Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
01/10-2014 09:49
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
København

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operation

Den uddannedes titel på dansk
AU i automation og drift

Den uddannedes titel på engelsk
AP Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorkorps for akademiuddannelserne inden for Service, Produktion, It og byggeri mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagsoversigt automation og drift.pdf

Behov for nyt udbud
Som udgangspunkt henvises der til den behovsanalyse, som er udarbejdet i forbindelse med udvikling af den nye uddannelse ”Akademiuddannelse i automation og drift” indsendt af Erhvervsakademi MidtVest. Behovsanalysen blev iværksat, da en række forbund – herunder DI og Dansk Metal - henvendte sig til fællesudvalget for Serviceproduktion, It, Bygge og anlæg, fordi de oplevede en stigende efterspørgsel blandt deres medlemmer efter videreuddannelse på deltid inden for automationsområdet. Fællesudvalgets opgave er blandt andet at sikre, at uddannelsesporteføljen på området svarer til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Uddannelse- og Forskningsministeriet har bevilliget 1.500.000 kr. til fællesudvalgets arbejde i studieåret 2014, hvoraf der er ansøgt om 276.000 kr. til udvikling af en akademiuddannelse inden for automation. Se bilag 1 – Bevillinger til udvikling.

Det konkrete arbejde med akademiuddannelsen i automation og drift blev igangsat den 21. februar 2014 ved et møde, hvor følgende organisationer deltog: Tekniq, DI, Dansk Metal og Teknisk Landsforbund. Senere har også Dansk El-Forbund tilsluttet sig initiativet. Se bilag 2 – Referat fra opstartsmøde.

Akademiuddannelse i automation og drift vil bidrage til grundlaget for Vækstplanen: http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/04/delaftale-om-vaekstplan-dk-foerste-skridt-mod-staerke-virksomheder-og-flere-arbejdspladser/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/04/delaftale%20v%C3%A6kstplan/delaftale%20om%20V%C3%A6kstplan%20DK.pdf. Se side 3.

I denne vækstplan er der afsat 357 millioner kr. til styrkelse af de tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser. Københavns Erhvervsakademi deltager aktivt i dette arbejde omkring udmøntningen af bevillingen med et medlem af referencegruppen og et medlem i fagpanelet. Den kommende akademiuddannelse i automation og drift understøtter dermed bevægelsen fra ”Produktion i Danmark” til ”Avanceret produktion i Danmark”.

REGIONAL UDDYBNING AF BEHOVSANALYSEN
Behovsanalysen for akademiuddannelse i automation og drift er i gangsat af følgende uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademiet Lillebælt, Københavns Erhvervsakademi (KEA), University College Nordjylland (UCN), Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi SydVest. Analysen afdækker det nationale behov, men KEA har valgt specifikt at estimere antallet af virksomheder øst for Storebælt, som anvender automation som et grundlag for deres aktiviteter.

Til det formål er anvendt Undervisningsministeriets database over virksomheder, der er godkendte til at have praktikpladser inden for automatik- og procesuddannelse på EUD-niveau. Der findes 606 virksomheder på landsplan og heraf ligger de 204 øst for Storebælt. Antallet af virksomheder der anvender automation må antages at være større end det nævnte tal i databasen. For det første er det ikke alle virksomheder, der tager lærlinge. For det andet vil en del af de virksomheder, som ansætter elektrikere, industriteknikere, mekanikere og værktøjsmagere, ligeledes arbejde med automatik.

Med baggrund i ovenstående tal kan det fastslås, at ca. 1/3 af de virksomheder, som skal aftage den nye akademiuddannelse i automation og drift findes øst for Storebælt. Herudover kan det – med et forsigtigt skøn – antages, at Københavns Erhvervsakademi med en akademiuddannelse i automation og drift skal servicere omkring 300 virksomheder øst for Storebælt.

KEA har endvidere selv foretaget nogle uddybende interviews med aftagervirksomheder, som, i overensstemmelse med den samlede behovsanalyse, efterspørger dimittender med kompetencer inden for automationsområdet.

Produktionschef fra NNE Pharmaplan vurderer, at ”Branchen kan aftage alle dem, KEA kan uddanne, og uddannelsen har NNE Pharmaplans interesse”. Se bilag 3 – Interview med NNE Pharmaplan.

HR-chef fra DI-Teknik vurderer, at ”Der er mange ansatte, der har spurgt om, der er muligheder for at tage en uddannelse inden for automation. Der er dog ikke så mange, der kan leve af SU”. Se bilag 4 – Interview med DI-Teknik.

Produktionschef fra Schneider Electric konstaterer, at ”som det er nu lægger hele branchen op til learning by doing, når det gælder efteruddannelse, og det er ikke godt nok i en avanceret branche, der har udsigt til store vækstrater”. Se bilag 5 – Interview med Schneider Electric.

Fælles for virksomhedernes begrundelse for et uddannelsesbehov er den hurtige og meget omfattende automatisering af omtrent alle former for produktion i Danmark. Det er afgørende for disse virksomheder, at medarbejderne kan forblive i deres job samtidig med, at de tager en uddannelse på et videregående niveau. Denne udvikling understøttes af vækstplanens forhøjede taksametre til tekniske – og produktionsrettede akademiuddannelser, som derved sigter på at nedbryde den økonomiske barriere for deltagelse i videregående uddannelser.

SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSESNIVEAUERNE
På nationalt plan findes der kun et lille udvalg af tekniske akademi- og diplomuddannelser, hvilket betyder, at der findes et begrænset antal videregående uddannelsesmuligheder.

Den nye akademiuddannelse i automation og drift giver adgang til professionsbacheloruddannelsen i produktionsudvikling og teknisk integration uden forlængelse af studiet. Denne uddannelse udbyder KEA allerede. På deltidsområdet er der ikke på nuværende tidspunkt en oplagt videreuddannelsesmulighed. Sammenhængen i forhold til optagelsesgrundlaget er beskrevet under afsnittet ”Rekrutteringsgrundlag”.

Københavns Erhvervsakademi er allerede i besiddelse af relevante faglige miljøer på de tekniske fuldtidsuddannelser, herunder automationsteknologuddannelsen, og vi kan derfor sikre en faglig dybde og bredde på akademiuddannelsen i automation og drift.

I den regionale afdækning af om det nye udbud af akademiuddannelse i automation og drift kan forringe vilkårene for beslægtede efter- og videreuddannelser, har KEA adspurgt relevante uddannelsesinstitutioner øst for Storebælt. Det gælder Danmarks Tekniske Universitet samt Maskinmesterskolen i København. Ingen af uddannelsesinstitutionerne tilkendegav, at de havde beslægtede uddannelser, men Maskinmesterskolen tilkendegav, at de gerne på sigt vil koordinere en eventuel indsats med KEA i forhold til retningen omkring offshore. Se bilag 6 – Tilkendegivelser fra DTU og Maskinmesterskolen.

Rekrutteringsgrundlag
Flere af de forbund, som har været med til at sætte udviklingsarbejdet i gang omkring akademiuddannelsen i automation og drift, har været med til at beregne det aktuelle rekrutteringsgrundlag.

Det skønnes, at der i Østdanmark er ca. 600 studerende som umiddelbart vil være rekrutteringsgrundlag for uddannelsen. Vurderingen af rekrutteringsgrundlaget tager udgangspunkt i en vurdering af fire målgruppers størrelse: 1) Medlemmer af Dansk Metal 2) Medlemmer af Dansk El-Forbund 3) Medlemmer af Teknisk Landsforbund 4) Øvrige ansatte inden for industrien.

1) Dansk Metal har vurderet, at 2,5% af de udlærte automatik- og industriteknikere, 1,5% af de udlærte smede og 0,5% af de udlærte mekanikere vil kunne have umiddelbar interesse i at deltage i uddannelsen.

2) Dansk El-Forbund har vurderet, at 5% af deres medlemmer, som er ansat i industrien, med fordel vil kunne gøre brug af uddannelsen. Dansk El-Forbundet har samtidig vurderet, at det samlede potentiale for de industriansatte elektrikere er højere.

3) Det skønnes – hvilket er telefonisk bekræftet af Teknisk Landsforbund – at 5% af de industrielt ansatte inden for TL’s område i Østdanmark vil være interesserede i akademiuddannelse i automation og drift.

4) Det er alene KEAs skøn, at der ud over ovenstående målgrupper findes en målgruppe for uddannelsen, som ikke er omfattet af de medlemmer, der er organiseret i Dansk Metal, Dansk El-Forbund eller Teknisk Landsforbund.

Se bilag 7 – Forbundenes rekrutteringsgrundlag.

Akademiuddannelsen i energiteknologi er netop startet på KEA. Det vurderes, at denne uddannelse har et helt andet branchemæssigt sigte end akademiuddannelsen i automation og drift. Formålet med energiteknologiuddannelsen er, at den studerende skal kunne rådgive om energieffektivisering samt varetage tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærmen, bygningstekniske installationer, - og produktionsanlæg samt opgaver inden for vedvarende og nye energiformer.

De to tekniske akademiuddannelser kommer derfor ikke til at konkurrere om de samme studerende. Hvad angår de studerende, som i dag vælger at gå på KEAs erhvervsakademiuddannelsen i automation (fuldtidsuddannelsen), er det muligt, at der måske vil være en enkelt eller to studerende, som i stedet vil vælge at tage deltidsuddannelsen. Dette oplever KEA dog ikke som et problem, da erhvervsakademiuddannelsen i automation fra 2012 og frem til 2014 har haft en stigning i optagstallet på landsplan fra 34-54 studerende - se eventuelt optagstallene på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (disse tal indeholder ikke efteroptag). Pt. er der 24 studerende på 1. semester på KEAs automationsuddannelse, hvilket svarer til knap halvdelen af de studerende på landsplan. Målgrupperne på fuldtids- og deltidsuddannelserne er generelt forskellige, da de studerende på deltidsuddannelserne typisk er ældre og veletablerede på arbejdsmarkedet.

Gennemsnitsalderen på KEAs akademiuddannelse i energiteknologi er 40 år, mens den på KEAs tilsvarende fuldtidsuddannelse er 29 år. Denne forskel i målgruppernes alder forventer vi også kommer til at gøre sig gældende på den kommende akademiuddannelse i automation og drift, hvor gennemsnitsalderen på det seneste optag på den tilsvarende fuldtidsuddannelse er 27 år. Se bilag 8 – Aldersfordeling.

Forventet optag
Det vurderes, at uddannelsen kan startes i løbet af efteråret 2015 med et hold på 12 studerende på 10 ECTS. I første halvår af 2016 vil der kunne afvikles to hold på hver 12 studerende. Andet halvår 2016 vil der kunne afvikles tre hold på hver 12 studerende. Første halvår 2017 vil der kunne afvikles fire hold på hver 12 studerende. Herefter vil der – pr. halvår – kunne afvikles fire hold af 10 ECTS pr. halvår.

Vurdering af volumen baserer sig på de erfaringer, som KEA har haft i forbindelse med starten af akademiuddannelse i energiteknologi. Og på den baggrund vurderes det, at der i den første tid med en ny teknisk akademiuddannelse vil være tale om relativt små hold.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_AU Automation og drift_KEA.pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-11 Godkendelse af AU i Automation og drift til KEA.pdf