Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Finans - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/10-2015 08:33
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Sjælland - Campus Næstved

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


·        Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)


·        Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske


·        Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


·        Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


·        Specifikke adgangskrav: Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Vi har på Erhvervsakademi Sjælland samarbejder om udveksling af studerende for de finansielle uddannelser med henholdsvis Shanghai Finance University i Shanghai, Kina og Berkeley College i New York, USA. Derudover samarbejder vi om kortere studieture med London School of Finance og Berkeley College.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps fra det merkantile fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil i Region Sjælland - PBA i Finans.pdf

Behov for nyt udbud

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil i Region Sjælland


Et udbud af PBA i Finans i Næstved er relevant og nødvendig vurderet ud fra de klare og utvetydige meldinger, der kommer fra lokale og regionale aftagervirksomheder. De efterlyser enstemmigt arbejdskraft, der kan matche deres kommende behov i forhold til udviklingen i branchen.


Markedet i den finansielle branche vil vokse, herunder efterspørgsel på nye produkter. Øget digitalisering, mere komplekse produkter og ændrede relationer kalder på nye kompetencer – og medarbejderne i sektoren skal bidrage til en bæredygtig vækst med nytænkning og innovation. Behovet for arbejdskraft vil ikke stige voldsomt, men behovet for Finansbachelorer vil stige i Region Sjælland, hvorfor vi søger udbuddet nu – så vi kan have dimittender klar i 2020.


De adspurgte aftagervirksomheder i vores regionale kvalitative behovsanalyse viser, at der er et stort behov for dybere kompetencer i form af PBA i Finans, da de allerede på nuværende tidspunkt må forsøge at tiltrække arbejdskraft fra Region Hovedstaden for at dække deres behov. Det skyldes især det stigende behov for rådgivning med dertil hørende kompetencer samt den stigende digitalisering, der medfører mere komplekse produkter.


Finansbacheloruddannelsen bidrager til at løse et medarbejderbehov i små, mellemstore og store danske virksomheder inden for forskellige typer af finansielle virksomheder:


·        Banker


·        Finansieringsselskaber


·        Realkreditinstitutter


·        Forsikringsselskaber


·        Ejendomsadministratorer (Ejendomsadministrationsselskaber)


·        Ejendomshandlere


·        Revisionsfirmaer


Derudover vil finansbachelorer kunne bestride økonomistyring hos fx kommuner, revisorer og økonomiafdelinger i mellemstore virksomheder.


 


Regional behovsanalyse


Erhvervsakademi Sjælland arbejder tæt sammen med virksomheder i regionen om at tilbyde de kompetenceudviklingsforløb og uddannelsesløsninger, som virksomhederne efterspørger. Erhvervsakademi Sjælland har i forbindelse med nærværende ansøgning om udbud af PBA i Finans foretaget en regional kvalitativ behovsanalyse, i løbet af sommeren 2015. Vi har spurgt organisationer og virksomheder om behov for uddannelsen i relation til regionale strategier, uddannelsens placering i det generelle uddannelsesbillede i Region Sjælland samt helt konkret spurgt ind til kompetencebehov og efterspørgsel af uddannelsen.


Indledningsvist har vi afholdt et dialogmøde den 22. juni 2015 med deltagelse fra:


·        Sydbank, Jesper Wimmer, direktør


·        Nordea, Natasja Holmegård Nielsen, HR


·        DE, Mikkel Henriksen, Nybolig


·        Klaus Hornebo, Erhvervsakademi Sjælland


·        Morten Lynge, Erhvervsakademi Sjælland


·        Line Louise Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, studieleder


Referat fra dette dialogmøde er lagt som bilag.


Derudover har vi efterfølgende haft kontakt til og interviewet følgende virksomheder:


·        Jyske Bank, Mette Riishøj, HR (ansvar for Region Sjælland)


·        Revisionsfirmaet PwC, Camilla Hyldemar Knudsen, HC (ansvar for Region Sjælland)


·        Revisionsfirmaet BDO, Anette K. Bjarkmann, administrations- og udviklingschef


·        Danske Bank, Lene Dyhl, Senior HR-partner


·        Sparekassen Sjælland, Helle Degn Blæsbjerg, HR


·        Sydbank, Britt Salomonsen


·        EDC Poul Erik Bech, Mette Hvilsom Forsbøl & Søren Elbæk-Jespersen


·        Top Danmark, Jacob Birch Hørdum, ansvarlig for Finansbachelorer og Finansøkonomer


Udskrift af alle interview er lagt som bilag.


Behov for Finansbachelorer frem for Finansøkonomer


Behovsanalysen viser tydeligt, at de regionale og lokale aftagervirksomheder efterspørger kompetencer fra Finansbachelorer fremfor Finansøkonomer – og behovet vil for alvor være stort om ca. 5 år.


Hvor det i dag primært er Finansøkonomer der ansættes, vil fremtidens rekrutteringsgrundlag i stort omfang udgøres af Finansbachelorer


Citat, deltager fra dialogmøde.


 


Vi rekrutterer et stigende antal finansbachelorer og kan ikke få alle dem, vi gerne vil have blandt antallet af dimittender


Citat, Natasja Holmegård Nielsen, Nordea.


 


Vi går mere efter Finansbachelorer (end Finansøkonomer) og ønsker også flere i Region Sjælland og derfor ser vi et klart behov for at en institution på Sjælland (og, ja gerne Næstved) kan uddanne disse og dermed bedre kan udfylde vores behov for bachelorer til vore arbejdspladser i denne region


Citat, Mette Riishøj, Jyske Bank.


 


Tendenserne forstærkes formodentlig kun over de næste 2-5 år og det er dermed på tide at starte Finansbacheloruddannelsen op, da de første dimittender tidligst kommer ud primo 2020


Citat, deltager fra dialogmøde


 


Behov for en PBA i Finans i Region Sjælland


Vi vil i det efterfølgende demonstrere, hvorfor der er behov for en professionsbacheloruddannelse fremfor en erhvervsakademiuddannelse ved først at sammenligne indhold og niveau i de to uddannelser generelt og derefter det regionale behov specifikt.


Forskel på de to uddannelser


FinansøkonomuddannelsenFinansbacheloruddannelsenKonklusionFormålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i Finans er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.PBA uddannelsen har et dybere teoretisk fundament end erhvervsakademiuddannelsen.


 


Finansøkonomen skal selvstændigt udføre opgaver inden for finansiering m.m., hvor professionsbacheloren skal kunne udføre kompleks rådgivning på et finansielt marked.Uddannelsens obligatoriske elementer:


1)      Erhvervsjura.


2)      Erhvervsøkonomi.


3)      Finansielle virksomheder og markeder.


4)      Kunde- og samarbejdsrelationer.


5)      Privatøkonomi.


6)      Samfundsøkonomi.


7)      Statistik og metode.


1.       8) Kommunikation.Uddannelsens obligatoriske elementer:


2.       Branchekendskab og forretningsforståelse.


3.       Kommunikation, salg og kundepsykologi.


4.       Økonomi og finansiering.


5.       Erhvervs- og finansjura.


6.       Statistik og metode.


 De to uddannelsers obligatoriske elementer tydeliggør den dybere viden, færdigheder og kompetencer en professionsbachelor vil have frem for en erhvervsøkonom.


På bacheloruddannelsen er vægten på økonomi og finansiering fremfor finansielle virksomheder og markeder ligesom kommunikation, salg og kundepsykologi har tydelig sammenhæng med den rådgivningsfunktion dimittenden skal ud i. Uddannelsen indeholder 5 bundne studieretninger:


1)      Finansielle forretninger.


2)      Forsikring (liv, pension og skade).


3)      Ejendomshandel.


4)      Ejendomsadministration.


5)      Økonomistyring.De bundne studieretninger på bacheloruddannelsen afspejler de mange og bredere brancher, der efterspørger en bacheloruddannelse.Nedenstående oversigt viser aftagervirksomhedernes kompetencebehov relateret til indhold på Finansbacheloruddannelsen, hvor det også fremgår på hvilke særlige punkter Finansbacheloruddannelsen adskiller sig fra Finansøkonomen:


Aftagervirksomhedernes kompetencebehovMuligheder på Finansbacheloruddannelsen Der efterspørges en bredere og kompetencegivende uddannelse til den finansielle sektor. Der stilles stigende krav til medarbejdernes kompetencer i kraft af mere komplekse produkter.


Der efterspørges medarbejdere med høje og stærke uddannelsesmæssige kompetencer for at honorere såvel krav til kompleksitet og faglighed som det tempo kommende kandidater forventes at kunne håndtere – såvel i forhold til at komme hurtigt ind i jobbet som i forhold til løbende faglig omstillingsparathed.-         PBA i Finans kvalificerer studerende til at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på det finansielle marked og i finansielle virksomheder


 Der efterspørges analytiske kompetencer og understøttelse af udviklingen af personlige kompetencer. Uddannelsen bør så vidt muligt fokusere på selvstændighed samt vilje og evne til at arbejde tæt på kunderne i rekrutteringen af studerende til uddannelsen.  -         Viden niveauet på KVU niveau (Finansøkonom) omfatter forståelse. På PBA i Finans skal den studerende også kunne reflektere over tilegnet viden. Dette styrker de studerendes analytiske kompetencer


-         Kompetenceniveauet på PBA i Finans omfatter komplekse faglige sammenhænge og der lægges vægt på den studerendes evne til at kunne agere selvstændigt i faglige og tværfaglige samarbejder samt kunne rådgive i komplekse sammenhængeDigitalisering medfører mere fokus på opdeling i front-office og back-office. Bankerne rekrutterer finansbachelorer til back-office. Forsikring rekrutterer finansbachelorer til fx forretningsudvikling og skadesbehandling.-         Indenfor de 5 studieretninger på PBA i Finans lægges der vægt på at den studerende har viden om centrale arbejdsprocesser i virksomheden, samt færdigheder og kompetencer indenfor komplekse rådgivningsopgaver og udvikling af egne færdigheder og kompetencer i relation til professionenDer er behov for medarbejdere med høj faglighed og salgskompetencer.-         Kerneområdet kommunikation, salg og kundepsykologi omfatter 15 ECTS på PBA i Finans hvilket er 5 ECTS mere end på Finansøkonom uddannelsenDet efterspørges at de studerende bliver mere specifikke i deres stillingtagen til, hvilket fagområde den studerende ønsker at fordybe sig i for at imødekomme kravene om stadigt større specialistviden mhp. at varetage rådgivningsopgaver med stor kompleksitet.-         De valgfri uddannelseselementer fylder 15 ECTS på PBA i Finans, mod 10 ECTS på Finansøkonomen. Der er 5 ECTS valgfri på 3. studieår og 10 ECTS valgfri på 4. studieår. Dette giver den studerende mulighed for at arbejde med sin specialisering over en længere periode og dermed øge fordybelsen i specialetDer efterspørges uddannede med den nødvendige faglighed i forhold til kunderådgivningen og i forhold til de overordnede sammenhænge omkring indvirkning på eksempelvis bankens forhold osv. Uddannelsen skal styrke de studerendes evne til at forstå og tage højde for overordnede sammenhænge i form af generel lovgivning, specifik sektorregulering og samfundsøkonomiske sammenhænge mv.-         PBA i Finans omfatter 15 ECTS i erhvervs- og finansjura samt erhvervsskat. I faget er der fokus på at den studerende får kompetencer til selvstændigt at identificere et juridisk problem og forebygge eller løse problemet


-         Der er endvidere 10 ECTS samfundsøkonomi på PBA i Finans, hvor de studerende opnår kompetencer i at styre processer i forbindelse med samfundsøkonomi, det internationale kapitalmarked, virksomhedens finansielle planlægning samt finansiering og finansiel risikostyring, samt selvstændigt at kunne håndtere reglerne om ”god skik og etiske normer” i praksisDer er behov for uddannede med mere specialisering, dybere forståelse, mere modne ansøgere som er mere afklaret mod fx pengeinstitutter, forsikring eller ejendomshandel.-         På 4. semester vælger den studerende studieretning. Der er afsat 25 ECTS på 3. og 4. studieår til studieretning, hvor den studerende vælger branche enten indenfor 1) Finansielle forretninger og rådgivning (bank) 2)Ejendomshandel 3) Økonomistyring 4) Forsikring 5) Ejendomsadministration. På Finansøkonomuddannelsen er der kun afsat 10 ECTS totalt til specialisering                               


Oversigten viser, at der er behov for kompetencer fra Finansbacheloruddannelsen som ikke kan dækkes af Finansøkonomuddannelsen. At et nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen formentlig vil være på bekostning af optaget på Finansøkonomuddannelsen er vi bevidste om. Det er en del af Erhvervsakademi Sjællands eksistensberettigelse, at vi skal dække det regionale behov for arbejdskraft og det er af største vigtighed for os, at vores uddannelsesudbud dækker det reelle behov for arbejdskraft i regionen. Vi har en forventning om, at vores stærke faglige miljø vil blive yderligere styrket ved udbuddet af en Finansbacheloruddannelse.


For at følge med og dække de lokale og regionale aftageres kommende behov for et lokalt udbud af PBA i Finans på Campus Næstved, sender vi derfor nærværende ansøgning nu. Dimittender vil forventeligt først være klar i 2020.


Regional efterspørgsel


Nedenfor er yderligere uddrag fra interview med ovennævnte aftagere og organisationer vedr. den regionale efterspørgsel af et nyt udbud af professionsbachelor i Finans. Alle respondenter er kommet med positive udsagn om muligheden for en PBA i Finans på Erhvervsakademi Sjælland. De udtrykker et behov for en finansbacheloruddannelse i regionen, da de pt. er nødt til at rekruttere udenfor Region Sjælland. Endvidere påpeger de, at der ligger en regional forpligtelse i at kunne tilbyde en bredere og mere kompetencegivende uddannelse til den finansielle sektor, for dermed på sigt at kunne tiltrække og bevare arbejdspladser og muligheder for borgerne i Region Sjælland. Finansbacheloruddannelsen vil komme sektoren, de uddannelsessøgende og regionen som helhed til gode.


 Regionalt behov for FinansbachelorerBanker/ sparekasser


 


 ·        Større enheder i den finansielle sektor medfører også øget behov for finansbachelorer (deltager fra dialogmøde)


·        Finansbachelorer er interessante for os – vi skal kunne matche vores kunder som også bliver mere og mere uddannede og kompleksiteten i produkterne. På sigt vil Finansbachelorer erstatte Finansøkonomer.


(Mette Riishøj, Jyske Bank)


·        Normalt har Danske Bank hvert år 30 uddannelsespladser (15 i København og 15 i Region Sjælland) og med den demografiske udvikling i vores koncern kan det sagtens fremadrettet være f.eks. 40. I dag er de 30 primært Finansøkonomer, men Danske Bank vil gerne kunne ansætte klart flere Finansbachelorer som vil rådgivning.


Vi ser et potentiale for at ansætte med højere og højere uddannelse for at matche udviklingen og vi ser som sagt også et potentiale for at den uddannelse oprettes i Næstved (Lene Dyhl, Danske Bank)


·        Vi har i år ansat en Finansbachelor, hvilket har været en rigtig god oplevelse og vi vil da derfor holde mere øje med denne uddannelse fremadrettet. Vi ser jo klart samme trends som de øvrige at behovet for uddannelse er stigende og støtter da også grundlæggende op om, at højere uddannelsesniveauer kommer til den region hvor Sparekassen Sjælland primært er aktiv. Vil finansbachelorer arbejde inden for rådgivning, kan vi godt se et behov herfor på mellemlangt sigt (Helle Degn Blæsbjerg, Sparekassen Sjælland)


·        Det er meget væsentligt at fagligheden hos nye medarbejdere er på plads.


I den forbindelse er det naturligvis samtidig meget væsentligt, at uddannelsen arbejder med den personlige udvikling hos de studerende i forhold til varetagelse af den nære kundekontakt.


Der vil efter alt at dømme være behov for medarbejdere med højere uddannelsesmæssige kompetencer i sektoren generelt og dermed også for virksomhederne i Region Sjælland. De nye unge medarbejdere, som Sydbank kommer til at tiltrække de kommende år, skal som minimum have professionsbachelorbaggrund (Britt Salomonsen, Sydbank).


 Forsikring·        Forventningerne til kundemålinger har udviklet sig og vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad kunderne efterspørger. Og det er meget forskelligt – vi skal finde nogen, der forstår at ramme kunderne der hvor de er. Vi bliver målt både på pris og kvalitet. Det er mere nuanceret nu, end tidligere.  Vi bruger finansbachelorerne i organisationen til dybdegående opgaver, indenfor skadesbehandling, hvor de skal forstå vilkårene og vurdere hvad der videre skal ske i sagen. Det er meget komplekst i forhold til at forstå forsikringerne. Finansbachelorerne sidder også i vores Forretningsudvikling - når vi arbejder med salg, er det gearet til hvad kunderne efterspørger? – er forretningen gearet til det som kunderne efterspørger? Vi bruger dem også til salget, der har vi brug for deres akademiske evner – men det kommer meget an på, hvilken brancheretning de har valgt – det er kun på Finansbacheloruddannelsen at de kan vælge Forsikring. Vi har brug for at vores finansbachelorer har empatisk indlevelsesevne. Udviklingen er meget mere voldsom nu end for 5-7 år siden. Organisationen ændrer sig og behovsafdækning skal rettes mod kunderne. Behovet fremover bliver i forhold til den digitale verden og den eksponentielle udvikling – vi skal tænke i digitale løsninger (Jacob Birch Hørdum, Top Danmark).


 Ejendomsmæglere·        Oplever en stor efterspørgsel blandt de unge ejendomsmæglere efter mere uddannelse (Mikkel Henriksen, DE)


·        De større kæder bruger både finansøkonomer og finansbachelorer til at fremvise ejendomme (Mikkel Henriksen, DE)


·        Der vil være behov for uddannelsen i region Sjælland med henblik på at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede kandidater til regionens virksomheder i ejendomsmæglerbranchen – både for at imødekomme stigende krav til kvalitet og faglig udvikling, men også for at håndtere potentiel vækst i branchen. Der vil antagelig være behov for stigende rekruttering i forhold til at håndtere potentiel vækst i branchen. På erhvervsmæglerområdet vil der endvidere være behov for medarbejdere med en stadigt stærkere uddannelsesmæssig baggrund med henblik på at imødekomme kravene til faglighed og analytisk kompetence i forhold til en stigende kompleksitet omkring formidlingen af erhvervsejendomme (Mette Hvilsom Forsbøl & Søren Elbæk-Jespersen, EDC Poul Erik Bech).


 Revision·        Vi er blevet glade for Finansøkonomer - nu har vi rigtig gode erfaringer med Finansøkonomer som så sidenhen supplerer med HD 2 del. Bifalder ønsket om højere uddannelse og at højere uddannelse også kommer til den region, hvor jeg er Human Capital ansvarlig (Camilla Hyldemar Knudsen, Revisionsfirmaet PwC)


·        Ser rigtig gerne så meget uddannelse som muligt (Anette K. Bjarkmann, Revisionsfirmaet BDO).


 Fælles for branchen·        Generelt er der stigende krav til uddannelsesniveau i sektoren mhp. varetagelse af stadigt mere kompleks rådgivning (deltager fra dialogmøde)


·        Udfordringerne i fremtiden ligger primært i, hvordan globaløkonomien og det europæiske samarbejde udvikler sig. Globaliseringen styrker konkurrencen - også om de dygtige medarbejdere – og uddannelse og øget kompetenceniveau kan betale sig, både for individet og virksomhederne (deltager fra dialogmøde)


·        Tendenserne forstærkes formodentlig kun over de næste 2-5 år og det er dermed på tide at starte Finansbacheloruddannelsen op, da de første dimittender tidligst kommer ud primo 2020 (deltager fra dialogmøde).


  


På seneste møde i Koordinationsgruppen mellem Finansuddannelsernes landsnetværk og brancherne, den 8. september 2015, fremgår det at størstedelen af finansbachelorerne kommer i beskæftigelse med det samme. Områdechef Bo Steen Larsen fra CPH Business udtaler at finansbachelorer er en eftertragtet vare. Han oplever, at finansbacheloruddannelsen har en stor brandingværdi, da nærmest alle studerende får et job og kommer til at tjene relativt godt. Mange studerende bliver endda tilbudt job, før de er færdige med uddannelsen. I efterårets praktikperiode (2014) var størstedelen af de studerende fra CHP Business i praktik indenfor hhv. pengeinstitut/realkredit, forsikring og ejendomsadministration. Det er CPH Business’ erfaring ligesom det er Erhvervsakademi Sjællands erfaring, at rigtigt mange af vore dimittender kommer i job hos deres praktikværter. Referatet fra Koordinationsgruppens seneste møde ligger som bilag.


Generelle tendenser og behov i finansbranchen og i Region Sjælland i særdeleshed


I dette afsnit er inddraget relevante rapporter og tal fra finansbranchen og Region Sjælland, for yderligere at dokumentere det regionale og lokale behov for uddannelsen. 


Erhvervsudviklingen i Østdanmark viser at den finansielle branche forventer at øge antallet af arbejdspladser i Østdanmark med ca. 13 % i de kommende år (kilde: Erhvervsudviklingen i Østdanmark – udviklingen i erhverv frem til 2020, Region Sjælland, 2012). Region Sjælland kan i samme periode forvente en fremgang på over 600 arbejdspladser.


I Region Sjælland er udviklingen i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet kendetegnet ved, at Finansiering og forsikring samt Ejendomshandel og udlejning har de største relative stigninger i beskæftigelsen på hhv. 6,1% og 4,6% (kilde: mødereferat, RAR-møde den 23. september 2015, Det regionale Arbejdsmarkedsråd, Sjælland).


Ifølge Finanssektorens Arbejdsgiverforening stiger finanssektorens uddannelsesniveau fortsat og efterspørgslen retter sig i stigende grad mod Finansbachelorer (kilde: Årsrapport 2014, FA). 41 % af de beskæftigede i finanssektoren havde i 2013 fuldført en videregående uddannelse. Dermed er der på 10 år sket en stigning på 18 procentpoint i andelen af de beskæftigede, der har taget en videregående uddannelse.


Finansforbundet og sektorens medarbejdere arbejder for, at de opleves som en konstruktiv og essentiel ”del af løsningen” i forhold til at skabe nytænkning og bæredygtig vækst i den finansielle sektor (kilde: Finansforbundets strategi for Vækst og innovation, 2015). Derudover arbejder de for at bidrage til en bæredygtig vækst med nytænkning og innovation. Dette skal ske både i eksisterende virksomheder samt blandt nye aktører på Fintech-området og hos iværksættere. Fintech er en sammentrækning af ordene ”finansielle” og ”teknologi” og omhandler innovation af finansielle tjenesteydelser. Der kan være tale om nye produkter fra nye aktører eller nye tiltag fra eksisterende aktører, hvor ny anvendelse af teknologi er en nøglefaktor. Alle disse faktorer kræver en medarbejderstyrke med et højt uddannelsesniveau.


Der er i Region Sjælland en stigning i antallet af virksomheder, der forventer en omsætningsvækst på mere end 10 %. Denne gruppe er vokset fra sidste år fra at udgøre 18 % til 24 % i år (2014). Når virksomhedslederne skal angive deres forventninger til udviklingen i antal medarbejdere og omsætningsudviklingen på mellemlang sigt, er optimismen markant større end på den korte bane (kilde: Vækstindex 2014, Væksthus Sjælland).


Forventningerne til omsætningsvæksten for 2014, blandt Region Sjællands virksomheder indenfor finansiering, er på 61 % (kilde: VækstIndex 2014, Væksthus Sjælland). Finansiering og forsikring er de erhverv, inden for den private service, som vil opleve den næststørste stigning i bruttoværditilvæksten i Østdanmark (kilde: Region Sjællands uddannelsesanalyse, 2014).


Beskæftigelsen inden for branchen med Ejendomshandel mv. steg 3.2 % over det seneste år i Region Sjælland (kilde: Regional Udvikling, Væksthus Sjælland, 2015).


Nærværende ansøgning om udbud af PBA i Finans ligger i forlængelse af Vækstforum Sjælland og Region Sjællands målsætninger om bl.a.:


·        at beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland


·        en kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand


(kilde: Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018, Vækstforum Sjælland og Region Sjælland)


Region Sjælland har udarbejdet en uddannelsesanalyse der påpeger at behovet for et bredt løft hos den sjællandske befolkning er nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer, således at de sjællandske virksomheders behov og vækstmuligheder understøttes bedst muligt (kilde: Region Sjælland, Uddannelsesanalyse, 2014).


I Region Sjælland er der færre, der har en videregående uddannelse, og flere, der har en faglig uddannelse i forhold til landsgennemsnittet. Regionen har landets højeste andel af faglærte på 37 procent og landets laveste andel med en videregående uddannelse. (kilde: Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse i Region Sjælland: Hovedrapport 2014, Vækstforum Sjælland og Center for Vækstanalyse).


PBA i Finans er en mellemlang videregående uddannelse. Efterspørgslen på arbejdskraft i Region Sjælland med mellemlang videregående uddannelse inden for Ejendomshandel og udlejning for perioden 2013 – 2020 er på 34 % og for Finansiering og forsikring er efterspørgslen oppe på 43 %. (kilde: Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024, Region Sjælland, 2012).


Balance og mobilitet - Region Sjælland på landkortet


Arbejdsmarkedsbalancen, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser helt aktuelle regionale jobmuligheder og virksomhedernes rekrutteringssituation. Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt surveys med svar fra ca. 14.000 virksomheder om deres evt. rekrutteringsvanskeligheder (kilde: http://arbejdsmarkedsbalancen.dk/). Jobområderne Ejendomsmægler og Ejendomshandler har ifølge Arbejdsmarkedsbalancen ”gode” beskæftigelsesmuligheder i Region Sjælland. Den arbejdsstyrke der er bosiddende i Region Hovedstaden kan ikke dække det behov virksomhederne i Region Hovedstaden har, og er derfor afhængige af at tiltrække arbejdskraft fra udenfor regionens grænser. I 2010 var der således et underskud på 35.282 personer i arbejdsstyrken i Region Hovedstaden, i forhold til antallet af arbejdspladser (kilde: Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024, Region Sjælland, 2012).  En stor del af disse pendler dagligt fra Region Sjælland.


Samtidig er der flere, både unge og ældre fra Region Sjælland, der bosætter sig i Region Hovedstaden i dag end tidligere, da de ikke finder tilstrækkeligt attraktive uddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Når Erhvervsakademi Sjælland forhåbentlig kan tilbyde PBA i Finans, behøver de unge, der ønsker denne uddannelse ikke at fraflytte regionen. Uddannelsesinstitutioner er med til at skabe regional forankring. Der er således en udpræget tendens til efter endt uddannelse, at bosætte sig i den region man boede i gennem studietiden (kilde: Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse i Region Sjælland: Hovedrapport 2014, Vækstforum Sjælland og Center for Vækstanalyse). Det har derfor stor betydning for Region Sjælland, at de unge bliver boende i regionen mens de tager en uddannelse. Uddannelsesmulighederne og tilgængeligheden til disse har derfor stor betydning for regionens fremtidige arbejdskraft. En mere attraktiv region i forhold til bl.a. arbejdspladser og lokale beskæftigelsesmuligheder, kan være medvirkende til at vende udviklingen og sætte Region Sjælland mere tydeligt på landkortet. Nærværende ansøgning skal ses som led i denne vækststrategi for Region Sjælland.


Campus Næstved


PBA i Finans søges udbudt på Campus Næstved, hvorfor erhvervsstrategien i Næstved Kommune her er undersøgt. Erhvervsstrategien 2015-2018 (www.naestved.dk/erhverv) har bl.a. som strategisk mål:


·        at bidrage til 4.000 flere arbejdspladser i 2018, hvilket modsvarer de tabte arbejdspladser fra 2008-2012


·        at understøtte at uddannelsesniveauet hæves til samme niveau som landsgennemsnittet og tiltrække mindst tre nye uddannelser, som matcher erhvervslivets efterspørgsel.


Næstved er en af de store erhvervskommuner i regionen. Udviklingen i beskæftigelsen for den private sektor i Næstved Kommune har været stabil igennem de seneste par år. Der er både store industrivirksomheder og mange små og mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomheder. Derudover er Næstved en af de store eksportkommuner i regionen – 267 eksportvirksomheder har hovedsæde i Næstved. Nye virksomheder i kommunen bidrager også væsentligt med nye jobs – der er ca. 240 nye virksomheder i Næstved pr. år (kilde: Vækstvilkår 2014 - Næstved, Center for Vækstanalyse). I alt er der 31.182 arbejdspladser i Næstved Kommune.


Vi vil meget gerne have Finansbachelorer og gøre brug af dem i rådgiverfunktioner. Så til fremadrettet at kunne supportere vores større regionale enheder i Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Roskilde og Køge vil en Finansbachelor uddannelse i Næstved passe meget fint til vores fremadrettede behov.


                    Citat, Lene Dyhl, Danske Bank


 


Vi tager med kyshånd imod at uddannelsen bliver oprettet i Næstved, idet vi oplever manglende mobilitet blandt de unge og dette primært fra København og Odense og ud - men faktisk også den anden vej, hvilket gør det mere vigtigt at uddannelsen kan tages i provinsen (her Næstved) for at kunne uddanne til Jyske Banks større enheder i Nakskov, Nykøbing F., Næstved og Køge, hvor de 3 sidste også er erhvervscentre.


Citat, Mette Riishøj, Jyske Bank


 


Konklusion


Erhvervsakademi Sjælland søger om at udbyde PBA i Finans på Campus Næstved, så vi kan varetage regionens behov og efterspørgsel indenfor området og opfylde strategiske og politiske mål inden for forventninger til vækst.


Markedet i den finansielle branche vil vokse, herunder efterspørgsel på nye produkter. Øget digitalisering, mere komplekse produkter og ændrede relationer kalder på nye kompetencer – og medarbejderne i sektoren skal bidrage til en bæredygtig vækst med nytænkning og innovation. Behovet for arbejdskraft vil ikke stige voldsomt, men behovet for Finansbachelorer vil stige, hvorfor vi søger udbuddet nu – så vi kan have dimittender klar i 2020.


De adspurgte aftagervirksomheder i vores regionale kvalitative behovsanalyse viser, at der er et stort behov for flere kompetencer i form af PBA i Finans:


·        De udtrykker et behov for en Finansbacheloruddannelse i regionen, da det er svært at rekruttere københavnere ud til provinsen


·        De påpeger, at der ligger en regional forpligtelse i at kunne tilbyde en bredere og mere kompetencegivende uddannelse til den finansielle sektor, for dermed på sigt at kunne tiltrække og bevare arbejdspladser og muligheder for borgerne i Region Sjælland. Finansbacheloruddannelsen kommer således sektoren, de uddannelsessøgende og regionen som helhed til gode


·        Der er især behov for Finansbachelorer inden for rådgivning og backoffice


·        Det er bl.a. digitaliseringen, mere komplekse produkter og mere uddannede kunder, der gør at sektoren efterlyser Finansbachelorer fremfor Finansøkonomer.


Derudover er følgende er dokumenteret:


·        Erhvervsudviklingen i Østdanmark viser at den finansielle branche forventer at øge antallet af arbejdspladser i Østdanmark med ca. 13 % i de kommende år


·        I Region Sjælland har Finansiering og forsikring samt Ejendomshandel og udlejning de største relative stigninger i beskæftigelsen på hhv. 6,1% og 4,6%


·        Finansiering og forsikring er de erhverv, inden for den private service, der vil opleve den næststørste stigning i bruttotilvæksten i Østdanmark


·        Efterspørgslen i Region Sjælland på arbejdskraft med mellemlang videregående uddannelse inden for Ejendomshandel og udlejning er på 34 % og for Finansiering og forsikring er oppe på 43 %


·        Dimittender fra Erhvervsakademi Sjælland skal varetage behovet i Region Sjælland og samtidig skabe balance og dække behovet for arbejdskraft i Region Hovedstaden.


 


Der er således et tydeligt behov i Region Sjælland for et nyt udbud af PBA i Finans, hvorfor vi håber at nærværende ansøgning bliver positivt modtaget. Erhvervsakademi Sjælland vil få de første dimittender fra PBA i Finans i 2020 og kan således dække virksomhedernes forventede og stigende behov. 


Tendenserne forstærkes formodentlig kun over de næste 2-5 år og det er dermed på tide at starte Finansbacheloruddannelsen op, da de første dimittender tidligst kommer ud primo 2020


Citat, deltager fra dialogmøde


 Sammenhæng med eksisterende uddannelser:


Vores behovsanalyse viser tydeligt, at regionale finansielle virksomheder både nu og især om et par år efterspørger kompetencer, der ikke er dækket af det nuværende udbud af uddannelser i regionen. Dette gælder særligt inden for kompleks rådgivning i den finansielle branche; der efterspørges bl.a. analytiske kompetencer og understøttelse af udviklingen af personlige kompetencer for at kunne matche den stigende digitalisering, der medfører mere komplekse produkter branchen.


PBA i Finans lægger netop vægt på at udvikle den studerendes kompetencer i forhold til at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked - og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder. Derfor denne ansøgning om PBA i Finans, der vil dække disse behov i Region Sjælland.


PBA i Finans er en 3½ årig selvstændig uddannelse, der giver de studerende de brede kompetencer, som der skal til for at dække den finansielle sektors behov for kvalificeret arbejdskraft. Som en sidegevinst giver den også en mulighed for videreuddannelse for finansøkonomer, da der gives næsten fuld merit for en finansøkonomuddannelse.


Nedenfor vil vi gennemgå beslægtede uddannelser, som finansbranchen aftager dimittender fra:


·        Erhvervsakademiniveau (2 år)


·        Professionsbachelorniveau (3½-4½ år)


·        Kandidatniveau (5 år)


Tabellen giver et overblik over de beslægtede uddannelser. Vi har valgt at fokusere på fuldtidsuddannelser i vores vurdering af et nyt udbuds effekt på optag på lignende uddannelser. I skemaet har vi valgt at medtage deltidsuddannelserne, da de giver en god oversigt over uddannelser, der kan være relevante for den finansielle sektor:Oversigt over beslægtede uddannelserEfter- og videreuddannelserDet ordinære uddannelsessystemAUDiplomAKPBACand./LVUFinansøkonom  X  Financial Controller*  X  Serviceøkonom  X  Markedsføringsøkonom  x  Handelsøkonom  X  Administrationsøkonom 


 

X  Finansiel rådgivningX    Økonomi- og ressourcestyringX    Diplomuddannelse i skat* X   HD 2. del, finansiering* X   HD 2. del, finansiel rådgivning* X   Erhvervsøkonomi, cand.merc.*    XErhvervsøkonomi og erhvervsjura*    XErhvervsøkonomi, cand.soc.*    X

*Udbydes ikke på Erhvervsakademi Sjælland


Der findes ingen beslægtede uddannelser indenfor finansøkonomi på Erhvervsakademi Sjælland på niveau med eller over PBA i Finans; ej heller på andre videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Branchen efterspørger et øget uddannelsesniveau og påpeger bl.a. at der er behov for Finansbachelorer fremfor Finansøkonomer i fremtiden til at kunne varetage den øgede kompleksitet i arbejdsopgaverne. Dette gælder særligt for bankerne og forsikring.


Det er sandsynligt, at et udbud af PBA i Finans vil medføre en reduktion i optaget til finansøkonomuddannelsen og muligvis en mindre reduktion i de øvrige angivne uddannelser, men da stort set alle uddannelser udbydes på Erhvervsakademi Sjælland, er dette en effekt, Erhvervsakademi Sjælland har valgt at medtage i overvejelserne om at udfærdige denne ansøgning, da det er af stor vigtighed at opfylde branchens behov for øgede kompetencer.


Det er sandsynligt, at søgningen til CPH Business i København vil blive påvirket af, at studerende fremover kan søge optag på Finansbacheloruddannelsen i Næstved. Det er højest sandsynligt, at studerende foretrækker at studere i den region, hvor de bor og vil derfor fremover vælge Næstved i stedet for København. Erhvervsakademi Sjælland’s egne optagsanalyser viser tydeligt, at vi primært optager regionale studerende, 82 % på finansøkonomuddannelsen. Et udbud af bacheloruddannelsen vil således fastholde kvalificerede studerende til finansielle uddannelser i regionen. Dette vil formentlig primært være gældende for studerende, der bor tættere på Næstved end på København.


Egne træk fra vores studieadministrative system, EASY-A viser total antal optagne på Finansøkonomuddannelsen fra 2012-2015 fordelt på landsdel på optagstidspunkt: Fyn (4), København By (28), Københavns omegn (14), Nordjylland (2), Nordsjælland (5), Udlandet (1), Vest- og Sydsjælland (215), Østjylland (2) og Østsjælland (27).


Optaget på CPH Business er stigende og ifølge Områdechef Bo Steen Larsen fra CPH Business er behovet for uddannelsen så stort, at det vil være en fordel hvis også Erhvervsakademi Sjælland udbyder Finansbacheloruddannelsen i Næstved. Udtalelser fra respondenter viser ligeledes tydeligt, at de er nødt til at rekruttere medarbejdere med de relevante kompetencer fra København.  


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget påregnes primært at komme fra Region Sjælland. Studerende, der ønsker en finansiel uddannelse vil fremover have mulighed for at vælge en PBA i Finans på Erhvervsakademi Sjælland, Campus Næstved. At behovet er til stede kan vi konstatere ved at se nærmere på nedenstående uddrag fra Databanken. En tabel over Tilgang og Tid - tællingsår og Bopæl og Uddannelse viser, at der er 190 studerende fra Region Sjælland, der fra 2008-2014 er blevet optaget på PBA i Finans. Da uddannelsen på Sjælland kun udbydes i København må det forventes, at langt de fleste af de studerende fra Region Sjælland er taget til København.


 Det er muligt at dimittender fra AU i hhv. Finansiel rådgivning og Økonomi- og ressourcestyring vil være et potentielt rekrutteringsgrundlag, såfremt de måtte ønske et højere uddannelsesniveau på en fuldtidsuddannelse. Studerende, der bor i regionen og ønsker at starte en Finansbacheloruddannelse direkte fra gymnasialt niveau eller tilsvarende, vil derudover kunne blive boende i regionen og fremtidigt tage uddannelsen i Næstved.


Tabellen nedenfor viser Erhvervsakademi Sjællands optag af studerende på de beslægtede uddannelser, hhv. Finansøkonomer, Handelsøkonomer, Markedsføringsøkonomer, Serviceøkonomer og Administrationsøkonomer:
 2012201320142015Finansøkonom11097110Ikke afsluttet endnuHandelsøkonom (vinter/sommer)*                  - /70-/67-/8024/ Ikke afsluttet endnuMarkedsføringsøkonom (vinter/sommer)81/19295/18092/205119/205Serviceøkonom


(vinter/sommer)**-/93-/9018/12327/122Administrationsøkonom27243136*Handelsøkonom er først udbudt hos Erhvervsakademi Sjælland pr. vinter 2015


** Serviceøkonom er først udbudt hos Erhvervsakademi Sjælland pr. vinter 2014


 


Vi kommer formentlig til at tage studerende direkte fra vores eget optag på Finansøkonomen, hvilket er helt i tråd med vores forventninger og viden om de lokale aftagervirksomheders forventninger fremover. Det er forventningen at vi yderligere kan fastholde andre unge/studerende i regionen, der måske har fravalgt at tage en finansuddannelse, fordi de ikke kunne få det høje niveau de ønskede. Det vigtigste i denne sammenhæng er imidlertid ikke at fastholde optaget på én uddannelse, hvis branchens behov for medarbejderkompetencer har flyttet/er ved at flytte sig til en professionsbacheloruddannelse med dertil hørende mere tid til fordybelse. Et udbud af PBA i Finans på Campus Næstved vil give branchen et bedre rekrutteringsgrundlag.


Forventet optag

Det er Erhvervsakademi Sjællands plan at oprette et hold på 20 studerende i september 2016. Det er vurderingen at der efter et 3-årigt udbud vil være holdstørrelse på ca. 30 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Følgende virksomheder deltager i dag på vores karrieredag og ansætter studerende fra Finansøkonomuddannelsen hvert år – det er vores forventning ud fra diverse interview, at de også vil ansætte studerende fra Finansbacheloruddannelsen:


Nordea


Sparnord


Datea


Top Danmark


Sparekassen Sjælland


Næstved Kommune


Nykredit


EDC


PWC (Price Waterhouse Coopers)


Vest administrationen


Jyske Bank


DanBolig


Danske Bank


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Udkast til afslag på PB i Finans på Erhvervsakademi Sjælland, Næstved.pdf

Samlet godkendelsesbrev