Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
08/02-2016 10:09
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Hillerød / København. Leverancen sker i Hillerød baseret på det faglige miljø i København.

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Kvalitetschef Dorte Schmidt, dsc@cphbusiness.dk Tlf. 2118 6689

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Service, Hospitality and Tourism Management

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonom (AK)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Danske adgangskrav iflg. adgangsbekendtgørelsen:

Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:
• bager (trin 2)
• detailhandelsuddannelsen med specialer
• detailslagter med specialer
• eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
• generel kontoruddannelse
• gastronom (med specialer)
• handelsuddannelse med specialer
• konditor (trin 2) • kontoruddannelse med specialer
• receptionist
• tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Cphbusiness har mange internationale samarbejdspartnere, og et internationalt center (Cphbusiness International), der bistår de studerende på alle udbudte uddannelser.

Det er på uddannelsen muligt for den studerende at gennemføre andet semester på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Det er ligeledes muligt at gennemføre praktik og dele af uddannelsen i virksomheder eller organisationer uden for landets grænser.


Programområdet Service og oplevelse har som sine væsentligste internationale samarbejdspartnere EuroCHRIE, hvor tilsvarende uddannelsesinstitutioner fra blandt andet UK, Holland, Tyskland og Østrig er repræsenteret, og hvor samarbejdet omfatter udveksling, merit samt faglig videndeling. Derudover har Cphbusiness en god relation til en stærk afdeling på Saxion University of Applied Sciences i Hollands, som akademiet har genenmført projekter med tidligere.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen. Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag. Ansøgning om serviceøkonom_paralleludbud i Hillerød-København.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Cphbusiness’ dækningsområde er Region Hovedstaden, hvor der er udkantsproblematikker i kommuner som Bornholm, Helsingør, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund.


Disse problematikker kommer blandt andet til udtryk i lav overgangsfrekvens til videregående uddannelse samt manglende fastholdelse af unge i lokalområderne under og efter en videregående uddannelse og dermed tilgang af lokal arbejdskraft med videregående uddannelse til ikke mindst lokalområdernes mange små og mellemstore virksomheder (SMV).


Cphbusiness har i udviklingskontrakten med ministeren under det nye pligtige mål, som skal sikre et stærkere regionalt vidensamarbejde med SMV, netop anført en indsats i de nævnte fem kommuner, som skal støtte vidensamarbejde med SMV inden for ikke mindst service og oplevelse, hvor ny viden tilføres virksomhederne gennem de studerende praktik, afgangsprojekter samt efterfølgende beskæftigelse.


 Indsatsen understøttes af det store forskningsprojekt NICE New Innovative Customer Experience, der gennemføres i samarbejde med RUC, Horesta, 3F og Wonderful Copenhagen:


 http://niceproject.dk/


Indsatsen retter sig imod SMV indenfor især hotel og restaurant, seværdigheder og andre turist- og sommerlandsrelaterede erhverv, og fremdriften vil blive fulgt gennem blandt andet de indikatorer, som er anført under det nye pligtige mål. Oplæg til mål og indikatorer er indsendt til ministeriet 01.02.2016 og er vedlagt som bilag.


 


Med samme baggrund startede Cphbusiness på initiativ af ministeriet i 2015 serviceøkonomuddannelsen i en ny leveranceform mellem Rønne og København, hvor de studerende på Bornholm læser sammen med københavnske studerende i en form, der veksler mellem digital læring og tilstedeværelsesundervisning, begge forankret i et stærkt fagligt miljø med base i København.


Formen betyder, at de Bornholmske studerende forbliver boende på Bornholm og kommer i obligatorisk praktik samt afgangsprojektforløb i bornholmske service- og oplevelsesvirksomhed med sigte på efterfølgende beskæftigelse.


I denne leveranceform oplever de studerende både undervisning, der består af de klassiske discipliner som projektarbejde, holdundervisning, vejledning og derudover digital læring, hvor det er samme undervisere, der forestår undervisning på programområdets faglige base i København, tilstedeværelsesundervisning i Rønne og fælles digital læring.


Samtidig har Cphbusiness startet et pilotprojekt, hvor noget af undervisningen er flyttet ud i de lokale virksomheder for at sikre praksisbaseret undervisning. Den tætte relation til erhvervslivet står centralt for den nye model, og skal komme de lokale virksomheder til gavn.
Kilde: https://www.cphbusiness.dk/studerende/information-til-nye-studerende/serviceoekonom-2/


Fordelen ved denne leveranceform er, at selv meget få studerende i et lokalområde uddannes gennem store og stærke faglige miljøer. Det faglige miljø inden for service og oplevelse har således i dag fuldtidsansat 35 adjunkter og lektorer samt 1 PhD. og faciliterer 661 studerende målt i STÅ.


I 2016 starter finansøkonomuddannelsen på Bornholm i sammen form med sigte på især ejendomsmæglerbranchen.


I 2014 tog Hillerød Kommune initiativ til etablering af ”Strategisk Uddannelsesforum Hillerød”, som siden er blevet til ”Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland” og nu omfatter alle nordkystens kommuner. I dette forum indgår relevante uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer, og samarbejdet har et klart sigte for at fremme overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og fra uddannelse til erhverv med en stærk lokal forankring og dermed imødegå, at de unge i lokalområderne enten flytter til København for at videreuddanne sig og som oftest ikke kommer tilbage, eller slet ikke får en videregående uddannelse.


Cphbusiness er en aktiv partner i Strategisk Uddannelsesforum, hvor institutionen allerede i dag er etableret i Hillerød med uddannelserne til laborant og miljøteknolog. Gennem dette forum er der udtrykt stor interesse fra både erhvervsmæssig og kommunal side for at sikre videregående uddannelse rettet mod et bredere felt af ikke mindst private SMV og virksomheder relateret til turisme og sommerland har et potentiale.


Præsenteret for løsningen på Bornholm er det et udtrykt ønske lokalt, at Cphbusiness etablerer en lignende løsning i Nordsjælland med lokalt leverancested og fortsat København som faglig base.


Cphbusiness vurderer, at løsningen er realistisk (også økonomisk) og vil kunne fremme det regionale vidensamarbejde med SMV inden for service og oplevelse gennem en større lokal overgang til videregående uddannelse, fastholde af de unge i lokalområderne, flere studerende i lokal praktik og afgangsprojektforløb med efterfølgende flere med en videregående uddannelse beskæftiget.


Som bilag er vedlagt interessetilkendegivelser fra Hillerød Kommune, Helsingør Kommune og Erhvervsorganisationen C4.


Desuden dokumenteres potentialet for en større overgangsfrekvens af hovedresultaterne af Uddannelses- og forskningsministeriets profilmodel 2014 på kommuneniveau, som viser, at der er et stort spænd i andelen af unge, der opnår en videregående uddannelse med et spænd på landsplan fra 49% til 80%. I kommunerne nord for Købehavn går spændet over andelen af unge, der forventer at onå en videregående uddannelse fra 51% til 80%. Kommunerne Gribskov og Halsnæs ligger lavest, og alle fem kommuner ligger noget under de øvrige nordsjællandske kommuner. 


Kilder:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/frafald-studietid-fuldforelse/profilmodel-2014-pa-kommuneniveau.pdf


http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/ShowReport.aspx?report=PRQ-andel-maalsaetninger


Den nye uddannelsesmulighed vil blive synliggjort for de lokale unge gennem Cphbusiness samarbejde med Frederiksborg Gymnasium(Hillerød), Handelsskolen København Nord (Hillerød, Frederikssund), Erhvervsskolen Nordsjælland (Hillerød, Helsingør), VUC Hillerød, Frederiksværk Gymnasium, Frederiksund Gymnasium, Helsingør Gymnasium og HF m.fl.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Region Hovedstadens vækstbarometer maj-juni 2015 viser, at de mindre virksomheder i regionen har problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. (s.7), og at de største problemer er centreret nord for København og Nordsjælland øst (s.6). Man har bl.a. haft vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere med salgskompetencer. (s. 15)


Kilde: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/vaekstbarometer/PublishingImages/Sider/default/Region%20Hovedstadens%20v%C3%A6kstbarometer%202.%20runde%20-%20Arbejdskraft.pdf


Udviklingen i mødeturismen i Nordsjælland samt VisitNordsjællands målsætninger på området frem mod 2018 kræver, at regionen formår at rekruttere medarbejdere med netop de kompetencer, som serviceøkonomuddannelsen har som mål.


 Ifølge VisitNordsjællands årsberetning 2014 udgør mødeovernatninger 20% af de samlede overnatninger i Kongernes Nordsjælland (årsberetningen s. 15). 


http://issuu.com/sebastiansejer/docs/vn-aarsberetning-2014/15?e=1338683/12547057


VisitNordsjællands netværk Unikke Mødesteder har opgjort, at antallet af møde- og erhvervsovernatninger i de fem kommuner sted med 23% det første halvår af 2015 i forhold til samme tidspunkt året før. (gengivet i Helsingør Netavis http://helsingornetavis.dk/rekordfremgang-i-nordsjaellands-moedeturisme/)VisitNordsjællands indsatser fremgår af ”Strategi for VisitNordsjælland” (s. 22)


”Strategi for VisitNordsjælland” viser turismeudviklingen Nordsjælland og prognose s. 9 http://issuu.com/sebastiansejer/docs/vn-strategi-2015?e=1338683/12547034


Det fremgår her, at turismen i området er stigende, og at der forventes en fortsat stigning frem til 2018.


Desuden arbejder VisitNordsjælland for at udvikle områdets kystturisme, hvilket yderligere vil skabe behov for medarbejdere med kompetencer fra serviceøkonomuddannelsen. Bl.a. er der indgået samarbejdsaftalen ”Kyst, by og natur – turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland” mellem VisitNordsjælland og Halsnæs Kommune. https://www.halsnaes.dk/~/media/ESDH/committees/c7a69fcf-0738-4fd4-93a8-afff7229c0fc/Ukendt/2737731-2942962-1.ashx Og Gribskov Kommune arbejder med projekt New Nordic Coast. https://www.halsnaes.dk/~/media/ESDH/committees/c7a69fcf-0738-4fd4-93a8-afff7229c0fc/Ukendt/2737731-2942962-1.ashx


http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/0/53F284595ADFCBC4C1257E31002997E1


Se bilag for oversigt over Turismeudvikling i Nordsjælland, VisitNordsjællands strategiske nøgletal frem mod strategiens udløn i 2018 samt generelle baggrundsdata om private virksomheder i regionen.


 


 


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Hillerød Kommune, Helsingør Kommune og Erhvervsorganisationen C4.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Rekrutteringsgrundlag

Det er primært studenter fra HHX, STX og HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der danner rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen, men også ældre, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, kan være en del af grundlaget.

Udbuddet gør det muligt at fastholde de unge i de omkringliggende kommuner samtidig med, at de tager en uddannelse.


I 2015 blev der optaget 209 studerende på Cphbusiness fuldtidsuddannelser fra de fem nævnte kommuner. (Kilde: Cphbusiness EASY) 


Forventet optag

2016: 30
2017: 50
2018: 70


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Uddannelsen forventes udbudt i Hillerød første gang september 2016. Det betyder, at de første studerende i Hillerød skal have praktikplads i efteråret 2017.

Generelt prioriterer Cphbusiness kontakt til brancher og virksomheder med henblik på praktikpladser højt, da praktikophold er en central del af alle akademiets fuldtidsuddannelser. Cphbusiness har således siden 2009 arbejdet systematisk med at skaffe praktikpladser til studerende på akademiet og har organiseret sig med et Karrierecenter, praktikkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for branchekontakt på hver afdeling, og endvidere en fagperson på hver uddannelse med ansvar for kontakten til de studerende i forbindelse med og undervejs i praktikperioden.

De studerende på serviceøkonomuddannelsen skal i praktik 3 måneder i perioden juni til oktober, da teoriundervisningen på 3. semester starter 1. november.


På baggrund af de indtil nu oparbejdede erfaringer på den konkrete uddannelse og de for Cphbusiness veletablerede processer for sikring af praktikpladser på fuldtidsuddannelser, forventer akademiet, at det er uproblematisk at få praktikpladser til den dublerede udgave af uddannelsen i Hillerød.


I 2015 havde 48 lokale virksomheder studerende fra Cphbusiness i praktik. (kilde: Cphbusiness CRM-system)


 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
UFM.dk - Godk. udbud af EA i serviceøkonom - Cphb. (Hillerød).pdf

Samlet godkendelsesbrev