Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professsionsbachelor inden for finans - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/10-2015 07:36
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania - Hobro

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professsionsbachelor inden for finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsuddannelse:
Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


 


Adgang via gymnasial uddannelse:
Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske.
Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Der henvises til studieordning for Finanaøkonom http://www.eadania.dk/media/338951/2014-2016-studieordning-faellesdel-og-institutionsdel.pdf


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.
De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for dette område samt forestå og udvikle den direkte kommunikation med kunden om tilpassede løsninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet.
Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Der henvises til takstkataloget http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/okonomi/takst-fl15-130115.xlsx 


Takstkatalog 2015 for erhvervsakademier og professionshøjskoler, linje 22 for finansbachelor.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet for De Merkantile Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag FIB 2015-2.pdf

Behov for nyt udbud

Behov for nyt udbud


Indledning


Indeværende ansøgning om nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen retter sig mod den tilkendegivne mangel på Finansbachelorer i EA Dania – Hobros dækningsområde. EA Dania i Hobro ønsker at fremtidssikre det lokale udbud af Finansbacheloruddannelsen.


Analyse af dimittendernes mobilitet efter endt uddannelse udarbejdet af Danske Erhvervsakademier publiceret pr. 10. september 2015 (bilag 1) viser, at 74 % af de dimittender, der blev uddannet i 2013 fortsat bor i det erhvervsakademis dækningsområde, hvorfra de er uddannet. Dette sammenholdt med, at Finansbacheloruddannelsen i Jylland alene udbydes i Aarhus, Aalborg og Kolding, er medvirkende til, at studerende flytter væk fra de store dele af det Midtjyske område, for at uddanne sig i storbyerne og efterfølgende ikke vender tilbage som kvalificeret arbejdskraft, der kan understøtte de regionale behov for udvikling og fastholdelse af arbejdspladser. Således er et mere decentralt udbud nødvendigt for opretholdelsen af kvalificeret arbejdskraft og arbejdspladser i nærområderne


Det lokale finansielle arbejdsmarked efterlyser stigende uddannelsesniveau


Det tilkendegivne hovedargument i denne ansøgning, skal således findes i virksomhedernes udfordringer med at tiltrække Finansbachelorer til kommuner/områder, der ligger udenfor Finansbacheloruddannelsens nuværende udbudssteder. Nedenstående tilkendegivelser synliggør derved behovet for et udbudssted af Finansbacheloruddannelsen placeret i et yderområde


EA Dania i Hobro har gennem en lang årrække haft landets suverænt højeste beskæftigelsesprocent for Finansøkonomer. I den seneste statistik (bilag 2) var 93% af Finansøkonomdimittenderne fra Hobro i relevant beskæftigelse mod landsgennemsnittet på 78%. Årsagen til denne succes findes i, at EA Dania i Hobro siden opstarten af Det Danske Ejendomsakademi i 1996, har opbygget nære relationer til relevante brancher. Disse relationer vil danne grundlag i at sikre beskæftigelse til Finansbachelorerne.


 


Samarbejde med EA Dania i Silkeborg sikrer bredden i udbuddet af Finansbacheloruddannelsen


Et nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen ved EA Dania Hobro skal ses i sammenhæng med tilsvarende nyt udbud ved EA Dania Silkeborg.  Afdelingerne under EA Dania har i dag allerede et tæt samarbejde, og ved parallelt at udbyde Finansbacheloruddannelsen på flere lokationer, får EA Dania mulighed for at udbyde et bredt spektrum af specialer. De to udbud i hhv. Silkeborg og Hobro vil således blive tilrettelagt, så de bedst muligt supplerer hinanden.


Gennem et struktureret samarbejde, etableret i et videnunivers forankres og sikres, at Finansbacheloruddannelsen udbydes op i mod nyeste viden og i tæt kooperation mellem uddannelsessted, aftagervirksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Videnuniverset sikrer at videngrundlaget opfyldes og at læringsforløbene baseres på nyeste viden omkring centrale tendenser inden for det finansielle område, såvel erhvervet som det akademiske.


Det er ikke sigtet at uddanne flere til den finansielle sektor på EA Dania. Uddannelsesniveauet søges højnet og dette sker i en erkendelse af, at kommende Finansøkonomstuderende vælger Finansbacheloruddannelsen i stedet. Således forventes antallet at Finansøkonomstuderende at falde med tilsvarende optagne på Finansbacheloruddannelsen.


 


Erhvervslivets tilkendegivelser


EA Dania i Hobro har igennem 15 år udbudt Finansøkonomuddannelsen og har i disse år opbygget et tæt og udviklingsorienteret samarbejde med diverse aftagervirksomheder. Endvidere er der opbygget et udviklingsorienteret samarbejde med sektorens brancheorganisationer via uddannelsesudvalg.


Aftagervirksomheder giver udtryk for det stigende behov for meruddannet arbejdskraft. Aftagervirksomhederne være sig Pengeinstitutter, Ejendomsmæglere, Ejendomsadministratorer, Revisorer samt økonomiafdelinger i små og mellemstore virksomheder.


VirksomhedTilkendegivelseNordea Danmark


Pia Kirk - HR Partner


(Bilag 3)”…vi har i Nordea et behov for at få også FIB’er i ”yderområderne”. Dette da vi jo stadig har en del filialer her og fordi vores oplevelse er, at når vi har uddannet dem i disse områder (pt. FIØ’er, så tager de retur til de store byer, hvor de bor). Vores mål er, at beholde dem vi uddanner i disse områder – så vi kan sikre vores bankrådgiver reservebænk…Så vores fulde opbakning til at få FIB’er i disse områder”.Nordea Danmark


Natasja Holmegaard – HR Partner Assistant


(Bilag 4)


 ”Jeg kan helt klar genkende at vi har udfordringer med at få bachelorer til yderområdet. Det er bestemt ikke fordi at behovet ikke er der.


Vi har jo forsat filialer rigtig mange af stederne.


Så vi vil helt sikkert kunne støtte op omkring at skulle bruge nogle praktikanter fra skolen”Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen


Tom Madsen – Partner


(Bilag 5)Det var positivt for os som virksomhed, da bacheloruddannelsen kom til – praktikanterne og de studerende herfra er bedre ”klædt på”, og da praktikperioden er længere får vi væsentlig større nytte og kendskab til den studerende. Indtil nu har vi efter endt praktikophold ansat alle bachelorer, som vi har haft i praktik.


Vores udfordring har været, at dels er der ikke mange bachelorer (jeg kunne ikke finde en til Aalborg-kontoret i år), og dels oplever vi kun søgning på vore storby-kontorer i Aalborg og Århus. Det er mit indtryk, at de bachelor-studerende primært bor i de større byer, og ofte kun søger praktik og job i de store byer. Vi savner helt klart muligheden for at kunne tilknytte bachelorer til vore kontorer i de mellemstore byer som Hobro, Grenå, Randers, Viborg m.m. Jeg kan allerede nu tilkendegive, at vi med glæde vil tage imod bachelor-praktikanter på flere af vore kontorer!Ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech


Poul Erik Bech - Direktør og formand for EDC


(Bilag 6)”Som virksomhedsejer betragtet og i min egenskab af formand for EDC vil jeg gerne udtrykke, at vi gerne ser, at der også gives uddannelsesmuligheder bredt i Danmark. Dette fordi de unge knytter kontakt til nærmiljøet og at det på den måde bliver lettere at rekruttere disse unge til lokalmiljøet. Det er i dag en udfordring at skaffe tilstrækkeligt veluddannede unge til områderne uden for de store byer.”Finanssektorens Arbejdsgiverforening


Mariane Dissing – Adm. Direktør


(Bilag 7)”FA kan oplyse, at en række af FA´s medlemmer i regionen oplever, at det har været vanskeligt at tiltrække finansbachelorer fra de større byer med tilstrækkelige faglige kompetencer specielt til det midt og vestjyske område. Ea Dania har gode erfaringer med at uddanne til netop den del af regionen


Det nuværende udbud på landsplan kan ikke matche den stigende efterspørgsel. ”Sparekassen Kronjylland


Henning Stensgaard - Tidligere HR direktør


(Bilag 8)”Med henvisning til din mail kan jeg meddele, at Sparekassen er interesseret i at ansætte finansbachelorer, hvilket desværre ikke er lykkes endnu p. g. a. manglende ansøgere.
Det er derfor i Sparekassens store interesse, at der fremadrettet bliver uddannet finansbachelorer i Hobro, så vores geografiske område kan blive dækket og ansættelser kan finde sted”.Jyske Bank


Knud Nørbo – HR Direktør


Bilag 9”…Vi vil gerne gøre opmærksom på, at  geografisk spredning er meget væsentlig på den type uddannelser (red.FIBA). Der må helst ikke opstå ”Sorte pletter” på Danmarkskortet, hvortil det er vanskeligt for os som virksomheder at rekruttere tilstrækkelig kvalificeret uddannede medarbejdere.


Vi har i dag er godt samarbejde med EA Dania om aftag af nyuddannede Finansøkonomer. Vi oplever, at det i høj grad lykkes EA Dania at tiltrække og uddanne personer fra ”geografiske udkantsområder” der også efterfølgende ønsker at skabe en erhvervsmæssige karriere i samme område.


Jyske Bank finder det derfor ønskværdigt, hvis EA Dania fremadrettet kan være en endnu mere aktiv spiller i kompetenceudviklingen i den finansielle sektor gennem et udbud af Professionsbacheloruddannelsen også”Mariagerfjord Kommune


Mogens Jespersen – Borgmester


(Bilag 10)”Uddannelsen som finansbachelor har en tæt sammenhæng mellem erhvervslivet og de uddannelser, som allerede er i Mariagerfjord Kommune og kan derfor bidrage til, at vi som kommune kan udvikle os som en dynamisk vækstkommune.


Finansbacheloruddannelsen er relevant for lokalområdet omkring Hobro af flere grunde. Der er synergi med den nuværende finansøkonomuddannelse, som allerede har været i stand til at tiltrække studerende fra et stort område.


Vores lokale finansielle sektor er veludbygget og har i en årrække klaret sig resultatmæssigt bedre end en række af de områder, hvor større finansielle institutioner ellers er repræsenteret”.Erhvervsråd i Mariagerfjord Kommune


Torben Ladefoged - Erhvervsdirektør


(Bilag 11)”Vi har positivt konstateret, at den nuværende regering og forskningsminister Esben Lunde Larsen er optaget af en strategi hvor der bl.a. skeles til at skabe de rigtige uddannelser der hvor de unge er og hvor jobmulighederne findes. Det gør ikke relevansen af en Finansbacheloruddannelsen her i området mindre. Tværtimod ser vi en række gode grunde til netop at placere en ny bachelor uddannelse i vores område.


For det første vurderes at være synergi med den nuværende finansøkonomuddannelse, som har været i stand til at tiltrække studerende fra et stort område. Vores lokale finansielle sektor – incl. Revisionsbranchen - er veludbygget og har i en årrække klaret sig resultatmæssigt bedre en række af de områder, hvor de tilstedeværende, større finansielle institutioner (så som Nykredit, Spar Nord, Beierholm mfl.) ellers er repræsenteret. Endvidere har ejendomsmarkedet / boligmarkedet har i hovedtræk været præget af en større stabilitet end resten af landet – især i lokalområdet omkring Hobro, hvor eksempelvis huspriserne reelt er steget i forhold til landsudviklingens negative tendens gennem finanskrisen og hvor efterspørgslen nu her efter de værste finanskriseår igen er relativt massiv.


Nok så vigtigt er erfaringerne fra Danias nuværende uddannelser rigtig gode. Beskæftigelsesgraden er om end meget stor og ikke mindst Hobro-området har – bl.a. grundet sin centrale beliggenhed med et befolkningsopland på ca. 1 mio. mennesker og et arbejdsmarked med ca. 500.000 arbejdspladser inden for under 1 times transport - vist sin attraktivitet i evnen til at tiltrække arbejdskraft og studerende. Ikke mindst for Hobro er det således også positivt at konstatere at befolkningsudviklingen er den eller i hvert fald blandt de allerbedste i landsdelen – bl.a. med en tilvækst, som – i perioder – har været større end regionens hovestad Aalborg, som i øvrigt også udvikler sig positivt på særligt unge og studerende.”


  


Beskæftigelsessituation FØK´ere fra Hobro


Historisk set har dimittenderne fra akademiet i Hobro lagt markant over landsgennemsnittet rent beskæftigelsesmæssigt. Da Finansbachelorerne og Finansøkonomerne ofte henvender sig til samme branche, skulle der ikke umiddelbart være noget der taler imod, at Finansbachelordimittenderne ikke også kan udnytte det netværk, som EA Dania i Hobro hjælper de studerende med at opbygge under uddannelsen.


Finansøkonomernes beskæftigelsesprocent på landsplan og fra akademiet i Hobro.
årgang2001-20032002-20042003-20052004-20062005-20072006-20082007-20092008-20102009-20112010-20122011-2013Besk % landsplan80,781,587,390,988,777,568,86766,56873,9Besk % Hobro93,590,496,398,695,883,677,480,487,886,892,7Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlag


Målgruppen og kendetegn


Målgruppen i dækningsområdet er gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede, ledige samt Finansøkonomer. 


EA Dania Hobro har foretaget en behovsanalyse blandt elever i 5 klasser i alt 128 elever;


·         2 HHX klasser på Aars Handelsgymnasium


·         1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Hobro


·         1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Randers


·         1 STX klasse på Randers Statsskole


 


Undersøgelsen endte ud med 118 besvarelser. Denne behovsanalyse giver grundlag for at konkludere, at der er en betydelig interesse for Finansbacheloruddannelsen. 44 % af respondenterne (52 elever) tilkendegav, at de i høj- eller nogen grad finder Finansbacheloruddannelsen i Hobro interessant.


 


Kendetegn


For at fastholde unge og ressourcestærke personer i dækningsområdet samt give dem mulighed for at gennemføre videregående uddannelse, er det væsentligt, at der er et udbud af uddannelser at vælge imellem. Kan de ikke tage en uddannelse i lokalområdet, er alternativet ingen uddannelse.


 


Det som netop kendetegner Erhvervsakademi Dania Hobro er, at vi altid har haft evnerne til at kunne tiltrække uddannelsesøgende fra yderområder, give dem en uddannelse, hvorefter de vender tilbage til deres hjemegn.


 


I Knud Nørbo´s anbefaling af en finansbacheloruddannelse lægger han netop vægt på de specielle muligheder, vi der besidder (bilag 9)


 


”Vi har i dag et godt samarbejde med Erhvervsakademi Dania om aftag af nyuddannede finansøkonomer. Vi oplever, at det i høj grad lykkes EA Dania at tiltrække og uddanne personer fra ”geografiske udkantsområder”, der også efterfølgende ønsker at skabe en erhvervsmæssig karriere i samme område. ”


 


Også Finanssektorens Arbejdsgiverforening har bemærket denne kvalitet hos Erhvervsakademi Dania Hobro, idet Marianne Dissing, adm. direktør i FA, i sin anbefaling (bilag 7) direkte skriver:


 


”FA kan oplyse, at en række af FA´s medlemmer i regionen oplever, at det har været vanskeligt at tiltrække finansbachelorer fra de større byer med tilstrækkelige faglige kompetencer specielt til det midt- og vestjyske område. EA Dania har gode erfaringer til at uddanne til netop denne del af regionen. ”


 


Forventet optag

Forventet optag


Volumen


På baggrund af denne interesseundersøgelse, vi foretog blandt potentielle studerende i dækningsområdet, vurderes at halvdelen med sikkerhed ville have valgt bacheloruddannelsen, hvis det havde været muligt. Det giver følgende estimerede volumen på 1. semester:


 


1. År: 25 studerende


2. År: 35 studerende


3. År: 50 studerende


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Forventede praktikaftaler


Ved henvendelse til en række virksomheder, som typisk er aftagere af finansbachelorer, inden for følgende sektorer og brancher:


 


·         Pengeinstitut


·         Ejendomsformidling


·         Ejendomsadministration


·         Revision


·         Realkredit


 


I alt har vi 78 virksomhedstilkendegivelser, om mulighed for praktik plads og efterfølgende trainee forløb. Når tiden kommer, hvor de første bachelorstuderende skal i praktik, kan der være sket meget i aftagervirksomhedernes rekrutteringsmønster, men lige nu peger trenden mod mere og bedre uddannelser, hvilket kun er til fordel for de studerende som skal i praktik.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 - Afslag på PB i Finans på Erhvervsakademi Dania (Hobro).pdf

Samlet godkendelsesbrev