Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Socialrådgivning - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
03/10-2016 08:46
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Slagelse

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt Telefon 72 48 22 58 E-mail chmo@ucsj.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Socialrådgivning

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Social work

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor som socialrådgiver

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Social Work

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Følger gældende regelgrundlag, dvs.:

Adgang via gymnasial eksamen:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Den pædagogiske assistentuddannelse

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og samfundsfag B og psykologi C

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for socialrådgiveruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om dublering af socialrådgiveruddannelsen.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

UCSJ har på nuværende tidspunkt udbud af socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og Nykøbing F. UCSJ ønsker at dublere udbuddet af socialrådgiveruddannelsen således, at UCSJ fremover yderligere udbyder uddannelsen i Slagelse. Dubleringen betyder som udgangspunkt ikke, at det samlede optag af studerende øges, men alene at uddannelserne placeres i tættere nærhed på de områder, hvor der er behov for dimittenderne. UCSJ planlægger p.t., at uddannelsespladserne der tilgås Slagelse tilsvarende reduceres i Roskilde. 


UCSJ ønsker at dublere udbuddet af socialrådgiveruddannelsen af flere årsager. 


Overordnet set ønsker UCSJ at styrke udviklingen i Region Sjælland, og dubleringen indgår i den sammenhæng som del af en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, som UCSJ’s bestyrelse besluttede i foråret 2016. Dubleringen er således en af flere ændringer i en ny udbudsstruktur, der har til formål at målrette UCSJ’s aktiviteter til den regionale udvikling, bidrage til at løfte regionens uddannelsesniveau og at sikre forsyningen af arbejdskraft. Se bilag 2 for mere om den nye samlede udbudsstruktur, herunder argumenterne herfor.


Mere konkret ønsker UCSJ gennem etablering af udbud i Slagelse at medvirke til at sikre en bred regional uddannelsesdækning, som matcher behovet for socialrådgivere i hele regionen. Flere kommuner i Slagelse og omegn peger på, at det er blevet sværere at rekruttere socialrådgivere, og de bakker derfor op om et udbud i Slagelse. En række undersøgelser viser i den sammenhæng, at dimittender med en videregående uddannelse i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i det nærområde, hvor de har taget deres uddannelse (Danske Professionshøjskoler 2016; University College Sjælland 2016; Center for VækstAnalyse 2014). Derfor har den regionale uddannelsesdækning betydning for kommunernes fremtidige rekrutteringsmuligheder.


Et andet ønske med oprettelsen af udbuddet i Slagelse er at styrke uddannelsens videngrundlag. UCSJ har i forvejen udbud af pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse og et udbud af socialrådgiveruddannelsen vil derfor skabe interessante muligheder for et samarbejde med bl.a. kommunerne om den pædagogiske, sundhedsfaglige og socialfaglige indsats i forhold til børn, unge og udsatte voksne i området.


UCSJ forventer med udbuddet i Slagelse at kunne tiltrække flere potentielle studerende fra den vestlige og nordlige del af region Sjælland. Studerende som fx pga. infrastruktur har fravalgt at læse til socialrådgiver, da det logistisk måske ikke hænger sammen for dem at tage til enten Roskilde eller Nykøbing F., hvorfra uddannelsen udbydes i dag. Mange potentielle studerende er geografisk mobile i begrænset omfang. Med udbuddet i Slagelse vil langt flere potentielle studerende få væsentlig kortere transporttid med offentligt transport til nærmeste udbud af socialrådgiveruddannelsen (se transportkort i bilag 5, figur 1).


UCSJ har været i dialog med en række interessenter om udbud af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse. Nedenfor præsenteres en sammenfatning af interessenternes tilkendegivelse af opbakning til udbuddet (se bilag 4 for interessenttilkendegivelserne). 


Behov for et udbud i Slagelse ifølge interessenter 


UCSJ har gennem længere tid haft dialog med flere af de sjællandske kommuner om dels den løbende sikring af fordeling af praktikpladser og dels kommunernes behov for sikring af uddannet socialfaglig arbejdskraft. I den forbindelse har en del kommuner peget på, at de allerede i dag ikke har mange ansøgere til de opslåede stillinger, og at der er risiko for egentlige rekrutteringsvanskeligheder i fremtiden.


Socialrådgiveruddannede ansættes i stadigt voksende omfang i kommunerne, bl.a. med henblik på at kvalitetssikre de kommunale jobcentre.


KKR Sjælland (de sjællandske kommuner samlet): UCSJ har gennem de seneste måneder været i dialog med KKR Sjælland, dvs. til det KKR knyttede kommunaldirektørforum K17. Med K17 har vi drøftet behovet for det nye udbud, ligesom vi har drøftet og aftalt en fordelingsnøgle for praktikpladser (foreløbigt for 2017). 


K17 har vist sig meget positive over for det nye udbud. På baggrund af K17-drøftelserne har KKR Sjælland tilkendegivet, at etableringen i Slagelse vil sikre en bedre uddannelsesdækning for hele regionens geografi og at man på den baggrund giver sin opbakning til UCSJ’s planer om etablering af udbuddet. 


Udvalgte vestsjællandske kommuner: Udover dialogen med KKR Sjælland har UCSJ været i direkte kontakt med enkelte kommuner i det vestsjællandske område, som på grund af den geografiske afstand til de nuværende udbudssteder (Nykøbing Falster og Roskilde) vurderes at have særligt gavn af det nye udbud med henblik på rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft på socialrådgiverområdet. 


På baggrund af denne dialog har kommunerne Næstved, Slagelse og Kalundborg fremsendt deres særlige anbefaling af udbuddet af Socialrådgiveruddannelsen. Der henvises således til bilaget, men konkret skriver Slagelse Kommune, at man i dag oplever, at det kan være vanskeligt at rekruttere og efterfølgende fastholde socialrådgivere. Kommunen peger på, at det nye udbud kan få en meget positiv virkning:


“Når uddannelsen udbydes lokalt i Vestsjælland forventer vi, at det, både for os og for de omkringliggende kommuner, vil medvirke til at fastholde og øge andelen af studerende, som er lokalt forankret og at vi i en efterfølgende ansættelse lettere vil kunne fastholde disse.“ 


Herudover har vi modtaget opbakning fra Dansk Socialrådgiverforening (Region Sjælland). Foreningen oplyser, at de i tråd med kommunerne oplever, at der er et behov for at styrke uddannelsesdækningen i den vestlige/nordvestlige del af Region Sjælland. Foreningen oplever ligeledes, at en del af regionens kommuner giver udtryk for, at det er blevet sværere at rekruttere socialrådgivere, hvilket matcher de indikatorer, som UCSJ har fået. På den baggrund har foreningen meddelt, at de bakker op om UCSJ’s ønske om etablering af et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender


Med det nuværende optag uddannes der i dag ca. 175-200  dimittender fra socialrådgiveruddannelsen i Region Sjælland. Optaget har været stabilt de sidste fem år, og UCSJ forventer derfor, at samme antal socialrådgivere dimitterer i de kommende år.


 Som nævnt indebærer ansøgningen som udgangspunkt ikke, at antallet af uddannelsespladser øges i Region Sjælland. UCSJ vil dog som altid løbende sammen med kommunerne vurdere, om der er behov for et større samlet optag end det nuværende på socialrådgiveruddannelsen. 


Det kan i den forbindelse fremhæves, at der ifølge flere opgørelser er en meget lav ledighed blandt socialrådgivere (fx Dansk Socialrådgiverforening 2015; Uddannelses- og Forskningsministeriet, bilag 5, tabel 3). Dette gælder ikke mindst for Region Sjællands vedkommende, hvor ledigheden er helt nede på 1,7 % fuldtidsledige i oktober 2015. I notatet “Mangel på socialrådgivere og fremtidig dimensionering for socialrådgiveruddannelsen” skriver Dansk Socialrådgiverforening også: “DS vurderer, at ledighedstallene bekræfter at der aktuelt er en geografisk bestemt mangel på ledige socialrådgivere i alle regioner, måske undtaget region Syddanmark, samt at ledigheden på landsplan (omregnet til fuldtidsledige = 2,5 %) er så lille, at rekrutteringsbehovet ikke kan løses ved at flytte de ledige”.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Da langt de fleste dimittender fra Socialrådgiveruddannelsen finder beskæftigelse i den kommunale sektor (72 % af 2013-dimittendårgangen) og andelen er stigende (bilag 5, tabel 4), har vi valgt at fokusere behovsundersøgelsen på de sjællandske kommuner.


Det er sket dels i forhold til KKR Sjælland, og dels i forhold til en mindre gruppe vestsjællandske kommuner (Næstved, Slagelse og Kalundborg). Desuden har vi været i dialog med Dansk Socialrådgiverforening. 


Alle de nævnte interessenter bakker op om det nye udbud.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud


Udbuddet af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse skal bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne regionalt og jf. bilag 2 understøtte den regionale uddannelsesdækning.  UCSJ vurderer, at udbuddet kan etableres uden,  at det medfører forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud, da der ikke findes et alternativ til socialrådgiveruddannelsen andre steder i regionen.


Da de pladser der oprettes i Slagelse samtidig nedlægges i Roskilde, er resultatet, at der sker en bedre forsyning af arbejdskraft i Region Sjælland omkring Slagelse og en mindre forsyning af arbejdsmarkedet i Roskilde og ikke mindst i Københavnsområdet, hvor en del af dimittenderne fra udbuddet i Roskilde finder beskæftigelse.


 


Rekrutteringsgrundlag


Det forventes, at et nyt udbud i Slagelse især kan tiltrække studerende fra de nærliggende kommuner Slagelse, Kalundborg, Næstved og Sorø samt i nogen grad fra Holbæk og Odsherred. Rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner er på 7.832 personer svarende til ca. 41% af Regionens samlede rekrutteringsgrundlag (se bilag 5, tabel 1 og 2 for beregning af rekrutteringsgrundlaget).


Alt andet lige betyder ændringen, at der vil blive et mindre udbud af uddannelsespladser i Roskilde, hvor der i forvejen er et stort uddannelsesudbud, men uddannelsesdækningen øges i Slagelse og omegn, hvor der er et mere begrænset udbud af videregående uddannelser. Det giver samlet set en bedre uddannelsesdækning.


 


Forventet optag


Der forventes et årligt optag på 30 studerende i Slagelse.


UCSJ’s samlede optag for socialrådgiveruddannelsen er ikke dimensioneret fra ministeriets side. Vi forventer, at det samlede optag på socialrådgiveruddannelsen i UCSJ  vil være i samme størrelsesorden som nu.


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler


UCSJ er i tæt kontakt med de sjællandske kommuner omkring fordelingen af praktikpladser. Med K17 (de sjællandske kommunaldirektørers forum) er der indgået en konkret aftale for 2017, og det er aftalt, at man løbende ser på behovet for ændringer.  


UCSJ sikrer naturligvis, at alle studerende kan komme i praktik, og der vil ikke være behov for flere praktikpladser end i dag, når uddannelsespladser flytter fra Roskilde til Slagelse.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D4 - Godkendelse af dublering - PB i Socialrådgivning - UCSJ (Slagelse).pdf

Samlet godkendelsesbrev
UCSJ - Godkendelse af nyt udbud - PB i Socialrådgiver (Slagelse).pdf