Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Innovation og entrepreneurship - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2015 14:30
2015-1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
EASJ, Campus Næstved

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Innovation og entrepreneurship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Innovation and Entrepreneurship

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Erhvervsakademiuddannelse som: Autoteknolog, byggetekniker, datamatiker, designteknolog, el-installatør, markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, it- og elektronikteknolog, jordbrugsteknolog, laborant, logistikøkonom, multimediedesigner, procesteknolog, produktionsteknolog, serviceøkonom eller VVS-installatør.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Delvis EASJ har mange konkrete internationale samarbejder, der har givet udtryk for et ønske om et tæt samarbejde om denne uddannelse. EASJ har et internationalt set up, der står på spring for at udbygge disse samarbejder, men kan ikke gøre det p.t., da uddannelsen ikke udbydes på engelsk. Der vil blive redegjort nærmere for dette.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke Relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps til den danske uddannelse

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikation BIE engelsk_bilag.pdf

Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Sammenhæng med eksisterende uddannelser: Region Sjælland


Da der er tale om en eksisterende uddannelse, der ønskes dubleret med et engelsk udbud vurderer EASJ, at et udbud på engelsk ikke vil have nogen indflydelse på optagstallet af andre uddannelser i regionen. EASJ vurderer ligeledes, at et udbud på engelsk af Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i regionen i værste fald kun vil have en effekt på EASJ’s optag på det dansksprogede udbud, da EASJ Campus Næstved er den eneste udbyder af uddannelsen i Region Sjælland. Dette ser vi ikke som en reel udfordring, da det er vor klare opfattelse, at behovet både fra vordende studerendes side og aftagernes side er voksende, hvilket driften af det danske udbud har understreget. Denne opfattelse bygger på det kvalitetsmæssige audit, der blev gennemført på uddannelsen i december 2014. Her kom det frem, at man har kontakter til mange aftagere og til mange brancher, da man bevidst har valgt ikke at indsnævre aftagerfeltet. Man har desuden ikke haft svært ved at etablere kontakt til interesserede aftagere. Referat af audit vedlægges som bilag 5.


 


 


Sammenhæng med eksisterende uddannelser: videncenter for innovation i Region Sjælland


Erhvervsakademi Sjælland opbygger i disse år et nyt videncenter kaldet CEN: Center for Entrepreneurship og Nyskabelse. Centerets sigte er blandt andet at skabe ny viden på det praksisnære felt inden for dette område samt udvikle grundforskningen fra universiteterne, hvorfor vi også samarbejder med regionens universiteter.


 


At arbejde inden for dette felt, kan ikke lade sig gøre uden at have et globalt udsyn. Det vil derfor være en naturlig understøttelse og udvikling af CEN, hvis PBA uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship udbydes på engelsk.


 


Som en del af CEN i Roskilde har man etableret Drivhuset, som tilbyder kontor- og projektpladser til studerende og andre, som ønsker hjælp til at udvikle egne idéer og projekter. Her kan de modtage sparring fra undervisere og erhvervsfolk. Drivhuset har hurtigt vist sit værd. Det bruges især meget af vore internationale studerende, der ofte har idéer og visioner om at blive selvstændige, når de vender hjem til deres hjemland.


 


Sammenhæng med eksisterende uddannelser: inkubationsmiljø på Campus Næstved


På Campus Næstved er vi ved at etablere et inkubationsmiljø, hvor fokus ligesom i Drivhuset Roskilde er at hjælpe studerende med at starte egne virksomheder. Gennem specialdesignede programmer vil vi udvikle iværksættere og start up-virksomheder gennem en række forretningsudviklingstilbud, testfaciliteter, mentorer, netværk osv. Målet for alle inkubatorer er at tiltrække, nurse og udvikle iværksættere, og målet på sigt er at skabe vækst. Iværksætterne skal hjælpes ud af kuvøsen i inkubationsmiljøet og over i en blivende konstruktion, exkubation, hvorfor der er etableret samarbejde med Væksthus Sjælland med tilknyttede konsulenter. Et set up, der vil bliver forstærket ved et engelsk udbud, og hvor en særlig afdeling vil arbejde med det globale miljø og understøtte de studerende.


 


Sammenhæng med eksisterende uddannelser: Østdanmark


Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship udbydes i dag på Sjælland af Erhvervsakademi Sjælland og Copenhagen Business Academi (CPHbusiness). Der er således kun en anden udbyder øst for Storebælt, hvorfor vi vurderer, at det ikke vil have indflydelse på optagelsestallet for CPHbusiness med et engelsk udbud på Campus Næstved. Der eksisterer ikke andre videregående innovationsuddannelser i regionen. Vore oprindelige behovsanalyse viste at innovativ og entreprenelle kompetencer, efterspørges i stigende grad i erhvervslivet både nationalt og globalt. Det er disse kompetencer,  der er en af nøglerne til en stadig udvikling af dansk erhvervsliv og positionering i en konkurrencepræget global økonomi.


 


Allerede internationalt fokus i dag


Der på nuværende tidspunkt et stort internationalt fokus på uddannelsen. Dels ved anvendelse af internationalt litteratur, anvendelse af internationale magasiner samt samarbejde med udenlandske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og regeringsapparater. En af uddannelsens kerneundervisere har således været i Kina og forelæst i en uge om innovation i et vestligt perspektiv. Denne aktivitet er etableret i et samarbejde med London School of Public Relations, som en mulig introduktion til en lærerudveksling og et student exchange program. Der er i den forbindelse etableret et samarbejde med ambassaderne i Jakarta og Manila.


 


Kerneunderviserne på uddannelsen har stærke internationale profil. De har en SPRØK uddannelse suppleret med en kandidatuddannelse. En har i løbet af sit studie haft et studieophold i USA, suppleret sin danske kandidatuddannelse med ledelses- og efteruddannelse fra både Insead og Cranfield i England, En anden har i forbindelse med sit kandidatstudium taget et semester på Universitat de Barcelona samt 1 mdr. ophold på FUHU kursus ved den danske ambassade i Madrid. Begge har en omfangsrig international undervisningserfaring på herunder Aalto University i Finland, Estonian Academy of Art, Tallinn Summer Univercity (Master program) på CBS med meget mere. Begge har på EASJ, Næstved undervist på den engelske PBA i International Handel og Marketing. Fuldstændige CV’er kan rekvireres om ønsket.


 


Rekrutteringsgrundlag

Alle erhvervsakademiuddannelser på EASJ er potentielle ansøgere til uddannelsen. Vi har 16 erhvervsakademiuddannelser med mere end 2.000 studerende.


Forventet optag

30 studerende på en internationale linje i september 2015. Da vi allerede har en række potentielle ansøgere.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Behov for nyt udbud

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil


Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) søger om denne dublering først og fremmest, fordi EASJ anser internationalisering som en vigtig parameter i forhold til at udbyde uddannelser på et videregående niveau. Dette fremgår tydeligt af EASJ’s strategi for 2015 – 2020, hvor det internationale perspektiv klart er understreget.  


 


Den netop underskrevne udviklingskontrakt mellem EASJ og Ministeriet for Uddannelse og Forskning ligger i tråd med dette perspektiv. Her lægges der vægt på 2 temaer: internationalisering samt innovation og entrepreneurship ud af de 8 punkter, som kontrakten omfatter.


 


Konkret er målet på det internationale område beskrevet således:


dels at motivere studerende til at tage et studie- og praktikophold i udlandet dels at skabe et frugtbart internationalt studiemiljø på EASJ’s uddannelser i Danmark.


 


For at underbygge dette har EASJ etableret et internationalt Mobilitets Ambassadør korps, der fungerer på tværs af campus samt et internationalt mobilitetssekretariat. Formålet er at understøtte og vækste den internationale udgående mobilitet, at etablere gode og stabile partnerskabskontakter i udlandet, at skabe og udvikle samarbejder med partnere herunder forlagte ECTS forløb samt en styrkelse og understøttelse af et internationalt studiemiljø.


 


EASJ har konkret en del internationale udviklingsprojekter i støbeskeen i forhold til et internationalt udbud af professionsbacheloruddannelsen Innovation og Entrepreneurship, som vi har været nødsaget til at sætte på hold, da vi ikke har mulighed for at tilbyde uddannelsen på engelsk. Her kan nævnes:


 


·          Innovation Camp som et 5 ECTS modul for 3 amerikanske colleges. Dette er planlagt gennem CCID (Community Colleges for International Development). Tanken er at integrere sådanne forløb med de danske studerende for at styrke det internationale studiemiljø på Campus Næstved.


 


·          Udbud af uddannelsen som en top-up overbygning I et samarbejdsprojekt med 3 Amerikanske Colleges – Lorain County Community College, Ohio; Roane State Community CollegeTennesee; Sinclair Community College, Ohio.


 


·          Udvikling af ECTS forløb med udgangspunkt i Innovation og Entrepreneurship uddannelsen – dels forlagt dels i Danmark. Dette er planlagt i samarbejde med Tianjin Haihe Education Park, Tianjian, Kina


 


·          Identifikation at et samarbejdsprojekt i Indien. Oprindeligt udbød vi uddannelsen på engelsk i forbindelse med TOP TALENT India i 2014 igennem det Danske Innovationscenter i Indien, da vi en kort overgang troede, at vi havde tilladelse til dette. Vi satte initiativerne på stand by.


 


·          Udvikling at et joint forløb med spansk partner med udgangspunkt i uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship. Den spanske partner er Centro Español De Nuevas Profesiones, CENP, i Madrid.


 


·          EASJ har allerede leveret et 14 dages træningforløb i Kina i Innovation and Entrepreneurship til Henan Provincial Human Resource and Social Security Bureau, Henan Provinsen i Kina: http://zibat.dk/zibat-shares-danish-entrepreneurship-with-the-henan-province-in-china/. Det er vor plan at levere yderligere træningsforløb. Det vil lette projektet, hvis vi har udbudsret til uddannelsen på engelsk.


 


På det generelle niveau har EASJ etableret en lang række internationale samarbejder med udenlandske universiteter, der alle giver mulighed for et udvekslingsophold for både studerende og undervisere. Foruden en række samarbejds- og partneraftaler målrettet studerende- og medarbejderudvekslings-ophold indeholder flere af vores partneraftaler også tilkendegivelser omkring et videre uddannelsessamarbejde. Som eksempler på disse aftaler kan nævnes:


 


·          Hawaii Pacific University, Honolulo/Hawaii, USA. Vi har gennem et par år haft et udvekslingssamarbejde med universitetet. Aftalen er en generel udvekslingsaftale som giver vores studerende mulighed for at læse et semester på universitetet. Af relevante uddannelser på PBA-niveau kan fx Entrepreneurial Studies nævnes. Men innovation og entrepreneurship indgår også som fagelementer under andre uddannelser/majors.


 


·          Deakin University, Melburne, Austalien. Vi har gennem et par år haft et samarbejde med universitetet om Leder og Managementkurser og -uddannelser i Østafrika. På baggrund af vores nuværende samarbejde er vi i gang med at indgå et tættere formaliseret uddannelsessamarbejde, for dels at forpligte hinanden i forhold til afrikasamarbejdet såvel som en bredere samarbejdsflade. Innovation og Entrepreneurship vil naturligt blive en del af samarbejdet (både på PBA- og Master-niveau). Samarbejdet har i dag udviklet sig til også at omfatte en BA top-up aftale for Multimedia studerende samt en generel Institution udvekslingsaftale for forventes underskrevet februar 2015.


 


·          Dalian Nationalities University, Dalian, PR China. Vi har gennem et par år haft et samarbejde med universitetet om målrettet double degree-uddannelser samt udveksling. Der har været indledende drøftelser om et bredere uddannelsessamarbejde hvor innovation og entrepreneurship vil kunne indgå gennem et vækst- og samhandelsprojekt (Trade Facilitors).


 


·          Universidad de Valle de Mexico (UVM), Campus Hermosillo, Hermosillo, Mexico. Vi har gennem flere år haft et udvekslingssamarbejde med universitet. Innovation og Entrepreneurship-studerende kan allerede nu læse relevante uddannelser hos UVM. Sideløbende har vi arbejdet på at søsætte et Denmark-Mexico Trade House målrettet vores respektive studerende og erhvervsliv. Målet er at skabe en institutionel ramme, hvor vores respektive studerende og erhvervsliv kan mødes for at skabe vækst-, forretnings- og handelsforbindelser. Blandt andet har flere af EASJ’s udvekslingsstuderende arbejdet med etableringen af dette. Innovation og Entrepreneurship vil naturligt være en del af et sådant initiativ.


 


·          Creative Strategic Foresight Study Programme (CSF), et “LLP-Erasmus Multilateral Project”. EASJ deltager i et LLP Erasmus udviklingsprojekt sammen med universitetspartnere i Finland, Slovenien, Spanien og Bulgarien. Projektet har som mål at udvikle et uddannelsesmodul på bachelorniveau som skal implementeres og udbydes på respektive uddannelsesinstitutioner. Som titlen indikerer (Creative Strategic Foresight), vil der være en naturlig involvering i modulet fra Innovations og Entrepreneurship-studerende dels i forhold til udvekslingsaktiviteter såvel som et mere tværinstitutionelt fagligt samarbejdsfællesskab. Når fagmodulet ligger færdigudviklet vil det ligeledes være et fagligt modul der vil være målrettet de læringsmål, som vores Innovations og entrepreneurship-studerende naturligt vil finde interessant http://zibat.dk/new-teaching-module-coming-up-how-to-be-innovative/.


 


·          EASJ har over længere tid haft et tæt samarbejde med KCA University i Kenya om etablering af lederuddannelse i Østafrika. Oprindelig var samarbejdet støttet af Danida, men fundingen stoppede som en del af finanslovforliget. Samarbejdet fortsætter og der er tilkendegivelser om at udvide samarbejdet med PBA uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship, hvilket fordrer et udbud på engelsk.


 


 


Det er EASJ’s opfattelse, at PBA-uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship skal have en engelsk pendant, da det helt overordnet er en kendsgerning, at rigtigt mange dimittender fra EASJ’s videregående uddannelser kommer til at arbejde i virksomheder, som er globale. I dagens Danmark er der ikke mange virksomheder, der er 100 % danske i deres virke. Danmarks eksport udgør 54 % af Danmarks BNP (2013 tal), så globale kompetencer er vigtige for vækst og overlevelser. Dette gælder ikke mindst for Region Sjælland. Globale kompetencer opnås bedst i udlandet. Dette sker primært gennem udveksling i uddannelsen, praktikophold i udlandet eller internationale aktiviteter i udlandet. Sekundært ved at følge en international uddannelse i Danmark. Det er en strategi EASJ følger skarpt på alle 5 campus. Campus Næstved søger at udbygge sit internationale studiemiljø. Derfor denne ansøgning.


 


 


Derudover er der følgende argumenter for et engelsksproget udbud af uddannelsen:


 


Regeringens internationaliserings- og innovationsstrategi:


Regeringen har målsætninger, der underbygger både innovation og entrepreneurship samt et engelsk udbud igennem flere strategier.


 


Regeringen har en målsætning i internationaliseringsstrategien, der sigter mod 50 % i 2020. Det betyder konkret, at 50 % af danske studerende skal på studie- eller praktikophold i udlandet. Tallet lå i 2013 på 11,5 % for EASJ.


 


I regeringens innovationsstrategi ”Danmark - Løsningernes land” er ønsket at styrke integrationen af innovation og entreprenørskab i uddannelserne, hvor regeringen ser innovation som en drivkraft. To af de fem hovedområder for strategien lyder:


·          Vi skal fokusere på at løse samfundsmæssige og globale udfordringer, der skal implementeres i stor skala. Det kræver stærke klynger og innovationspartnerskaber og fx intelligent offentlig efterspørgsel.


·          Vi skal deltage aktivt i de globale viden- og innovationsnetværk. Danske virksomheder og videninstitutioner skal rustes til den globale udvikling, som er helt central i forhold til efterspørgsel af nye løsninger.


 


Med et internationalt udbud af uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship vil EASJ Næstved få mulighed for at arbejde med på disse to centrale strategier. En massiv indsats på området vil medvirke til at opnå disse mål, hvilket understøtter behovet for udbud af uddannelsen på engelsk. Vi vil dermed skabe rammebetingelser for, at danske studerende får mulighed for at tage en uddannelse med internationalt sigte. Det er vor erfaring på Campus Næstved, at en andelen af danske ansøgere på vores internationale uddannelser er stigende. I februar optaget 2015 var der 14 danske ansøgere mod 3-4 for bare få år tilbage.


 


Regionalt behov


EASJ udarbejdede som tidligere nævnt i 2012 en regional behovsanalyse i forbindelse med ansøgning om det danske udbud af uddannelsen. I den forbindelse interviewede man repræsentanter fra innovationsmiljøer og inkubatorer samt erhvervsledere fra regionen. Denne behovsanalyse kan rekvireres, hvis det ønskes.


 


Af interviewundersøgelsen fremgik det, at der er et udbredt behov for velkvalificerede dimittender med såvel solid praksisbasering som teoretisk indsigt kombineret med en stærk innovativ og entreprenel kompetence. Ifølge aktørerne indeholder netop denne uddannelse sådanne centrale og efterspurgte kompetencer. De forskellige aktører er enige om, at det er disse kompetencer, der i stigende grad efterspørges i erhvervslivet både nationalt og globalt, og at det er disse kompetencer, der er en af nøglerne til en stadig udvikling af dansk erhvervsliv og en positionering en konkurrencepræget global økonomi. Det er kompetente innovatører og entrepreneurer, der kan medvirke til at udvikle og løfte det sjællandske erhvervsliv i en global konkurrencesituation, hvor innovation er en nødvendig tænkemåde for virksomhederne, hvis de skal kunne klare sig på markedet.


 


Ifølge Den Regionale Statistikbank, Erhvervsstyrelsen, eksporterer iværksætterne i Region Sjælland markant mindre end iværksætterne i Hovedstaden og i forhold til landsgennemsnittet. Iværksætteriet i vores region er kendetegnet ved mindre servicevirksomheder der kun i mindre grad formår at udvikle sig til virksomheder, der kan skabe eksport og dermed national værditilvækst.


 


Den lave værdiskabelse kan ifølge Iværksætterindex, 2009: EBST, forklares dels ved en lav andel af videnstunge erhverv, dels ved et uddannelses- og eksportniveau der ligger under landsgennemsnittet. Der ses en sammenhæng mellem det lave uddannelsesniveau og den lave værdiskabelse i regionen.


Sandsynligheden for succes forbedres, hvis iværksætteren har fået relevant og målrettet undervisning i entrepreneurship i en international kontekst.


 


I Region Sjælland beskæftiger iværksættere sig inden for serviceerhvervene til forskel fra Hovedstaden, der har flest inden for videnerhverv. Dette er nævneværdigt, fordi de nyetablerede virksomheder inden for videnerhvervene typisk skaber større omsætning pr. medarbejdere og i højere grad bliver eksportvirksomhed end dem inden for serviceerhvervene. Det vil således være gavnligt, at Region Sjælland satser på mere iværksætteri inden for videnerhvervene, herunder øger videnbaseringen og de innovative og entreprenelle forudsætninger i serviceerhvervene, som udgør en væsentlig del af det sjællandske erhvervsliv (Væksttendens 2012-2013, s. 28).


 


Et regionalt tilbud om kompetenceløft gennem Innovation og Entrepreneurship-uddannelsen vil være et vigtigt redskab for at skabe den ønskede vækst og velfærd i Region Sjælland – det er ikke tilstrækkeligt med danske studerende alene. Eftersom uddannelsen sigter på at uddanne tværfaglige innovative videnarbejdere der kan udvikle nyskabelser, innovative processer i en global konkurrence, er det nødvendigt at sikre det internationale perspektiv, der ligger i at tiltrække udenlandske studerende og udenlandske samarbejder til regionen.


 


Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Sjælland taler i sin vision om varig vækst og blivende beskæftigelse. En af driverne herfor er kompetence, innovation, eksport og kapital.


 


"Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft. ...Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner."


Citat fra REVUS' vision, s.4 (høringsudkast i perioden 10/11 til 5/1 - nyeste) 


 


Tre af de omtalte drivere ligger implicit i et udbud på engelsk af PBA uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship.


 


Sammenfattende


 


 


EASJ søger om en dublering af den nuværende uddannelse i Innovation og Entrepreneurship, således at EASJ må udbyde uddannelsen på engelsk.


 


Dette gør vi, fordi vi arbejder intensivt på at opfylde de politiske mål og regionale udfordringer i forhold til øget internationalisering og et udbud på engelsk af PBA uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship vil være i tråd med dette.


 


Vi oplever et stigende behov i forhold til samarbejdsrelationer og udveksling i/med udlandet på specifikt denne uddannelse. Et udbud på engelsk vil klart styrke vort internationale samarbejde og styrke campus Næstved specifikt, idet vi allerede har haft tilknyttede aktiviteter i udlandet.


 


Uddannelsen er universel, den henvender sig ikke til en specifik branche. Dette vil et engelsk udbud kunne styrke både i forhold til Region Sjælland, der for en del vil kunne beskæftige såvel danske studerende, der har taget en international uddannelse såvel som udenlandske studerende, der måtte vælge at blive i Danmark. Uddannelsen har allerede etableret mange gode samarbejder med virksomheder i regionen. Disse samarbejder vil blive styrket ved et internationalt udbud, da der er et stort regionalt behov for at styrkes i den globale konkurrence.


 


Uddannelsen er meget ny, men det er vor opfattelse, at vi er nået langt på det ene år, vi har udbudt uddannelsen. Vort kvalitetssystem er fokuseret på at sikre kvaliteten af nye udbud og i denne sammenhæng kom uddannelsen flot igennem audit og har haft flotte scorer i diverse evalueringer.


 


 


Det er vigtigt for EASJ’s internationale strategi og i forhold til at kunne opfylde vore kvalitetsmæssige forpligtelser i forhold til udviklings-kontrakten at kunne inkludere denne uddannelse i vor internationale portefølje, hvilket vi håber er fremgået af denne ansøgning. Det har været en del af vor strategi at udbyde uddannelsen et år på dansk og derefter på engelsk. Det er ligeledes vigtigt for Campus Næstved at kunne øge de engelsksprogede udbud på campus.


Rekrutteringsgrundlag


Campus Næstved


EASJ, Næstved har udbudt uddannelsen i  1 år og vores optag har været rimeligt. I 2014 optog vi 26 studerende. Alle erhvervsakademi-uddannelser på EASJ er potentielle ansøgere til uddannelsen.


 


Campus Næstved har en stor uddannelsesportefølje. Det faglige miljø udgøres af følgende uddannelser foruden det danske udbud af Innovation og Entrepreneurship af uddannelserne til Finansøkonom, Handelsøkonom, International Handel og Markedsføring, Autoteknolog, Byggetekniker, Bygningskonstruktør og Datamatiker.


 


De danske studerende på uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship er meget glade for deres uddannelse, hvilket tydeligt er demonstreret i studentertrivselsundersøgelsen og semester- og undervisningsevaluering. I studentertrivselsundersøgelsen har uddannelsen scoret henholdsvis 67-80-80 ud af 100 på temaerne ledelse, undervisning og socialt miljø, hvilket er en flot score (bilag 2). I semester- og undervisningsevaluering har vi opnået en score på 7,7 på udbytte af undervisningen og 8,8 på en vurdering af undervisningen (bilag 1). Her rater de studerende efter 7-trins skalaen. Desuden har uddannelsen klaret sig godt i den tidligere omtalte interne audit (bilag 5).


 


Det er en klar udfordring for mange af uddannelserne at motivere de studerende til at tage et semester i udlandet. Det er derfor nødvendigt at skabe et internationalt studiemiljø på campus. Dette gøres bedst ved samarbejde mellem danske og udenlandske studerende på tværs af uddannelserne. Dette er også et af vore mål i udviklingskontrakten.


 


Der er p.t. kun to af uddannelserne, der er udbudt på engelsk og det er PBA i International Handel og Markedsføring og Handelsøkonomuddannelsen, hvor der p.t. er 126 internationale studerende. På begge de internationale uddannelser foreligger der ligeledes gode resultater i evalueringerne. Studentertrivsels-undersøgelsen har på PBA uddannelsen opnået en score på 72-75-78 og på Handelsøkonomuddannelsen 70-72-78 (bilag 3). Det vil være stærkt styrkende både for de internationale studerende og for de danske at kunne udbyde endnu en uddannelse på engelsk. Forventet optag

30 studerende i september 2015


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


På nuværende tidspunkt er det første hold på uddannelsen ved at starte praktik, og i modsætning til hvad EASJ forventede ved ansøgningstidspunktet for den danske akkreditering, har de fleste studerende valgt praktik i eksisterende virksomheder i Danmark og udlandet. En succeshistorie er den studerende, der via SDUs hjemmeside søgte og fik praktikplads hos en hollandsk virksomhed – praktikpladsen blev søgt af 250 andre og den studerende får nu titel af Country Manager Scandinavia.


 


Vi har virksomheder, som uopfordret søger praktikanter hos os – både danske og internationale virksomheder, så vi har ikke haft problemer med at skaffe praktikpladser til vore studerende. Vi er derfor overbeviste om, at vi heller ikke fremover vil få svært ved at skaffe praktikpladser til internationale studerende.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Udkast til afslag på godkendelse af PBO i Innovation og entrepreneurship i Næstved (EASJ).pdf

Samlet godkendelsesbrev