Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Energiteknolog - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/10-2015 08:40
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Energiteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
Energiteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

  • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med fysik C og matematik C

  • Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, mureruddannelsen, procesoperatør (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, VVS-uddannelsen

  • Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at Energiteknologen selvstændigt kan varetage tekniske rådgivningsopgaver inden for industriprocesser og bygningers tekniske installationer på tværs af konstruktions- og installationsområderne med inddragelse af vedvarende energiformer.


 


Det er ligeledes formålet med uddannelsen at den uddannede kan varetage tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærmen, bygningstekniske installationer, og produktionsanlæg samt opgaver indenfor vedvarende og nye energiform


Energiteknologen opnår praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.


Energi og energieffektivisering står højt på den nationale og internationale dagsorden, og der er mange udviklingsopgaver


Der henvises i øvrigt til gældende studieordning, fx på http://www.kea.dk/fileadmin/user_upload/Uddannelser/Energiteknolog/8_Energiteknologuddannelsens_Studieordning_2015e_-_KEA.pdf 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Kerneområderne er:


Bygningskompleksets energ,i 20 ECTS


Energiforsyning og omsætning, 15 ECTS


Energirigtige processer og produktionsanlæg, 15 ECTS


Virksomhedsrelaterede elementer, 15 ECTS


Kerneområderne indeholder 10 obligatoriske uddannelseselementer. Nemlig:


obligatoriske uddannelseselementer er:


1. Byggeteknik (10 ECTS)


2. Indeklima, automation, styring og regulering (10 ECTS)


3. Energiteknik, traditionelle og nye energiformer (5 ECTS)


4. Energianalyser, energiforbrugsberegninger (5 ECTS)


5. Planlægning og energirigtig projektering (5 ECTS)


6. Procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation (10 ECTS)


7. Energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder (5 ECTS)


8.Innovation, projektledelse og forståelse (10 ECTS)


 


9. Forretningsforståelse (5 ECTS)
Der henvises i øvrigt til gældende studieordning, fx på http://www.kea.dk/fileadmin/user_upload/Uddannelser/Energiteknolog/8_Energiteknologuddannelsens_Studieordning_2015e_-_KEA.pdf 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Der henvises til det gældende takstkatalog


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
behovstekst energiteknolog.pdf

Behov for nyt udbud

Udbuddet er rettet mod arbejdsmarkedets behov i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, som består af Trekantområdet med Kolding, Fredericia og Vejen Kommune samt Haderslev Kommune. Med udbuddet søger Erhvervsakademi Kolding at skabe en øget grad af sammenhæng i uddannelsessystemet og tilfredsstille efterspørgslen efter færdige kandidater.
Der er redegjort for disse forhold i den uploadede fil (ovenfor under behov og relevans)Rekrutteringsgrundlag

Grundlaget udgøres primært af unge med hhx, htx, eux, stx eller hf-eksamen. I 2014 opnåede 2509 en af disse eksamener i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.  


Som anført under ”Adgang via erhvervsuddannelse” giver en lang række erhvervsuddannelser adgang. De udgør imidlertid ikke noget større rekrutteringsgrundlag, da der uddannes et ganske lille antal unge med en af disse uddannelser i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.
Det er erfaringen fra andre akademier, at uddannelsen også søges af del faglærte med erhvervserfaring og en adgangsgivende eksamen. Erhvervsakademi Kolding er ikke i stand til at sætte tal på, hvor stort et rekrutteringsgrundlag de udgør.

Der findes ingen uddannelser med tilsvarende profil indenfor akademiets dækningsområde. Tekniske uddannelser af enhver art er praktisk talt ikke eksisterende i dækningsområdet, og der findes kun to videregående tekniske uddannelser: Maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole og Produktionsteknolog på Erhvervsakademi Kolding.

Erhvervsakademi Kolding vurderer derfor, at et udbud af Energiteknolog ikke får betydende  konsekvenser for nogen videregående uddannelse i akademiets dækningsområde. Hypotetisk kan et udbud kan få en vis indflydelse på akademiets eget optag på Produktionsteknolog. Det er vanskeligt at sige om konsekvensen vil være negativt eller positiv. Dvs. tage studerende fra Produktionsteknolog eller øge tilgangen qua en højere grad af synlighed og kendskab til de tekniske uddannelser i dækningsområdet.


Det vurderes også, at et udbud på Erhvervsakademi Kolding kun i ringe omfang vil påvirke andre akademiers søgning. Det typiske søgemønster til Erhvervsakademier og professionsskoler er meget lokalt. I 2015 havde akademiet 400 ansøgere. Heraf kom 56 fra EASV’s dækningsområde og 95 fra EAL’s område (Erhvervsakademi Kolding studiestatistik). 


Mængden af ansøgere fra EA Lillebælt dækningsområde skyldes primært ansøgere til finansstudierne, og de kommer især fra området mellem Kolding og Vejle. En mindre del kommer fra Aabenraa og Sønderborg kommuner. Det understreger tendensen til, at de studerende vælger det studiested, som der er kortest geografisk afstand til. Alternativet til Kolding for denne gruppe af studerende er Århus eller Odense.


 


I forbindelse med Energiteknolog må det forventes, at et udbud i Kolding vil tage studerende fra EAL’s udbud i Vejle. Det skyldes de ovenfor beskrevne geografiske forhold. Antallet vurderes til mellem 2 og 5 studerende. 


Forventet optag

2016: 25.
2017: 40.
2018: 40.

Det vurderes, at der som udgangspunkt er belæg for et optag på 25 studerende ud fra det niveau, som erhvervslivet efterspørger. Der forventes at være en pæn gradvis vækst. Dels som følge af de gode jobmuligheder i dækningsområdet, og dels som følge af at flere orienterer mod kortere fremfor lange videregående uddannelser Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Erhvervsakademi Kolding har aldrig haft og forventer ikke ikke problemer med at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser. Akademiet har i de sidste 25 år sendt alle sine studerende i praktik uden problemer. 
For Automationsteknologen forventer vi samme situation som ved akademiets øvrige uddannelser: At akademiet ikke har studerende nok i forhold til efterspørgslen. 
Et udbud får ingen konsekvenser får antal praktikpladser på andre udbud. Der er en meget stor mængde relevante virksomheder i dækningsområdet og kun et beslægtet udbud (produktionsteknolog).Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C9 - Udkast til afslag på godkendelse - EA i Energiteknolog på Erhvervsakademi Kolding.pdf

Samlet godkendelsesbrev