Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplom i Erhvervspædagogik - University College Nordjylland

University College Nordjylland
01/02-2015 20:20
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UCN act2learn, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplom i Erhvervspædagogik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Vocational Education.

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i Erhvervspædagogik

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Vocational Pedagogy

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i Ehvervspædagogik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt, at ansøgeren har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, jf. § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet).


En ansøger, der opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan optages på de to første obligatoriske moduler i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik: Modul 1 og Modul 2.


For herefter at kunne fortsætte på uddannelsen skal den studerende opfylde de almindelige adgangskrav, evt. ved en individuel realkompetencevurdering.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik benytter det af Undervisningsministeriet godkendte censorkorps for diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Erhvervspædagogik_dokumentation.pdf

Behov for nyt udbud

UCN vurderer på baggrund af erhvervsskolereformen, Evalueringsinstituttets kortlægning af eud-lærernes kompetencer og egne behovsundersøgelser blandt nordjyske erhvervsskoler at der i Nordjylland er et udtalt behov for efteruddannelse af underviserne på de nordjyske erhvervsskoler. Derfor ønsker UCN at kunne udbyde den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.


 


Efterspørgsel og behov for den erhvervspædagogiske diplomuddannelse i Nordjylland


Med aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014 (Ny reform af erhvervsuddannelserne) stilles der krav om, at lærerne på erhvervsskolerne inden 2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point”.


Erhvervsskolelærernes pædagogiske kompetencer skal styrkes, da det både fra undersøgelser og forskning er kendt, at lærernes evne til at undervise og konstruere læringsforløb er centralt for, hvor god en undervisning der leveres og hvor meget eleverne lærer. Derfor har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemført en kortlægning af den eksisterende efteruddannelsesindsats blandt eud-lærere.


 


Kortlægningen viser, at ca. 64 pct. af undervisere ansat før 2010, svarende til ca. 5.000 lærere på landsplan, ikke har erhvervspædagogiske kompetencer på diplomuddannelsesniveau. På den baggrund vurderes det, at der frem mod 2020 vil være behov for at gennemføre ca. 8.000 forløb.


 


For den den gennemførte kortlægning har der været nedsat en ekspertgruppe, der har rådgivet om indhold og tilrettelæggelse af kompetenceløftet med henblik på størst mulig effekt af midlerne i forhold til reformens intentioner.


 


UCNs egen behovsundersøgelse omfatter interviews med 10 erhvervsskoler i Region Nordjylland og et spørgeskema til dem (der er vedlagt dokumentation for behovsundersøgelsen, bilag A og B i ”Dokumentation af efterspørgsel”). Undersøgelsen understøtter og understreger det behov, der er skabt og opleves som følge af erhvervsskolereformen. Af spørgeskemaerne og af interviewrunden på de nordjyske erhvervsskoler, som er gennemført fra ultimo november 2014 til primo januar 2015, fremkommer følgende:


Mere end 500 lærere i Nordjylland skal kompetenceløftes med 10 ECTS-point inden 2020. På interviewrunden blev der talt indholdsmæssige dimensioner og muligheder for at lave opkvalificerende forløb både på den enkelte skole, men også på tværs af regionen. Begge dele vil UCN kunne imødekomme.


Ca. 60 nordjyske erhvervsskolelærere skal årligt igangsættes til at følge moduler på en diplomuddannelse. På interviewrunden talte vi både indhold og organisering for at det fremtidigt kan være muligt at lave uddannelseshold med det ønskede indhold i regionen. Vi var meget opsøgende på, hvad der for de enkelte erhvervsskoler fungerer godt nu og hvad vi skal være særligt opmærksomme på i tilrettelæggelsen og udbuddet.


90% af de nordjyske erhvervsskoler er positivt indstillede overfor UCN i forhold til fremtidigt at samarbejde omkring opkvalificering af erhvervsskolelærere. Stort set alle erhvervsskoler er meget interesserede i at få et nordjysk udbud af uddannelsen. Det er de særligt i forhold til en nordjysk forankring og interesse, som de ligeledes giver udtryk for bør følge med, når en professionshøjskole uddanner. Professionshøjskolerne skal arbejde med forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor egen region og være med til at udvikle de forskellige uddannelsesområder, således at det understøtter en god sammenhæng i hele uddannelsessystemet. Det er ikke tilfældet i dag.


38% af erhvervsskolerne finder ikke at det udbud, der i dag findes i regionen imødekommer deres uddannelsesmæssige behov. Der gives på interviewrunden udtryk for, at man ved at have en mere lokal uddannelsesmæssig forankring vil have større mulighed for at koble ind på andre hold (fx PD og SD), og i øvrigt også koble sammen med andre faggrupper i det nordjyske. Det er ikke en mulighed i dag.


67% finder ikke det udbud, der er i regionen i dag tilstrækkeligt og ser det som en hindring i at efterkomme de krav, som reformen stiller til kompetenceløft af deres lærere. På interviewrunden udtrykker størsteparten af skolerne interesse i at arbejde sammen med UCN og ser gode muligheder for et bredere uddannelsesudbud på sigt end det de kender i dag.


50% af erhvervsskolerne mener, at UCN fremtidigt alene vil kunne løfte efter- og videreuddannelsesopgaven i regionen på området, hvor de andre 50% mener, at et samarbejde med de øvrige udbydere ville være rigtig godt. Halvdelen af erhvervsskolerne ser at UCN alene kan løfte opgaven med efteruddannelsen af erhvervsskolelærerne. Den anden halvdel ser, at et udbud fint kan løftes i et samspil mellem flere parter. UCN act2learn er vant til at arbejde sammen med de øvrige professionshøjskoler og oplever mange positive ting ved det.


88% af erhvervsskolerne svarer, at ”ja” eller ”måske” til at de fremtidigt vil benytte sig af UCN’s uddannelsesudbud. På interviewrunden oplevede vi i meget høj grad en meget positiv indstilling i forhold til UCN og meget glæde over at vi ville arbejde mere målrettet med den dobbelte dygtiggørelse, der ligger i at træde ind i et – på mange måder – nyt fagfelt.


Med ovenstående mener vi at have dokumenteret et behov for at udbyde diplomuddannelsen i erhvervspædagogik hos UCN og at aftagerfeltet ligeledes er til stede og ønsker at gøre brug af uddannelsesmuligheden.


Behov og sammenhæng i det relevante udbud af efter-/videreuddannelse


Et udbud ved UCN act2learn kunne ud fra et regionalt perspektiv være med til at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet ved at kunne tilbyde videreuddannelsesmuligheder for en gruppe, der i dag ikke har et lokalt forankret tilbud. Udbuddet vil konkret kunne bidrage til at:


 


1)      sikre at der er lokalt, målrettede uddannelsesmuligheder i den nordjyske region og skabe stærke netværk mellem erhvervsskolerne, som der er en regional tradition for uddannelsesområdet i øvrigt.


2)      skabe sammenhængskraft til øvrige uddannelser og uddannelsesmuligheder på UCN, der har en række pædagogiske og faglige grunduddannelser, som vil kunne bringes i spil i samarbejdet på forskellig vis.


3)      kunne støtte op omkring UCNs Læreruddannelses erhvervsskolelærer-retning.


4)      være katalysator og bindeled mellem de nordjyske grundskoler og erhvervsskolerne i forbindelse med fokus på valg af ungdomsuddannelse, frafaldsprocent etc. (Udviklings- og strukturelle initiativer.)


 


UCN act2learn vil med udbuddet af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kunne bidrage positivt til kontinuerligt arbejde med og opkvalificering af uddannelsesniveauet og uddannelsesmulighederne på de nordjyske erhvervsskoler samt være i tæt kontakt med erhvervsskolerne om både uddannelse og udviklingsinitiativer.


 


Da erhvervsskolelærerne i Danmark ikke specifikt er uddannet til at undervise, men typisk har deres grundfaglighed i et fag eller en profession, er målsætningerne for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik:


·         At erhverve sig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede uddannelser


·         At udvikle sig professionelt og personligt


·         At erhverve sig forudsætninger for erhvervspædagogisk efter- og videreuddannelse.


I ekspertgruppens anbefalinger, til hvordan kompetenceløftet skal tilrettelægges, lægges vægt på et tæt samarbejde med den enkelte organisation og en nærhed til den enkelte lærers praksis. Dette tætte samarbejde og den lokale forankring kan UCN som regionens professionshøjskole opnå gennem hyppige, længerevarende og forskelligartede initiativer. I støtte- og hensigtserklæringerne, som er vedlagt i ”Dokumentation af efterspørgsel” bilag C, er der helt tydelige udmeldinger fra både erhvervsskolernes direktørkreds, erhvervslivet samt fra det politiske niveau på, at man meget gerne ser en lokal uddannelsesmulighed for erhvervsskolelærere på dette uddannelsesniveau. Det tilkendegives i erklæringerne at en lokal forankring er vigtig i et regionalt udviklings-, uddannelses- og samarbejdsperspektiv.


 


I dag udbydes diplomuddannelse i erhvervspædagogik følgende steder i Danmark:


- VIA University College www.viauc.dk


- University College Syddanmark - www.ucsyd.dk


- Professionshøjskolen Metropol - www.phmetropol.dk


- UC Lillebælt – www.uclillebaelt.dk


- University College Sjælland – www.ucsj.dk


I forhold til et ønsket udbud på UCN act2learn er det efter interviewrunden vores overbevisning, at det primært vil have indflydelse på uddannelsesudbuddet i VIA. Udviklingsdirektør Søren Samuelsen fra UCN har derfor den 27.01. 2015 været i dialog med Hanne Bundgaard fra VIA UC om dette. De to institutioner er enige om, at såfremt UCN får udbudsretten til diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, så vil der søges dialog og samarbejde omkring dette.


Rekrutteringsgrundlag

Den primære målgruppe for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er lærere ansat ved de nordjyske erhvervsskoler. Målgruppen vil derfor have en bred tværfaglig erhvervs- og professionssammensætning, bl.a. fra den sundhedsfaglige, tekniske, teknologiske, merkantile, pædagogiske sektor etc.


De erhvervsskoler i Nordjylland, som er det primære rekrutteringsgrundlag til uddannelsen, er:


·         Aalborg Handelsskole - ca. 80 lærere


·         AMU Nordjylland - ca. 100


·         SOSU Nord - ca. 200 lærere


·         Tech College Aalborg (inkl. Aalborg Tekniske gymnasium og Tech College Mariagerfjord) -


·         Erhvervsskolerne Aars - ca. 100 lærere


·         EUC Nord - ca. 250 lærere                                                      


·         EUC Nordvest - ca. 110 lærere


·         Frederikshavns Handelsskole - ca. 20 lærere


·         Nordjyllands Landbrugsskole


·         Tradium – ca. 450 lærere


Herunder ses en opgørelse over hvor mange lærere, de enkelte skoler har, der skal kompetenceløftes enten med en fuld diplomuddannelse eller med et løft på 10 ECTS-point. Tallene er skolernes egne og er taget fra interviewrunden. 
ErhvervsskoleAntal lærere ansat før 2010Antal lærere med behov for 10 ECTS-pointAntal lærere ansat efter 2010Antal lærere med behov for en diplomuddannelseAalborg Handelsskole60602020Tech College Aalborg20010010040-50AMU Nordjylland901001010SOSU Nord1411415925-30Erhvervsskolerne Aars50504040EUC Nord20025030-4030-40EUC Nordvest60605030Frederikshavn Handelsskole181833Tradium35035010060Forventet optag

Med erhvervsskolereformen blev der i 2014 af Danmarks Evalueringsinstitut gennemført undersøgelsen ”Kortlægning af pædagogiske kompetencer blandt lærere på EUD”. Undersøgelsen blotlægger at ca. 64% af lærerstaben på erhvervsskolerne skal gennemføre et kompetenceløft svarende til 10 ECTS-point ved enten en professionshøjskole eller et universitet frem mod 2020. Det svarer til ca. 5.000 lærere på landsplan og ca. 1100 i den nordjyske region.


Med baggrund i den foregående analyse forventer vi følgende optag på uddannelsen i de næste tre år:


2015: 60


2016: 60


2017: 60


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af DP i Erhvervspædagogik i Nørresundby (UCN).pdf

Samlet godkendelsesbrev
Godkendelse til UCN af nyt udbud = Diplomuddannelsen i Erhvervspæ 9780621_1_1.pdf