Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i finans - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
02/02-2015 09:44
2015-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
EASV, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor's Degree Programme in Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsuddannelse: Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


 


Adgang via gymnasial uddannelse: Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B elller virksomhedsøkonomi B.


 


Adgang via erhvervsakademiuddannelse:Der henvises til studieordning for finansøkonom.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.


De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for dette område samt forestå og udvikle den direkte kommunikation med kunden om tilpassede løsninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet.


Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen indeholder følgende kerneområder:


Branchekendskab og forretningsforståelse (30 ECTS)


Kommunikation, Salg og Kundepsykologi (15 ECTS)


Økonomi og finansiering (50 ECTS)


Erhvervs og finansjura (15 ECTS)


Statistik og Metode (10 ECTS)


Dertil 5 bundne studieretninger på hver 25 ECTS, hvoraf den studerende skal vælge én inden for følgende kerneområder: 1) Finansielle forretninger. 2) Forsikring (liv, pension og skade). 3) Ejendomshandel. 4) Ejendomsadministration. 5) Økonomistyring.


Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS)


Praktik (30 ECTS)


Bachelorprojekt (20 ECTS)


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet bilag_PBA Finans_EASV.pdf

Behov for nyt udbud

I en lang række år har Erhvervsakademi SydVest uddannet finansøkonomer, der har opfyldt behovet for uddannet arbejdskraft i den finansielle sektor i akademiets dækningsområde. På det seneste har flere af de store banker dog indikeret, at de fremover vil reducere antallet af finansøkonomer, mens de til gengæld vil øge ansættelsen af finansbachelorer. Dette skyldes, at rådgivningsopgaverne generelt bliver mere komplekse, og de kræver derfor en højere teoretisk uddannelse. Én af de store aftagere af finansøkonomer i det sydlige Jylland, Sydbank, har direkte meldt ud, at de ikke i fremtiden ønsker at ansætte finansøkonomer, mens andre banker har indikeret en lignende holdning. (se bilag for udtalelser fra Sydbank, Danske Bank og Nordea). Senest har Danske Bank opslået ledige praktikantstillinger i Esbjerg, hvor de specifikt ønsker finansbachelorer ansat. (se bilag)


Nærværende screeningsansøgning har været diskuteret med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, der er enige i vores vurdering af det fremtidige arbejdsmarked og derfor bakker op om et udbud i Esbjerg. (se brev i bilag).


 


Hensigten med udbud af uddannelsen i Esbjerg er således ikke at øge mængden af studiepladser inden for den finansielle sektor men at sprede de studerende på to uddannelser med henblik på bedre at kunne dække aftagernes behov. Der optages pt. ca. 70 studerende på finansøkonomuddannelsen i Esbjerg, og dette tal forventes reduceret i forbindelse med et eventuelt udbud af finansbacheloruddannelsen.


 


Et udbud af finansbacheloruddannelsen vil endvidere give en videreuddannelsesmulighed for de uddannede finansøkonomer, der er i området. Gennem meritreglerne for finansøkonomer er det muligt for disse at springe på finansbacheloruddannelse på 5. eller 6. semester, og det vil være en god mulighed for de mange finansøkonomer, der ikke umiddelbart er mobile og ønsker at søge videreuddannelse i en anden by.


 


Udbuddet af finansbacheloruddannelsen i Esbjerg skal således være med til at fremtidssikre det samlede udbud af uddannelser inden for den finansielle sektor, således at det er i bedre overenstemmelse med ønsker og behov i den finansielle sektor i områedet.


Rekrutteringsgrundlag

Optaget forventes at komme fra gymnasier og erhvervsskoler i Erhvervsakademi SydVests dækningsområde. Erfaringerne fra optaget på finansøkonomuddannelsen er, at 80 % af ansøgerne kommer fra nærområdet, hvilket vil sige gymnasier og erhvervskoler i Esbjerg og Varde kommuner, og det forventes at billedet vil være det samme for optaget på finansbachelor.


 


Som nævnt forventes der at komme en tilsvarende nedgang i antallet af ansøgere til akademiets finansøkonomuddannelse i Esbjerg.Professionsbachelor i finans udbydes på nuværende tidspunkt af bl.a. Aarhus Erhvervsakademi og Erhvervsakademi Lillebælt (Odense). Erhvervsakademi Kolding har i 2014 fået postiv akkreditering på udbud i Kolding, og sidstnævnte udbudssted vil geografisk ligge tættest på et eventuelt udbud på EASV. Erfaringerne fra finansøkonom, der udbydes både i Kolding og Esbjerg viser, at der ikke umiddelbart er nogen indvirkning på optaget de to skoler imellem. Da Erhvervsakademi Kolding fik tilladelse til at udbyde finansøkonomuddannelsen i 2007 havde det ikke nogen effekt på optaget i Esbjerg overhovedet, og der forventes derfor heller ikke nogen effekt på optaget i Kolding, hvis der kommer et udbud af finansbachelor i Esbjerg.


 


Undersøgelser af de studerendes mobilitet viser, at det er væsentligt hvilke uddannelser, der udbydes lokalt, og at kun 10 % af de studerende, der flytter til en større by for at studere, flytter tilbage igen. Så det er forventningen, at et udbud af finansbachelor i Esbjerg vil medvirke til holde kvalificeret arbejdskraft i området og dermed forbedre vilkårerne for det lokale arbejdsmarked.Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 30 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Det forventes, at de studerende på finansbachelor får praktikplads i de samme virksomheder som hidtil har taget praktikanter fra finansøkonom. I bilaget er der angivet en liste over virksomheder, som har haft finansøkonomer i praktik de seneste to år og har tilkendegivet, at de godt vil have praktikanter igen. Specielt forventes det, at de større banker vil være villige til at tage finansbachelorer i praktik, da de som tidligere nævnt har et ønske om at øge andelen af finansbachelorer i fremtiden.


 


Der er i bilaget nævnt en del praktiksteder i Sønderborgområdet. EASV har gennem afdelingen i Sønderborg en god kontakt til de finansielle virksomheder i dette område, og det lykkes hvert år at få studerende fra Esbjerg i praktik i disse virksomheder. Det forventes også at være tilfældet i forbindelse med udbud af finansbacheloruddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Udkast til afslag på godkendelse af PB i finans i Esbjerg (EASV).pdf

Samlet godkendelsesbrev