Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i designstrategi- og designledelse - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
03/02-2014 09:26
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i designstrategi- og designledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma degree program in Design Strategy and Design Management

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i designstrategi- og designledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma in Design Strategy and Design Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Kunstneriske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgangskrav er jvf bekg. 768/2012 § 5, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Udgangspunktet for uddannelsen er at imødekomme de ændrede vilkår, som mange virksomheder, organisationer og institutioner står overfor i dag, hvor der stilles krav om øget innovation og kreativitet, og hvor nye organisationsstrukturer og varierende samarbejdsformer udfordrer både ledelse og medarbejdere.

Målsætningen med diplomuddannelsen er at tilbyde designere og arkitekter samt ledere og medarbejdere i innovations- og udviklingsorienterede virksomheder og i undervisningssektoren nye indsigter og metoder i designbaseret projektledelse og innovationsudvikling. Diplomuddannelsen tilbyder en række moduler, der bidrager med konkrete værktøjer til brug i flere typer af brancher og giver deltagerne mulighed for at tage udgangspunkt i egne problemstillinger og gå i dybden med specifikke brancheorienterede udfordringer.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsen er bygget op omkring seks moduler, der udbydes hver for sig, eller som et sammenhængende forløb, der udgør en fuld diplomuddannelse.

De seks moduler er opdelt i tre hovedfelter:

Modul 1 og 2 er udviklet i samarbejde mellem KADK og nonprofit designorganisationen INDEX: Design to Improve Life® (herefter INDEX), og er organiseret, således at KADK udbyder og INDEX koordinerer modulerne, og begge organisationer bidrager med underviserkompetencer. Modulerne er en videreudvikling af et modul, der er udviklet og testet i samarbejde med UCC og Malmö Högskola som en del af et EU/Interreg-støttet projekt. UCC er samarbejdspartner på de aktuelt udbudte nye moduler som underleverandør af undervisere til de pædagogisk faglige dele af indholdet. UCC vil også fremover være underleverandør af undervisere til de to moduler.

Modul 3 og 4 er udviklet i samarbejde mellem KADK og interesseorganisationen Danish Design Association (DDA) og er organiseret på samme måde som Modul 1 og 2, således at KADK er udbyder og DDA driver modulerne, og begge organisationer bidrager med underviserkompetencer.

Modul 5 og 6 udvikles, udbydes og drives af KADK.

Modulernes indhold:

Modul 1 og 2 bygger på uddannelseskonceptet ”Design to Improve Life Education” samt teorier og metoder i designbaseret procesledelse med et bæredygtigt og socialt fokus.

Modul 1 bidrager specifikt med teorier, metoder og redskaber til planlægning, gennemførelse og evaluering af kreative og innovative processer med fokus på idé- og konceptudvikling og med brugeren som referencepunkt. Metodisk tages udgangspunkt i det såkaldte Metodekompas, der er udviklet i samarbejde med UCC og Malmö Högskola, og fungerer som et unikt innovations-faciliterende planlægnings- og styringsredskab i design- og læringsprocesser. Modulet er praksisrettet og den primære empiri udgøres af deltagernes egne cases.

Modul 2 har med et primært teoretisk fokus til formål at give deltagerne indsigt i forskellige teoretiske positioner indenfor designmetodeforskning, kreativ procesfacilitering og pædagogisk ledelse af designprocesser. I modulet sættes de teoretiske positioner i spil i forhold til Metodekompasset og de processer, deltagerne selv i forløbet har planlagt og gennemført.


Modul 3 og 4 fokus har fokus på anvendt strategisk design og projektledelse.
Målsætningen med modulerne er at introducere til forskellige måder design kan skabe værdi på i virksomheder og organisationer på produkt-, proces- og strategisk niveau, og at give teoretisk-metodiske indfaldsvinkler der fremmer forretningsorienterede tilgange til design.

Modul 3 tager specifikt udgangspunkt i projektleder-stillingen i den senmoderne virksomhed, hvor der stilles komplekse krav til proceslederen, der skal varetage mange forskellige roller, fra strategisk forretningsudvikling og salg til procesfacilitering og management. Modulet introducerer til metoder til at planlægge, styre og gennemføre projekter på forskellige niveauer i virksomheder med afsæt i den designbaserede projektarbejdsform.

Modul 4 bygger på et flerfagligt grundlag af ledelsesteori, branding- og marketingteori, designproces-studier og designmanagement. Undervisningen inddrager konkrete cases, og teorier og empiri sættes i forhold til deltagernes praksisbaserede problemstillinger.

Modul 5 er et rent teoretisk modul, der introducerer til videnskabsteori og teoretiske grundlagsdiskussioner i relation til designmangement, organisations- og ledelsesteori. Modulet præsenterer aktuelle problemstillinger vedrørende designbaseret ledelse og innovation med udgangspunkt i nye teorier om globalisering, oplevelsesøkonomi, immaterialisering, konsumption og bæredygtighed.

Uddannelsens sjette og sidste modul er koncentreret omkring afgangsprojektet, hvor udvalgte teorier og metoder fra de øvrige moduler sættes i spil forhold til den problemstilling og det undersøgelsesfelt, som deltagerne vælger at arbejde med i afgangsprojektet.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke-relevant, da de videregående kunstneriske uddannelser er rammefinansieret.

Forslag til censorkorps
Diplomuddannelsen anvender Kunstakademiets censorkorps for arkitektur

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag Designstrategi og -ledelse.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Både i Danmark og internationalt er der en stigende efterspørgsel på kreative og innovationsorienterede kompetencer. Diplomuddannelsen imødekommer regeringens vækstrapports anbefaling af nye uddannelser i krydsfeltet mellem design, innovation og forretning, og responderer på aktuelle behov i arbejdsmarkedet for medarbejdere med stærke kompetencer inden for designbaseret ledelse og innovation. Diplomuddannelsens forholdsvis brede målgruppe af både designere og arkitekter og medarbejdere fra udviklingsorienterede erhverv giver mulighed for udveksling og læring på tværs af deltagernes branchemæssige tilknytning.

Efter endt uddannelse vil deltagere med en design- eller arkitektfaglig kreativ baggrund have udvidet deres erfaringsbaserede handlingsrepertoire med nye teorier og indsigter i designstrategi og –ledelse. Deltagere med en ’ikke-kreativ’ baggrund vil have erhvervet indsigt i og kunne anvende metoder til at facilitere kreative processer og dermed kunne fungere som innovations-agenter i virksomheder og organisationer.

Uddannelsens sekundære målgruppe af lærere på grundskole- og gymnasie-niveau vil være i stand til at arbejde konkret med designorienterede tilgange i forskellige typer af undervisningssituationer. I et videre perspektiv kan et øget fokus på disse kompetencer i folkeskoler og gymnasier bidrage til at styrke fødekæden i uddannelsessystemet mod øget kreativitet og innovation. Det ligger i tråd med anbefalinger i Regeringens innovationsstrategi ”Danmark – Løsningernes land”, der argumenterer for at fremme innovationskompetencer i læreruddannelsen og udvikling af redskaber til at tilrettelægge undervisning, som fremmer elevers innovationskompetencer.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
KADK planlægger at udbyde tre ud af uddannelsens seks moduler årligt i to år. Med et estimeret optag på mellem 14 og 20 deltagere per modul forventes max 60 dimittender per år.

Det er vanskeligt at sætte antal på landets udviklingsorienterede virksomheder og organisationer, men af disse vil alle med interesse for innovation, design- og kreativitetsbaseret ledelse og produktion kunne udgøre en potentiel målgruppe.
Brancheorganisationen DDA har 130 medlemsorganisationer, hvoraf flere må forventes at være potentielle deltagere.

Alle design- og arkitektfirmaer samt undervisningssektoren er ligeledes potentielle aftagere. Det samlede antal medlemmer af Arkitektforeningen er 7000, hvoraf omkring 20 % arbejder inden for felter, hvor kompetencer i designbaseret procesledelse på projekt- og strategisk niveau må antages at være relevante. Medlemmer af Danske Designere er omkring 600, hvoraf flere ligeledes må forventes at kunne have interesse i at opkvalificere sig inden for designstrategi og –ledelse.

Potentielle deltagere til de moduler, der henvender sig til folkeskolen og gymnasielærere, er det samlede antal kommunale skoler i region Storkøbenhavn er 303, jvf. Danmarks Lærerforening. Desuden må det antages, at lærere fra andre typer skoler og andre regioner i Danmark vil søge optagelse. Det samlede antal gymnasier og VUC institutioner i samme region er 82, jvf. Gymnasielærerforeningen.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Der henvises til vedhæftede fil med dokumentation af behov fra udvalgte aftagere.

Som led i udviklingen af uddannelsen har deltagere i den tidligere version af INDEX-modulerne bidraget med input vedrørende uddannelsens indhold. Desuden har INDEX's netværk af organisationer, virksomheder og øvrige interessenter været aktivt inddraget. UCC har desuden som samarbejdspartner på INDEX-modulerne bidraget specifikt med input vedrørende det didaktisk-pædagogiske indhold og via deres kontaktflade med målgruppen af folkeskoler været med til at kvalificere modulerne.

I regi af DDA er der fra medlemmernes side udtrykt behov for kompetence- og gradsgivende uddannelse i designbaseret projektledelse. For at specificere og yderligere definere dette behov har der været nedsat en erfa-gruppe med fokus på udfordringerne ved projektledelse i designbaserede virksomheder og brug af designmetoder til projektledelse.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med organisationerne INDEX og DDA, der har bidraget til at definere indholdskomponenter, undervisningselementer og målgruppe for såvel de enkelte moduler og den fulde diplomuddannelse.

Diplomuddannelsen baserer sig desuden alene på deltagerbetaling og dens gennemførsel og succes afhængig derfor af, hvorvidt modulerne kan tiltrække og fastholde et kundegrundlag. Det indebærer, at der løbende må pågå en evaluering og justering af uddannelsens indhold og progression. Det vil ske gennem deltagerevalueringer efter hvert modul og løbende møder mellem fagansvarlige og undervisere på uddannelsen, så der løbende sikres en sammenhæng mellem indhold og behov.

Modul 1 og 2 gennemføres som pilotforforløb allerede fra marts til juni 2014 (godkendt af FIVU d. 13.8.2013). Erfaringer fra afviklingen af modulerne vil ligeledes indgå i den videre udvikling af modulerne frem mod akkreditering af uddannelsen.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Der findes så vidt vides endnu ikke diplomuddannelser i ledelse og strategi med et designbaseret udgangspunkt. KADK’s egen Master i Design-uddannelse er den program, der indholdsmæssigt ligger tættest på den planlagte pilotuddannelse.

Master i Design-uddannelsen har været udbudt siden 2005 og udbød den 1. september 2013 sit femte hold med 32 deltagere.

På baggrund af Master i Design uddannelsens succes er det antagelsen, at der er marked for en diplomuddannelse med et designteoretisk og -metodisk fundament.

De to uddannelser adskiller sig også fra hinanden på en række områder.

Master i Design-uddannelsen er på kandidatniveau (kvalifikationsramme-niveau 7) og henvender sig til en målgruppe, der allerede har en bachelor- eller længerevarende uddannelse. Diplomuddannelsen i designstrategi og designledelse er på bachelor-niveau (kvalifikationsramme-niveau 6) og er således åben for ansøgere, der ikke vil kunne blive optaget på masteruddannelsen. Master i Design-uddannelsen har en forholdsvis bred faglig profil og introducerer til designforskning og designudvikling med fokus på både procesfacilitering, analyse og markedsføring af design, og hvor designledelse kun er en komponent i uddannelsen. I den planlagte diplomuddannelse er hovedfokus på designstrategi og ledelse og uddannelsen er derfor mere snæver i sit faglige sigte.

Rekrutteringsgrundlag
Uddannelsens rekrutteringsgrundlag er beskrevet i forbindelse med konkretiseringen af diplommodulernes målgrupper ovenfor og dokumenteret med vedlagte anbefalinger/interessetilkendegivelser fra repræsentanter fra målgruppen.

Forventet optag
14-20 deltagere per modul

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_KADK_Designstrategi.pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-24 Orientering til KADK om godkendelse af ny uddannelse - DP i Designledelse 9779605_1_1.pdf