Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Serviceøkonom AK - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2015 10:52
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning og InnoVest, 6900 Skjern

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Serviceøkonom AK

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Graduate in service, Hospitality and Tourism Management

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonom inden for service, turisme og hotel

Den uddannedes titel på engelsk
Graduate in service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:


Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C


Adgang via erhvervsuddannelse:


Bager (trin 2)


detailhandelsuddannelsen med specialer


detailslagter med specialer


eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)


generel kontoruddannelse


gastronom (med specialer)


handelsuddannelse med specialer


konditor (trin 2)


kontoruddannelse med specialer


receptionist


tjener (trin 2)


Ingen specifikke adgangskrav


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Akkreditering - Serviceøkonom behovsanalyse.pdf

Behov for nyt udbud

 


Erhvervslivet i Ringkøbing Skjern kommune er hæmmet i sin vækst og udvikling på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Én af de professioner, som erhvervslivet i særlig grad efterspørger, er serviceøkonomer. Som en af Danmarks største turismekommuner, er der fra erhvervslivets side eksplicit formuleret et behov for flere medarbejdere med videregående uddannelser, som er bosiddende i, og har indgående kendskab til lokalområdet. Erhvervslivet udtrykker, at der er udbredt mangel på videnspersoner inden for servicefaget som helhed. Et fag som ikke har en tradition for uddannelse og som i dag er domineret af ufaglærte, faglærte og personer, som højest har gennemført en studentereksamen. Brancheforeningen for turismen finder det sværere at gennemføre det overordnede ”turismekvalitetsløft”, der skal til for at sikre Vestjylland og Danmark som helhed en turismeindustri i vækst. Derudover påpeger branchen det store uforløste potentiale, som skal findes i at højne uddannelsesniveauet på turismeområdet, og herved øge forståelsen for og koordineringen af, de turismeoplevelser, som skal bidrage til den fortsatte vækst på området. Dette er en problemstilling som kommunen, EAMV og det omkringliggende samfund nu aktivt forsøger at gøre noget ved, da problemet er selvforstærkende og voksende. Sammen ønsker områdets parter at vende udviklingen ved at facilitere udbud af serviceøkonomuddannelsen, til gavn for de erhvervsdrivende, som arbejder i og omkring service -og turismebranchen.


Rekrutteringsgrundlag

 


Det forventes, at der kan rekrutteres unge fra hele vestkysten, fra Vadehavet til Limfjorden, med en dybde der over størstedelen af strækningen dækker mere en halvdelen af Jylland. Herved bliver serviceøkonomuddannelsen en reel mulighed for unge i hele EAMV’s udbudsområde. Desuden forventes der en mindre, men dog målbar, tiltrækning på nationalt plan.


Det eksisterende udbud i Holsterbro forventes ikke at miste studerende. Tværtimod findes det sandsynligt, at det store fokus og erhvervslivets ”pull” efter serviceøkonomer i Ringkøbing-Skjern kommune, vil øge kendskabet til uddannelsen, både hvad angår dimittendernes faglige og personlige kompetencer, samt uddannelsens generelle ry og omdømme.


Ydermere har EAMV generelt ikke oplevet, at uddannelser af samme karakter udbudt i nabobyerne Holstebro og Herning har skadet ansøgningskvotienten.Tværtimod har det måske nærmere bevirket, at kendskabet til uddannelsen er blevet højnet, hvorved uddannelsen er blevet mere populær. Dette har ikke reduceret beskæftigelsesmulighederne for dimittenderne, da erhvervslivet fortsat efterspørger serviceøkonomer.


Forventet optag

 


På første år forventes et optag på 25 studerende, og derfra forventes det at der optages yderligere 25 studerende årligt, således at det samlede optag fra andet år, forventes at være 50 nye studerende årligt. De studerende forventes at være jævnt fordelt på uddannelsens specialeretninger.


Der vil naturligvis være et tæt samarbejde mellem serviceøkonomuddannelsen og undervisere fra EAMV i Holstebro, således at uddannelserne vil være tæt koordineret. Det stærke merkantilt-faglige miljø sikres blandt andet gennem tæt samarbejde med undervisere fra EAMV’s merkantile-økonomiske fag, dialog og samarbejde med lokale, regionale og nationale partere (erhvervsliv og vidensinstitutioner som fx AU, CBS og SDU).


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


Der forventes ikke at opstå problemer med at finde praktikpladser til de studerende på serviceøkonomuddannelsen, idet erhvervslivet allerede har udtrykt et brændende ønske om at støtte den lokale uddannelsesfacilitet, herunder også med tilbud om praktikpladser til studerende.


Dette skal også ses i lyset af EAMV’s tradition for at have succes på den brede bane med at få studerende ud i praktik. Sidst bør det nævnes at der i et turismeområde som Vestjylland netop er et stort antal små og mellemstore virksomheder, som er potentielle praktikpladser for blandt andet serviceøkonomer.


EAMV’s rate for praktik og afsluttende eksamensprojekter i direkte samarbejde med en virksomhed ligger på 96% i 2013.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afslag på godkendelse - EA i serviceøkonom - EAMV (Skjern).pdf

Samlet godkendelsesbrev