at vores dimittender både nu og historisk set har landets suverænt højeste beskæftigelsesprocent.
I den seneste statistik (bilag 3) var 92% af finansøkonomdimittenderne fra Hobro i relevant beskæftigelse mod landsgennemsnittet på 78%. Årsagen til denne succes findes i, at Erhvervsakademi Dania – Hobro siden opstarten af Det Danske Ejendomsakademi i 1996, har opbygget nære relationer til de relevante brancher. Disse relationer vil fremover også danne grundlag i at sikre et relevant netværk til finansbachelorerne.


De nuværende udbudssteder af finansbacheloruddannelsen bakker op om flere udbudssteder,


Et enigt rektorkollegium, UCN og uddannelsesnetværkene for finansøkonom og finansbachelor er af den opfattelse, at den nuværende struktur med en erhvervsakademiuddannelse og en hel professions-bacheloruddannelse fortsat er mest hensigtsmæssig.
Det samlede rektorkollegium og UCN ser meget positivt på en større regional udbredelse af professionsuddannelsen, hvor det ønskes og hvor der kan dokumenteres et behov og et tilstrækkeligt fagligt miljø. (bilag 2)


Samarbejde med Erhvervsakademi Dania – Silkeborg sikrer bredden i udbuddet af finansbacheloruddannelsen


Et nyt udbud af finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania – Hobro skal ses i sammenhæng med tilsvarende nyt udbud ved Erhvervsakademi Dania – Silkeborg. De to afdelinger under Erhvervsakademi Dania har allerede nu et tæt samarbejde, og ved parallelt at udbyde finansbacheloruddannelsen på flere lokationer, får Erhvervsakademi Dania mulighed for at udbyde et bredt spektrum af specialer. De to udbud i hhv. Hobro og Silkeborg vil således blive tilrettelagt, så de bedst muligt supplerer hinanden.


Gennem et struktureret samarbejde, etableret i et Videnunivers forankres og sikres, at finansbacheloruddannelsen udbydes op i mod nyeste viden og i tæt kooperation mellem uddannelsessted, aftagervirksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Videnuniverset sikrer, at videngrundlaget opfyldes, og at læringsforløbene baseres på nyeste viden omkring centrale tendenser inden for det finansielle område, såvel erhvervet som det akademiske.


 


Det er som udgangspunkt ikke sigtet at uddanne flere til den finansielle sektor på Erhvervsakademi Dania end der uddannes i dag. Uddannelsesniveauet søges i takt med, at virksomhedernes efterspørgsel er højnet og dette sker i en erkendelse af, at flere kommende finansøkonomstuderende vil vælge finansbacheloruddannelsen i stedet. Således forventes antallet af optagne finansøkonomstuderende at falde med cirka tilsvarende antal optagne på finansbacheloruddannelsen. 


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Erhvervslivets tilkendegivelser


Erhvervsakademi Dania – Hobro har igennem 16 år udbudt finansøkonomuddannelsen og har i disse år opbygget et tæt og udviklingsorienteret samarbejde med diverse aftagervirksomheder. Endvidere er der opbygget et udviklingsorienteret samarbejde med sektorens brancheorganisationer via uddannelsesudvalg.


Aftagervirksomheder giver udtryk for et stigende behov for meruddannet arbejdskraft. Aftagervirksomhederne er både pengeinstitutter, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, revisorer og økonomiafdelinger i små og mellemstore virksomheder.


 


VirksomhedTilkendegivelseJutlander Bank
Carsten Brandt Andersen –
underdirektør
(bilag 3) 


 Vi har generelt set et godt indtryk af finansbachelorerne i Jutlander Bank. De er på et højere niveau end finansøkonomerne. Det har også været vores oplevelse i praksis.
Når vi rekrutterer, så er det meget vanskeligt for os at tiltrække dem til andre områder end Aalborg og Aarhus, hvor de studerer.
Da bankens primære markedsområde er rundt om i det himmerlandske, så er og bliver vi begrænset i at rekruttere finansbachelorer.Nordea Danmark


Conny Jacobsen


(Bilag 4)”Nordea har et stærkt behov for stærke faglige profiler nu og i fremtiden til vores privat og erhvervskunder. …”


” Derfor vil vi med stor glæde se frem til etablering af et uddannelsessted yderligere, som med dets geografiske placering vil kunne imødekomme vores nuværende udfordring ift. rekruttering i det Midtjyske. Vi er ikke kommet i mål på vores rekrutteringer antalsmæssigt i forhold til ønsket fra vores forretning. Mobilitet samt for få kandidater er vores største udfordringer i forhold til rekrutteringen af vores fremtidige medarbejdere, hvorfor vi fuldt støtter etablering af Finansbachelor uddannelse på Dania  Silkeborg og Hobro.”Sparekassen Kronjylland


Anni Bach Høj


(Bilag 5)


 ”Vi oplever i Sparekassen et stigende behov for højere teoretisk uddannelse til både privat og erhvervsområdet i hele afdelingsnettet.


Dette behov har vi udfordringer med at dække ind, da den geografiske mobilitet hos de studerende ikke rækker til den geografiske placering vi som


virksomhed har. Vi har med denne baggrund af flere omgange søgt men ikke kunnet besætte praktikpladser med en kvalificeret kandidat. Det vil derfor være en stor fordel for Sparekassen, at der etableres uddannelsessteder uden for universitetsbyerne.


Vi har et godt samarbejde med Erhvervsakademiet Dania via finansøkonomuddannelsen og har fuld tillid til, at de kan løfte opgaven at uddanne finansbachelorer.


Med den baggrund støtter vi fuldt op om etablering af Finansbachelor uddannelse på Dania Silkeborg og Hobro. ”Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen


Tom Madsen – Partner


(Bilag 6)Det var positivt for os som virksomhed, da bacheloruddannelsen kom til – praktikanterne og de studerende herfra er bedre ”klædt på”, og da praktikperioden er længere får vi væsentlig større nytte og kendskab til den studerende. Indtil nu har vi efter endt praktikophold ansat alle bachelorer, som vi har haft i praktik. 


Vores udfordring har været, at dels er der ikke mange bachelorer (jeg kunne ikke finde en til Aalborg-kontoret i år), og dels oplever vi kun søgning på vore storby-kontorer i Aalborg og Århus. Det er mit indtryk, at de bachelor-studerende primært bor i de større byer, og ofte kun søger praktik og job i de store byer. Vi savner helt klart muligheden for at kunne tilknytte bachelorer til vore kontorer i de mellemstore byer som Hobro, Grenå, Randers, Viborg m.m. Jeg kan allerede nu tilkendegive, at vi med glæde vil tage imod bachelor-praktikanter på flere af vore kontorer!Ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech


Poul Erik Bech - Direktør og formand for EDC


(Bilag 7)Tillad mig som medejer af en landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed og i min egenskab af formand for EDC at udtrykke, at vi meget gerne ser, at der gives uddannelsesmuligheder bredt i Danmark.
Dette fordi de unge knytter kontakt til nærmiljøet og at det på den måde bliver lettere at rekruttere disse unge til lokalmiljøet. Det er i dag en udfordring at skaffe tilstrækkeligt veluddannede unge til områderne uden for de store byer. Vi har flere ubesatte stillinger i provinsen.
Vi vil endvidere gerne stille os til rådighed for såvel finansøkonomstuderende som bacheloraspiranter. Dette gælder ved virksomhedsbesøg, praktikophold og senere fast ansættelse.


 Finanssektorens Arbejdsgiverforening


Mariane Dissing – Adm. Direktør


(Bilag 1)”FA kan oplyse, at en række af FA´s medlemmer i regionen oplever, at det har været vanskeligt at tiltrække finansbachelorer fra de større byer med tilstrækkelige faglige kompetencer specielt til det midt og vestjyske område. EA Dania har gode erfaringer med at uddanne til netop den del af regionen.”


”Det nuværende udbud på landsplan kan ikke matche den stigende efterspørgsel. ”


”På den baggrund vurderer FA, at der er et regionalt behov for et udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Finans i Hobro, og at dette behov understøttes af en generelt øget rekruttering fra uddannelsen på nationalt plan. ”


 Jyske Bank


Knud Nørbo – HR Direktør


(Bilag 8)”Vi oplever desværre, at mobiliteten blandt dimittenderne ikke er tilstrækkelig til at dække vort behov uden for de etablerede universitetsbyer, når vi ser på de mellemlange, videregående uddannelser, herunder finansbachelorer.


Derfor kan vi klart bakke op om en større spredning af de uddannelser, specielt i det Midt- og Vestjyske område, hvor vi har en del større provinsbyer med deraf følgende gode forretningsmuligheder for Jyske bank-koncernen.


Vi har gode erfaringer med Erhvervsakademi Dania på andre områder, herunder Finansøkonom-uddannelsen, og vi ser gerne, at dette samarbejde også kan udvides til at omfatte finansbacheloruddannelsen. ”


 Mariagerfjord Kommune


Mogens Jespersen – Borgmester


(Bilag 9)”Uddannelsen som finansbachelor har en tæt sammenhæng mellem erhvervslivet og de uddannelser, som allerede er i Mariagerfjord Kommune og kan derfor bidrage til, at vi som kommune kan udvikle os som en dynamisk vækstkommune.


Finansbacheloruddannelsen er relevant for lokalområdet omkring Hobro af flere grunde. Der er synergi med den nuværende finansøkonomuddannelse, som allerede har været i stand til at tiltrække studerende fra et stort område.


Vores lokale finansielle sektor er veludbygget og har i en årrække klaret sig resultatmæssigt bedre end en række af de områder, hvor større finansielle institutioner ellers er repræsenteret”.Erhvervsråd i Mariagerfjord Kommune


Torben Ladefoged - Erhvervsdirektør


(Bilag 10)”Vi har positivt konstateret, at den nuværende regering og forskningsminister Esben Lunde Larsen er optaget af en strategi hvor der bl.a. skeles til at skabe de rigtige uddannelser der hvor de unge er og hvor jobmulighederne findes. Det gør ikke relevansen af en Finansbacheloruddannelsen her i området mindre. Tværtimod ser vi en række gode grunde til netop at placere en ny bachelor uddannelse i vores område.


For det første vurderes at være synergi med den nuværende finansøkonomuddannelse, som har været i stand til at tiltrække studerende fra et stort område. Vores lokale finansielle sektor – incl. Revisionsbranchen - er veludbygget og har i en årrække klaret sig resultatmæssigt bedre en række af de områder, hvor de tilstedeværende, større finansielle institutioner (så som Nykredit, Spar Nord, Beierholm mfl.) ellers er repræsenteret. Endvidere har ejendomsmarkedet / boligmarkedet har i hovedtræk været præget af en større stabilitet end resten af landet – især i lokalområdet omkring Hobro, hvor eksempelvis huspriserne reelt er steget i forhold til landsudviklingens negative tendens gennem finanskrisen og hvor efterspørgslen nu her efter de værste finanskriseår igen er relativt massiv.


Nok så vigtigt er erfaringerne fra Danias nuværende uddannelser rigtig gode. Beskæftigelsesgraden er om end meget stor og ikke mindst Hobro-området har – bl.a. grundet sin centrale beliggenhed med et befolkningsopland på ca. 1 mio. mennesker og et arbejdsmarked med ca. 500.000 arbejdspladser inden for under 1 times transport - vist sin attraktivitet i evnen til at tiltrække arbejdskraft og studerende. Ikke mindst for Hobro er det således også positivt at konstatere at befolkningsudviklingen er den eller i hvert fald blandt de allerbedste i landsdelen – bl.a. med en tilvækst, som – i perioder – har været større end regionens hovedstad Aalborg, som i øvrigt også udvikler sig positivt på særligt unge og studerende”


 Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Beskæftigelsessituation finansøkonomer fra Hobro


Historisk set har dimittenderne fra Erhvervsakademi – Hobro ligget markant over landsgennemsnittet rent beskæftigelsesmæssigt. Da finansbachelorerne og finansøkonomerne ofte henvender sig til samme branche, men på forskellige niveauer vil finansbachelordimittenderne ligeledes kunne udnytte det netværk, som Erhvervsakademi Dania – Hobro hjælper de studerende med at opbygge under uddannelsen.                           Finansøkonomernes beskæftigelsesprocent på landsplan og fra akademiet i Hobro.


 årgang2001-20032002-20042003-20052004-20062005-20072006-20082007-20092008-20102009-20112010-20122011-20132012-2014Besk % landsplan80,781,587,390,988,777,568,86766,56873,976,2Besk % Hobro93,590,496,398,695,883,677,480,487,886,892,791,8Rekrutteringsgrundlag

Målgruppen og kendetegn 


Målgruppen i dækningsområdet er gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede, ledige samt finansøkonomer.


Erhvervsakademi Dania - Hobro har foretaget en behovsanalyse blandt elever i 5 klasser på i alt 128 elever;


·        2 HHX klasser på Aars Handelsgymnasium


·        1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Hobro


·        1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Randers


·        1 STX klasse på Randers Statsskole


 


Undersøgelsen endte med 118 besvarelser. Denne behovsanalyse giver grundlag for at konkludere, at der er en betydelig interesse for finansbacheloruddannelsen. 44 % af respondenterne (52 elever) tilkendegav, at de i høj eller i nogen grad finder finansbacheloruddannelsen i Hobro interessant.


 


Kendetegn 


For at fastholde unge og ressourcestærke personer i dækningsområdet samt give dem mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse, er det væsentligt, at der er et udbud af uddannelser at vælge imellem. Kan de ikke tage en uddannelse i lokalområdet, kan alternativet være ikke at tage en uddannelse.


 


Det som netop kendetegner Erhvervsakademi Dania – Hobro er, at vi altid har haft evnerne til at kunne tiltrække uddannelsessøgende fra yderområder, give dem en uddannelse, hvorefter de vender tilbage til deres hjemegn.


 


Sidste gang vi ansøgte om finansbacheloruddannelsen skrev Knud Nørbo i sin anbefaling:


”Vi har i dag et godt samarbejde med Erhvervsakademi Dania om aftag af nyuddannede finansøkonomer. Vi oplever, at det i høj grad lykkes EA Dania at tiltrække og uddanne personer fra ”geografiske udkantsområder”, der også efterfølgende ønsker at skabe en erhvervsmæssig karriere i samme område. ”


 


Også Finanssektorens Arbejdsgiverforening har bemærket denne kvalitet hos Erhvervsakademi Dania Hobro, idet Marianne Dissing, adm. direktør i FA, i sin anbefaling (bilag 1) direkte skriver:


 


”FA kan oplyse, at en række af FA´s medlemmer i regionen oplever, at det har været vanskeligt at tiltrække finansbachelorer fra de større byer med tilstrækkelige faglige kompetencer specielt til det midt- og vestjyske område. EA Dania har gode erfaringer til at uddanne til netop denne del af regionen. ”


 


 


Forventet optag

Volumen 


På baggrund af den interesseundersøgelse, som vi foretog blandt potentielle studerende i dækningsområdet, vurderes det, at halvdelen med sikkerhed ville have valgt bacheloruddannelsen, hvis det havde været muligt. Det giver følgende estimerede volumen på 1. semester:


 


1. år: 25 studerende


2. år: 35 studerende


 


3. år: 50 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ved henvendelse til en række virksomheder, som typisk er aftagere af finansbachelorer inden for følgende sektorer og brancher:


 


·        Pengeinstitut


·        Ejendomsformidling


·        Ejendomsadministration


·        Revision


·        Realkredit


 


 


I alt har vi 78 virksomhedstilkendegivelser om mulighed for praktik plads og efterfølgende trainee forløb. Når tiden kommer, hvor de første bachelorstuderende skal i praktik, kan der være sket meget i aftagervirksomhedernes rekrutteringsmønster, men lige nu peger trenden mod mere uddannelse og bedre uddannelser, hvilket kun er til fordel for de studerende, som skal i praktik.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud - PB i Finans - EA Dania (Hobro).pdf

Samlet godkendelsesbrev