Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmester - Københavns Maskinmesterskole

Københavns Maskinmesterskole
01/10-2015 07:59
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Maskinmesterskolen København i Lyngby, Campus Bornholm i Rønne

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmester

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Maskinmester, Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav til maskinmesteruddannelsen er enten gennemført gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, eux, hf), adgangskursus til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og fysik eller kemi, hvoraf to fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau eller en gennemført erhvervsuddannelse på mindst niveau 3 i den danske kvalifikationsramme, suppleret med matematik, engelsk, dansk og fysik eller kemi, hvoraf to fag skal være på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.


Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens afgørelse uf fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

 


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
ansøgning om prækvalifikation.pdf

Behov for nyt udbud

En del virksomheder på Bornholm har udtrykt ønske om etablering af maskinmesteruddannelsen på øen, da virksomhederne mangler højtuddannede teknikere. Ved at give de unge mulighed for at tage værkstedsskolen af maskinmesteruddannelsen på Bornholm håber virksomhederne, at flere vil vende tilbage til Bornholm efter afsluttet uddannelse. 


Rekrutteringsgrundlag

Tal fra Studievalg viser, at uddannelsesraten på Bornholm ligger på landsgennemsnittet. For at tage en uddannelse må mange unge dog fraflytte øen, da der er et meget begrænset udbud af videregående uddannelser på Bornholm.


Ved at etablere værkstedsskolen på Campus Bornholm får de unge på Bornholm en mulighed for at starte på en videregående teknisk uddannelse og samtidig bevare tilknytningen til Bornholm under den første del af deres uddannelse. 


Da der ikke findes beslægtede uddannelser på Bornholm vil etablering af udbuddet ikke få negativ påvirkning på andre uddannelser. 


Forventet optag

 


Ved opstart i august 2016 forventes et optag på ca. 15 studerende på værkstedsskolen. Fra 2017 med opstart to gange årligt forventes et optag på ca. 20 studerende på værkstedsskolen. Optaget forventes at  bestå af studerende fra både Bornholm og Sjælland.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Der blev den 9.09.2015 afholdt møde på Campus Bornholm for virksomheder og andre med interesse for maskinmesteruddannelsen. Efterfølgende blev en række virksomheder besøgt for at få en tilkendegivelse af, om de ønsker at tage maskinmestre i virksomhedspraktik. Alle virksomheder udtrykte stor opbakning til etablering af udbuddet på Campus Bornholm og tilkendegav, at de ville tage maskinmesterstuderende i virksomhedspraktik.


Hvis nogle studerende ønsker det, vil der være mulighed for at gennemføre virksomhedspraktikken på f.eks. Sjælland.


Nogle af virksomhederne på Bornholm uddanner lærlinge. Ifølge udtalelser fra disse virksomheder vil virksomhedspraktik for maskinmesterstuderende ikke påvirke interessen for at tage lærlinge. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 - Afgørelse om godkendelse - PB i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmester.pdf

Samlet godkendelsesbrev