Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Konkurrence- og eliteidræt - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
02/02-2015 09:04
2015-1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Konkurrence- og eliteidræt

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
High Performance Sport

Den uddannedes titel på dansk
Cand.scient. i konkurrence- og eliteidræt

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science in High Performance Sport

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

De adgangsgivende uddannelser skal have et relevant fagligt indhold, der påviser grundlæggende professions- og teoretiske kompetencer indenfor fagvidenskabelige områder som (arbejds- og trænings)fysiologi, bevægeapparatets anatomi, sociologi, psykologi, pædagogik og statistik. Hertil kommer indsigt i basal videnskabsteori. Derfor peges på følgende adgangsgivende uddannelser:
Bachelorer i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet
Bachelorer fra en idrætsuddannelse på andet dansk universitet eller internationalt miljø.
Professionsbachelorer som lærere i folkeskolen med linjefag i idræt, samt professionsbachelorer i fysioterapi. Disse ansøgere vil dog skulle gennemføre et suppleringsforløb indenfor videnskabsteori og studieteknik senest i løbet af deres første semester på kandidatuddannelsen. Suppleringsforløbet er allerede etableret for kandidatuddannelsen i Idræt & Sundhed. Det kan følges efter optagelsen på kandidatuddannelsen og er ikke studietidsforlængende.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Der henvises til dokumentet Prækvalifkationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen foreslås indplaceret under Takst 2, da den derved følger takstindplaceringen for Idræt & Sundhed.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for bachelor- og kandidatuddannelserne i idræt i Danmark.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Rekrutteringsgrundlag

Der henvises til dokumentet Prækvalifikationsansøgning - Konkurrence- og Eliteidræt


Forventet optag

Kandidatuddannelsen i konkurrence- og eliteidræt vil i udgangspunktet optage 25 studerende pr. år. Denne model skal ydermere sikre ressourcer til at udvikle og tilbyde nye læringsformer for at sikre en aktiverende og aktiv læringsproces. Sidst men ikke mindst er det vurderet, at antallet harmonerer godt med, at kandidaterne efterfølgende har udsigt til at finde ansættelse indenfor netop dette fagfelt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Kandidatuddannelsen i Konkurrence- og Eliteidræt indeholder et fleksibelt semester (30 ECTS), der både kan består af praktikophold og valgfag. Praktikelementet skal dog fylde minimum 10 ECTS af semestret, dvs. at alle studerende vil skulle ud i et obligatorisk praktikophold. Derudover er det muligt løbende igennem uddannelsen at gennemføre kortere og længere praktikforløb i relation til de enkelte moduler. Høringen viser en stor opbakning blandt aftagerne i forhold til den forholdsvis store andel af praktik i uddannelsen. Ud af de 43 høringssvar, som SDU har modtaget, har 27 aktivt tilkendegivet, at de vil kunne have tilknyttet praktikanter. Derudover nævner Odense Kommune, Horsens Kommune samt Dansk Basketball Forbund, at de vil være interesserede i at videreformidle praktikaftaler til øvrige aktører.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afslag på godkendelse af kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt.pdf

Samlet godkendelsesbrev