Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - AU i EL-installation - University College Nordjylland

University College Nordjylland
31/01-2016 20:27
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV, Professionshøjskolen UCN

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lene Zakarias, LEZ@ucn.dk, tlf. 7269 0448

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
AU i EL-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
El-installatør (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøgere der ønsker, at blive taget i betragtning til optagelse på akademiuddannelsen i EL-installation eller enkeltmoduler fra udbuddet er betinget af at kunne dokumentere en relevant uddannelse inden for EL-området. Dertil skal ansøgeren ligeledes kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche ift. EL-installationsfaget.


Følgende uddannelser betragte som relevante:

- Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
- Elektriker, bygningsautomatik
- Elektriker, installationsteknik
- Elektriker, kommunikationsteknik
- Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
- Elektrikeruddannelse 1: 4 år
- Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
- Elektronik- og svagstrømsuddannelsen


Uddannelsesinstitutionen kan dog optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering (IKV), i henhold til § 15a i loven om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne med realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne (Fælles Studieordning for El-installatør, 2015: 4).


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i EL-installation benytter det censorkorps, som anvendes inden for fagområdet for ”Service, Produktion, IT, Bygge og Anlæg mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation UCN Behovsundersøgelse for AU i El-installation 310116.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Krav og tendenser øger behovet og efterspørgslen efter praktiske teknikere i Nordjylland


Der er et generelt stigende behov og efterspørgsel for at videreuddanne faglærte og teknikere i el-installationsbranchen i Danmark, idet virksomhederne oplever et øget behov for arbejdskraft, der kan udføre tværfaglige funktioner i projektorienterede teams samt kommunikere og dokumentere processerne. Dette dokumenteres i undersøgelser foretaget af Teknologisk Institut, hvori det fremgår at virksomheder i installationsbranchen i de kommende år forventer at ansætte faglærte i teknik- og produktionsjob og får et behov for særligt at styrke disse medarbejderes tekniske kompetencer på et videregående uddannelsesniveau højere end AMU (Bilag 1: 7).


I den vedhæftede dokumentation, påvises tre samfundstendenser, der på nationalt plan understøtter behovet for efteruddannelse inden for el-installationsbranchen:


Store planlagte offentlige bygge- og anlægsprojekter i Nordjylland


Der er frem mod 2020 planlagt store offentlige bygge og anlægsprojekter i Nordjylland, hvilket giver en større efterspørgsel af arbejdskraft inden for byggeriet. Dette kombineret med byggeriernes stigende kompleksitet skaber et øget behov for medarbejdere, der forstår og kan anvende den nye teknologi inden for byggeriet. 

Ovenstående konkluderes i Leo Larsen Udvalgets rapport. Der er risiko for rekrutteringsproblemer blandt elektrikere, VVS’ere, professionsbachelorer inden for bygge- og anlægsbranchen og øvrige med relevant erhvervsuddannelse (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2015:17-18).  


Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital i Aalborg på 155.000 m2. Til projektet er der afsat 4,59 mia. kr. i byggeperioden, der forløber fra 2013-2020. Projektet bygger på en holdning, der bebuder at udlicitering af opgaverne skal udbydes i en størrelsesorden, således lokale entreprenører kan byde ind på opgaverne. Projektet implicerer derfor over 400 entreprenører til projektløsningen (bilag 1: 7-8).


Det bekræftes endvidere at Aalborg Kommune står foran en renoverings- og nybygningsinvestering af kommunens skoler. Projektet støttes af AP Møller-fonden med budget er på 537 mio. kr. med begyndelse i juni 2016 og afslutning i 2020 (Ibid: 8).


Installationers stigende kompleksitet og styrket faglighed


Medarbejdere på alle niveauer skal have viden om de stadig mere komplekse arbejdsprocesser i byggeriet, samtidigt med at den faglige kvalitet styrkes. ”I disse virksomheders optik er en sammenhængende og dybere indsigt, der bygger oven på en faglært uddannelse, en forudsætning for, at de kan udnytte teknologipotentialerne optimalt. Endvidere giver det øgede muligheder for at koble udvikling med produktion og implementering fx ved at ingeniører og faglærte arbejder tættere sammen.” (Ibid: 7).


VEU-puljen


Den tidligere regering og forligspartierne bag Vækstplan DK, afsatte 1 mia. kr. til at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Midlerne skal frem mod 2020 understøtte, at faglærte kan få videregående efteruddannelse gennem en model, hvor virksomhederne kan samarbejde med deres medarbejdere omkring fleksible efter- og videreuddannelsesmuligheder. Midlerne er primært målrettet mod at øge aktiviteterne inden for deltidsuddannelser i brancher med ansatte med en teknisk baggrund (Ibid: 7).


Et stigende behov i Nordjylland


University College Nordjylland har som videregående uddannelsesinstitution oplevet massiv efterspørgsel fra erhvervslivet og fagorganisationer til at iværksætte en ny AU-uddannelse i el-installation. Yderligere opleves der gennem University College Nordjyllands tætte samarbejde med eksterne regionale parter et stigende behov og en efterspørgsel efter nye kompetencer inden for el-installationer.


”Flere virksomheder fremhæver, at det kan være svært at finde efter- og videreuddannelsestilbud, der ligger geografisk tæt på deres virksomhed.”  (Bilag 1: 8)I betragtning af ledighedstallene for nordjysk uddannede installatører sammenholdt med gennemsnittet på landsplan, viser det sig, at ledighedsgraden for nordjyske installatører siden 2010 har forholdt sig betragteligt lavere end på landsplan (Uddrag af Styrelsen for Videregående Uddannelser, 2016: 2).


En analyse af arbejdsmarkedsbalancen foretaget af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) styrker grundlaget for et nordjysk udbud. Eftersom nuværende dimittender finder beskæftigelse. Undersøgelsens resultater påviser desuden, givet den nuværende beskæftigelsesbalance, at installatørerne vurderes med bedømmelsen: Gode jobmuligheder (Bilag 1: 5).

Denne tendens bekræftes af flere organisationer, der beretter om en forestående udfordring i det nuværende uddannelsesudbud for arbejdsmarkedet. TEKNIQ forklarer således: ”Vi kan bekræfte at vores medlemmer i Nordjylland har svært ved at rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer. […] Tilbuddet om at kunne uddanne sig samtidig med at fastholde beskæftigelsen som elektriker eller VVS’er, gør samtidig at en større gruppe får mulighed for at videreuddanne sig.” (Bilag 2: Side 17). Udfordringen i at bibeholde beskæftigelsen i Nordjylland og samtidig opkvalificere nuværende kompetencer med mere uddannelse er netop en udfordring ved det nuværende udbud af uddannelse. TEKNIQ, Dansk Byggeri, Dansk Metal og Dansk Industri vurderer endvidere i hensigtserklæringerne, bilag 2, at et landsdækkende udbud af AU i el-installation vil bevirke at endnu flere vil få mulighed for at videreuddanne sig (Ibid: 14).


I forlængelse og på baggrund af omtalte undersøgelser har University College Nordjylland gennemført et regionalt-orienteret analysearbejde, der belyser behovet mere præcist og dette set i forhold til, hvorvidt et udbud af Akademiuddannelsen i el-installation kan modsvare behovet i erhvervslivet. Undersøgelsen bekræfter et stigende behov i installationsbranchen og peger på en Akademiuddannelse i el-installation som en måde at imødekomme efterspørgslen fra branchen (Bilag 1: 6-9 og Bilag 3: 18-22). Ud af 23 adspurgte virksomheder har 87% tilkendegivet interesse for opstart af AU i El-installation i Nordjylland (Bilag 3: 22). Flere af de adspurgte har ønsket at blive kontaktet med mere materiale såfremt uddannelsen udbydes. For mere information om selve områderne virksomhederne ønsker opkvalificering henviser vi til bilag 3 og 4.


Erhvervslivets efterspørgsel af AU i el-installation


Blandt de adspurgte virksomheder skønnes et kompetenceløft, som ikke blot gælder el-færdigheder, men som samtidigt også søger at løfte elektrikernes syn på arbejdsgangen især i forbindelse med udfærdigelsen af delopgaver til større entrepriser:
”Vi ønsker, at de kan agere LEGO-brik i en stor samlet løsning. Derudover skal de i fremtiden være bedre til - foruden at kunne se dem selv i deres egen installationsopgave – også have et helikopteroverblik i bygningsprojektets samlede installation”
 – Kaj Hyldgaard Olsen, Teknisk Koordinator for Byggeteknik i Projekt Nyt Aalborg Universitetshospital.    


Flere virksomheder påpeger vigtigheden i fleksibiliteten ved modulopdelt undervisning og deltidsundervisning (Bilag 1: 24):


”Det er en kanon idé. Vi har brug for at noget mere efteruddannelse særligt inden for fagområdet.


Personligt vil jeg nok vælge den fulde uddannelse, men det kan godt vær, at det kunne være relevant med enkelte moduler indenfor energioptimering.
 Ja, vi vurderer det vil være meget relevant. Det er med at få så meget viden ind i huset som muligt - masser af viden, vi skal i gang og fremad!”
-
Thy El-teknik ApS, direktør Anders Søe


Og;


”Det det godt nok. Ikke mange der kan 2 års uddannelse, mens de arbejder. Så ja, det være interessant for én medarbejder at få den fulde uddannelse.”


- Agesen El A/S (Fjerritslev), direktør


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Se nærmere redegørelse under afsnit om Rekrutteringsgrundlag.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se vedhæftede dokumentation, herunder bl.a. side 2 for overblik.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Med ønsket om at søge nyt udbud af uddannelsen AU i el-installation efter studieordningen for 2016, må det påpeges, hvordan der i Nordjylland ikke på nuværende tidspunkt er en tilsvarende løsning for deltidsvidereuddannelse på dette felt.
”Efter- og videreuddannelseskurser inden for sektoren er begrænset i Region Nordjylland. Det medfører, at virksomheder må søge efteruddannelse i andre dele af Danmark eller ansætte udenlandske specialister.” (Fremkom 2, 2012: 15)


Givet at den nærmeste geografiske lokation for at søge optagelse til AU i el-installation er gennem Erhvervsakademi Midtvest, foreligger der en klar udfordring for arbejdstagerne i erhvervslivet, der ønsker at videreuddanne sig på deltid og samtidig kunne fastholde beskæftigelse.


Der er på nuværende tidspunkt ingen konkurrence til en AU i el-installation. Hvis man i installationsbranchen ellers ønsker at opnå en autorisation, skal man have en fuldtidsuddannelse, hvilket ikke er attraktivt af flere berørte grunde (Bilag 1: 24). En AU i el-installation er derimod en løsning for en helt anden målgruppe – en målgruppe der er i beskæftigelse og har svært ved tage en fuldtidsuddannelse, grundet familieforhold, lønningskår o.lign. (bilag 1: 25). Derfor betegnes AU i el-installation som en beslægtet uddannelse til AK-uddannelsen: el-installatør, dog ikke konkurrerende.


Med målgruppens nyerhvervede kompetencer imødekommes behovet og tendensen i erhvervslivet for mere kvalificeret arbejdskraft, særligt gældende på det byggetekniske område. Med disse kompetencer står de stærkere på fremtidens tværfaglige arbejdsplads; men en opkvalificering betyder samtidig også en bevidsthed om og erkendelse af arbejdspladsens stigende behov for nye kvalifikationer.


 


Med en AU i el-installation vil det være nærliggende for de dimitterende at vende tilbage til erhvervslivet med deres autorisation. Endvidere har de nu også muligheden for at opkvalificere sig yderligere, eksempelvis ved at læse top up-uddannelsen Energimanagement hos UCN. Uddannelsen blev oprettet af UCN i efteråret 2015, og gør det muligt at opnå en professionsbachelor, hvilket for den studerende kan medføre nye muligheder for fremtidige jobs. Som det fremgår af analysen fra Dansk Byggeri mangler vi i 2025 ca. 500 professionsbachelorer (Bilag 1: side 4). Fuldtidsuddannelsen i Energimanagement udbydes per 14. februar 2016 som e-læring, hvorfra studerende fortsat ville kunne forblive under delvis beskæftigelse. Dermed skabes der med et nordjysk udbud af AU i el-installation nye muligheder for sammenhæng og videreuddannelse i et visionært uddannelsessystem. 


Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen retter sig primært mod teknikere og faglærte inden for byggeri og anlæg, der i 2012 havde mere 17.000 beskæftigede i Nordjylland, heraf var 61 % faglærte. Der var i Nordjylland 2.878 arbejdssteder inden for byggeriet, hvoraf 175 havde mere end 20 ansatte.
Dansk El-forbund har ca. 3.000 medlemmer i Nordjylland og anslår at der i alt er 6.000 uddannede elektrikere i regionen. Tallet anslås på baggrund af at målgruppen skifter brancher og dermed er svære at føre statistik på.(www.def.dk/lokalafdelinger/nordjylland.aspx).
På længere sigt ser vi, at der er tilvækst i bestanden af elektrikere på erhvervsskolerne. Dette er en tendens der bringer Nordjylland tilbage på sporet fra 2010. Fra oktober 2015 er der 362 elektrikere på Nordjyllands erhvervsskoler, hvilket på længere sigt vil indgå i rekrutteringsgrundlaget (Bilag 1: 5-6). 


Vi vurderer endvidere, at rekrutteringsgrundlaget vil øges, når uddannelsen er udbudt. En bredere anerkendelse af og opmærksomhed omkring behov og muligheder for efteruddannelse vil kunne skabes i udbuddet for at styrke rekrutteringsgrundlaget til fremtidige uddannelsesforløb. I de vedlagte tilkendegivelser fra de faglige organisationer fremhæver netop den manglende synlighed og eksistens af uddannelsesmuligheder, som en af de væsentlige barrierer for kompetenceudvikling inden for det byggetekniske område, se bilag 2. Det anser vi som en fælles opgave, uddannelsesinstitutionerne og forbundene imellem, at udbrede kendskabet til disse kompetenceudviklende efter- og videreuddannelsesforløb.


Set i lyset af, at der ikke findes lignende regionale uddannelsestilbud, vil et nordjysk udbud af AU i el-installation derfor ikke tære på det eksisterende uddannelsestilbud AK Installatør El. Det vil tværtimod styrke, at der på landsplan (med tilføjelsen af et udbud i Nordjylland) vil være mulighed for at studere og opkvalificere kompetencer i hele el-installationsbranchen ubegrænset af geografisk beliggenhed. Med forankring i uddannelsesinstitutionens rammer, hvor lignende uddannelser på installationsområdet og videreuddannelsesmuligheder allerede udbydes, forventes et samarbejde på tværs af de tekniske uddannelser i form af det allerede etablerede faglige miljø og udnyttelse af de fælles faciliteter.


Vi mener med baggrund i vores behovsundersøgelse, at der i Nordjylland vil være et solidt rekrutteringsgrundlag for et udbud af Akademiuddannelsen i el-installation på University College Nordjylland. 


Forventet optag

Skulle University College Nordjylland få udbudsretten til Akademiuddannelsen i el-installation, forventer vi på baggrund af efterspørgsel og vores undervisningskapacitet at kunne udbyde moduler allerede ultimo 2016.


Vi forventer over de næste tre år at kunne gennemføre følgende antal moduler:


2017: 4 moduler med 8-10 deltagere pr. modul
2018: 6 med 10-12 deltagere
2019: 6 med 10-12 deltagere


 


Ovenstående er en prognose for antallet af optagne studerende, baseret på tilkendegivelser fra allerede interesserede virksomheder og erfaringer fra opstart af uddannelser på teknologi-området. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C12 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i EL-installation - UCN (Aalborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev
UCN - Godkendelse af nyt udbud - AU i EL-installation.pdf