Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelse til professionsbachelor i Leisure Mangement - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/02-2016 07:14
2016-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding på Erhvervsakademi Kolding, Ålegården 2-4, 6000 Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@eakolding.dk, 24948498

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelse til professionsbachelor i Leisure Mangement

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
BA of Leisure Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Leisure Management

Den uddannedes titel på engelsk
BA of Leisure Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studentereksamen (stx, htx, hhx) eller højere forberedelseseksamen (hf)eller eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (gif)


Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse på niveau med danske.


Specifikke krav: Matematik og engelsk B. Begge fag skal være bestået. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet , Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsdelen 28 januar final.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

For at kunne løfte den store nationale, regionale og lokale satsning skal der fortsat forbedres, udvikles og markedsføres nye produkter inden for turisme, kultur, fritid, sundhed og velfærdsindustrien. Der skal startes nye virksomheder op med nye initiativer. Disse initiativer kræver, at der uddannes flere med kompetencer inden for dette. Kompetencer, som PB i Leisure Management bidrager til.


 


Kombinationen af forventningerne til en stor vækst i industrierne og stor mangel på kvalificerede medarbejdere understreger behovet for et udbud af uddannelsen på Erhvervsakademi Kolding.


 


PB i Leisure Management udbydes ikke vest for Storebælt og sammenholdt med dette ligger Kolding centralt i det sydjyske område og vil derfor være et optimalt sted for placering af uddannelsen.


 


Konklusionen er derfor at på baggrund af


·         stor kommunal, regional og national vækst og satsning indenfor turismeområdet


·         manglende medarbejdere med de rette kompetencer


·         få studenter forlader akademiets dækningsområde for at søge uddannelse


er det vigtigt med attraktive uddannelser i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, der giver beskæftigelse og dermed er udbuddet af PB i Leisure Management åbenlys. 


Samlet vurderes det derfor, at etablering af PB i Leisure Management på Erhvervsakademi Kolding vil bidrage positivt til at indfri målsætningerne på området for turisme, kultur, fritid, sundhed og velfærdsindustrien .


 


Der henvises til vedhæftede fil med redegørelse for behov.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Skønnet for behovet for regionale dimittender underbygges af følgende:


·         Den store vækst, der har været inden for de sidste år på nationalt, regionalt og kommunalt niveau - herunder Erhvervsakademi Koldings dækningsområde - inden for turisme, kultur, fritid, sundhed og velfærdsindustrien. En vækst, der forventes at fortsætte.


·         En ny landsdækkende analyse udarbejdet på foranledning af Dansk Kyst- og Naturturisme, med fokus på de fire områder kultur/attraktion, rejseservice, restaurant og overnatning, viser, at hver femte virksomhed i turismeerhvervet har udfordringer med at realisere mål på grund af manglende kompetencer hos de ansatte. Analysen viser at dette tal er endnu større i Region Syddanmark, nemlig 25%. Analysen viser desuden at hele 46% af virksomhederne har udarbejdet forretnings- eller vækstplaner, som har mere ambitiøse vækstplaner end øvrige virksomheder. Derudover viser analysen, at virksomhederne i høj grad stræber efter at nå de nødvendige kompetencer ved at ansætte nye medarbejdere - og samtidig har 45 af de adspurgte virksomheder udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.


·         Regions Syddanmarks definerede mål om en tilvækst af arbejdspladser inden for oplevelseserhvervet med 15% frem til 2020. 


·         På kommunalt niveau, hvor KL mener, at det er afgørende, at der findes lokale tilbud inden for denne type uddannelser, så turismevirksomhederne har adgang til veluddannet arbejdskraft, ellers vil der ikke ske noget løft i uddannelsesniveauet, men urbaniseringstendensen vil øges og det vil være endnu svære for de lokale turismevirksomheder at finde kvalificeret og veluddannet arbejdskraft.


·         Og endelige understøttes behovet inden for dækningsområdet gennem Destination Lillebælt og Sønderjyllands vækstmål.


Af et optag på 40 dimittender forventes ca. 27-30 studerende at dimittere. Dette forventes at være i underkanten af det niveau, som der er brug for, eftersom uddannelsen kan dække et stort behov jf. ovenfor og  uddannelsen kun udbydes øst for Storebælt. Efterhånden som uddannelsen bliver kendt, vil behovet sandsynligvis stige.


 


Der henvises til vedhæftede fil med redegørelse for behov.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I behovsanalysen er resultater inddraget fra grundige rapporter, analyser og statistikker fra Erhvervsministeriet, Region Syddanmark, Kyst og Naturturisme, Jydsk Analyse, KL, Kommuner i dækningsområdet, herunder samtaler/udtalelser fra erhvervscheferne i hhv. Haderslev og Kolding, VisitDanmark, Destination Lillebælt, Destination Sønderjylland samt Danmarks Statistik.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

PB i Leisure Management har til formål at:  


1.       de studerende får et teoretisk og praktisk fundament, der sætter dem i stand til at varetage opgaver inden for leisure industrien på nationalt og internationalt plan.


2.       de studerende skal opnå en bredt baseret og solid viden om de teoretiske aspekter inden for problemanalyse, problemløsning, økonomi, ledelse, organisation og markedsføring generelt samt  inden for leisure industrierne i særdeleshed                      


3.       uddanne kompetente bachelorer til arbejdsområder inden for leisure industrierne, så de får viden og opnår forståelse inden for området (praktisk, teoretisk og metodisk) på et niveau, der:   


 


-   kvalificerer den studerende til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemer og emner samt at kunne udføre de opgaver, der er knyttet til planlægning og arbejde inden for industrierne.


-   kvalificerer den studerende til kritisk at reflektere over egne faglige aktiviteter i lyset af tidssvarende teoretiske perspektiver, så vedkommende kan foretage en vurdering og forbedre egne præstationer. Sikrer, at den studerendes personlige udvikling fremmes ved at arbejde inden for områdespecifikke emner, samarbejde med andre studerende og få ansvar for egen læring, så den studerende efterfølgende kan udføre en lang række lederfunktioner, der er relateret til leisure industrien   


(kilde: http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/Leisure_Management/Studieordning_BLM_2010-2014.pdf )


I Erhvervsakademi Koldings dækningsområde udbydes i øjeblikket ingen AP, professionsbachelor – eller bacheloruddannelser, med samme indhold som PB i Leisure Management. Der er således ingen uddannelse, der imødekommer det konkrete kompetencebehov, som PB i Leisure Management dækker.


Erhvervsakademi har en diplomuddannelse i Leisure Management. Denne henvender sig til efteruddannelsessegmentet og et udbud af PB i Leisure Management forventes ikke at få nogen indfyldelse på optaget på denne uddannelse


Nærmeste beslægtede uddannelser i dækningsområdet er: HD-studiet, HA-studiet, BA i design og kultur, alle udbudt på Syddansk Universitet i Kolding samt markedsføringsøkonom- og E-designuddannelserne udbudt af EA Kolding.


HA og HD studierne er ikke primært målrettet leisure brancherne, og det vurderes at optaget på disse uddannelser ikke vil blive påvirket af et udbud af PB Leisure Management.


BA i design og kultur har primært fokus på designanalytiske og erhvervsøkonomiske færdigheder og de processer, der er forbundet med markedsføring af design. Optaget på denne uddannelse vurderes derfor ikke at blive påvirket af et udbud af PB i Leisure Management.


Akademiet udbyder i forvejen markedsføringsøkonomuddannelsen og det forventes, at komme et mindre fald i antal ansøgere til denne uddannelse, da det allerede i dag er ansøgere på denne uddannelse, der har  interesser, der vil blive bedre tilfredsstillet på Leisure Management uddannelsen. Med det nye udbud vil der således samlet set, være en positiv tilgang afstuderende, hvilket understøtter regionens målsætninger om at få uddannet flere med videregående uddannelser


Det samme forventes ikke at gælde for AP uddannelsen til E-designer med fokus på entrepreneurskab og design eller akademiets øvrige AP uddannelser.  


Uden for Erhvervsakademi Koldings dækningsområde udbyder Erhvervsakademi Lillebælt og EASV Serviceøkonomuddannelsen. Denne uddannelse er en 2-årig AK uddannelse. En færdiguddannet PB i Leisure Management (210 ECTS) er i højere grad en generalist, hvis kompetencer er såvel bredere som på et højere niveau end en Serviceøkonom (120 ECTS) på AP niveau. Desuden appellerer de to uddannelser til to forskellige ansøgergrupper. Dette fremgår af adgangskravene, hvor der kræves en studentereksamen, eux eller HF med bestået matematik og engelsk på B niveau på PB i Leisure Management, mens kravene på serviceøkonom er studentereksamen, eux eller HF med matematik eller økonomi på C niveau, derudover er en lang række erhvervsuddannelserne adgangsgivende: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist. 


På den baggrund forventes, at et udbud af PB i Leisure Management i Kolding ikke vil påvirke udbuddet af Serviceøkonom på EA Lillebælt eller EASV.


PB i international Hospitality Management er en 1,5 årig top up, som udbydes af Erhvervsakademi Lillebælt. Fokus er primært på ledelse og drift af hoteller og restauranter. Som en top up uddannelse er den ikke en konkurrent til PB i Leisure Management, og den har samtidigt et betydeligt mere branchefokuseret (hotel og restauration) sigte.


 


UC Sjælland udbyder, som eneste uddannelsesinstitution i Danmark, PB i Leisure Management. Dimittendledigheden på uddannelsen er jf. uddannelseszoom 14%, hvilket må betragtes som lavt. Et udbud vest for Storebælt vil understøtte studenternes muligheder for at tage denne uddannelse, ligesom det vil understøtte det massive behov for uddannet arbejdskraft med kompetencer inden for dette felt.


Rekrutteringsgrundlag

Optaget forventes hovedsageligt at komme fra dimittender fra gymnasier og erhvervsskoler i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde. Hovedtallene herfra fremgår af nedenstående tabel (2014). Kategori 20 inkluderer også HF og studenterkurser. Tallene indeholder ikke EUX, så det reelle potentielle ansøgerfelt er større end angivet i tabellen.


 





























































2014 Gymnasiale uddannelser



Alment gymnasiale udd. (H2010)



Erhvervsret. gymnasiale udd. (H2020)



Internationale gymnasiale udd. (H2030)



Gymnasiale udd. (H20) ialt



 



Fredericia



330



60



5



395



 



Haderslev



338



130



2



470



 



Kolding



530



243



17



790



 



Vejen



213



72



2



287



 



Åbenrå



293



98



1



392



 



ialt



1704



603



27



2334



(Kilde: Danmarks Statistik http://dst.dk/ect/uddannelse/Uddannelsestabeller)


 


Mønstret i akademiets dækningsområde er, at ca. 75% af studenterne bliver i området, dvs. kun 25% søger andre steder hen for at få en uddannelse. Det er derfor vigtigt, at der er et relevant udbud af uddannelser til de studenter, der bliver i området, hvilket en PB i Leisure Management vil være jf. behovsanalysen. Da det samtidig er en uddannelse, med gode jobmuligheder jv. behovsdelen, vil det være en relevant uddannelse at søge ind på.


Forventet optag

Erhvervsakademiet forventer et optag på 40 studerende det første år. Derefter forventer akademiet stigende optag og nå 60 studerende efter yderligere 2 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

I IBA Erhverv - akademiets karrierecenter - varetager 2 medarbejder arbejdet med alle akademiets praktikpladser. Der er ca. 500 studerende i praktik hvert år. Der er således allerede på nuværende tidspunkt adskillige af disse praktikvirksomheder, som også vil være relevante for design og business studerende, fx følgende 50 virksomheder:






















































































































































































































 



Account+B3:C43 Name



Address 1: City



 



Account+B3:C43 Name



Address 1: City



1



ANIMAFEST S.L.U 



Malgrat de Mar



26



Kollund Møbler



Kruså



2



Beeliving 



Jordrup



27



Kongeaamuseet 



Vamdrup



3



Build a Ground 



Kolding



28



McDonald’s Danmark, hovedkontor



Frederiksberg



4



Compass Congress Center



Rødekro



29



Nians Thai Food og Cafe ApS



Vejen



5



Comwell Kellers Park



Børkop



30



Nicolai Biograf og Café



Kolding



6



Comwell Sønderborg



Sønderborg



31



Nike



Hilversum



7



Creakids.dk



Christiansfeld



32



Nord Gourmet



Kolding



8



Dunedin Fringe Festival



Dunedin



33



Nordic Noodle



Copenhagen



9



Ecco Sko A/S



Bredebro



34



Perfect Sun Travel S.L.



Barcelona



10



Eventmake



Egtved



35



Pulse Fitness



Alexandra



11



Funky Monkey Park A/S



Kolding



36



Rainbow Distillery Pvt. ltd



Rupandehi



12



Gamecraft



Aarhus



37



Restaurant kates joint Aps



Kbh.N



13



Godset



Kolding



38



Ribble Valley Borough Council



Lancashire



14



H10 Gran Tinerfe



Costa Adeje



39



S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L.



Bucharest 1



15



Hamburg Tourismus GmbH



Hamburg



40



Scandic Kolding



Kolding



16



Hannover Marketing und Tourismus GmbH



Hannover



41



Skydebaneforeningen Danmark



Bredsten



17



Hare Hill Horse Treks



Dunedin



42



SlotssøBadet



Kolding



18



Highly flammable



Te Aro, Wellington



43



Sportschatz GmbH



Flensburg



19



HOTEL  CATALONIA  MAJORICA



Palma de Mallorca



44



STAGE MALTA



Birkirkara



20



Indian Mahal Restaurant



Odense



45



The Capital-Inn guesthouse



Reykjavik



21



Indisk Restaurant Roti



Odense



46



The Ritz-Carlton Abama



Guía de Isora



22



KIF drift



Kolding



47



Thomas Cook AG



Oberursel (Taunus)



23



Kolding kommune



Kolding



48



Travel Agency



Haderslev



24



Kolding Storcenter



Kolding



49



Vejle Boldklub



Vejle



25



Kolding Sushi Hus Aps



Kolding



50



World of Adventure



Kolding



 


 


På ovenstående liste findes såvel danske som internationale praktikpladser. Jf. studieordningen er der et internationalt fokus, dette kan akademiet understøtte ved at tilbyde de studerende internationale praktikpladser.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Udkast til afslag på godkendelse - PB i Leisure Mangement - EA Kolding (IBA).pdf

Samlet godkendelsesbrev