Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i international hospitality management - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
02/02-2015 09:14
2015-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Vejle

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i international hospitality management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in International Hospitality Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i International Hospitality Management

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of International Hospitality Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Iflg. studieordningen:


Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) og erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK), i daglig tale en ”top‐up bachelor”. Uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme og er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og akkrediteret positivt af Det danske Akkrediteringsråd. Adgang til uddannelsen forudsætter en bestået serviceøkonom-, markedsførings- økonomuddannelse eller anden relevant uddannelse med mindst 120 ECTS. Der er ingen område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen for uddannelsen.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

ikke relevant 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behov for Pba Hospitality.pdf

Behov for nyt udbud

For indledningsvis at give et indtryk af aftagersektorens størrelse i regionen, kan det oplyses, at der i Region Syddanmark er 14.677 arbejdspladser inden for turisme (Kilde: 2012http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/), samt eksempelvis 144 hoteller og feriecentre med over 40 senge og 129 campingpladser af minimum 75 campingenheder (DST Statistikbanken). Hertil kommer ansatte og virksomheder i relevante brancher, som falder udenfor ovennævnte snævre definition af aftagerområdet.


Et nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i International Hospitality Management på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle vil imødekomme et stort behov for uddannelsen både blandt erhvervsakademistuderende og blandt potentielle aftagere og praktiksteder inden for oplevelsesøkonomi, turisme, restauration, hotel og konferencecentre mv.


Behovet for uddannelsen fremgår eksempelvis af den vækstmodel for turisme, der er udarbejdet af Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum. Frem til 2020 er målsætningen på området "Oplevelseserhverv": 25 pct. vækst i produktivitet og 15 pct. vækst i antallet af beskæftigede. Målsætningen for "Turisterhverv" er bl.a. 10 pct. flere med videregående uddannelse i erhvervet.


En af vækstmodelens syv kerneudfordringer er, at uddannelsesniveauet i dag er lavere i syddansk turisme end i de andre regioner, hvorfor det konkluderes, at det er vigtigt at lukke det uddannelsesmæssige efterslæb både i forhold til andre erhverv og andre dele af landet. Kompetenceniveauet skal derfor op. Vækstforum vil på den baggrund styrke forskning, uddannelse og viden på forretningsområderne og sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer. Kilde: Syddansk Vækstforum: Strategi 2012 - 2020.


Et nyt udbud af Pba Hospitality Management i Vejle vil medvirke til at opfylde de ovennævnte behov.


For at yderligere at vurdere behovet for ansatte med professionsbachelor i International Hospitality Management som uddannelsesmæssig baggrund har Erhvervsakademiet Lillebælt kontaktet en række organisationer og virksomheder inden for oplevelsesøkonomi, turisme mv. En række af disse har skriftligt besvaret spørgsmål angående behovet for uddannelsen inden ansøgningsfristen vedr. prækvalifikation. Se vedhæftede dokumentation for behov.


Behovsafdækningen er på ingen måde komplet, idet kontakter er foretaget på baggrund af en brainstorm blandt uddannelsesudviklerne på erhvervsakademiet og dermed begrænset af disses kendskab og netværk på området. Langt fra alle relevante potentielle aftagere er derfor kontaktet. Alligevel tegner der sig et meget klart billede af et aftagerområde, der allerede i dag har et betydeligt antal ansatte og et erkendt behov for en uddannelse målrettet administration og ledelse inden for oplevelsesøkonomi, turisme samt hotel, rejser og restauration. Tilsvarende er der, som det fremgår af vedhæftede dokumentation for behov, allerede en betydelig interesse for at få studerende fra udbuddet i praktik.


Konkluderende er der behov for et øget uddannelsesniveau i en sektor af betydelig størrelse. Ved udbud af PBA i International Hospitality Management i Vejle øges mulighederne for at imødekomme Region Syddanmarks målsætning om at skabe fremtidens feriedestinationer – Se bilaget for støtteudtalelse fra VisitVejle / Vejle Kommune – og dermed imødekommelse af et stigende behov for medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund der matcher PBA uddannelsen i International Hospitality Management. 


Rekrutteringsgrundlag

Pba International Hospitality Management udbydes i dag i Aalborg, Randers, Odense og København. I dag er Odense eller Randers nærmeste uddannelsesudbud for erhvervsakademistuderende fra Trekantområdet, Esbjergområdet og Sønderjylland, der ønsker at videreuddanne sig indenfor hospitality.


I 2014 var antallet af optagne studerende ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle på Serviceøkonomuddannelsen (med direkte adgang til Pba IHM): 35 (dansk klasse) og 29 studerende (International klasse). På beslægtede uddannelser, som efter individuel vurdering kan give adgang var optaget Handelsøkonom ca. 33 studerende og Logistikøkonom (Speciale – kommende – med fokus på service): ca. 27 (dansk klasse) + 29 studerende (international klasse).


Dvs., alene ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle er sommeroptaget ca. 153 studerende på relevante uddannelser for videre studium på Pba i International Hospitality Management, heraf 64 med direkte adgang til uddannelsen.


Til ovenstående kommer dimittender fra adgangsgivende og beslægtede erhvervsakademiuddannelser fra følgende naboinstitutioner, hvor sommeroptaget 2014 var:


IBA i Kolding:


Markedsføringsøkonom (direkte adgang): 75 (dansk klasse) + 154 (Int. klasse)


Finansøkonom: 131 (dansk klasse) + 34 (Int. Klasse)


EA Syd Vest i Esbjerg og Sønderborg


Serviceøkonom (direkte adgang):  70 (dansk klasse) + evt. (Int. klasse)


Markedsføringsøkonom (direkte adgang):  65 (dansk klasse) + 46 (Int. klasse)


Finansøkonom: 74 (dansk klasse)


Erhvervsakademi Aarhus


Serviceøkonom(direkte adgang):  39 (dansk klasse) + 39 (Int. klasse)


Markedsføringsøkonom (direkte adgang): 360 (dansk klasse) + 70 (Int. klasse)


Finansøkonom: 198 (dansk klasse)


Professionshøjskolen VIA University College i Horsens


Markedsføringsøkonom(direkte adgang):   41 (dansk klasse) + 96 (Int. klasse) Horsens


(tallene er hentet fra dokumentet KOT HOVEDTAL 2014 på https://www.ug.dk/sites/default/files/hovedtal-2014.pdf)


Ovenstående betyder, at der i Vejle og omegn i 2014 var et optag på 1119 studerende på uddannelser, der giver direkte adgang til Pba. International Hospitality Management-uddannelsen, samt 526 studerende på beslægtede uddannelser, hvorfra studerende kan optages på Pba International Hospitality Management-uddannelsen efter en individuel vurdering.


Generelt kan nævnes, at den store vækst på de relevante erhvervsakademiuddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt og naboinstitutioner giver grundlag for yderligere professionsbacheloruddannelser. Grundet sin profil rettet mod et jobmarked inden for oplevelsesøkonomien tænkes PBA i International Hospitality Management at kunne tiltrække studerende, som ellers ikke ville have valgt at læse PBA.


Alt tyder således på, at det vil være uproblematisk at rekruttere studerende til uddannelsen.


 


Sammenhæng i uddannelsessystemet


Pba International Hospitality Management-uddannelsen giver, som ovenfor beskrevet, en indtil nu manglende videreuddannelsesmulighed for studerende fra de mange relevante erhvervsakademiuddannelser i området.


Efter dimission som professionsbachelor kan dimittender fra uddannelsen læse videre på Kandidatuddannelsen i Turisme på Aalborg Universitet med uddannelsessteder i København og Aalborg eller (evt. ved suppl.) læse Cand. Soc. – Service Management på CBS. Tilsvarende findes en Cand. Negot. i international turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet i Kolding med titlen ”International Tourism and Leisure Management”.


Pba International Hospitality Management kan således siges at udgøre et ”missing link” mellem de mange erhvervsakademiuddannelser i området og de lange videregående uddannelser inden for turisme og service.


For såvidt angår sammenhæng til internationale studiemuligheder kan nævnes, at uddannelsen har dobbelt degreeaftaler med flere udenlandske universiteter, det gælder  • Fachhochschule Westküste, Schleswig-Holstein, Tyskland

  • Dalarna University, Sverige


Double degree aftale ligeledes på vej med Florida University, Valencia i Spanien. 


Konsekvenser for andre uddannelser og uddannelsesudbud:


Ved godkendelse af udbuddet vil PBA i International Hospitality Management i Danmark blive udbudt på EA Dania i Randers, UC Nordjylland i Aalborg, CPHbusiness i København og Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense og Vejle. Udbudsstederne ligger så langt fra hinanden, at et udbud i Vejle vil påvirke udbuddene i Aalborg, København, Randers og Odense minimalt.


I mindre omfang kan PBA i International Hospitality Management tænkes at påvirke erhvervsakademiets øvrige PBA-uddannelser med samme rekrutteringsuddannelser, dvs. Pba i Innovation og Entrepreneurship, Pba i International Handel og Marketing samt Pba i Finans. Disse uddannelser sigter imidlertid i høj grad mod et andet arbejdsmarked og forventes derfor ikke at få problemer med at fastholde det nuværende antal hold forårsaget af udbud af PBA i International Hospitality Management i Vejle.


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 30 studerende det første år og herefter 45 studerende årligt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Med forventet årligt optag på 30 studerende, forventes et tilsvarende antal studerende at skulle have praktikplads på uddannelsens tredje semester. Som nævnt og som det fremgår af bilaget er der allerede betydelig interesse for at få studerende i praktik, hvorfor der ikke forventes problemer mht. at skaffe det nødvendige antal praktikpladser.


Der er endvidere muligheder for internationale praktikpladser ikke mindst i Tyskland, hvor Erhvervsakademiet har godt samarbejde med Industri og Handelskammeret i Flensburg.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Udkast til afslag på godkendelse af PB i International Hospitality Man. i Vejle (EAL).pdf

Samlet godkendelsesbrev