Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
01/10-2014 08:26
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Bornholm

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Service, Hospitality and Tourism Management

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonom (AK)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Danske adgangskrav iflg. adgangsbekendtgørelsen:

Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:
• bager (trin 2)
• detailhandelsuddannelsen med specialer
• detailslagter med specialer
• eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
• generel kontoruddannelse
• gastronom (med specialer)
• handelsuddannelse med specialer
• konditor (trin 2) • kontoruddannelse med specialer
• receptionist
• tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Cphbusiness har mange internationale samarbejdspartnere, og et internationalt center (Cphbusiness International), der bistår de studerende på alle udbudte uddannelser.

Det er på uddannelsen muligt for den studerende at gennemføre andet semester på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Det er ligeledes muligt at gennemføre praktik og dele af uddannelsen i virksomheder eller organisationer uden for landets grænser.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.

Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen. Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet_bilag_-_Cphbusiness_-_Nyt_udbud.pdf

Behov for nyt udbud
Cphbusiness udbyder i dag Serviceøkonomuddannelsen i Lyngby og i København (Nørrebro) med en STÅ-produktion i 2013 på 588. Akademiets geografiske område er hele Region Hovedstaden, og Cphbusiness ønsker at udvide med et udbud på Bornholm for at dække den regionale udbudsforpligtigelse.

Turisme er et internationalt vækstområde, men væksten i dansk turisme er gået i stå i de seneste år på grund af et fald i kyst- og naturturisme. Regeringen har derfor i juni 2014 indgået en aftale med en række partier om ”Vækstplan for Dansk Turisme”.

Af aftalen fremgår det bl.a.:

”Turismen er et internationalt væksterhverv med en global vækst på omkring 4 pct. om året de sidste 10 år. Danmark har stærke traditioner som turistland og har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv.Turismen og oplevelsesøkonomien i Danmark skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og 120.000 fuldtidsjob.

Turismen er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Næsten alle de arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som er fordelt i alle dele af landet.Turismen skaber ligeledes job til den kortuddannede del af befolkningen og job til mange nydanskere.

Væksten i dansk turisme er imidlertid gået i stå i de senere år. Fra 2007-2012 har Danmark oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Denne udvikling dækker dog over et todelt billede. På den ene side er der vækst i storby- og erhvervsturismen, mens der er et betydeligt fald i kyst- og naturturismen.

Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi har i sine anbefalinger vurderet, at turismeerhvervet har et stort potentiale for at få del i den fremtidige globale vækst i turismen og derigennem skabe flere arbejdspladser og øget eksport.

For at indfri potentialet er der brug for en offensiv indsats. ”

Og

”Aftaleparterne er enige om at igangsætte en række initiativer på følgende fire områder:
1) Bedre styring af den offentlige turismefremmeindsats
2) Service- og kvalitetsløft i dansk turisme
3) Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges
4) Kyst- og naturturismen skal udvikles”

(Se Link 1. Aftale om vækstplan for dansk turisme, 20. juni 2014 - http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/20-06-14-aftale-om-en-vaekstplan-for-dansk-turisme/aftale-vaekstplan-for-turisme.ashx).

Den samlede beskæftigelse i Danmark er reduceret gennem de senere år som følge af den økonomiske krise. Den bornholmske beskæftigelse er imidlertid faldet mere end den landsdækkende beskæftigelse. (Se Link 2 Vækstanalyse Bornholm, september 2013, Teknologisk Institut og CRT - http://www.brk.dk/Bornholms-Vaekstforum/Documents/Temam%C3%B8de%20-%20Bornholms%20V%C3%A6kstanalyse%202013.pdf).

Det fremgår desuden af analysen, at den danske arbejdsstyrke reduceres dramatisk i disse år på grund af, at de store årgange fra tiden omkring 2. verdenskrig er på vej på pension. Selv om den forventede mangel på arbejdskraft er et landsdækkende fænomen, betyder det, at Bornholm må konkurrere med hele landet for at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer. Dette problem forstærkes på Bornholm af, at arbejdsstyrken aldersmæssigt ligger i den høje ende samtidigt med, at der er en relativ høj andel af ufaglærte i arbejdsstyrken på Bornholm. Således er godt 42% af den Bornholmske arbejdsstyrke over 50 år mod kun 32% på landsplan. Se side 5 i bilag.

Af figur 4. Befolkningsudviklingen 1971-2013 side 10 i Befolkningsprognose 2013-2025, 29. august 2013, Bornholms Regionskommune (Link 3 - Befolkningsprognose 2013-2025, 29. august 2013, Bornholms Regionskommune - http://www.brk.dk/Om-Kommunen/tal-og-fakta/Documents/Prognose%202013-2025.pdf) fremgår det, at befolkningstallet på Bornholm er gået tilbage. Se side 8 i bilag.

Rapporten har desuden en prognose for aldersfordelingen indtil 2025. Se bilag side 13. Det ses, at der forudses et fald i antallet af unge og personer i arbejdsstyrken.

Det er vigtigt for en positiv udvikling af Bornholm, at der ikke finder en befolkningsafvikling sted, fordi de unge søger bedre uddannelses- og jobmuligheder andre steder. Se side 4 og side 58 i ”Vækstanalyse Bornholm”, september 2013, Teknologisk Institut og CRT. (Link 2 Vækstanalyse Bornholm, september 2013, Teknologisk Institut og CRT - http://www.brk.dk/Bornholms-Vaekstforum/Documents/Temam%C3%B8de%20-%20Bornholms%20V%C3%A6kstanalyse%202013.pdf)

Af Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm. Analyse for Bornholms Vækstforum, 11. juni 2014 af CRT (Center for REGIONAL & TURISMEFORSKNING) fremgår det:

”Arbejdsmarkedsbalancen for Bornholm viser med tydelighed behovet for faglærte og for folk med videregående uddannelser rettet mod især det private arbejdsmarked. Samtidig viste Vækstanalyse Bornholm, at der findes et uudløst vækstpotentiale i bornholmske virksomheder, som kan realiseres ved at styrke virksomhedernes organisatoriske ressourcer, herunder en øgning af antallet af ansatte eller ledere med en videregående uddannelse.”

(Se side 9 Link 4- http://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/BRKVaekst_Internet/Internet/2014/InfDag7368-bilag/Bilag1375025.PDF)

Ovenfor dokumenteres det vedrørende Bornholm:

• Regeringen satser på vækst i turismeindustri og fokuserer bl.a. på kyst og naturturisme
• Befolkningsudviklingen er dalende
• Arbejdsstyrken er forholdsvis gammel
• Prognose frem til 2025 forventer fald i andelen af personer i arbejdsstyrken
• Det er vigtigt for Bornholm, at der ikke finder en befolkningsafvikling sted - især fastholdelse af de unge
• Der er behov for videregående uddannelser rettet mod især det private arbejdsmarked

Det er vigtigt for Bornholms udvikling, at der er uddannelses- og jobmuligheder for de unge, så de uddanner sig og forbliver på øen. Professionshøjskolerne har i nogle år gennemført videregående uddannelser rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Det marked er nu dækket, men der mangler uddannelse på videregående niveau rettet mod det private arbejdsmarked og turisme. Uddannelsen til Serviceøkonom retter sig netop mod erhverv inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant, idet dens formål er:

”Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne deltage i arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og organisationer inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant”.

Et udbud af Serviceøkonomuddannelsen på Bornholm anses således for afgørende både af hensyn til de uddannelsessøgende og af hensyn til det Bornholmske arbejdsmarked, der har behov for adgang til kvalificeret arbejdskraft med videregående uddannelse inden for servicesektoren. Dimittender fra serviceøkonomuddannelsen kan løfte service- og kvalitetsniveauet i dansk turisme og dermed bidrage til fremtidig vækst og beskæftigelse i erhvervet. Jf. Vækstplan om dansk turisme. (Link 1 Aftale om vækstplan for dansk turisme, 20. juni 2014 - http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/20-06-14-aftale-om-en-vaekstplan-for-dansk-turisme/aftale-vaekstplan-for-turisme.ashx)

Det forventes, at turisterhvervet og afledte områder vil være en bærende del af erhvervslivet de kommende år og andre virksomheder vil etableres som følge af fokus på turisme på Bornholm.

På denne baggrund vurderes det, at der er et stort behov for et etablere et udbud af Serviceøkonomuddannelsen på Bornholm.

Kilder:

Link 1. Aftale om vækstplan for dansk turisme, 20. juni 2014 - http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/20-06-14-aftale-om-en-vaekstplan-for-dansk-turisme/aftale-vaekstplan-for-turisme.ashx)

Link 2. Vækstanalyse Bornholm, september 2013, Teknologisk Institut og CRT - http://www.brk.dk/Bornholms-Vaekstforum/Documents/Temam%C3%B8de%20-%20Bornholms%20V%C3%A6kstanalyse%202013.pdf)

Link 3. Befolkningsprognose 2013-2025, 29. august 2013, Bornholms Regionskommune - http://www.brk.dk/Om-Kommunen/tal-og-fakta/Documents/Prognose%202013-2025.pdf

Link 4. Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm. Analyse for Bornholms Vækstforum, 11. juni 2014 af CRT (Center for REGIONAL & TU-RISMEFORSKNING). - http://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/BRKVaekst_Internet/Internet/2014/InfDag7368-bilag/Bilag1375025.PDF

Rekrutteringsgrundlag
Det er primært studenter fra HHX, STX og HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der danner rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen, men også ældre, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, kan være en del af grundlaget.

Udbuddet gør det muligt for de studerende at blive boende på Bornholm. Derved gøres det attraktivt at tage en serviceøkonomuddannelse, som der jf. ovenfor er behov for på Bornholm.

Forventet optag
2015: 20
2016: 20
2017: 20

Uddannelsen vil blive gennemført i tæt samarbejde med udbuddet i henholdsvis København og Lyngby.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddannelsen forventes udbudt på Bornholm første gang september 2015. Det betyder, at de første studerende på Bornholm skal have praktikplads i efteråret 2016.

Generelt prioriterer Cphbusiness kontakt til brancher og virksomheder med henblik på praktikpladser højt, da praktikophold er en central del af alle akademiets fuldtidsuddannelser. Cphbusiness har således siden 2009 arbejdet systematisk med at skaffe praktikpladser til studerende på akademiet og har organiseret sig med et Karrierecenter, praktikkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for branchekontakt på hver afdeling, og endvidere en fagperson på hver uddannelse med ansvar for kontakten til de studerende i forbindelse med og undervejs i praktikperioden.

De studerende på serviceøkonomuddannelsen skal i praktik 3 måneder i perioden juni til oktober, da teoriundervisningen på 3. semester starter 1. november. Det er netop i denne periode, turisterhvervet på Bornholm har det allerstørste behov for arbejdskraft.

På baggrund af de indtil nu oparbejdede erfaringer på den konkrete uddannelse og de for Cphbusiness veletablerede processer for sikring af praktikpladser på fuldtidsuddannelser, forventer akademiet, at det er uproblematisk at få praktikpladser til den dublerede udgave af uddannelsen på Bornholm.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Serviceøkonom_CBA.pdf

Samlet godkendelsesbrev