Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
03/02-2014 09:39
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Odense med nyt sprog (engelsk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
Energiteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

• Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med fysik C og matematik C
• Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik
• Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smedeuddannelsen (med specia-ler), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, VVS-uddannelsen
• Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag vedr behovsredegørelsen EAL.pdf

Behov for nyt udbud
Energibranchen er international, og flere og flere opgaver for danske virksomheder finder sted i udlandet eller i samarbejde med udenlandske partnere. Danmark er godt placeret internationalt set med hensyn til energiopti-mering mv., hvilket er et område, som fremover forventes at være i voldsom vækst internationalt, ikke mindst i Østeuropa, hvor energiområdet mange steder er meget ineffektivt og forurenende.

Danske virksomheders muligheder for at øge deres andel af internationale opgaver på energiområdet er afhængige af veluddannet arbejdskraft, som kan arbejde på engelsk, samt et godt netværk blandt ansatte i den europæiske energibranche. Begge disse forhold taler for, at udbyde energiteknologuddannelsen på engelsk. Dels vil mængden af energiteknologer, der er i stand til at arbejde med engelsk som arbejdsprog derved øges, og dels vil der opstå vigtige netværk mellem danske studerende og udenlandske studerende som vælger at tage uddannelsen til energiteknolog i Danmark. Se endvidere Bilag vedr. behovsredegørelsen EAL.pdf


DER ER STUDERENDE TIL UDDANNELSEN:
Det eksisterende udbud af Energiteknolog på Erhvervsaka-demiet Lillebælt har oplevet en stigning i optaget. Med den internationale profil som uddannelsen får gennem et udbud på engelsk, tænkes det nye udbud at kunne tiltrække studerende, der netop har internationale energiopgaver som karriereperspektiv. Endelig har udbuddet på UC Nordjylland, som er Danmarks eneste andet udbud af energiteknologuddannelsen på engelsk, haft nemt ved at tiltrække udenlandske studerende. Tilsvarende forventes at være tilfældet for Erhvervsakademiet Lillebælts vedkommende.

DER ER AFTAGERE TIL DIMITTENDER:
For at undersøge behovet for ansatte med en engelsksproget energiteknologuddannelse har Erhvervsakademiet Lillebælt kontaktet organisationer og større virksomheder på energiområdet, samt nogle store energiforbrugende virksomheder og spurgt om støtteerklæringer til etable-ringen af udbuddet (se Bilag vedr. behovsredegørelsen EAL.pdf). Disse er:

• Energiforum Danmark er en videnbank og et udviklings-forum om energiløsninger med mere end 500 medlemmer fordelt på ca. 400 forskellige virksomheder

• Green Tech Center som er en international anerkendt Smart Grid testfacilitet til eftervisning af Smart Grid funktionalitet med en række af de vigtigste interessenter på energiområdet som partnere

• Lean Energy Cluster som er en af Danmarks mest markante aktører inden for området energieffektivitet og intelli-gente energisystemer, og som har en medlemskreds bestående af en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer på energiområdet

• Rambøll – Et af landets store rådgivningsfirmaer, der også arbejder internationalt med energi.

• Danfoss, som er en global producent af produkter og løsninger ikke mindst på energiområdet

• Udviklingsråd Sønderjylland

• Tulip Food Company – En storforbruger af energi, der ser behovet for energioptimering

• Danish Crown – En storforbruger af energi, der ser behovet for energioptimering

• Harald Karlsen Rådgivning - energirådgivning

• Lego System A/S – En storforbruger af energi, der ser behovet for energioptimering


På baggrund heraf har erhvervsakademiet fået forstærket indtrykket af, at der er behov for energiteknologer, som har engelsk som arbejdsprog. Tilsvarende finder virksomheder det vigtigt at have netværk i lande med potentielle eksportmarkeder, ligesom alene det forhold, at der i et land findes danskuddannede nøglepersoner på energiområdet, kan få stor betydning for fremtidige eksportordrer og eksportkontrakter inden for energi.

SAMMENHÆNGENDE UDDANNELSESSYSTEM:
Dimittender fra energiteknologuddannelsen, som ønsker at videreuddanne sig, kan gøre dette på Pba i produktudvik-ling og teknisk integration, der udbydes på henholdsvis dansk og engelsk på Erhvervsakademiet Lillebælt. Pba i produktudvikling og teknisk integration har tre profes-sionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. energiteknologer. Efter afslut-tet Pba kan dimittender yderligere videreuddanne sig til en kandidat eller mastergrad på universitetet.

KONSEKVENSER FIR ANDRE UDDANNELSER OG UDDANNELSESUDBUD:
Det nærmeste udbud af beslægtet uddannelse til det ansøgte udbud af energiteknologen på engelsk er energiteknologen på dansk ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. På baggrund af de seneste års vækst forventer erhvervsaka-demiet inden for de næste par år at skulle oprette to hold på energiteknologuddannelsen i Odense. Hvis denne ansøgning imødekommes og udbuddet efterfølgende akkredi-teres positivt, vil det ene hold kunne blive gennemført på engelsk og dermed føre til yderligere variation i mulighederne til gavn for de studerende. Eneste andet udbud af energiteknologuddannelsen på engelsk er i Ålborg, og alene afstanden hertil gør, at dette udbud ikke forventes påvirket nævneværdigt af et udbud i Odense.

Rekrutteringsgrundlag
Ud fra Erhvervsakademiet Lillebælts vækst i antallet af optagne studerende både på Erhvervsakademiet Lillebælts øvrige uddannelser, samt på energiteknologuddannelsen, og ud fra erfaringerne med rekruttering af ansøgere fra udlandet, forventer Erhvervsakademiet Lillebælt ikke problemer med at tiltrække det nødvendige antal studerende. I dækningsområdet er der relevante ungdoms-uddannelser, som kan levere studerende: Syddansk Erhvervs-skole i Odense og Vejle er således blandt de store uddannelsesinstitutioner for elektrikere med op mod 200 uddannede elektrikere årligt, ligesom der findes 14 almene gymnasier samt teknisk gymnasium i dækningsområdet. Fore-spørgsler blandt gymnasie-studievejledere har vist, at de finder energiteknologuddannelsen relevant for en stor del af de dimitterede studenter.

Dansk El-Forbund anslår ud fra a-kassemedlemmer, at der er omkring 3600 elektrikere på Fyn og i trekantsområdet, blandt hvilke der forventeligt også vil være potentielle studerende.

For så vidt angår rekruttering af udenlandske studerende kan oplyses, at Erhvervsakademiet Lillebælt har agenter i samtlige østeuropæiske EU-lande, som generelt har stor succes med at rekruttere studerende til erhvervsakademiets uddannelser. Tilsvarende er erhvervsakademiet aktiv i markedsføring gennem engelsk hjemmeside og Facebook.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på mindst 25 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademiet Lillebælt har generelt meget få problemer med at skaffe praktikpladser til studerende. Erhvervsakademiet har et stort og godt netværk på energiområdet og i byggebranchen, hvilket sammen med erhvervsakademiets professionelle tilgang til praktik-pladssøgningen, bl.a. gennem erhvervsakademiets karrierecenter forventeligt uproblematisk vil bringe det nødvendige antal praktikpladser i hus. Denne opfattelse understøttes af de vedlagte erklæringer fra organisationer/virksomheder, der giver deres støtte til oprettelse af et engelsksproget udbud af energiteknolog-uddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt (se Bilag vedr. behovsredegørelsen EAL.pdf).

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAL_Energiteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev