Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift (iflg. udkast til studieordning) - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
29/01-2015 12:16
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Odense (Uddannelsen er under akkreditering forår 2015 indsendt af Erhvervsakademiet Midtvest o.a)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i automation og drift (iflg. udkast til studieordning)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Kendes ikke, da det ikke fremgår af udkast til studieordning og da bekendtgørelse endnu ikke forefindes.

Den uddannedes titel på dansk
AU i Automation og drift (iflg. udkast til studieordning)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Degree in Automation and Operation (iflg. udkast til studieordning)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Fra udkast til studieordning:


Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant, da uddannelsen er prækvalificeret. Efter aftale med Camilla Badse, UFM, søges uddannelsen som "nyt udbud".


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant, da uddannelsen er prækvalificeret. Efter aftale med Camilla Badse, UFM, søges uddannelsen som "nyt udbud".


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant, da uddannelsen er prækvalificeret. Efter aftale med Camilla Badse, UFM, søges uddannelsen som "nyt udbud".


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse automation.pdf

Behov for nyt udbud

Behov for nyt udbud


Som udgangspunkt henvises der til den behovsanalyse, som er udarbejdet i forbindelse med udvikling af den nye uddannelse ”Akademiuddannelse i automation og drift” (Vedhæftet) indsendt af Erhvervsakademi MidtVest. Behovsanalysen blev iværksat, da en række forbund – herunder DI og Dansk Metal - henvendte sig til fællesudvalget for Serviceproduktion, It, Bygge og anlæg, fordi de oplevede en stigende efterspørgsel blandt deres medlemmer efter videreuddannelse på deltid inden for automationsområdet. Fællesudvalgets opgave er blandt andet at sikre, at uddannelsesporteføljen på området svarer til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Uddannelse- og Forskningsministeriet har bevilliget 1.500.000 kr. til fællesudvalgets arbejde i studieåret 2014, hvoraf der er ansøgt om 276.000 kr. til udvikling af en akademiuddannelse inden for automation. 


Det konkrete arbejde med akademiuddannelsen i automation og drift blev igangsat den 21. februar 2014 ved et møde, hvor følgende organisationer deltog: Tekniq, DI, Dansk Metal og Teknisk Landsforbund. Senere har også Dansk El-Forbund tilsluttet sig initiativet. 


Konklusioner fra behovsanalysen:


Fra 1993 til 2013 er andelen af personer med en KVU/MVU (EAU)uddannelse steget fra 10% til 17% i industrien. Stigningstendensen ventes at blive forstærket i de kommende år. Udviklingen betyder, at behovet for medarbejdere i industrien med KVU/MVU uddannelse stiger markant. Den samme tendens ses inden for offshore olie og gas. Med en samlet automatiseringsgrad på omkring 30% er der et stort potentiale for yderligere automatisering af produktionsprocesserne i danske industrivirksomheder. På den afholdte workshop og under virksomhedsbesøgene gav de deltagende virksomheder generelt udtryk for, at der er et stærkt fokus på netop at øge automationsgraden i produktionen, og det kræver højere uddannelse. En helt afgørende udviklingstendens i industriel automation er, at kravene til data- og informationsbehandling vokser på alle niveauer i virksomhedernes automationsbestræbelser. Dette stiller særlige uddannelsesmæssige krav inden for dette område i forhold til arbejdsopgaverne i industrien. Udviklingen i automatisering inden for offshore olie og gas svarer på flere områder til den, der foregår i industrien. 


Vækstplan DK


Akademiuddannelse i automation og drift vil bidrage til grundlaget for "Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse – delaftale om Vækstplan DK", af hvilken bl.a. fremgår, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter vil igangsætte et fælles arbejde om anbefalinger til et uddannelsesløft, der skal forbedre produktivitet og vækst i Danmark. Aftaleparterne er enige om på baggrund af anbefalingerne fra dette arbejde at aftale udmøntningen af puljen til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.


Regional uddybning af behovsanalysen:


Robotcenter hos Dansk Teknologisk Institut tilbyder, og har lavet automationstjek hos ca. 80 produktionsvirksomheder på Fyn. Selve bestillingen i sig selv er udtryk for virksomhedernes bevidsthed om nødvendigheden af at automatisere, men også et udtryk for manglende kompetence til selv at gennemskue det reelle behov eller automatiseringsretningen. Det opleves, at mange af virksomhederne ikke har den nødvendige kompetence til efterfølgende at gennemføre de identificerede udviklingsprojekter.


Det er ofte den dygtige elektriker eller driftsleder der står overfor opgaverne hos den lille eller mellemstore virksomhed, og for disse kan en efteruddannelse som automationsteknolog være det kompetenceløft der flytter virksomheden ud i fremtiden.


Potentialet for udbudet understreges endvidere af antallet af virksomheder indenfor produktion, produktudvikling og logistik mv. i uddannelsens opland, som ifølge NN Erhverv er 941 i Region Syddanmark, 359 på Fyn, 156 i trekantskommunerne Vejle, Fredericia Billund, hvilket vil sige 515 af de pågældende virksomheder i dækningsområdet for EA Lillebælt. Med den teknologiske udvikling in mente vil en stadig voksende del af disse virksomheder have behov for viden om automation i årene fremover.


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlag:


Der er primært tale om 2 målgrupper:  • Elektrikerfirmaer: Medarbejdere i elektrikerfirmaer, der har behov for opkvalificering indenfor og viden om automation, for dervedbedre at kunne servicere deres kunder.

  • Produktionsvirksomheder: Medarbejdere der arbejder i en produktionsvirksomhed hvor automation indgår som en del af den daglige drift, eller hvor virksomheden overvejer at indkøbe en robot/anvende automation for at ændre produktionsprocesserne.


Medarbejderne i de nævnte målgrupper er typisk faglærte, og med akademiuddannelsen i automation og drift kan de supplere deres uddannelsesbaggrund med automatiktekniske kompetencer, og de kan dermed løfte deres respektive virksomheders konkurrencemæssige fordele.


Kendetegnet ved de ovennævnte målgrupper er, at medarbejderne typisk er ansat i små og mellemstore virksomheder (SMV’er), dette gælder især for elektrikerområdet.


Generelt set er elbranchen stor på Fyn og i trekantsområdet. På baggrund af a-kassemedlemstal anslår Dansk El-forbund således, at der er mindst 2000 elektrikere på Fyn, hvor iblandt studerende kan rekrutteres.


For så vidt angår antallet af virksomheder, som måtte have interesse i at sætte medarbejdere igang med uddannelsen, se ovenfor under "Behov for nyt udbud"


Sammenhæng i uddannelsessystemet:


Dimittender fra akademiuddannelse i automation og drift, som ønsker at videreuddanne sig, kvalificerer sig eksempelvis til studiet Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, der udbydes på Erhvervsakademiet Lillebælt. Pba i produktudvikling og teknisk integration har tre professionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. automationsteknologer samt studerende med et tilsvarende akademisk niveau indenfor fagområdet.


Efter afsluttet Pba kan dimittender yderligere videreuddanne sig til cand.scient.tech i Produktion, hvor man får kompetencer til at varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver bl.a. indenfor industriel produktion. Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitet.


Syddansk Universitet i Odense (SDU) udbyder dertil 21 Ingeniøruddannelser, bla. Civilingeniør indenfor Mekatronik, Robotteknologi, m.fl. Erhvervsakademiet Lillebælt er i dialog med Syddansk Universitet vedr. et strategisk samarbejde, bla. på efteruddannelsesområdet.


Samlet set er der i region Syddanmark, mulighed for videreuddannelse indenfor automation til og med kvalifikationsniveau 7 via akademiuddannelsen i automation og drift.


Konsekvenser for andre uddannelser og uddannelsesudbud:


Akademiuddannelsen er en deltidsuddannelse målrettet til studerende, der er i arbejde ved siden af. Uddannelsen er således ikke i nævneværdig grad i konkurrence med erhvervsakademiuddannelsen til automationsteknolog, som er en fuldtidsuddannelse.


For en uddannelse, der skal tages ved siden af almindeligt arbejde, er geografisk nærhed vigtig af hensyn til at reducere transporttid og overhovedet at give mulighed for at kunne nå frem til tiden. Derfor søger Erhvervsakademiet Lillebælt om udbud af akademiuddannelsen i både Vejle og Odense, og disse to udbud forventes søgningsmæssigt ikke at påvirke hinanden i nævneværdigt omfang grundet den geografiske afstand. (Såfremt ministeriet alene prækvalificerer et af disse udbud, er det erhvervsakademiets ønske, at det i givet fald bliver udbudet i Vejle, der prækvalificeres).


Andre erhvervsakademier udbyder akademiuddannelse i automation og drift i henholdsvis Esbjerg, København og EA Midtvest (Herning?) De geografiske afstande gør, at Erhvervsakademiet Lillebælts ansøgte udbud ikke forventes at påvirke eller blive påvirket af disse øvrige udbud.


Forventet optag

25 studerende per år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AU i Automation og Drift i Odense (EAL).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAL - Godkendelse af nyt udbud - AU i Automation og drift (Odense) 10284374_1_1.pdf