Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Katastrofeberedsskab - University College Syddanmark

University College Syddanmark
03/10-2014 08:37
2015-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Katastrofeberedsskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Emergency and Risk management

Den uddannedes titel på dansk
Katastrofe- og Risikomanager

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Emergency and Risk Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Der er følgende indgange til uddannelsen.

Erhvervsuddannelser (EUD)
•Redderuddannelsen (ambulanceassistent), pædagogisk assistentuddannelsen eller social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, engelsk D, matematik C samt enten kemi C eller naturfag C

Gymnasial adgang:
•Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux, alle med fysik C eller kemi C samt enten samfundsfag C eller historie A

Erhvervsakademiuddannelsen som Beredskabstekniker

•Anden adgang
4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C samt enten fysik C eller kemi C.
Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant

Forslag til censorkorps
Det etablerede Censorkorps således som dette hjemles iht. BEK nr 1519 af 16/12/2013

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Notat til upload 031014.pdf

Behov for nyt udbud
Stillet overfor spørgsmålet om behovet for dimittender svares bl.a. følgende i UCS' aftager- og interessentundersøgelse:

"Et udbud af uddannelsen i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement i regionen, vil i vores optik kunne underbygge den fortsatte udvikling af offshore sektoren, hvilket vi hilser velkomment.Desuden vil udbuddet af en uddannelse vi ikke i forvejen har i regionen, endsige i Jylland, styrke udbuddet af uddannelser generelt og dermed forhåbentlig være med til at fastholde de unge i vores region. (Region Syddanmark)


"Uddannelsens placering i Vestjylland er oplagt, ligesom muligheden for videreuddannelse på Aalborg Universitets kandidatuddannelse i Risk & Safety Management, placeret i Esbjerg, er yderst fordelagtig." Esbjerg Erhvervsudvikling.

"Vi ønsker, at professionalisere arbejdsområdet..." (Østjyllands Politi)

"...et behov fra vores medlemmer [174 virksomheder] til at etablere en sådan uddannelse tæt på virksomhederne." (Clean Tech)

Baseret på søgningen til PB i Beredskab- Katastrofe- og Risikomanagement og 1. prioriteter i 2014 (188 1. prioriteter til dimensionering 70), vurderes det, at der umiddelbart er grundlag for et andet uddannelsesudbud af uddannelsen udover det på PH Metropol eksisterende, og at dette udbud ved en placering på UC Syddanmark i Esbjerg, Danmarks 5. største by, vil kunne tiltrække studerende fra store dele af Jylland til efterfølgende beskæftigelse i de relaterede sektorer og virksomheder eller, som UCS undersøgelse viser, karrieremuligheder ved Forsvaret eller i Politiet.

Rekrutteringsgrundlag
Esbjerg har de seneste 3-4 år oplevet en markant stigning i søgning mod uddannelsestilbuddene på byens videregående uddannelsesinstitutioner. I 2013 var antallet 5.240 studerende; i 2014 er det 6.500 studerende. Dette er en stigning fra året før på 5,5 %. På landsplan er stigningen fra 2013 til 2014 på 0,9 %. (Kilde: KOT og TV syd)

Beslægtede uddannelser er:
Redder/ambulanceassistent – niv. 4 – er placeret i UVM
Ambulancebehandler og paramediciner – er placeret i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Danske Regioner - 4 fagspecifikke moduler inden for Akut behandling, FAM – diplomuddannelse, som UC Syddanmark udbyder i RSD – den internationale ATCN-uddannelse integreres i et af modulerne (Triage- og teammodulet)

Det ansøgte udbud vurderes ikke at have eller få uhensigtsmæssige konsekvenser for beslægtede udbud.

Derimod vil dimittender kunne fortsætte på fx cand. scient. tech. i Risk and Safety Management AAU/SDU i Esbjerg, søge optagelse på politiets specialuddannelse eller på forsvarets basisofficerslinje.

Forventet optag
Der forventes et 1. årligt optag på 35 og fra 2. år, 70 studerende pr. år.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
UC Syddanmark har lang og bredspektret erfaring med praktik/klinikaftaler.
Der er desuden tilsagn fra flere aftagere/interessenter om praktikmuligheder ligesom UCS forventer at indgå et samarbejde med PH Metropol om praktik.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afslag på godkendelse af PB i Beredskab, katastrofe- og risikomanagement (UCSYD).pdf

Samlet godkendelsesbrev