Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i indkøb - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
30/09-2020 06:09
2020-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania - Hobro

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Jens Peter Dahlgaard

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i indkøb

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Procurement

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i indkøb

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Procurement

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der er direkte adgang til uddannelsen med én af følgende uddannelser: • Handelsøkonom

 • Logistikøkonom

 • Markedsføringsøkonom


Derudover kan andre merkantile erhvervsakademiuddannelser optages efter supplerende kurser, optagelsesprøve eller efter konkret vurdering, herunder Finansøkonomer, Administrationsøkonomer samt Serviceøkonomer.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne varetage rollen som indkøber i en virksomhed.


Uddannelsens primære målgruppe er mellemstore virksomheder i Midt- og Nordjylland.


Uddannelsen forventes tilrettelagt med blended learning, og med involvering af virksomheder gennem projekter, virksomhedscases og eventuelt henlagte aktiviteter i disse virksomheder.


Uddannelsen søges som en top-up-uddannelse, da uddannelsen bygger videre på allerede opnåede kompetencer inden for strategi, organisation, økonomi, jura og Supply Chain Management samt den praktik, som er opnået gennem de merkantile erhvervsakademiuddannelser. Dette gøres uden at uddannelsens varighed forlænges sammenlignet med en 3-4-årig professionsbacheloruddannelse. En yderligere begrundelse for en top-up er, at der for nuværende kun er få veje videre i uddannelsessystemet for dimittender fra erhvervsakademiuddannelser som handelsøkonom, logistikøkonom og markedsføringsøkonom.


 


Udkast til uddannelsens kompetenceprofil:


Viden:


Den studerende skal: • have viden om teori, metode og praksis inden for indkøb

 • kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for indkøb


Færdigheder:


Den studerende skal kunne • Foretage strategiske og taktiske indkøbsbeslutninger i en virksomhed

 • Kunne analysere en virksomheds indkøb og opstille kvalificerede forbedringsforslag til dette

 • Udvælge og styre leverandører til en virksomhed

 • Formidle analyser og løsningsforslag til virksomhedens interne og eksterne interessenter


Kompetencer:


Den studerende skal kunne • Selvstændigt varetage indkøbsfunktioner i en virksomhed

 • Lede og implementere tvær- og interorganisatoriske indkøbsprojekter i samarbejde med interne og eksterne interessenter

 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af følgende fagelementer:


 


Forretningsforståelse og indkøb (5 ECTS), herunder: • Strategi og indkøb

 • Værdi og omkostninger

 • Organisering af indkøb

 • Globalisering, digitalisering og bæredygtighed


 


Før købet (20 ECTS), herunder: • Analyse og visualisering af indkøbsdata

 • Økonomiske modeller og analyser i indkøb

 • Category Management og Risikostyring

 • Projektledelse og innovation


 


Under købet (5 ECTS), herunder • Leverandørforhandling og kontrakter


 


Efter købet (15 ECTS), herunder: • Supplier Relationship Management og Governance

 • Contract Management

 • Interorganisatorisk samarbejde, konflikt- og interessehåndtering


Videnskabsteori og metode (5 ECTS), herunder: • Videnskabsteori

 • Kvantitative og kvalitative metoder


 


Valgfag (10 ECTS, eks. "Offentlige indkøb", "Projektindkøb", ”E-procurement”, ”Etik i indkøb” mm.)


 


Ulønnet praktik, 3 måneder (15 ECTS)


 


Bachelorprojekt (15 ECTS)


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen foreslås indplaceret som andre merkantile top-up uddannelser til professionsbachelor. Uddannelsen er en merkantil uddannelse, og kræver ikke særligt udstyr eller lignende.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse for PBA Top-up i Indkøb - EA Dania.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

Gennem vores netværk af aftagervirksomheder og alumner er vi ved Erhvervsakademi Dania blevet opmærksomme på, at der mangler en top-up-uddannelse inden for indkøb på det danske arbejdsmarked. Dette har ført til, at vi indledte processen med at dokumentere behovet for en sådan, samt at udvikle en sådan uddannelse i samarbejde med erhvervslivet.


Nationalt behov:


Det nationale behov for uddannelsen er dokumenteret gennem en kombination af desk research og field research.


Kilderne til dokumentation af det nationale behov er: 1. En analyse af behov for indkøbskompetencer i rapporter og artikler, som underbygger, at stigende kompleksitet, globalisering og teknologier i indkøbsstillinger kræver en mere fokuseret og specialiseret uddannelse inden for indkøb.

 2. En gennemgang af indkøbsforskningens udvikling internationalt som understøtter, at indkøb som teoretisk område er vokset markant de sidste 20-30 år, hvilket kalder på en fokuseret uddannelse, som dækker teorien.

 3. Arbejdsmarkedsbalancen, som viser, at der er gode jobmuligheder i hele landet for indkøbere, og at der er mangel på arbejdskraft i en enkelt region (Vestjylland). Siden 1. kvartal 2015 har der næsten uafbrudt været gode jobmuligheder eller mangel på arbejdskraft inden for indkøb i Nord-, Vest., og Østjylland.

 4. Der er afholdt en række workshops med udvalgte aftagere/eksperter. Dette inkluderer blandt andet en repræsentant for Erhvervsakademi Danias uddannelsesudvalg for handel samt en repræsentant for DILF, som er Danmarks største interesseorganisation for indkøb og logistik. De udvalgte aftagere er inddraget som repræsentanter for danske virksomheder, har selv mangeårig indkøbserfaring og er selv ledere i landsdækkende virksomheder. De giver klart udtryk for, at der er behov for en uddannelse på professionsbachelor-niveau inden for indkøb i Danmark.

 5. Der er foretaget en sammentælling og analyse af stillingsannoncer inden for indkøb på Jobindex på landsplan i perioden december 2019 - august 2020. Analysen påviser, at der løbende opslås et meget stort antal indkøbsstillinger på landsplan.

 6. Der er foretaget en identifikation af og sammenligning med beslægtede uddannelser, som viser at en tilsvarende uddannelse på nuværende tidspunkt ikke udbydes i Danmark.


Regionalt behov


Det regionale behov for uddannelsen er dokumenteret gennem field research bestående af både kvantitative og kvalitative kilder. Kilderne til dokumentation af det regionale behov er: 1. Der er foretaget en spørgeskema-undersøgelse til knap 300 virksomheder i Midt- og Nordjylland. Virksomhederne er  udtrukket fra Erhvervsakademi Danias egen praktikdatabase. Resultaterne understøtter klart, at der er et regionalt behov for uddannelsen.

 2. Ved de ovennævnte workshops med udvalgte aftagere/eksperter blev det regionale behov for uddannelsen drøftet. Aftagernes virksomheder har alle afdelinger inden for Erhvervsakademi Danias udbudsområde (Midt- og Nordjylland) og støtter op om, at der er et regionalt behov for uddannelsen. 

 3. Udover den landsdækkende sammentælling og analyse af stillingsannoncer inden for indkøb på Jobindex er der også foretaget en mere detaljeret analyse på regionalt niveau. Analysen viser, at en stor del (ca. 36%) af de opslåede stillinger inden for indkøb er opslået i Midt- og Nordjylland. Der er derfor ifølge stillingsopslagene et stort behov for indkøbskompetencer i Erhvervsakademi Danias udbudsområde.


På baggrund af en analyse af artikler og rapporter, den nuværende arbejdsmarkedsbalance, input fra erhvervslivet gennem workshops og et større survey samt gennemgang af stillingsannoncer fremgår det, at der er et stort behov for en professionsbachelor inden for indkøb både nationalt og med et regionalt udbud ved Erhvervsakademi Dania.


Se bilaget for en uddybning af behovsanalysens metode, proces og resultater.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Nationalt behov:


Antal stillingsannoncer opslået på jobindex i perioden december 2019-august 2020 inden for indkøb på landsplan indikerer, at der er et stort behov for dimittender fra uddannelsen. Samlet set er der i perioden slået 768 stillinger op. Kombineret med de andre kilder (herunder arbejdsmarkedsbalancen, den regionale spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative kilder), som er inddraget i analysen af behovet for uddannelsen, vil et skøn være, at der er brug for ca. 500 dimittender om året fra uddannelsen.


Regionalt behov:


Baseret på analysen er der påvist et behov for uddannelsen med en efterspørgsel på op mod 200-300 dimittender i de knap 300 adspurgte virksomheder i Midt- og Nordjylland i løbet af de næste 5 år. 


Antal stillingsannoncer opslået i perioden december 2019-august 2020 inden for indkøb i Midt- og Nordjylland peger på et lignende behov, da der fra december 2019 til august 2020 blev opslået 278 indkøbsstillinger i de to regioner.


Et forventet skøn over antal årlige dimittender er ca. 30-40, da Erhvervsakademiet i første omgang vil have en forsigtig tilgang til efterspørgslen. Antallet af optagne studerende kan hæves, hvis efterspørgslen viser sig at følge det forventede niveau, som er dokumenteret gennem behovsanalysen.


Se bilag for en uddybning af grundlaget for dette skøn.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsundersøgelsen er gennemført som en kombination af desk- og field research. Der er både fokuseret på at dokumentere det nationale behov for uddannelsen samt det regionale behov for et udbud ved Erhvervsakademi Dania. Field research-delen består af både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Udviklings- og ansøgningsprocessen er foregået over 3 faser, og er skitseret nedenfor:


 


Fase 1, Desk research • Analyse af behov for indkøbskompetencer i rapporter og artikler (Nationalt behov)

 • Indkøbsforskningens udvikling internationalt (Nationalt behov)

 • Arbejdsmarkedsbalancen (Nationalt og regionalt behov)


I fase 1 blev 1. udkast til uddannelsens struktur og fagelementer udarbejdet


 


Fase 2: Field research • Workshops med udvalgte aftagere/eksperter, herunder repræsentant for uddannelsesudvalget for handel (Nationalt og regionalt behov)

 • Udkastet til uddannelsen gennemgik en større revision efter input fra eksperterne.


I fase 2 blev udkastet testet og videreudviklet til 2. udkast til uddannelsens struktur og fagelementer


 


Fase 3: Field research • Spørgeskema til knap 300 virksomheder i Midt- og Nordjylland, baseret på udtræk fra egen praktikdatabase (Regionalt behov)

 • Sammentælling og analyse af stillingsannoncer inden for indkøb på Jobindex i perioden december 2019 - august 2020 (Nationalt og regionalt behov)

 • Identifikation af og sammenligning med beslægtede uddannelser (Nationalt og regionalt behov)


I fase 3 blev 2. udkastet testet yderligere. På baggrund af fase 1 og 2 blev input bearbejdet til et endeligt udkast til uddannelsens kompetenceprofil, struktur og fagelementer som fremgår af denne ansøgning. Kort før ansøgningsfristen afholdtes en afsluttende workshop/høring med aftagere/eksperter for at kvalitetssikre behovsanalyse, kompetenceprofil, struktur og fagelementer.


 


Til workshops blev følgende aftagere/eksperter inddraget:


Supply Chain Director Lene Andreassen, Procudan


Vice President og CPO Lars Bomholt, Wrist Ship Supply


Purchasing Director Lars Holm-Pedersen, Rockwool


Associate Professor Morten Munkgaard Møller, Aalborg Universitet


 


Uddannelsen er desuden løbende blevet drøftet med uddannelsesudvalgene for Logistikøkonom og Handelsøkonom på Erhvervsakademi Dania. Lene Andreassen er medlem af uddannelsesudvalget for Handelsøkonom.


Der er løbende foretaget justeringer i uddannelsens kompetenceprofil, struktur og fagelementer i takt med, at de tre faser er gennemgået. Uddannelsens afspejler dermed i høj grad erhvervslivets eksplicitte behov, som er identificeret gennem den ovenstående proces. 


I bilaget og nedenfor fremhæves konkrete eksempler på, hvordan input fra aftagere gennem workshops og survey er indarbejdet direkte i udkastet til uddannelsen kompetenceprofil, struktur og tilrettelæggelse.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Gennem de ovennævnte faser, herunder workshops, survey samt analyse af stillingsopslag er det sikret, at uddannelsen matcher erhvervslivets behov. Nedenfor nævnes en række eksempler på, hvordan input fra aftagere blev anvendt til udvikling af uddannelsens struktur og indhold.


 


Input fra workshops:


Supply Chain director Lene Andreassen, Procudan. Workshop d. 2. marts 2020:


Lene fremhæver en række væsentlige emner for uddannelsen, som indføres i 2. udkastet. Offentlig indkøb nedprioriteres ift. oprindeligt udkast. Lene ser gerne, at uddannelsen i høj grad tilrettelægges som Blended Learning for at imødekomme et større opland til uddannelsen.


Vice President og CPO Lars Bomholt, Wrist Ship Supply. Workshop d. 24. marts 2020:


Lars foreslår, at uddannelsens struktur følger strukturen i en virksomheds indkøb – altså en fase før købet, en fase under købet og en fase efter købet. De forskellige faser kræver forskellige kompetencer, men er lige relevante. Forslaget indarbejdes i udkastet til uddannelsens struktur og fagelementer.


Purchasing Director Lars Holm-Pedersen, Rockwool. Workshop d. 27. marts 2020:


Der støttes op om før-under-efter købet, men det understreges, at det er essentielt at en indkøber har en høj grad af forretningsforståelse og kan forholde sig til virksomhedens strategi. Der indføres et modul om ”Forretningsforståelse og Indkøb” i udkastet til uddannelsen.


Associate Professor Morten Munkgaard Møller, Aalborg Universitet. Workshop d. 24. april 2020:


Der støttes op om før-under-efter købet, men det strategiske aspekt understreges på linje med Lars HP. Morten ser desuden et stort potentiale i offentligt indkøb og projektindkøb. Fagene tænkes eventuelt ind som valgfag på uddannelsen.


Direktør Søren Vammen, DILF. Workshop d. 31. august 2020


Der støttes op om uddannelsen og dens indhold. Der lægges vægt på forretningsforståelse og strategi som en væsentlig indkøbskompetence samt at at indkøbere skal have fokus på andre værdibidrag end omkostninger, skal have forståelse for interessenter samt inter- og intraorganisatorisk samarbejde. Analytisk forståelse blev også fremhævet - dimittender skal kunne foretage interne og eksterne analyser af indkøbsdata.


De udvalgte aftagere/eksperter har således sat et klart præg på uddannelsens struktur og indhold.


 


Input fra Survey:


I surveyet blev der spurgt ind til behov for indkøbskompetencer på nuværende tidspunkt og fremadrettet. Aftagerne støtter op om de fagelementer, som blev defineret gennem desk research og workshops. Dog var der et par overraskende resultater, som vil blive taget til efterretning i det videre arbejde: • Indkøb og innovation er meget efterspurgt, og vil derfor spille en større rolle end antaget.

 • Økonomisk analyse, analyse af data samt visualisering af data er meget efterspurgte kompetencer fremadrettet.

 • Category Management er mindre efterspurgt end forventet, og vil derfor spille en mindre rolle end antaget

 • Udbud er mindre efterspurgt end forventet.

 • E-procurement er mindre efterspurgt end forventet.

 • Bæredygtighed er mindre efterspurgt end forventet


 


Input fra stillingsannoncer:


Den kvalitative undersøgelse af stillingsannoncer på Jobindex understøtter i høj grad de fagelementer, som er defineret. Der er i annoncerne et vist mønster, hvor følgende emner ofte fremgår: • Strategisk indkøb

 • Category management

 • KPI’er og kontrakstyring

 • Porteføljeledelse

 • Indkøbsanalyse

 • Udbud og leverandørudvælgelse

 • Interessenthåndtering g leverandørstyring

 • Forhandling

 • E-procurement


 


Afsluttende workshop med Lene Andreassen, Lars Bomholt og Morten Munkgaard Møller. Mandag d. 21. september 2020. (Lars Holm-Pedersen deltog ikke, men materialet blev sendt til høring hos ham).


Behovsanalysen og uddannelsens kompetenceprofil, struktur samt fagelementer blev præsenteret. Der blev støttet klart op om disse og at uddannelsen bliver tilrettelagt med blended learning. Det blev understreget, at bæredygtighed skulle indgå i uddannelsen på trods af resultater fra surveyet – blandt andet bliver det mere og mere normalt med krav om CO2-regnskaber ved handel mellem virksomheder. Det blev fremhævet, at e-procurement en et ”gammelt” begreb, og at der skal lægges mere vægt på digitalisering og indkøb generelt. Der blev nævnt, at det kan være gavnligt med en skelnen mellem og uddybning af forskellene mellem direkte og indirekte indkøb, hvor indirekte indkøb ofte er mere komplekst og kræver mere stakeholder management end direkte indkøb.


 


Der er således gennem ovennævnte processer og input sikret et klart match mellem erhvervslivets behov og uddannelsens formål, struktur og fagelementer. Se bilag for uddybning af dette punkt.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

På nuværende tidspunkt findes ikke en uddannelse i Danmark på bachelorniveau eller derover, som udelukkende har fokus på indkøb. I det udsendte survey fremgår det, at mange aftagere ikke kender til et egentligt alternativ til den foreslåede uddannelse, dog identificeres en række beslægtede uddannelser med et andet fokus eller på et andet niveau i kvalifikationsrammen.


Der er sammenlignet med 3 uddannelser på samme niveau i kvalifikationsrammen. De er: • Professionsbachelor og top-up i Design og Business (Purchasing Management), VIA University College

 • Professionsbachelor og top-up I International Handel og Markedsføring

 • Professionsbachelor og top-up i Value Chain Management


Derudover behandles en række uddannelser som ikke er sammenlignelige ift. niveau eller uddannelsestype, men som nævnes af aftagere i surveyet: • Handelsøkonom med speciale i indkøb

 • HD i Supply Chain Management

 • Cand.merc-uddannelser inden for Suppy Chain Management og Indkøb


I bilaget kan ses en detaljeret sammenligning med de nævnte uddannelser hvori det konkluderes, at der ikke findes en lignende uddannelse i Danmark på nuværende tidspunkt.


Dimensionering og ledighed for nærmest beslægtede uddannelser (baseret på uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside samt Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus):


Specialet "Purchasing managent" på Design og Business Professionsbachelor udbydes udelukkende ved VIA University College Århus. Udbuddet er dimensioneret, og har en relativt høj ledighed på 14,1% i 2017. Det er dog ikke muligt at se tal på specialiseringsniveau, og der udbydes p.t. 8 specialeretninger af uddannelsen på VIA University College: • Branding & Marketing Management

 • Entrepreneurship & Innovation

 • Fashion Design

 • Furniture Design

 • Pattern Design (Konstruktør)

 • Purchasing Management (Indkøb)

 • Retail Design & Business

 • Visual Communication Design


Professionsbachelor i indkøb er ikke direkte sammenlignelig ift. ledighed, da Design og Business har et snævert fokus mod få, specifikke brancher. Professionsbachelor i indkøb har en væsentlig bredere målgruppe i form af produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder i mange forskellige brancher samt offentlige virksomheder.


Professionsbachelor og top-up i International Handel og Markedsføring er dimensioneret i hele landet. Der er en relativt høj samlet ledighed på 9,4% i 2017. Uddannelsen er som nævnt i bilaget ikke direkte sammenlignelig, da indhold og jobfunktion adskiller sig væsentligt. International Markedsføring og Handel er hovedsageligt rettet mod salgs- og marketingfunktioner og ikke mod indkøbsfunktioner.


Professionsbachelor og Top-up i Value Chain Management er ikke dimensioneret og har en relativt lav ledighed på 3,9% i 2017.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Nationalt rekrutteringsgrundlag:


Rekrutteringsgrundlaget på landsplan er primært ved de direkte adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser; Handelsøkonom, Logistikøkonom samt Markedsføringsøkonom. Nedenfor ses dimittendtal på landsplan for de tre uddannelser i perioden 2017-2019 (Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).


Handelsøkonom:


2017: 294


2018: 205


2019: 249


Logistikøkonom:


2017: 78


2018: 114


2019: 95


Markedsføringsøkonom:


2017: 1715


2018: 1319


2019: 1263


Samlet:


2017: 2087


2018: 1738


2019: 1607


 


Regionalt rekrutteringsgrundlag:


Det primære rekrutteringsgrundlag for udbuddet ved Erhvervsakademi Dania er på Erhvervsakademis Danias egne 2-årige merkantile erhvervsakademisuddannelser. Nedenfor ses det samlede antal dimittender de sidste 3 år på de mest relevante uddannelser :


Logistikøkonom:


2018: 14


2019: 23


2020: 23


Handelsøkonom:


2018: 96


2019: 77


2020: 84


Markedsføringsøkonom:


2018: 56


2019: 53


2020: 67


Samlet:


2018: 166


2019: 153


2020: 174


Uddannelsen vil blive tilrettelagt med brug af blended learning. Det forventes derfor, at uddannelsen vil tiltrække studerende fra Danias andre campusser samt andre regionale uddannelsesinstitutioner.


Uddannelsen forventes ikke at påvirke beslægtede udbud, da en tilsvarende uddannelse ikke findes på nuværende tidspunkt.


I forbindelse med udformning af denne ansøgning er der givet positivt tilsagn fra AAU Executive ved Aalborg Universitet om, at dimittender fra en Professionsbacheloruddannelse i Indkøb kan optages på universitetets MBA-uddannelse (Master of Business Administration), hvis de i øvrigt opfylder adgangskravet om 2 års relevant erhvervserfaring. Tilsagnet er givet af Studieleder Lars Krull.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Det forventede optag  på Erhvervsakademi Dania i Hobro vurderes at være: • 2021: 25

 • 2022: 30

 • 2023: 35


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Den udarbejdede behovsanalyse sandsynliggør, at der er et behov for ca. 200-300 dimittender i løbet af de næste 5 år, hvilket peget på at der også kan være stor interesse for praktikanter. Der er indsamlet positivt tilsagn om praktikpladser fra en række virksomheder, som samlet set vurderer, at de kan tage 14 praktikanter ind fra uddannelsen. Der forventes ikke markante udfordringer ift. at sikre praktikpladser de sidste 11 praktikpladser for de studerende på 1. årgang af uddannelsen eller for de efterfølgende årgange. Nedenfor kan ses en liste med virksomheder, som har givet tilsagn: • J. Lauritzen. Kontaktperson Jan U. Nielsen, Vice President Corporate HR

 • Hjem.dk. Kontaktperson Tom Gravesen, CEO.

 • HT Bendix. Kontaktperson Ryan Andsbjerg, Purchasing Manager

 • Manis-h. Kontaktperson Winnie Lykke Jensen

 • Midsona Danmark (Urtekram). Kontaktperson Andreas Freudendal.

 • Løvbjerg. Kontaktperson Stine Nykjær Lennert.

 • Asetek. Kontaktperson Thomas Skjødsholm.

 • Actona. Kontaktperson Nette Nielsen.

 • Procudan. Kontaktperson Lene Andreassen.

 • Wrist Group. Kontaktperson Lars Bomholt.


Der forventes ikke nogle konsekvenser for beslægtede udbud, da uddannelsen er helt nyudviklet og derfor ikke er i direkte "konkurrence" med andre udbud.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Uddannelsen vil blive udbudt og forankret i Erhvervsakademi Danias afdeling i Hobro. Afdelingen indeholder et stærkt fagligt miljø inden for indkøb med højt uddannede og specialiserede medarbejdere inden for uddannelsens fagelementer. Afdelingen har desuden en lang historik som uddannelsessted inden for indkøb, da Hobro var hjemsted for et indkøbs- og importakademi før sammenlægningen af KVU-uddannelser i erhvervsakademier. Flere af uddannelsens aftagere (herunder Lene Andreassen og Lars Bomholt) er således uddannede fra Hobro. Afdelingen er endvidere udbudssted for Erhvervsakademi Danias Handelsøkonom-specialisering i Internationalt indkøb og SCM.


 


Til den engelske titel er valgt oversættelsen "Procurement" over "Purchasing". Begrundelsen for dette er, at Procurement ifølge Arjan Van Weele dækker over en bredere proces end Purchasing. Procurement indeholder relationen til virksomhedens "interne kunder" samt leverandøren, og omfatter dermed interessenthåndtering, leverandørstyring, leverandørinnovation mm., hvor Purchasing ifølge Van Weele er den "interne" indkøbsproces i indkøbsafdelingen. Den foreslåede uddannelse er i den forbindelse i høj grad en uddannelse i "Procurement".


Van Weele, Arjan (2018), "Purchasing and Supply Management". 7. udgave, Cengage.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-17 A17 - Afgørelsesbrev Professionsbachelor i Indkøb Erhvervsakademi Dania 2251659_1_1.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil