Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplom i beskæftigelse - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
03/10-2016 08:32
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Næstved

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt Telefon 72 48 22 58 E-mail chmo@ucsj.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplom i beskæftigelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Employment

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i beskæftigelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Employment

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Følger gældende regelgrundlag. Dvs. adgang til optagelse på diplomuddannelse i beskæftigelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i beskæftigelse benytter det af Undervisningsministeriet godkendte censorkorps for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om udbud af diplomuddannelse i beskæftigelse.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Ansøgningen om udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse er en væsentlig del af UCSJ’s strategi for at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland ved at udbyde uddannelse, hvor der er konkrete lokale behov herfor. Samtidig med at diplomuddannelsen i beskæftigelse vil imødekomme arbejdsgivernes specifikke behov for kvalificeret arbejdskraft, vil uddannelsen medvirke til at øge den regionale  sammenhængskraft (via adgang til uddannelse og viden) samt attraktivitet for bosætning og dermed økonomiske vækst.


Arbejdsmarkedet i Region Sjælland er kendetegnet ved et begrænset udbud af arbejdskraft, hvilket ofte gør det vanskeligt som arbejdsgiver at finde medarbejdere med de rette specialiserede kompetencer. Samtidig udrulles der i disse år en række store reformer på beskæftigelsesområdet (f.eks. fleks- og førtidspensionsreformen, sygedagpengereformen og kontanthjælpsreformen), som medfører væsentlige ændringer i opgaveporteføljen for medarbejdere i den beskæftigelsesrettede offentlige og private sektor samt i sundhedsprofessionerne, hvor bl.a. opstarten af tværprofessionelle rehabiliteringsteams stiller nye krav til de kliniske funktioner om kendskab til beskæftigelsesområdet. Hertil kommer de fortsatte krav om effektivisering og digitalisering af den offentlige forvaltning i Danmark, som har betydning for kompetencebehovet hos administrative medarbejdere (New Insight 2012; Teknologisk Institut 2012; Teknologisk Institut 2015).


Der er på den baggrund et stort behov for efter- og videreuddannelsesmuligheder i regionen, som særligt omfatter de moduler, der indgår i diplomuddannelsen i beskæftigelse. Det drejer sig både om de tre obligatoriske moduler “Beskæftigelse og samfund”,  “Beskæftigelse og organisation” og “Videnskabsteori og metode” samt om valgmodulerne, herunder bl.a. “Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag”, “Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen” og “Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen”.


UCSJ vil med et udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse, dels tilbyde enkeltmoduler der imødekommer behovet for specialiseret efter- og videreuddannelse for udvalgte målgrupper i bl.a. a-kasser og kommunernes jobcentre, dels tilbyde en hel diplomuddannelse på området.


Nedenfor udfoldes årsagerne til, at der er et stort behov for et udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse i Region Sjælland.


Regeringens strategi for vækst i hele Danmark


Først og fremmest bidrager et udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse til at indfri de overordnede målsætninger for uddannelse og beskæftigelse på nationalt og regionalt plan.


I rapporten Vækst og udvikling i hele Danmark (2015) har regeringen sat fokus på, at der skal være mulighed for uddannelse på alle niveauer i hele Danmark. Det pointeres at: ”Regeringen ønsker at styrke sammenhængen mellem studievalg og arbejdsmarked og samtidig sikre en fortsat bred adgang til videregående uddannelse i hele Danmark.” Rapporten understreger, at der er brug for praksisrettede tiltag, der bliver udbudt lokalt for at skabe det bedst mulige samspil mellem det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Desuden anbefaler rapporten opbygningen af campusmiljøer, der knytter forskellige typer af uddannelser sammen og som derved kan give unge inspiration til at læse videre.


Disse målsætninger og anbefalinger støttes også i Regions Sjællands egne regionale vækststrategi for 2015-2018 (Regionsrådet 2015). En central målsætning er her at sikre en kompetent arbejdsstyrke gennem en styrkelse af uddannelsesniveauet i Region Sjælland samt en højere grad af tilpasning til aktuelle behov.


Behovet for efter- og videreuddannelse


Samtidig er behovet for diplomuddannelsen i beskæftigelse begrundet i en forventning om en stor mangel på uddannet arbejdskraft i Danmark. Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2013) forventes i alt en mangel på over 100.000 personer i år 2020 (Se bilag 4 for ansøgningens nøgletal). Diplomuddannelsen vil derfor spille en vigtig rolle i at sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft, der er tilpasset det aktuelle behov på arbejdsmarkedet.


Region Sjælland står i den sammenhæng over for udfordringer, som gør regionen specielt velegnet i forhold til udbud af efter- og videreuddannelse. Region Sjælland er således den region i Danmark med den kortest uddannede arbejdskraft, samt med den største andel af befolkningen med en erhvervsuddannelse (Danmarks Statistik 2015). Desuden fremgår det af en analyse udarbejdet af Region Sjælland, at det nuværende uddannelsesudbud i regionen ikke kan dække behovet for kvalificeret arbejdskraft, der vil opstå i de kommende år (2014).


Behovet for efter- og videreuddannelse understøttes desuden af, at arbejdskraften ikke er særlig mobil, hvilket også er gældende i Region Sjælland (University College Sjælland 2016; Center for VækstAnalyse 2014). Der er derfor brug for et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse, der kan understøtte den regionale forankring og regionens fremtidige rekrutteringsmuligheder.


Nye kompetencekrav til fremtidens medarbejdere inden for beskæftigelsesindsatsen


Behovet for et udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse har mere specifikt baggrund i, at der i de seneste år er der pågået en reformering af beskæftigelsespolitikken med implementering af blandt andet fleks- og førtidspensionsreformen, sygedagpengereformen og kontanthjælpsreformen. Der er derfor behov for, at medarbejdere i bl.a. kommunerne har kompetencer til at håndtere følgende tendenser og forventninger til deres opgavevaretagelse:


·      Reformeringen har medført, at der er behov for at sætte særligt fokus på fastholdelse og arbejdsmarkedsintegration af borgere også med væsentlige problemer udover ledighed. Derudover er der med kontanthjælpsreformen og uddannelsespålægget kommet et øget fokus på, at unge kontanthjælpsmodtagere, uden en kompetencegivende uddannelse, påbegynder og fastholder en uddannelse.


·      Rehabilitering er gennem en årrække vundet frem inden for sundhedsområdet samt det sociale område.  Med fleks- og førtidspensionsreformen indtænkes rehabiliteringstanken også i beskæftigelsesindsatsen, hvor kommunale rehabiliteringsteams skal medvirke til en helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats i samarbejde med borgere, der har problemer udover ledighed og har behov for en særlig tilrettelagt indsats for at udvikle deres arbejdsevne (Nørup 2014, Dall 2013). Rehabiliteringstanken og empowermentorienterede metoder er videreført i kontanthjælpsreformen, hvor borgere med komplekse problemer skal have en helhedsorienteret indsats og særlig udsatte borgere skal tilbydes en mentor, der kan støtte dem i at opnå en stabil tilværelse og dermed understøtte deres deltagelse i jobrettede indsatser (Beskæftigelsesministeriet 2013).


·      Der er et øget fokus på virksomhederens behov for arbejdskraft og jobformidling, som  er  en af jobcentrenes  kerneopgaver jf. beskæftigelsesreformen (Beskæftigelsesministeriet  2014).


·      Der er behov for at styrke den borgerrettede indsats regionalt og nationalt, herunder understøtte at unge kommer i gang med og fastholder uddannelse, at forebygge og afhjælpe langtidsledighed og langtidssyge samt at understøtte at særligt udsatte borgere udvikler deres arbejdsevne og kommer tættere på arbejdsmarkedet (Beskæftigelsesplan Næstved, Beskæftigelsesplan Køge, Beskæftigelsesplan Guldborgssund).


·      Endvidere er der behov for en virksomhedsrettet indsats med fokus på at sikre arbejdskraft og jobåbninger med afsæt i et styrket samarbejde og kendskab til kommunens og regionens virksomheder, arbejdsmarked og virksomhedernes rekrutteringsbehov og i nogle tilfælde udvikling af nye indsatser og samarbejdsformer.


Samlet set bevirker de kommunale udfordringer, reformeringen af beskæftigelsespolitikken og en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats, at der er behov for ny viden, færdigheder og kompetencer på beskæftigelsesområdet, som er indeholdt i diplomuddannelsen i beskæftigelse.


Aftagernes behov for udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse


UCSJ har foretaget en behovsanalyse baseret på kvalitative interviews med aftagere og arbejdstagerorganisationer, herunder udbudsstedets nærliggende kommuner. Det fremgår af behovsanalysen, at samtlige aftagere tilkendegiver et behov for diplomuddannelsen i beskæftigelse. Det fremgår desuden, at aftagerne oplever et behov for såvel et udbud af den samlede diplomuddannelsen som et udbud af enkelte moduler i uddannelsen, således at de får øgede muligheder for efteruddannelse af deres medarbejdere inden for lige netop de områder, hvor de har brug for et kompetenceløft (se bilag 2 for mere om behovsanalysen .


Følgende er uddrag af både brede og specifikke behovstilkendegivelser fra forskellige aftagere  og arbejdstagerorganisationer (se bilag 3 for alle støtteerklæringerne):


Fra Guldborgsund Kommune, Center for Politik og Personale, lyder det fra centerchef Martin Weis Holm: “Beskæftigelsesindsatsen er gennem de senere år blevet tiltagende kompleks og det afføder et behov for, at medarbejdere og ledelse på arbejdsmarkedsområdet i kommunen konstant dygtiggør sig. Det betyder, at der er et løbende efteruddannelsesbehov og det er vigtigt, at der lokalt udbydes diplomuddannelser i beskæftigelse, som vore ledere og medarbejdere kan benytte.”


Martin Weis Holm udtaler endvidere: “Vi oplever en stadig stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft og at det er et område, som vi i Guldborgsund Kommune vægter højt at finde løsninger på. Derfor finder vi det meget positivt, at UCSJ tager initiativer af denne karakter, der kan medvirke til at imødegå den stadig stigende udfordring med adgang til kvalificeret arbejdskraft”.


Vordingborg Kommune anfører ved Direktør, Børn & Kultur, Lisbeth Vangsbjerg Mogensen, at ”I Vordingborg Kommune er vi overbeviste om, at et bredere efter- og videreuddannelsestilbud på diplomniveau, både vil gavne Vordingborg Kommune og hele regionen. Lokal mulighed for efter- og videreuddannelse på diplomniveau, er et vigtigt redskab for løbende kompetenceudvikling, og med de nuværende og fremtidige udfordringer den offentlige sektor og kommunerne står overfor, er det afgørende nødvendigt at kunne styrke både den enkelte medarbejders og organisationens kompetencer løbende. Vi ser, at uddannelserne [diplom i offentlig forvaltning og administration og diplom i beskæftigelse] både som delelementer og samlet, kan styrke og være relevant for vores medarbejdere inden for både den kommunale forvaltning generelt.”


Region Sjælland ved Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse anfører, at “Region Sjælland har et ønske om at kunne tilbyde uddannelsestilbud, som tilgodeser regionens ønsker og behov for efter- og videreuddannelse. Samtidig prioriterer Region Sjælland at et bredt udvalg af uddannelsestilbud er tilgængelige lokalt i regionen, og regionen vil i relevant omfang kunne gøre brug af lokalt udbudte diplomuddannelser.


Dansk Socialrådgiverforening ved Regionsformand Annemette El-Azem peger endvidere på, “at etablering af et regionalt udbud af diplom i beskæftigelse, kan være med til at sikre gode efter- og videreuddannelsesmuligheder i region Sjælland og imødekomme medlemmernes behov og mulighed for efter- og videreuddannelse. Konkret peges der på behov for kompetenceudvikling i relation til beskæftigelsesområdet og særligt den virksomhedsrettede indsats.


HK Stat's sektorformand Estrid Husen supplerer yderligere med: " Vi mener, det er utilfredsstillende at studerende i dag skal på Metropol i Hovedstadsregionen eller til Fyn for at benytte et tilsvarende uddannelsestilbud. Denne afstand mener vi mindsker gennemførselsgraden, og ligeledes mener vi, at den er en barriere for at potentielle studerende går i gang med et studieforløb."


Campus Næstved


Med et nyt udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse i Næstved vil udbuddet blive placeret centralt i Region Sjælland. Dermed vil diplomuddannelsen række ud og dække behovene for efter- og videreuddannelse i hele regionen.


Diplomuddannelsen vil blive placeret i forbindelse med et stærkt fagligt miljø på Campus Næstved, hvor der tillige vil være adgang til et tværfagligt miljø på UCSJ. Et nyt udbud af diplomuddannelsen vil således supplere den nuværende akademiuddannelse i beskæftigelse, der også udbydes fra Campus Næstved. Dette vil skabe en mulighed for efter- og videreuddannelse som samlet set sikrer et dækkende tilbud til forskellige medarbejdergrupper i kommunerne afhængig af bl.a. deres uddannelsesniveau.  


Diplomuddannelsen vil derfor supplere et rigt campusmiljø og være med til at skabe læring på tværs af uddannelsesmiljøer, fagprofessioner og lokale arbejdspladser.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender


UCSJ vurderer på baggrund af dialogen med aftagere og de seneste års reformer med følgende ny lovgivning og tværfaglig beskæftigelsesindsats, at der løbende vil være et regionalt behov for opkvalificering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Det skønnes, at der både i alle regionens 17 kommuners arbejdsmarkedsområder, rehabiliteringsteams, kliniske enheder m.m. vil være behov for dimittender og studerende fra uddannelsen. Mere konkret vurderer UCSJ, at der vil være behov for ca. 30-40 dimittender årligt, når uddannelsen er i fuldt udbud.


Dette underbygges med resultatet af en spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i fire jobcentre, der viste, at ca. 40 % af medarbejderne i Jobcentre var uddannede socialrådgivere, 20 % var administrativt uddannede, 20 % havde andre uddannelser af større eller mindre relevans for socialt arbejde (hertil blev regnet bl.a. pædagogfaglige medarbejdere og erhvervsvejledere), 20 % havde ikke en uddannelse der vurderes relevant for socialt arbejde og 5 % havde ingen erhvervsuddannelse (Baadsgaard, Jørgensen, Nørup og Olesen 2010). Undersøgelsen påpeger således et behov for opkvalificering og kompetenceudvikling til både de socialfagligt uddannede og sagsbehandlere uden en socialfaglig baggrund.


Det bemærkes, at der ikke er risiko for overforsyning af dimittender eller ledighed ved udbud af uddannelsen, da der er tale om en diplomuddannelse og stort set alle studerende derfor tager uddannelsen som led i deres eksisterende ansættelsesforhold.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?


UCSJ har foretaget en behovsundersøgelse med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse, hvori UCSJ har inddraget 11 af de mest centrale interessenter for uddannelsen. Konkret har udbudsstedets omkringliggende kommuner deltaget i undersøgelsen, dvs. Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Stevns Kommune og Vordingborg Kommune. Herudover har Region Sjælland, HK Kommunal, HK Stat og Dansk Socialrådgiverforeningen deltaget.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud


Med udgangspunkt i at uddannelsen udbydes fra Næstved har vi set på, hvilke beslægtede eksisterende uddannelsesudbud på beskæftigelsesområdet, der findes i Region Sjælland. Det drejer sig om:


·      Den sociale diplomuddannelse udbudt af UCSJ


·      Akademiuddannelserne i offentlige forvaltning og administration, socialt arbejde og beskæftigelse udbudt af UCSJ.


Et udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse vil skabe synergi i forhold til UCSJ’s eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse. Uddannelsen er således et relevant supplement i forhold til de nuværende akademiuddannelser i beskæftigelse, socialt arbejde og offentlig forvaltning og administration. Ligesom uddannelsen vil give øget mulighed for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse ved at supplere UCSJ’s eksisterende udbud af diplomuddannelser. Sidstnævnte vil være relevant for en stor målgruppe af studerende, herunder bl.a. privatansatte konsulenter, social- og sundhedsfaglige medarbejdere på private og regionale rehabiliterings- og krisecentre.


Det vurderes ikke, at der vil være negative effekter eller overlap i forhold til den sociale diplomuddannelse, som indeholder væsentlig andre socialfaglige områder.


Det skal bemærkes, at Metropol også udbyder diplomuddannelsen i beskæftigelse. UCSJ vurderer imidlertid ikke, at det ansøgte udbud vil have negative effekter for Metropols udbud, da det nye udbud udbydes specifikt med henblik på at dække kompetencebehovet i Region Sjælland og det udbydes fra Næstved.


Rekrutteringsgrundlag


UCSJ forventer, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen primært findes i de kommunale arbejdsmarkedsområder, hos private aktører (både a-kasser og de såkaldte 2. aktører) inden for beskæftigelsesområdet samt organisationer med direkte eller indirekte beskæftigelsesrettede opgaver. Målgruppen for uddannelsen anses primært at være beskæftigede som:


·      Sagsbehandlere


·      Vejledere


·      Jobkonsulenter


·      Virksomhedskonsulenter


·      Beskæftigelseskonsulenter


·     Specialister og generalister ansat centralt i arbejdsmarkedsforvaltningerne og a-kasserne.


Det er UCSJ’s vurdering, at et udbud af diplomuddannelsen i beskæftigelse kun i begrænset omfang vil få konsekvenser for beslægtede uddannelsers optag, jf. afsnittet “Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud”.


Forventet optag


Såfremt UCSJ får muligheden for at udbyde diplomuddannelsen i beskæftigelse, forventer UCSJ på baggrund af dialogen med aftagere at kunne optage deltagere på både obligatoriske og valgfrie moduler hvert semester. På baggrund af dialogen forventes følgende optag:


Efteråret 2017: 20-30 studerende.


2018 og derefter: 40 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C15 - Godkendelse af nyt udbud - DP i Beskæftigelse - UCSJ (Næstved).pdf

Samlet godkendelsesbrev