Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse (AU) i byggeteknologi - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/10-2015 08:07
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
EASV, Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse (AU) i byggeteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Construction Technology

Den uddannedes titel på dansk
Byggeteknolog AU

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på AU i byggeteknologi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: Matematik C og engelsk C


Adgang via adgangsgivende erhvervsuddannelse: Relevant erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg: Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via anden erhvervsuddannelse: Specifikke adgangskrav: Matematik C og engelsk C


Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Begrundelse: Adgangsgrundlaget afspejler uddannelsens byggetekniske profil på danske og internationale byggepladser.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1_prækvalifikation_Behovsanalyse_AU i Byggekoordination og Byggeteknologi.pdf

Behov for nyt udbud

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem EA Aarhus, EA Sjælland, EA Lillebælt, EA Midtvest, VIA og EA Sydvest (EASV). Følgende brancheorganisationer har været inddraget i processen: Dansk Byggeri, TL, Dansk El-forbund, Dansk Metal, Konstruktørforeningen, Dansk Industri og 3F. Forud for denne ansøgning har akademierne sammen forsøgt at afdække behovet på landsplan gennem desk research og interview med virksomheder i hele landet, herunder også i EASV's dækningsområde. Den vedhæftede behovsanalyse (se bilag) viser et samlet behov for minimum 2600 teknikere (fortrinsvist byggekoordinatorer og byggeteknikere) i bygge- og anlægsbranchen frem mod 2025, heraf ca. 520 teknikere i byggebranchen i Region Syddanmark. Analysen er bevidst forsigtig i sin opgørelse, så det reelle behov kan vise sig at blive større.
Region Syddanmarks egen analyse af behovet for arbejdskraft blandt regionens virksomhedspanel offentliggjort i august 2015 viser, at halvdelen af bygge- og anlægsvirksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft. (”Adgang til arbejdskraft”, s. 4, http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/adgang-til-arbejdskraft/) Selv når man tager højde for, at manglen gælder både faglærte og teknikere, giver det et fornuftigt rekrutteringsgrundlag til efter- og videreuddannelse på KVU-niveau.
Region Syddanmarks vækstbarometer for 3. kvartal i 2015 (s. 2 og 5, udgivet august 2015 http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/konjunkturer-udsigt-3-kvartal/) indikerer optimisme med forventning om øget omsætning og flere jobs også i bygge- og anlægsbranchen. Denne positive forventning bekræftes af aftagerne i EASV’s dækningsområde.
Behovet bliver svært at dække med fuldtidsuddannelsen alene, da meget få studerende på EASV vælger afstigningsmuligheden på bygningskonstruktøruddannelsen. I sommeren 2015 dimitterede således kun en enkelt byggetekniker, og året før var der 4 dimitterende byggeteknikere. Det er således ikke realistisk at dække behovet for teknikere i branchen alene med dimittender fra fuldtidsuddannelsen. Heller ikke hvis man medregner byggekoordinator AK: Populationen på EASV er 20 studerende på 2. år og 27 1.-årsstuderende, fordelt på både Esbjerg og Sønderborg.
Akademiet har rådført sig med advisory boardet for fuldtidsuddannelsen til byggekoordinator vedrørende potentialet i byggerelaterede uddannelser på deltid med fokus på byggeteknologi og byggekoordination. Her er man positiv over for begge spor og ikke mindst ideen om deltidsuddannelse, da det giver gode muligheder for at videreuddanne medarbejdere uden samtidigt at skulle undvære dem på byggepladsen. Modulopbygningen giver desuden mulighed for at vælge mellem flere faglige emner og supplere med lige netop det, man står og mangler. Ønsker man den fulde AU, sikrer modulopbygningen, at uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til travle perioder i virksomheden, lige som medarbejdere, der ville have svært ved at klare sig økonomisk på SU under fuldtidsuddannelse, får et realistisk alternativ og en reel mulighed for opkvalificering/omskoling.
Akademiuddannelsen i byggeteknologis fokus på opdaterede tekniske færdigheder (herunder BIM) og energioptimering blev taget godt imod, da branchen oplever et tydeligt behov for faglig opkvalificering af de mere garvede medarbejdere på byggepladsen. Udviklingen i branchen går mod øget brug af digitale redskaber, og fokus såvel i renoveringsprojekter som i nye anlægsarbejder er på bæredygtighed og energioptimering. En medarbejder som har taget AU i byggeteknologi eller moduler herfra, kan i højere grad arbejde med de nye redskaber og gøre arbejdsgangen lettere på byggepladsen, samt bidrage til at argumentere for energieffektive løsninger i byggeprojekter. (jf. interview med aftagere i Sønderborg, bilag kan eftersendes, og DAMVAD-rapport om konkurrencesituationen i byggeriet, se behovsanalysens s. 10-11 i vedhæftede bilag)
I takt med at branchen får vind i sejlene igen, stiger behovet for lokale efter- og videreuddannelsesmuligheder, som kan kombineres med fortsat arbejdsaktivitet. Det er vigtigt, at uddannelsestilbuddene ikke ligger for langt væk fra virksomhederne, hvilket udbuddet i Esbjerg vil være med til at sikre.


Rekrutteringsgrundlag

Som nævnt i behovsanalysen er målgruppen for AU i byggeteknologi medarbejdere og mellemledere med teknisk tyngde (behovsanalysens afsnit 8). Da de potentielle studerende således ofte vil have en arbejds- og livssituation, der gør det svært at være på SU, er forventningen til en evt. kannibalisering på fuldtidsuddannelsen meget lav. Målgruppen for fuldtids- og deltidsuddannelse opleves som væsensforskellige på dette punkt.


Faktisk er det akademiets forventning, at det samlede antal af byggeteknikere vil stige med introduktionen af en deltidsuddannelse. Som tidligere nævnt er det meget få studerende, der vælger afstigningsmuligheden på fuldtidsuddannelsen.


Der findes ikke aktuelt beslægtede kompetencegivende efter- og videreuddannelse på akademiniveau, og AU i byggeteknologi er således en ny profil med en ny målgruppe og forventes derfor heller ikke at kannibalisere på andre AU-udbud.


Rekrutteringsgrundlaget skønnes til at være minimum 650 kursister i Syddanmark over de kommende 10 år, jf. tabellen på behovsanalysens s. 16. Det vurderes til at være grundlag for at oppebære og give nok volumen til to udbud; både på EA Lillebælt og EASV.


Forventet optag

Der forventes et optag på 5-10 studerende pr. modul, således at man det første år vil have ca. 20 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B7 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggeteknologi på EASV.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASV - Godkendelse af nyt udbud - AU i Byggeteknologi (Esbjerg) 10283759_1_1.pdf