Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Byggekoordination - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2015 08:54
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus; Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Byggekoordination

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Construction and Business

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction and Business, Construction Coordinator

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Som i uddannelsesansøgningen samt i henhold til bekendtgørelsen om akademiuddannelser særligt supplerende i forhold til anden adgang:


Minimum to års relevant erhvervserfaring samt en af følgende ungdomsuddannelser:


 


1.    Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav
Ingen.


2.    Adgangsgivende erhvervsuddannelse
En af følgende uddannelser:
EUD inden for bygge og anlæg eller anden relevant erhvervsuddannelse.

Ingen specifikke adgangskrav.


3.    Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant, beskrives i uddannelsesansøgningen.


Bilag 3, udkast til studieordning, kan rekvieres.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant, beskrives i uddannelsesansøgningen.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant, beskrives i uddannelsesansøgningen.


Forslag til censorkorps
Samme som fremgår i uddannelsesansøgningen, AU – Service, Produktion, It og byggeri mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet bilagsdokument_AU i byggekoordination.pdf

Behov for nyt udbud

Se bilag 4.


Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen forventer at kunne rekruttere fra gruppen af håndværkere, som er i bygge- og anlægsbranchen, eller som har erfaring fra bygge og anlægsbranchen, med et ønske om at varetage en koordinerende mellemlederfunktion. Det vil sige, at rekrutteringsgrundlaget er et andet end for fuldtidsuddannelsens AK byggekoordinator, hvor mange bliver optaget på baggrund af en gymnasial eksamen, indeværende studieår 84% på Erhvervsakademi Aarhus.


På baggrund af de gennemførte interviews med forskellige aftagervirksomheder, har indtrykket samtidig været, at langt de fleste arbejdsgivere efterspørger muligheder for at tilbyde deres ansatte udviklingsmuligheder, samtidig med at de ansatte kan varetage opgaver i virksomheden på deltid. Efterspørgslen kom både til udtryk som et behov for at opkvalificere medarbejderne inden for ledelse og koordinerende opgaver, og som en mulighed for at fastholde flere af medarbejderne ved at tilbyde dem tydelige faglig udviklingsforløb. 


Se desuden afsnittet om det samlede behov for dimittender, herunder særligt bilag 2, Behovsestimat.


Forventet optag

Erhvervsakademi Aarhus forventer at få nedenstående studerende på uddannelsen de første 3 år:


1. år: 60


2. år: 80


3. år: 80


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B1 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggekoordination på EAAA (revideret).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA - Godkendelse af nyt udbud - AU i Byggekoordination (Aarhus).pdf