Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - AU i International Transport og Logistik - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
02/02-2015 09:46
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
AU i International Transport og Logistik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Foundation (AF) Degree in Business

Den uddannedes titel på dansk
AU i International Transport og Logistik

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in International Transport and Logistics

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til hele uddannelsen eller dele heraf er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse,


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med Akademiuddannelse i International Transport og Logistik er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører international transport, logistik og indkøb i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsens fælles obligatoriske fag er:


·       - Logistik


·        -  Supply Chain Management


Uddannelsens valgfrie fag er:


·        - Operationelt Indkøb (obligatorisk på retningen Indkøb)


·        -  Strategisk Indkøb (obligatorisk på retningen Indkøb)


·         - Indkøbsjura (obligatorisk på retningen Indkøb)


·         - Transport og Warehouse Management (obligatorisk på retningen Transport)


 


·         - Transportjura (obligatorisk på retningen Transport)
Begrundet forslag til taxameterindplacering

Allerede fastlagt


Forslag til censorkorps
Fra censorkorpset administreret af censorsekretariatet i Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
itl samlet fredag ver2.pdf

Behov for nyt udbud

Se venligst det vedhæftede dokument 


Rekrutteringsgrundlag

Se venligst det vedhæftede dokument


Forventet optag

2016: 25 årselever


2017: 36 årselever


2018: 40 årslever


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AU i International transport og logistik i Kolding (IBA).pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-18 Orientering til IBA Erhvervsakademi Kolding om godkendelse af nyt udbud = AU i I 9726765_1_1.pdf