Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelsen i automation og drift - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/10-2014 06:41
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Automation and Operation

Den uddannedes titel på dansk
AU i Automation og drift

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant - der henvises til Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om ny uddannelse vedr. dette og de følgende to punkter.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
AU – Service, Produktion, It og byggeri mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Rapport behovsanalyse akademiudd automation og drift.pdf

Behov for nyt udbud
Der findes pt. ikke en deltidsuddannelse inden for automation og drift. Hovedansøger på den nye uddannelse er Erhvervsakademi MidtVest (EAMV), mens behovsanalyse og udvikling af uddannelsen sker i et samarbejde mellem EAMV, Erhvervsakademi Lillebælt (EAL), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Professionshøjskolen Nordjylland (UCN) og Erhvervsakademi SydVest (EASV). Analysen er gennemført af ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS v. Svend Jensen (se vedhæftede rapport).

Forud for analysearbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Dansk Metal, Dansk Industri, Teknisk Landsforbund, Tekniq og ovenstående erhvervsakademier. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af henvendelser til organisationerne fra en række større virksomheder vedrørende en fleksibel videreuddannelsesmulighed for faglærte inden for automationsområdet.

Udviklingen af akademiuddannelsen i automation og drift tager afsæt i erhvervsakademiuddannelsen til Automationsteknolog, jf. rapportens anbefalinger. Akademiuddannelsen i automation og drift deles desuden i 2 retninger: Industri samt Offshore olie og gas (se EAMV’s ansøgning for en detaljeret oversigt over uddannelsens struktur).

Der henvises til behovsafdækningen i rapporten ”Behovsanalyse for akademiuddannelse i automation og drift”, hvor en tredjedel (6 ud af 18) af de adspurgte virksomheder ligger i EASV’s dækningsområde (Syd- og Sønderjylland). Alle virksomheder bekræfter behovet for relevant opkvalificering af faglærte medarbejdere med et uddannelsestilbud på deltid, der matcher automationsteknologen, og som rummer drift- og vedligeholdelseskompetencer. Den umiddelbare begrundelse for virksomhedernes uddannelsesbehov er den hurtige og meget omfattende automatisering af omtrent alle former for produktion i Danmark. Det er samtidigt vigtigt for såvel virksomheder som medarbejdere, at det er muligt at tilegne sig kompetencer på et videregående uddannelsesniveau, samtidig med at medarbejderne kan fastholde tilknytningen til arbejdet.

Citat fra rapporten:
Med en samlet automatiseringsgrad på omkring 30% er der dermed et stort potentiale for yderligere automatisering af produktionsprocesserne i danske industrivirksomheder. På den afholdte workshop og under virksomhedsbesøgene gav de deltagende virksomheder generelt udtryk for, at der er et stærkt fokus på netop at øge automationsgraden i produktionen, og det kræver højere uddannelse. (Rapportens afsnit 1.1,s. 7)

Esbjerg markedsføres massivt som EnergiMetropol, og der er stort fokus på byens store erfaring og konkurrenceevne inden for offshore, både olie og gas og vindenergi. Denne fokusering og markedsmæssige satsning forventes fortsat at have positiv udvikling for branchen og generere arbejdspladser på alle uddannelsesniveauer.

For Esbjerg-området har en af sektorens store aktører bekræftet behovet for opkvalificering af deres faglærte medarbejdere, og at relevant opkvalificering på deltidsbasis er en mangelvare i Esbjerg-området. Det nye udbud forventes således at supplere udbuddet af deltidsuddannelser uden at kannibalisere på andre udbud.

Citat fra rapporten, en udtalelse fra en virksomhed vedr. behovet i offshore-sektoren:
”Det handler også om rekruttering. […] Når vi opslår ledige stillinger, så får vi mange ansøgninger, men de fleste kan vi ikke bruge. Hvis man søger en teknikerstilling hos os og har en akademiuddannelse af den type, vi taler om, så vil det være en kæmpe fordel.” (s. 21)

I Sønderborg-området er de store industrivirksomheder afhængige af at kunne efteruddanne faglærte medarbejdere til mere specialiserede opgaver, i takt med at nye maskiner og innovative arbejdsgange implementeres i produktionen.

En akademiuddannelse i automation og drift vil med sine to spor (Industri og Offshore, olie og gas) kvalificere til at rådgive om automatiseringseffektivisering og i den forbindelse at varetage opgaver på tværs af proces-, konstruktions- og produktionsområderne i to væsentlige sektorer. Uddannelsen vil dermed matche virksomhedernes behov for efteruddannelse af de faglærte, som fremgår af vedhæftede rapport, og udbuddet hos EASV vil bidrage til at opfylde behovet for opkvalificering af arbejdsstyrken i såvel offshore-industrien i Sydvestdanmark som produktionsvirksomhederne i hele Syd- og Sønderjylland.

Da det kan være svært at tiltrække uddannet arbejdskraft til regionen, er det desuden vigtigt, at de relevante uddannelsestilbud også inden for efter- og videreuddannelse er tilgængelige lokalt. Holdene vil blive oprettet, hvor der er størst tilmelding, for at sikre alle deltagerne lige muligheder for at deltage. Om nødvendigt vil undervisningen blive udbudt som fjernundervisning eller blended learning.

Sammenhæng
Automationsteknologen som fuldtidsuddannelse er en ny uddannelse fra og med 2014. Der har været optag i Århus og Odense på hhv. 8 og 10 deltagere (KOT-tal fra ministeriet), men der mangler et reelt alternativ på deltidsbasis, og fuldtidsuddannelsen er heller ikke helt så specialiseret. Erhvervsakademiuddannelsen til Driftsteknolog, som EASV udbyder som det eneste akademi, har eksisteret lidt længere og rummer noget af det, som offshore-sektoren efterspørger; men igen findes der ikke et alternativ blandt deltidsuddannelserne, og industrisektoren efterlyser mere viden om automatisering.

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion kunne ses som et uddannelsesprodukt med den samme målgruppe som automation og drift, men der er den grundlæggende forskel, at uddannelsen inden for innovation, produkt og produktion fokuserer for meget på ledelse og organisation frem for det tekniske i forhold til de ønsker, som virksomhederne fremhæver i behovsrapporten, jf. konklusionen, hvor det opsummeres at:

”Alle deltagende virksomheder mener, at uddannelsen skal holde sig til det mest nødvendige i forbindelse med de organisatoriske kompetencer. Virksomhederne ønsker, at uddannelsen holder fokus på de tekniske kompetenceområder.” (Rapportens afsnit 4, s. 25)

Dimittender fra akademiuddannelse i automation og drift forventes umiddelbart at udfylde en funktion direkte i sektoren efter endt uddannelse. Udbuddet kan på sigt evt. være trædesten til videreuddannelse på diplom- og BA-niveau og skabe sammenhæng vertikalt i uddannelsessystemet. Eksempelvis professionsbacheloruddannelsen inden for produktudvikling og teknisk integration (udbydes hos fx EAL eller VIA UC), diplomingeniør (fx på AAU) eller teknisk manager offshore, som EASV selv udbyder.

Rekrutteringsgrundlag
Hovedmålgruppen for uddannelsen er faglærte, som er ansat inden for industrien eller offshore-/olie og gas-sektoren. De kan have forskellig uddannelsesbaggrund f.eks. automatikteknikere, elektrikere, mekanikere, smede og andre faglærte med supplerende efteruddannelse i automatik. Uddannelsens to spor taget i betragtning kan de studerende forventes at komme fra produktions- og automatiseringsindustrien og for offshore-linjernes vedkommende fra olie- og gasindustrien samt vindmølleindustrien, men som det fremgår af rapportens konklusion, er målgruppen i princippet den samme, uanset specialiseringsretning. Akademierne bag udviklingen af den nye uddannelse har overvejet, om der skal være et indledende modul om automation for at imødegå forskelligheden i de studerendes faglige baggrund.

Behovsanalysen har afdækket, at mange faglærte med forskellige uddannelsesbaggrunde trækkes ind i automatikområdet, hvilket tyder på, at personer med beslægtede erhvervsakademiuddannelser også er en målgruppe for en akademiefteruddannelse i automation og drift. IT-teknologer, el-installatører, procesteknologer og produktionsteknologer, som gennem deres arbejdsfunktion oplever behov for yderligere specialisering, er således oplagt at medregne i målgruppen.

Der henvises til skema fra Dansk Metal (sidste side i den vedhæftede rapport), der viser et estimat over, hvor mange af deres medlemmer, der er målgruppe for uddannelsen. Heraf fremgår, at grundlaget alene blandt deres medlemmer (inden for kategorierne automatik & industri, smede og mekanikere) i region Syddanmark er 288 potentielle deltidsstuderende (beregnet som summen af hhv. 2,5%, 1,5% og 0,5% af de lokale medlemmer i de nævnte kategorier. Forskellen i procentsatsen skal ses som et udtryk for uddannelsens vurderede relevans for den enkelte faggruppe). På landsplan forventes i alt 1049 mulige deltagere alene blandt Dansk Metals medlemmer.

Tilsvarende må det forventes, at der blandt medlemmerne af Teknisk Landsforbund (TL) og Dansk El-forbund samt ikke organiserede kan rekrutteres studerende: Ifølge TL’s hjemmeside hører 11% af deres i alt ca. 30.000 medlemmer på landsplan under kategorien Maskinteknikere, produktionsteknikere og produktionsteknologer. (http://www.tl.dk/om+tl/tl+i+tal/medlemsfordeling)

EASV tager sit ansvar for at løfte kompetenceniveauet i regionen alvorligt. Relevante efter- og videreuddannelsestilbud og kvalificeret arbejdskraft er væsentlige for virksomhedernes konkurrenceevne. Dækningsområdet er hele Syd- og Sønderjylland, og selv om det faglige miljø er forankret i efter- og videreuddannelsesafdelingen på lokationen i Esbjerg, er ambitionen at uddannelsestilbuddene skal være tilgængelige for alle interesserede i regionen, uanset baggrund og geografisk placering.

Undervisningen henlægges der, hvor der er er flest tilmeldinger. Det kan være i Esbjerg, men lige så sandsynligt i Sønderborg, Aabenraa eller Tønder. Alternativt tilrettelægges undervisningen som fjernundervisning/e-læring, hvis der er for stor spredning i deltagernes geografiske placering. Det er vigtigt at sikre alle lige mulighed for deltagelse, når der er tale om en deltidsuddannelse, der skal passes ind i et arbejdsliv. Samtidigt er det vigtigt at kunne tilbyde relevant efter- og videreuddannelsestilbud lokalt, så virksomhederne kan fastholde arbejdskraften og øge væksten.

Forventet optag
Med henvisning til rekrutteringsgrundlaget forventes op til 30 studerende pr. semester de første to semestre med stigning i optaget efter det første år op til 60 årselever i hele akademiets dækningsområde.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der er ikke praktik i uddannelsen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_AU Automation og drift_EASV.pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-05 Godkendelse af AU i Automation og drift til EA Sydvest (Esbjerg).pdf