Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i EL-installation - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/06-2015 07:19
2015-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i EL-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree (AP) in Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør AU

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i El-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende erhvervsuddannelser:


automatik- og procesuddannelsen (med specialer)


elektriker, bygningsautomatik


elektriker, installationsteknik


elektriker, kommunikationsteknik


elektriker, styrings- og reguleringsteknik


elektronik- og svagstrømsuddannelsen


 


Ansøger kan også have en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik på niveau C.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering


Ikke relevant


 


Forslag til censorkorps
Fagområdet for service, produktion, It, bygge og anlæg inden for AU (VVU)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
AU i EL_prækvalifikation_EASV_Samlede bilag.pdf

Behov for nyt udbud


Flere interesseorganisationer (herunder Dansk EL-forbund, Dansk Industri, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund) bakker op om en autorisationsgivende EL-installatøruddannelse på deltid (jf. også bilag 2). Arbejdsmarkedsundersøgelser understøtter branchens forventninger om et øget behov for installatører både nu og fremadrettet, og ledigheden for de uddannede installatører er meget lav (bilag 2, tabel 3 og 4). Lønniveauet for dimittender er et andet nøgletal, der bekræfter en høj efterspørgsel i branchen. Startlønnen for nyuddannede dimittender i perioden 2010-2012 lå jf. ministeriets nye website Uddannelseszoom.dk på 30.500 kr., hvilket er den højeste startløn af alle uddannelser på erhvervsakademiniveau (se også bilag 2, tabel 5). Da udbudsstederne samtidigt oplever en nedgang i optaget på fuldtidsuddannelserne (bilag 2, tabel 1), er vurderingen, at fuldtidsuddannelserne alene ikke kan imødekomme den øgede efterspørgsel.


Det er forventningen, at deltidsuddannelsen vil tiltrække en anden type studerende, som af forskellige årsager ikke finder det muligt at tage en fuldtidsuddannelse på SU. Det kan være studerende med en højere alder og måske en anden livssituation end dem, der typisk optages på fuldtidsuddannelserne nu. Formålet med en installatøruddannelse på deltid er at gøre muligheden for at tage uddannelsen mere fleksibel, således at flere har mulighed for at vælge en videregående installatøruddannelse, der passer til deres livssituation og på den måde øge antallet af installatører, så dette matcher efterspørgslen.


På nationalt niveau har der været dialog med følgende interessenter om behovet for AU i EL-installatør: Dansk EL-forbund, Tekniq, Dansk Metal, Dansk Industri, Sikkerhedsstyrelsen og Blik- og Rørarbejderforbundet. Lokalt i EASV’s dækningsområde har uddannelsesudvalget været taget med på råd, lige som de lokale afdelinger af Dansk EL-forbund (se bilag 1) og Teknisk Landsforbund (TL) er blevet hørt. For en grundig gennemgang af det nationale behov henvises til Københavns Erhvervsakademis ansøgning om prækvalifikation af uddannelsen samt bilag 2.


Teknisk Landsforbunds lokalafdeling i Esbjerg - Faglig sekretær Jørgen Dreier har givet denne tilbagemelding:


·         Der er behov for at vores medlemmer kan tage en installatøruddannelse sideløbende med, at de har en fuldtidsbeskæftigelse. Det er primært kun ”de unge”, der har mulighed for at tage 2 år på SU


·         Vi er i et område med en stor offshore industri, hvor der er stor efterspørgsel på medarbejdere med en el installatør uddannelse


·         Vi har 3300 medlemmer i vores område, der dækker Esbjerg og Sønderborg


 


Foruden TL’s medlemmer udgør medlemmer af Tekniq, Dansk EL-forbund samt medlemmer af gule fagforeninger og uorganiserede det potentielle rekrutteringsgrundlag, jf. bilaget (skema over opgørelse af rekrutteringsgrundlag).


I udviklingen af den nye deltidsuddannelse er der fokus på et højt fagligt niveau, således at AU EL-installatøruddannelsen vil forsyne arbejdsmarkedet med de samme kompetencer, som kendes fra fuldtidsuddannelsen. Deltidsuddannelsen vil således give dimittender, som ikke vil undergrave den faglige respekt, som EL-installatørerne fra fuldtidsuddannelsen nyder nu.


Branchens behov


Meldingerne fra forbund og arbejdsmarkedsundersøgelser er, at ledigheden er faldet yderligere bl.a. i takt med 1) fremrykningen af store bygge- og anlægsprojekter, 2) en mindre arbejdsstyrke inden for installatør-erhvervet pga. demografien og 3) faldende tilgang til fuldtidsuddannelserne. Disse forhold tilsammen vidner om et erhverv, hvor efterspørgslen pt. er væsentligt højere end udbuddet, og efterspørgslen på installatører vil stige proportionalt frem til 2025. Dansk Byggeri vurderer således i en analyse (http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Arbejdsmarked/2193652.Arbejdsmarkedsanalyse_net.pdf


), at der vil mangle omkring 6.000 personer med en videregående uddannelse i byggeriet i 2025, hvoraf mere end 2.500 af disse er installatører (figur 2, s. 7). Altså en markant mangel på installatører.


En undersøgelse COWI har lavet for ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov i 2013 (http://brhovedstadensjaelland.dk/sitecore/content/AMS/SydDanmark/Viden_om_Arbejdsmarkedet/Analyser/Analyser_2013/Rapport%20fra%20ekspertudvalget.aspx?sc_lang=da) viser, at de mange store byggeprojekter (fx sygehuse) vil have en direkte beskæftigelseseffekt på 87.000 mandår, hovedsageligt inden for bygge- og anlægsbranchen, men også projekter knyttet til infrastruktur nævnes, fx omlægningen af Bane Danmarks signalprogram, som foruden i etableringsfasen også kræver specialistviden til drift og vedligeholdelse. Der peges på en række forhold, der indikerer, at der vil opstå rekrutterings- og mangelproblemer inden for specialiserede faggrupper, herunder særlige kompetencer inden for blandt andet el- og installationsteknik. De interviewede virksomheder i analysen peger på stigende rekrutteringsvanskeligheder for blandt andet elektrikere, installatører, anlægs-, el- og elektroingeniører (rapportens bilag 1, s. 47).


Rapporten peger også på anlægsprojekter, som har stor betydning for EASV’s dækningsområde:


Det fremgår af rapporten, at der frem mod 2020 skal etableres havvindmølleparker i Danmark for i alt 1500 MW. Ifølge beregninger baseret på anbefalinger fra Offshore Center Danmark giver det et arbejdskraftbehov på 6000 mandår. De 6.000 mandår arbejdspladser omfatter opgaver med fremstilling og placering af offshore fundamenter, selve transporten og rejsningen af møller til havs, fremstilling og placering af de transformerstationer, som samler strøm fra de producerende møller og placering af de elkabler, som forbinder møllerne med transformerstationen og fører strømmen i land (rapportens bilag 1, s. 79-81). Inden for EASV’s dækningsområde er Horns Rev 3, som er projekteret til 400 MW, allerede igangsat, men andre projekter er i støbeskeen. Det er bl.a. i Sønderborg kommune som en del af deres strategi om at blive en CO2-neutral kommune, Project Zero (http://www.projectzero.dk/da-DK/ZEROcity/Vindmøller-og-bæredygtige-byer.aspx). Strategien rummer også planer for omlægning af luftkabler til jordkabler og bedre udnyttelse af vedvarende energi. Der forventes således fortsat en stor efterspørgsel af medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for el-området i Sydvest- og Sønderjylland.


Sammenhæng med det øvrige uddannelsessystem


Som nævnt forventes deltidsuddannelsen ikke i udgangspunktet at kannibalisere på fuldtidsuddannelsen, men supplere dette tilbud med en mere fleksibel løsning med henblik på at øge det samlede antal dimittender.


Da uddannelsen er autorisationsgivende, forventes optaget ikke at have betydning for optaget på de øvrige tekniske deltidsuddannelser, da der er tale om forskellige målgrupper.


EASV har tidligere på året ansøgt om udbud af AU i energiteknologi, men med henvisning til det påviste store behov for uddannede med tekniske færdigheder inden for el, den lave ledighed for installatører og de forskellige typer af autorisation, som de to uddannelser rummer, er det vurderingen, at de to uddannelser ikke vil påvirke hinandens optag negativt.


EASV tager sit ansvar for at løfte kompetenceniveauet i regionen alvorligt. Dækningsområdet er hele Syd- og Sønderjylland, og selv om det faglige miljø er forankret i efter- og videreuddannelsesafdelingen på lokationen i Esbjerg, er ambitionen at uddannelsestilbuddene skal være tilgængelige for alle interesserede i regionen, uanset baggrund og geografisk placering.Undervisningen henlægges der, hvor der er er flest tilmeldinger. Det kan være i Esbjerg, men lige så sandsynligt i Sønderborg, Aabenraa eller Tønder. Alternativt tilrettelægges undervisningen som fjernundervisning/e-læring, hvis der er for stor spredning i deltagernes geografiske placering. Det er vigtigt at sikre alle lige mulighed for deltagelse, når der er tale om en deltidsuddannelse, der skal passes ind i et arbejdsliv. Samtidigt er det vigtigt at kunne tilbyde relevant efter- og videreuddannelsestilbud lokalt, så virksomhederne kan fastholde arbejdskraften, bevare konkurrenceevnen og skabe vækst. 


 


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget for AU EL-installation er det samme som for fuldtidsuddannelsen, dog med den tilføjelse, at de studerende på deltidsuddannelsen skal leve op til kravet om minimum 2 års erhvervserfaring. Det er således arbejdsaktive med en relevant faguddannelse. Som tidligere nævnt opleves et fald i ansøgning til fuldtidsuddannelsen, uden at det ser ud til, at de studerende, som installatøruddannelsen så at sige går glip af, tager andre beslægtede uddannelser. Det er således forhåbningen, at det samlede antal dimittender på installatøruddannelsen på EASV øges, ved at potentielle studerende tilbydes en mere fleksibel uddannelsesmodel, som giver mulighed for, at de studerende kan arbejde fuld tid ved siden af.


Der henvise i øvrigt til bilag 3 i for en samlet opgørelse over rekrutterings- og optagsgrundlaget for AU i EL-installation. Tallene er baseret på medlemstal og estimater over interesserede medlemmer blandt faglærte med uddannelser inden for EL hos Dansk Metal og Dansk EL-forbund.


Forventet optag

På de første 3 år forventes følgende optag på EASV: første år: 10 (1 modul), andet år: 30 (fordelt på 2-3 moduler), tredje år: 50 (4-5 moduler)


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i EL-installation (EA SydVest, Esbjerg).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASV - Godkendelse af nyt udbud - AU i EL-installation (Esbjerg) 10284058_1_1.pdf