Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i international hospitality management - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/02-2016 07:58
2016-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
EASV, Esbjerg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Tine Corfitsen, tco@easv.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i international hospitality management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in International Hospitality Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i International Hospitality Management

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of International Hospitality Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen, skal ansøger have én af følgende uddannelser:
•    Serviceøkonom
•    Markedsføringsøkonom
•    Anden relevant erhvervsakademiuddannelse
Hvis ansøgeren ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan vedkommende eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikation_IHM Esbjerg_bilag.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Ansøgning om prækvalifikation af PBA i international hospitality management (IHM) og AU i oplevelsesøkonomi i Esbjerg samt serviceøkonom AK i Sønderborg er et led i en strategisk satsning på turisme på Erhvervsakademi Sydvest (EASV), som på denne måde ønsker at bakke op om såvel lokale som nationale strategier for at øge væksten i turisterhverv. Senest har regeringen i sit udspil i november 2015, ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, formuleret en ambition om at udvikle kyst- og naturturismen (herunder nye oplevelses- og feriecentre ved Vesterhavet) som en del af den nationale turismestrategi, som fremlægges i foråret 2016 på baggrund af arbejdet i det Nationale Turistforum.


EASV har Sydvest- og Sønderjylland som dækningsområde, og hele regionen fokuserer i stigende grad på turisme og turisthvervet, senest med indsatsen for at få udnævnt den danske del af Vadehavet til Unesco verdenskulturarv. Region Syddanmark er målt på overnatninger det største turistområde i Danmark med over 14 mio. overnatninger årligt, hvoraf mange udgøres af udenlandske turister, som forventer et højt serviceniveau. Destination Sydvestjylland alene står for 30% af de samlede overnatninger af tyske turister i Danmark på årsbasis og med over 6 mio. overnatninger om året genererer branchen over 5000 jobs (årsværk) lokalt, jf. tal fra Danmarks Statistik. Visit Denmark estimerer en stigning frem mod 2018 på 1-3% om året (se overblik over nøgletal i bilag). Fanø, Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet en fælles plan for samarbejde og vækst inden for både ferie- og erhvervsturisme, som ventes at træde i kraft fra 1. juli 2016, og Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) ser positivt på udsigten til udvidede uddannelsesmuligheder, både på fuld tid og deltid (se bilag).


Mange af de lokale turismeaktører er allerede i fuld gang med at investere: Vadehavscentret bygger om og udvider, vestkystens kulinariske særpræg markedsføres med Henne Kirkeby Kro som flagskib, sommerhusudlejningen har vind i sejlene igen og i Ribe satser kulturinstitutionerne på at tiltrække gæster fra de stadigt flere krydstogtskibe, som lægger til i Esbjerg. På havnefronten i Sønderborg satser man også på erhvervsturismen og er i gang med at bygge et nyt kongreshotel, som ventes at give 500 nye blivende arbejdspladser (se brev fra kommune i bilag), Gram slot og Tønderfestivalen leverer events i stor skala, og kigger vi syd for grænsen, er der et solidt grundlag for beskæftigelsesmuligheder langs den tyske østersøkyst.


Der er med andre ord et stort vækstpotentiale i akademiets dækningsområde og et behov for uddannelsestilbud der understøtter dette potentiale. Serviceøkonomuddannelsen er kommet godt fra start i Esbjerg, men der er behov for en samlet satsning, relevante uddannelsesmuligheder lokalt og tilbud på flere niveauer, hvis vækstmålene skal nås.
Dialog med Destination Sydvestjylland, som er en del af Visit Denmark, har understreget at forudsætningen for at øge væksten er, at man løfter det danske serviceniveau og den danske servicekultur. Dette behov for kompetenceløft underbygges af Dansk Kyst- og Naturturisme, som i samarbejde med Jysk Analyse har udarbejdet en rapport om turistvirksomheders vækststrategier samt uddannelsesniveau og kompetencer i turistbranchen i Danmark (http://www.kystognaturturisme.dk/media/1248/kortlaegning-af-virksomheders-vaekststrategi-og-uddannelsesniveau-inden-for-turismebranchen.pdf). Af rapporten fremgår det, at knap hver femte turismevirksomhed på landsplan har svært ved at indfri ambitionerne om vækst, fordi deres ansatte mangler de rette kompetencer. Analysen går også ned på regionalt niveau og viser, at over halvdelen af turismeaktørerne i Syddanmark har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft (rapporten s. 22), og at det her er hver fjerde virksomhed, som oplever udfordringer med at realisere mål på grund af de fastansatte medarbejderes manglende kompetencer (rapporten s. 23). De mest efterspurgte kompetencer er inden for kundebetjening, service og salg (rapporten s. 26-27).


Generelt er der behov for uddannelsesmuligheder lokalt, uden for de større byer. Samtidigt understreger dialogen med aftagere i sektoren vigtigheden af fleksibilitet i uddannelsesmulighederne. Fleksibel tilrettelæggelse, fx på deltid eller forløb med blended learning, er vigtigt i en branche som er præget af store sæsonudsving. Mulighed for at uddanne sig eller videreuddanne sig i perioder med lav intensitet øger sandsynligheden for at arbejdsstyrken bliver opkvalificeret.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Situationen i Esbjerg er lidt speciel, da SDU tidligere udbød cand.negot. i turisme, men først flyttede uddannelsen til Kolding og siden til Odense. Der er derfor langt til uddannelsesmuligheder over AK-niveau med direkte relevans for turismen, mens aftagerne i branchen rundt om Esbjerg mangler dimittender, fordi dem som tager væk for at tage uddannelsen i Odense, ikke kommer tilbage til Sydvestjylland.


Behovet for medarbejdere med bachelorniveau bliver således ikke længere dækket i Esbjerg og EASV’s dækningsområde. EN PBA i IHM vil give mulighed for serviceøkonomer fra EASV for at læse videre, men især en videreuddannelsesmulighed for markedsføringsøkonomer, så de kan vinkle den faglige profil i retning af turisme, ledelse og hoteldrift. Særligt kompetencer inden for ledelse og drift er efterspurgt af de aftagere, som akademiet har været i kontakt med forud for ansøgningen. Akademiet har desuden fokus på entreprenørskab og innovation med henblik på at klæde de bachelorstuderende på til at kunne starte egen virksomhed.


Akademiets ledelse er opmærksom på de dårlige ledighedstal for IHM i 2013, men er samtidigt af den opfattelse, at vi som uddannelsesinstitution skal være foran det arbejdsmarked, vi uddanner til. Branchens forventninger og prognoser for flere hoteller og aktiviteter i EASV’s dækningsområde taler for en større andel af uddannede medarbejdere inden for turisme og oplevelsesøkonomi, og hvis de kommunale strategier for øget vækst i turistsektoren skal realiseres succesfuldt, er det nødvendigt med kvalificeret arbejdskraft, både nyuddannet, på højere niveau og efteruddannet inden for værtskab, service og ledelse.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Jf. ovenstående har akademiet været i mundtlig dialog med aftagervirksomheder (bl.a. hoteller og museer), kommuner og erhvervsfremmeorganisationer i akademiets dækningsområde. Det vedlagte bilag baserer sig på følgende kilder:  • Esbjerg Erhvervsudvikling og turistforeningen i Esbjerg

  • Sydvestjysk Udviklingsforum

  • Sønderborg Kommune


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

IHM udbydes i forvejen i Odense (EAL), Randers (Dania), Aalborg (UCN) og København (CPH Business), men pga. den geografiske afstand forventes det nye udbud i Esbjerg ikke at påvirke optaget på de øvrige udbudssteder.


Som beskrevet tidligere vil en PBA i IHM give mulighed for serviceøkonomer fra EASV for at læse videre, men især en videreuddannelsesmulighed for markedsføringsøkonomer, så de kan vinkle den faglige profil i retning af turisme, ledelse og hoteldrift.


Rekrutteringsgrundlag

EASV uddanner i forvejen markedsføringsøkonomer og fra efteråret 2015 også serviceøkonomer i Esbjerg. Nogle af disse forventes at ville læse videre på bachelorniveau.


Forventet optag

Et hold pr. optag på max 25 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

EASV har gennem sit udbud af markedsføringsøkonom og serviceøkonom allerede en god kontakt til erhvervsvirksomheder i akademiets dækningsområde, hvoraf en del også er relevante for praktikanter fra IHM. Med bacheloruddannelsens øgede fokus på ledelse og drift er det forventningen, at nogle virksomheder vil være interesserede i at aftage praktikanter på både AK og PBA-niveau.


Akademiets forventning er således, at det vil være uproblematisk at finde relevante praktikpladser til alle studerende på IHM.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Udkast til afslag på godkendelse - PBO i International hospitality management - EASV (Esbjerg).pdf

Samlet godkendelsesbrev