Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/02-2016 07:58
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
EASV, Sønderborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Tine Corfitsen, tco@easv.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøger skal opfylde én af nedenstående for at søge om optagelse:
•    Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux
•    En erhvervsuddannelse som handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse, bager, tjener, eventkoordinator, receptionst
•    Anden relevant erhvervsuddannelse
De specifikke adgangskrav for adgang via gymnasial eksamen er matematik C eller erhvervsøkonomi C. Fagene skal være bestået.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikation_SØK Sønderborg_bilag.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Ansøgning om prækvalifikation af serviceøkonom AK i Sønderborg og AU i oplevelsesøkonomi og PBA i international hospitality management i Esbjerg er et led i en strategisk satsning på turisme på Erhvervsakademi Sydvest (EASV), som på denne måde ønsker at bakke op om såvel lokale som nationale strategier for at øge væksten i turisterhverv. Senest har regeringen i sit udspil i november 2015, ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, formuleret en ambition om at udvikle kyst- og naturturismen (herunder nye oplevelses- og feriecentre ved Vesterhavet) som en del af den nationale turismestrategi, som fremlægges i foråret 2016 på baggrund af arbejdet i det Nationale Turistforum.


EASV har Sydvest- og Sønderjylland som dækningsområde, og hele regionen fokuserer i stigende grad på turisme og turisthvervet, senest med indsatsen for at få udnævnt den danske del af Vadehavet til Unesco verdenskulturarv. Region Syddanmark er målt på overnatninger det største turistområde i Danmark med over 14 mio. overnatninger årligt, hvoraf mange udgøres af udenlandske turister, som forventer et højt serviceniveau. Destination Sydvestjylland alene står for 30% af de samlede overnatninger af tyske turister i Danmark på årsbasis og med over 6 mio. overnatninger om året genererer branchen over 5000 jobs (årsværk) lokalt, jf. tal fra Danmarks Statistik. Visit Denmark estimerer en stigning frem mod 2018 på 1-3% om året (se nøgletal i bilaget). Fanø, Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet en fælles plan for samarbejde og vækst inden for både ferie- og erhvervsturisme, som ventes at træde i kraft fra 1. juli 2016, men mange af de lokale turismeaktører er i fuld gang med at investere: Vadehavscentret bygger om og udvider, vestkystens kulinariske særpræg markedsføres med Henne Kirkeby Kro som flagskib, sommerhusudlejningen har vind i sejlene igen og i Ribe satser kulturinstitutionerne på at tiltrække gæster fra de stadigt flere krydstogtskibe, som lægger til i Esbjerg. På havnefronten i Sønderborg er man i gang med at bygge et nyt kongreshotel, som ventes at give 500 nye blivende arbejdspladser, som en del af satsningen inden for erhvervsturisme, Gram slot og Tønderfestivalen leverer events i stor skala, og kigger vi syd for grænsen, er der et solidt grundlag for beskæftigelsesmuligheder langs den tyske østersøkyst.


Der er med andre ord et stort vækstpotentiale i akademiets dækningsområde og et behov for uddannelsestilbud der understøtter dette potentiale. Serviceøkonomuddannelsen er kommet godt fra start i Esbjerg, men der er behov for en samlet satsning, relevante uddannelsesmuligheder lokalt og tilbud på flere niveauer, hvis vækstmålene skal nås.


Dialog med Destination Sydvestjylland og Destination Sønderjylland, som er en del af Visit Denmark, har understreget at forudsætningen for at øge væksten er, at man løfter det danske serviceniveau og den danske servicekultur. Dette behov for kompetenceløft underbygges af Dansk Kyst- og Naturturisme, som i samarbejde med Jysk Analyse har udarbejdet en rapport om turistvirksomheders vækststrategier samt uddannelsesniveau og kompetencer i turistbranchen i Danmark (http://www.kystognaturturisme.dk/media/1248/kortlaegning-af-virksomheders-vaekststrategi-og-uddannelsesniveau-inden-for-turismebranchen.pdf). Af rapporten fremgår det, at knap hver femte turismevirksomhed på landsplan har svært ved at indfri ambitionerne om vækst, fordi deres ansatte mangler de rette kompetencer. Analysen går også ned på regionalt niveau og viser, at over halvdelen af turismeaktørerne i Syddanmark har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft (rapporten s. 22), og at det her er hver fjerde virksomhed, som oplever udfordringer med at realisere mål på grund af de fastansatte medarbejderes manglende kompetencer (rapporten s. 23). De mest efterspurgte kompetencer er inden for kundebetjening, service og salg (rapporten s. 26-27). Samtidigt vider rapporten, at arbejdsstyrken hos hotel- og overnatningsbranchen er præget af mange med kort uddannelse (erhvervsfaglig praktik og hovedforløb) (rapporten s. 34). Her er således grundlag for et kompetenceløft gennem serviceøkonomuddannelsen.


Sønderborg kommune har handel og turisme som et af fire vækstfokusområder i erhvervsfremmestrategien for Sønderborg 2014-18 (kilde: http://vaekstraad.sonderborg.dk/wp-content/uploads/2015/03/Erhvervsfremmestrategi-2014-2018.pdf). Uddannelse og iværksætteri er et andet af de fire fokusområder, og kommunen anerkender også behovet for opkvalificering af arbejdsstyrken som et vigtigt led i at nå målene for vækst og opfylde ambitionen om at blive en ”eventful city”. Anbefaling fra kommunen er vedhæftet i bilag.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Generelt er der behov for uddannelsesmuligheder lokalt, uden for de større byer. Sønderborg har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på mange fagområder. Turistbranchen er ingen undtagelse. Derfor ønsker EASV at dublere serviceøkonomuddannelsen i Sønderborg. Samtidigt understreger dialogen med aftagere i sektoren vigtigheden af fleksibilitet i uddannelsesmulighederne. Fleksibel tilrettelæggelse, fx på deltid eller forløb med blended learning, er vigtigt i en branche som er præget af store sæsonudsving. Mulighed for at uddanne sig eller videreuddanne sig i perioder med lav intensitet øger sandsynligheden for at arbejdsstyrken bliver opkvalificeret.


Foruden akademiets dækningsområde forventes det relevante arbejdsmarked for serviceøkonomer uddannet i Sønderborg også at inkludere Nordtyskland.


Da nærmeste udbud af serviceøkonomuddannelsen ligger i Esbjerg og Vejle, forventes optaget i Sønderborg ikke at have indflydelse på optaget på de andre udbudssteder. Tvært imod forventes det, at udbuddet i Sønderborg vil kunne løfte kommende turistmedarbejdere, som ellers ville have været forblevet faglærte eller ufaglærte.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Jf. ovenstående har akademiet været i mundtlig dialog med aftagervirksomheder (bl.a. hoteller, turistbureauer og museer), kommuner og erhvervsfremmeorganisationer i akademiets dækningsområde. Det vedlagte bilag baserer sig på følgende kilder:
•    Esbjerg Erhvervsudvikling og turistforeningen i Esbjerg
•    Sydvestjysk Udviklingsforum
•    Sønderborg Kommune


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Da nærmeste udbud af serviceøkonomuddannelsen ligger i Esbjerg og Vejle, forventes optaget i Sønderborg som tidligere nævnt ikke at have indflydelse på optaget på de andre udbudssteder. Tvært imod forventes det, at udbuddet i Sønderborg vil kunne løfte kommende turistmedarbejdere, som ellers ville have været forblevet faglærte eller ufaglærte.


Skeler man til uddannelsesmulighederne syd for grænsen, skal man til Kiel for at finde uddannelsesmuligheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi. I et mindre omfang forventes et udbud i Sønderborg således også at kunne tiltrække studerende fra det danske mindretal i Sydslesvig.


Rekrutteringsgrundlag

På akademiets afdeling i Esbjerg har det vist sig, at serviceøkonomuddannelsen tiltrækker en anden type studerende end eksempelvist markedsføringsøkonomuddannelsen, som vurderes at være den uddannelse, der ligger tættest på fagligt. Her består optaget fortrinsvist af studerende med EUD-baggrund (fx tjenere og kokke), som vi ikke tidligere har set på EASV. Tal for optaget på markedsføringsøkonomen i samme periode viser ikke tegn på, at det nye udbud af serviceøkonom kannibaliserer på udbuddet af markedsføringsøkonom. Det er derfor akademiets forventning, at der heller ikke vil være nævneværdig effekt på optaget til markedsføringsøkonomuddannelsen i Sønderborg, når der skal rekrutteres til serviceøkonomuddannelsen. Tvært imod forventes det, at udbuddet i Sønderborg vil kunne bidrage til vækst i området ved at løfte kommende turistmedarbejdere, som ellers ville have været forblevet faglærte.


Forventet optag

Et hold pr. optag på 30-35 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Arbejdsmarkedet for serviceøkonom i Sønderborg er både Syd- og Sønderjylland og Nordtyskland, så de potentielle praktikvirksomheder skal også findes på begge sider af grænsen.


EASV har gennem sit udbud af markedsføringsøkonom allerede en god kontakt til erhvervsvirksomheder i og omkring Sønderborg, og da praktikperioden for serviceøkonomerne ligger på et andet tidspunkt end for markedsføringsøkonomerne, er forventningen, at nogle af virksomhederne vil kunne aftage praktikanter fra begge udbud. 
Sønderborg kommune satser som nævnt stort på turisme og investerer i et nyt konferencehotel i Sønderborg by. Her forventes at være flere praktikpladser. Men også i Syd- og Sønderjylland er der mange især små og mellemstore aktører inden for turisme og oplevelser (fx Danfoss Universe, Gram slot, museum Sønderjylland (herunder historiecenter Dybbøl Banke), turistforeningerne i Sønderborg og i Tønder), og flere lokale aktører har på forhånd tilkendegivet, at de har interesse i at tage imod praktikanter.


I forlængelse af ministeriets ønsker om et udvidet samarbejde mellem institutioner på tværs af den dansk-tyske grænse er det akademiets hensigt at tage kontakt til mulige praktikvirksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner syd for grænsen. Slesvig-Holsten er Tysklands næststørste turistmål målt i forhold til indbyggere (jf. tabel s. 4 i turistbrochure fra Turismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH): http://www.tvsh.de/fileadmin/content/Service/130507_perspektiven_FINAL.pdf). Især de store hoteller langs den tyske østersøkyst forventes derfor at have interesse i at tage praktikanter fra serviceøkonomuddannelsen i Sønderborg.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Foreløbig godkendelse - EA i Serviceøkonom AK - EASV (Sønderborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASV - Godkendelse af dublering - EA i Serviceøkonom (Sønderborg).pdf