Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
31/01-2016 16:48
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
DTU Diplom - Ballerup

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Afdelingschef Mette Elting melt@dtu.dk 24 89 64 24 Bemærk: Det har været relevant at uploade tilkendegivelser fra 10 interessenter, hvorved punktet "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil" fylder 19 sider.

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Technology in Power Engineering

Den uddannedes titel på dansk
TD Stærkstrømsteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Technology in Power Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. På uddannelsen optages ansøgere med følgende relevante uddannelser: Elinstallatør, It teknolog, Automationsteknolog og maskinmester. Ansøgere med andre relevante kortere videregående uddannelser kan efter uddannelsesinstitutionens konkrete, faglige vurdering optages på uddannelsen, hvis ansøgers uddannelse skønnes at kunne sidestilles med uddannelsens adgangskrav i øvrigt. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen


Ikke relevantUddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Den teknologiske diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi benytter det af Undervisningsministeriet godkendte Censorkorps for fagområdet it og teknik.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Det nye udbud af Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi vil bidrage til at opfylde behovet for kompetencer indenfor området regionalt, hvilket bekræftes af, at et større antal virksomheder indenfor området (jf. vedlagte tilkendegivelser) har tilkendegivet, at de oplever et udtalt og stigende behov for at kunne tilbyde nuværende og kommende medarbejdere opkvalificering inden for stærkstrømsområdet.


Det er meget vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med kandidater med de rette kvalifikationer, og da eneste reelle alternativ til Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi er en Diplomingeniøruddannelse, som er et fuldtidsstudium, og derfor vil kræve at arbejdsgivere skal undvære medarbejdere i 3½ år, er der et stort behov for et regionalt udbud af en Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi, for at sikre kvalificeret arbejdskraft.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

På baggrund af tilkendegivelser fra interessenter, herunder vedlagte udtalelser fra virksomheder og organisationer ifm denne ansøgning, samt øvrige henvendelser til DTU Diplom, er det vores forventning, at der vil være et regionalt behov på omkring 30 dimittender årligt.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

ABB A/S – Meterbuen 33, 2740 Skovlunde


Balslev Rådgivende Ingeniører A/S – Produktionsvej 2, 2600 Glostrup


COWI A/S – Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby


Dansk Energi – Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C.


Danish Energy Industries Federation – H.C. Andersend Boulevard 18, 1787 København V.


DONG Energy  A/S – Nesa Allé 1, 2820 Gentofte


Nkt Cables A/S – Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs


NNE Pharmaplan A/S – Nybrovej 80, 2820 Gentofte


Siemens A/S – Borupvang 9, 2750 Ballerup


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi er fagligt direkte sammenlignelig med Diplomingeniøruddannelse i Elektrisk Energiteknologi. Imidlertid gennemføres Diplomingeniøruddannelsen som et fuldtidsstudium, hvilket kræver  at den studerende studerer på fuld tid i 3½ år. En Diplomingeniøruddannelse på fuld tid er ikke en realistisk løsning på virksomhedernes behov, da de netop har behov for medarbejderne samtidig med at disse opkavlificerer sig via en diplomuddannelse på deltid. Diplomingeniøruddannelsen og Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi henvender sig dermed til forskellige målgrupper som befinder sig helt forskellige  steder i deres uddannelses- og karriereforløb. Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi må betragtes som en ingeniørfaglig diplomuddannelse i tilknytning til Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi, med den begrundelse at samtlige moduler på diplomuddannelsen allerede eksisterer som kursustilbud på Diplomingeniøruddannelsen.


 


Rekrutteringsgrundlag

Som den vedhæftede dokumentation i form af udtalelser fra virksomheder viser, så er der et omfattende behov for opkvalificering af medarbejdre, som er beskæftiget indenfor stærkstrømsområdet. Teknikere med forskellig baggrund, elinstallatører, maskinmestre samt ingeniører og andre der arbejder indenfor området vil udgøre rekrutteringsgrundlaget.


Forventet optag

DTU Diplom forventer, på baggrund af tilkendegivelser fra relevante interessenter, et optag allerede i efteråret 2016 på min. 20 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C7 - Godkendelse af nyt udbud - DP i Stærkstrømsteknologi (TD) - DTU (Ballerup) 9756074_6711289_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev
DTU - Godkendelse af nyt udbud - Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi.pdf