Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i softwareudvikling - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
02/10-2016 18:25
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Grenaa

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Jonatan Yde jyd@eadania.dk 23307497

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i softwareudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Software Development

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Softwareudvikling

Den uddannedes titel på engelsk
Business Bachelor in Software Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsakademisk uddannelse: datamatiker


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_samlet.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Virksomheder i den danske IT-branche har henover de seneste år oplevet, og vil over de næste år opleve, en stigende udfordring med at rekruttere kvalificerede IKT-medarbejdere med såkaldte konstruktionskompetencer – altså programmerings- og udviklingskompetencer (se rapport udarbejdet for Erhvervs- og Vækstministeriet, der antyder et udækket behov for op mod 19.000 IKT-medarbejdere i 2030: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport_-_virksomheders_behov_efter_digitale_kompetencer.pdf).


Professionsbacheloruddannelsen i Softwareudvikling er en af de uddannelser, der uddanner IKT-medarbejdere med de eftertragtede konstruktionskompetencer, hvorfor et nyt udbud af uddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Grenaa vil imødekomme det store behov for dimittender hos aftagere i IT-branchen samt behovet for videreuddannelse blandt erhvervsakademistuderende.


Erhvervsakademi Dania i Grenaa har gennem de seneste 6½ år specialiseret sig inden for den del af IT-branchen, der arbejder med udvikling af computerspil og er således Danmarks største kraftcenter inden for dette felt - uden for hovedstaden - med 17 etablerede spilvirksomheder og 500+ studerende og elever på hhv ungdoms- og videregående uddannelser med fokus på spiludvikling.


Den danske spilbranche er i hastig vækst og kunne præsentere en stigning på 35% i omsætning i 2015 i forhold til 2014 (http://interactivedenmark.dk/files/Articlefiles/Det_Interaktive_Danmark-i-tal-02112015_0.pdf). Med denne vækst følger samme efterspørgsel på arbejdskraft med konstruktionskompetencer som resten af IT-branchen. Dertil kommer en efterspørgsel på – for branchen – specialiserede konstruktionskompetencer. Erhvervsakademi Dania bidrager allerede med disse specialiserede konstruktionskompetencer på KVU-niveau i form af datamatikerdimittender med speciale i spiludvikling, men akademiet oplever en øget efterspørgsel fra både spilbranchen og de mere traditionelle grene af IT-branchen efter dimittender med et højere uddannelsesniveau. 


Et udbud af uddannelsen professionsbachelor i softwareudvikling i Grenaa vil naturligvis, qua den store ekspertise inden for feltet, tones i en sådan retningen at den – inden for rammerne sat af studieordning og bekendtgørelse – imødekommer efterspørgslen for IKT-dimittender med både generelle og specialiserede konstruktionskompetencer. Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Gennem dialog med og spørgeundersøgelser hos aftagervirksomheder (se bilag 1) tegner der sig et tydeligt billede af at interesse fra små og mellemstore virksomheder samt enkelte større aftagervirksomheder i spilbranchen. Desuden har større danske spilvirksomheder som fx Unity Studios og Tactile tilkendegivet interesse og støtte til uddannelsen, men da de selv kun ansætter kandidater eller Ph.D.er har de ikke udfyldt skemaet. Disse virksomheder anerkender dog behovet for flere spilprogrammører og ser Professionsbachelor i Softwareudvikling med et sådant speciale som en relevant fødekanal til spil-kandidatuddannelser på eksempelvis ITU.


Som det fremgår af bilagene fordeler disse virksomheder sig over hele landet, men da der ikke findes andre erhvervsakademier eller professionshøjskoler med fokus på spiludvikling adresserer et udbud i Grenaa et nationalt behov. Af de vedlagte støtteerklæringer (bilag 2) fremgår det at brancheorganisationen Interactive Denmark støtter et eventuelt udbud i Grenaa som del af den nationale udvikling af spilbranchen mens Norddjurs Kommune Erhverv- og miljø, erhvervsforeningen GameBusiness og erhvervsskolen Viden Djurs støtter udbuddet på baggrund af dets bidrag til de styrkelsen af det regionale spiludviklings-økosystem, der sikrer kontinuitet mellem ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervsliv i Grenaa og omegn.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

For at afdække det reelle behov for dimittender med professionsbachelor i softwareudvikling har Erhvervsakademi Dania i Grenaa været i dialog med en række organisationer, interessenter og aftagervirksomheder – regionalt såvel som nationalt (bilag 1, 2 og 3). Af bilag 1 fremgår alle de aftagervirksomheder Dania har været i dialog med som har givet skriftligt tilsagn angående behovet for uddannelsen. Det er vigtigt at understrege at listen på ingen måde er komplet eller udtømmende, men at udvælgelsen af virksomheder og interessenter har været baseret på geografisk placering og branche. I forbindelse med behovsundersøgelsen har Interactive Denmark, der er det nærmest man kommer en brancheorganisation for spilvirksomheder i Danmark, været en væsentlig medspiller. Som det fremgår af deres støtteskrivelse anerkender de vigtigheden af uddannelsen og bakker op omkring oprettelse af udbuddet. Regionalt har Norddjurs Kommune i kraft af deres Erhvervsafdeling været medspiller i forhold til afdækning af det regionale behov. Desuden har IT-Forum Midt, erhvervsforeningen GameBusiness og Erhvervsakademi Danias eget uddannelsesudvalg for datamatiker og multimedieuddannelserne været involveret i behovsafdækningen og relevansen.


I udvikling af potentielle valgfrie fagelementer har en række interessenter fra spilbranchen været involveret for at sikre at udbuddets fagindhold lever op til branchens behov samt uddannelsens niveau (bilag 3). Hertil kommer en længerevarende monitorering af stillingsbeskrivelser kurateret af Interactive Denmark (http://interactivedenmark.dk/jobs). Samlet set har branchen givet udtryk for et ønske om projektarbejde, avanceret databaseudvikling, udvikling af store systemer, computer vision, optimering og simulering. Projektarbejde er allerede dybt inkorporeret i Erhvervsakademi Dania Grenaas pædagogiske model; ønsket om avanceret databaseudvikling og store systemer ligger allerede som obligatoriske fagmoduler i PB i Softwareudvikling og computer vision, optimering og simulering er indlemmet som valgfrie uddannelseselementer. Se bilag 3 for involverede interessenter.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Dimittender med en professionsbachelor i softwareudvikling vil kunne videreuddanne sig som Cand.IT på hhv AU, AAU og SDU og på ITU vil det desuden være muligt at læse videre som Cand.IT inden for spiludvikling. Dertil kommer muligheden for at tage en Master i IT.


Som det danske uddannelseslandskab ser ud pt, er Datamatikeruddannelsen i Grenaa det eneste videregående uddannelsestilbud under kandidatniveau om at specialisere sig målrettet inden for spilbranchen. På kandidatniveau er der gennem universitetssamarbejdet DADIU flere muligheder for at specialisere sig i spiludvikling - særligt på AAU og ITU.  Uddannelsen som professionsbachelor i softwareudvikling specialiseret i spiludvikling vil udfylde det uddannelsestomrum der på nuværende tidspunkt er mellem datamatikeruddannelsen og de spilorienterede kandidatuddannelser, da en professionsbachelor i softwareudvikling er adgangsgivende til netop disse uddannelser.Rekrutteringsgrundlag


Som det fremgår af bilag 4 er der allerede nu efterspørgsel blandt datamatikerstuderende på Erhvervsakademi Dania efter en relevant specialiseret videreuddannelse. Derudover forventes det at rekruttere blandt landets øvrige datamatikerdimittender, da udbuddet vil være det eneste på landsplan, der er retter sig mod spilbranchen.


Uddannelsen udbydes pt 7 steder i landet. Da udbuddet i Grenaa – som beskrevet – vil være det eneste i landet der retter sig mod spilbranchen er der risiko for at enkelte ansøgere fra førnævnte udbudssteders dækningsområder vil søge mod Grenaa i stedet for deres lokale erhvervsakademi/professionshøjskole. Dog vil der givetvis være tale om få eller ingen konsekvenser for de fleste af de eksisterende udbud.


Det nærmeste udbudssted af uddannelsen er EAAA, der ligger lidt over 80km og cirka en times kørsel fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa. Der foreligger naturligvis en risiko for at et udbud i Grenaa vil påvirke EAAA, som nærmeste udbyder. Dog er det værd at bemærke at EAAA ikke har haft ledige pladser på udbuddet de seneste 2 år, hvilket indikerer at EAAA har flere ansøgere end de har kapacitet til. Et udbud i Grenaa vil således kun styrke udviklingen af den generelle IT-styrke i regionen.


Forventet optagDer forventes et årligt optag på ca. 20 studerende med en mulig opjustering til maksimalt 30 henover de første 3 år. Det forventede optag er baseret på interessen fra potentielle studerende (bilag 4) samt dialog med Interactive Denmark og IT-Forum om socialt ansvar og efterfølgende jobmulighed.


Hvis relevant: forventede praktikaftalerMed det forventede optag på ca. 20 studerende betyder det, at samme antal vil skulle have praktik på deres 3. semester. I de vedhæftede interessetilkendegivelser (bilag 1) har de enkelte aftagervirksomheder også angivet mulighed for at stille praktikpladser til rådighed, hvilket samlet set giver et antal potentielle praktikpladser, der overstiger 20. Hertil kommer muligheden for internationale praktikpladser, hvor datamatikeruddannelsen i Grenaa allerede har et vidtrækkende internationalt netværk i hhv Vietnam, Canada, Holland, Tyskland, Australien m.fl.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C9 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - PB(O) i softwareudvikling - EA Dania (Grenå).pdf

Samlet godkendelsesbrev