Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelsen i energiteknologi - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
30/09-2014 12:23
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelsen i energiteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
AU i Energiteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Jf. studieordningen er adgangskravet relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse. Den studerende skal have mindst 2 års relevant erfaring inden for byggeri, datakommunikation eller elektronik/svagstrøm.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
AU – Service, Produktion, It og byggeri mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Akademiuddannelse i energiteknologi_supplerende støtteerklæringer.pdf

Behov for nyt udbud
Den landsdækkende behovsundersøgelse fra 2013 i forbindelse med godkendelse og akkreditering af akademiuddannelsen i energiteknologi viste, at der er et reelt behov for at opkvalificere dem, der allerede er en del af arbejdsstyrken, så de i højere grad kan imødekomme de nye krav vedr. energitilpasning og -optimering.

Politisk stilles der med energiaftalen fra 2012 også store krav til både byggebranchen, industrien og energisektoren om energioptimering og bæredygtighed. Denne omstilling kræver kompetenceudvikling af især faglærte medarbejdere, og deltidsuddannelsen som energiteknolog er en væsentlig mulighed for at imødegå dette behov. Det gælder også for EASV’s dækningsområde Syd- og Sønderjylland. Hos Tekniq formuleres forventningerne således:

”Samtidig vil der blive foretaget en række store investeringer på energiområdet frem mod 2020. Regeringens energiaftale fra 2012 betyder store investeringer i forsyningsnettet. […] Det er værd at bemærke, at mange af de store anlægsprojekter overlapper hinanden, hvilket kan skabe udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.”
Kilde: Tekniq, http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/Markedsstatistik2014/ (tilgået 18. sept. 2014)

Esbjerg har som EnergiMetropol et øget fokus på energi og offshore, og erhvervslivets positive vækst, udvikling og investeringer genererer arbejdspladser og stiller krav om energirigtige løsninger. Elektrificeringen af jernbanen, havvindmølleparker med tilhørende forsyningsnetværk samt bæredygtigt byggeri er blot nogle af de lokale aktiviteter, som bidrager til denne vækst:

”På grund af den høje koncentration af virksomheder, som er beskæftiget i energibranchen, er Esbjerg helt unik sammenlignet med resten af Danmark. Faktisk kan Esbjerg betegnes som Danmarks energihovedstad. Dette betyder også, at man her finder meget specialiseret viden, inden for energisektoren. Alt dette opdager man hurtigt når man har job i Esbjerg. Med andre ord, finder man mange muligheder i Esbjerg, hvis man beskæftiger sig inden for energibranchen.” Kilde: http://www.energimetropol.dk/karrieremuligheder/ (tilgået 26/9-2014)

Sønderborg kommune har sat den ambitiøse målsætning, at de vil være CO2-neutrale i 2029. Udvikling og byggeri af energineutrale huse, energioptimering af produktionen i industrivirksomheder og omstillingen til grøn energi genererer arbejdspladser i såvel kommunen som erhvervssektoren. EASV vil som leverandør af videregående uddannelser til hele Syd- og Sønderjylland gerne gøre sit til at arbejdsstyrken kan matche opgaven, ved at tilbyde relevante uddannelsestilbud både på fuldtid og deltid i hele regionen. At udviklingen vil medføre et øget behov for arbejdskraft lokalt, fremgår af følgende:

”Siden 2007, da Sønderborg Byråd vedtog visionen om at blive CO2-neutral, er der skabt 800 nye grønne arbejdspladser. Sønderborg-området har indtil 2011 reduceret CO2-udledningen med mere end 16% og er dermed godt på vej til at nå målet om 25% reduktion i 2015. Næste mål er i 2020 ar have reduceret udledningen med 50% i forhold til 2007 – med udsigt til over 900 arbejdspladser pr. år frem mod 2020, og det endelige mål er i 2029 at være CO2-neutral.”
Kilde: http://www.projectzero.dk/page18.aspx (tilgået 17. sept. 2014)

Det er EASV’s forventning, at der er et behov for kvalificeret arbejdskraft til at realisere disse målsætninger, og at dimittender fra akademiuddannelsen i Energiteknologi uden problemer vil finde beskæftigelse i Syd- og Sønderjylland og bidrage med vækst og energieffektivisering og dermed værdiskabelse for samfundet.

Supplerende tilkendegivelser fra erhvervslivet og faglige organisationer (den vedhæftede fil rummer flere):

Keld Tved Pedersen fra ISC Rådgivende Ingeniører A/S i Esbjerg om akademiuddannelse i energiteknologi på EASV:
”Jeg er positiv for ideen og mener, at selvfølgelig skal den uddannelse være i Esbjerg. Vi er den førende by hvad angår energi, så vi skal også uddanne de folk, vi skal bruge.”

Klaus Jørgen Mølleskov fra Offshorenergy.dk om akademiuddannelse i energiteknologi på EASV:
”Uddannelsen Energiteknolog vil naturligt høre hjemme på EASV med en placering i Energimetropol Esbjerg.”

Elvin Engelund, Intego A/S, Esbjerg-afd. om akademiuddannelse i energiteknologi på EASV.
“[…] jeg mener at uddannelsen bør være i Esbjerg. Jeg mener klart, at der er et behov for Energiteknologer i industrien, da der uden tvivl vil være mange muligheder for energioptimering, til gavn for både virksomheder og miljøet.”

Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal om akademiuddannelse i energiteknologi på EASV:
”Dansk Metal skal herved støtte at Erhvervsakademi SydVest bliver godkendt til udbud af Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Allerede i forbindelse med uddannelsens tilblivelse var Dansk Metal ude med opbakning, idet vi mener at det er et vigtigt beskæftigelsesområde som hermed blev uddannelsesdækket. Og ikke mindst er det vigtigt at det uddannelsesdækkes i videregående VEU, således vore medlemmer i job også har en reel mulighed for at dygtigøre sig på videregående niveau. I forbindelse med vores støtteerklæring som er vedhæftet, lagde vi bl.a. vægt på vigtigheden af nationale uddannelser, og derfor er det også vigtigt at uddannelsen fremover kan udbydes i Syd- og Sønderjylland.”

Christine Bernt Henriksen, Chefkonsulent i DI, om akademiuddannelsen i energiteknologi på EASV:
”DI kan støtte, at vi får et bredt landsdækkende udbud af akademiuddannelsen som Energiteknolog herunder især de korte moduler, som vurderes at have en særlig relevans og anvendelighed for medarbejderne fra de industrier/erhverv, der beskæftiger sig med energi. Hertil kommer, at der endvidere er et stigende krav fra myndighederne om, at visse medarbejdergrupper kvalificeres på dette niveau. Det giver god mening, at netop det geografiske område omkring Esbjerg, der har en særlig styrke position indenfor offshore, også har dette udbud til glæde og gavn for virksomheder og medarbejdere. ”

Sammenhæng

EASV udbyder i forvejen PBA i bygningskonstruktion, erhvervsakademiuddannelsen til Byggekoordinator og erhvervsakademiuddannelsen i elinstallation, men ingen af disse fuldtidsuddannelser dækker fuldstændigt det felt, som akademiuddannelsen i energiteknologi dækker. Desuden henvender deltidsuddannelsen sig især til personer, som er i beskæftigelse, og som ikke kan forventes at tage orlov for at gennemføre en fuldtidsuddannelse.

Erhvervsakademiuddannelsen i energiteknologi udbydes som fuldtidsuddannelse hos EA Dania, EAL, KEA og UCN. Fuldtidsuddannelsen har umiddelbart en større bredde, idet der er elementer som entreprisestyring og forretningsforståelse, som ikke dækkes af akademiuddannelsen. Både indholdsmæssigt og fordi der er tale om en deltidsuddannelse, henvender akademiuddannelsen sig til et anden målgruppe.

Akademiuddannelsen i energiteknologi udbydes i forvejen af KEA, DANIA og EAMV (EAL er i gang med akkrediteringsprocessen), men nærmeste udbudssted er Herning. Da uddannelsen er en deltidsuddannelse, der skal forenes med almindelige arbejdstider, er det vigtigt, et transporttiden ikke er for lang. Udbuddet i Esbjerg forventes derfor ikke at påvirke optaget på de øvrige akademier eller at blive påvirket af deres optag. Derimod er det forventningen, at et uddannelsestilbud lokalt i region Syddanmark vil kunne øge optaget på landsplan og tiltrække flere faglærte med uddannelsesfremmed baggrund.

Dimittender fra akademiuddannelse i energiteknologi forventes umiddelbart at udfylde en funktion direkte i sektoren efter endt uddannelse. Dimittender, som ønsker at videreuddanne sig, kan vælge at tage en professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration (udbydes bl.a. på VIA UC og EAL). Alternativt kan man videreuddanne sig inden for diplomuddannelserne (Fx Energi og miljø udbudt på VIA UC) og efterfølgende tage en mastergrad (fx i Bæredygtig omstilling udbudt på Aalborg Universitet).

Rekrutteringsgrundlag
Uddannelsen henvender sig til faglærte håndværkere inden for byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm, som er erhvervsaktive inden for bygge- og anlægsbranchen og energisektoren. En person med baggrund som elektriker eller installatør kan med akademiuddannelsen i Energiteknologi kvalificere sig til en autorisation som hhv. VE-montør eller VE-installatør. Der er ifølge opgørelsen på www.veinstallatør.dk kun 9 VE-godkendte installatørvirksomheder i Syd- og Sønderjylland, og regionen kunne godt rumme flere. Hertil kommer alle de potentielle stillinger som rådgivere knyttet til produktionsvirksomheder eller byggebranchen.

Uddannelsen gør dimittenderne i stand til at rådgive om både nye og traditionelle energiformer og de tilhørende tekniske installationer. Kvalifikationer som er efterspurgte i byggebranchen og på installationsområderne, jf. Tekniq:

”Fremadrettet er der i byggeriet en tendens til, at installationsbranchens ydelser vil fylde mere, da behovet for tekniske løsninger er stigende. Tendensen betyder, at installationsbranchen kan tillade sig at se mere positivt på fremtiden end den øvrige del af byggeriet.”
Kilde: Tekniq, http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/Markedsstatistik2014/ (tilgået 18. sept. 2014)

Der er mange faglærte særligt i de større byer i Syd- og Sønderjylland, og rekrutteringsgrundlaget forventes derfor at være til stede, ikke mindst på grund af virksomhedernes fokus på vækstmulighederne og behovet for opkvalificering af medarbejderne.

EASV tager sit ansvar for at løfte kompetenceniveauet i regionen alvorligt. Dækningsområdet er hele Syd- og Sønderjylland, og selv om det faglige miljø er forankret i efter- og videreuddannelsesafdelingen på lokationen i Esbjerg, er ambitionen at uddannelsestilbuddene skal være tilgængelige for alle interesserede i regionen, uanset baggrund og geografisk placering.

Undervisningen henlægges der, hvor der er er flest tilmeldinger. Det kan være i Esbjerg, men lige så sandsynligt i Sønderborg, Aabenraa eller Tønder. Alternativt tilrettelægges undervisningen som fjernundervisning/e-læring, hvis der er for stor spredning i deltagernes geografiske placering. Det er vigtigt at sikre alle lige mulighed for deltagelse, når der er tale om en deltidsuddannelse, der skal passes ind i et arbejdsliv. Samtidigt er det vigtigt at kunne tilbyde relevant efter- og videreuddannelsestilbud lokalt, så virksomhederne kan fastholde arbejdskraften, bevare konkurrenceevnen og skabe vækst.

Forventet optag
Med afsæt i erfaringerne fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, hvor optaget det første år var lavt, men siden er steget i takt med at erhvervslivet har fået øjnene op for det nye uddannelsestilbud, er forventningen til optaget på akademiuddannelsen i energiteknologi det første år relativt beskeden. I løbet af to år forventes at opnå et årligt optag på min. 25 årselever.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der er ikke praktik i uddannelsen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
15-021475-06 Godkendelse af nyt udbud i AU i Energiteknologi til EA Sydvest.pdf

Samlet godkendelsesbrev