Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Serviceøkonomi (service, turisme og hotel ) - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/02-2014 10:17
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus; Aarhus (udbud på engelsk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Serviceøkonomi (service, turisme og hotel )

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Service, Hospitality and Tourism Management

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonom (AK)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
General admission requirements for international students include one of the following international certificates:
•The Danish/French Baccalauréat (DFB), the European Baccalaureate (EB), the International Baccalaureate (IB), the Option Internationale du Baccalauréat (OIB) or another foreign qualifying examination certificate that can be equated with a Danish upper secondary school leaving certificate
•A vocational certificate

In addition, documentation may be required verifying your proficiency in English is at a specified level.

Danske adgangskrav iflg. adgangsbekendtgørelsen.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Erhvervsakademi Aarhus har mange udenlandske partnere og samarbejdsaftaler. Samarbejdet formidles af EAAA’s Internationale Kontor. Så snart serviceøkonomuddannelsen udbydes på engelsk, vil en række internationale samarbejdsaftaler kunne træde i kraft.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Det eksisterende for Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_dublering_serviceøkonom_udbud_engelsk.pdf

Behov for nyt udbud
Geografisk område:
Erhvervsakademi Aarhus udbud af serviceøkonom vil dække det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus er det Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune.

Jf. bekendtgørelsens § 1 er formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne deltage i arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og organisationer inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant.


Baggrunden for ansøgning om dublering af udbud til også at omfatte et udbud af serviceøkonomuddannelsen på engelsk er, at vi i den sidste runde af screening og med efterfølgende akkreditering har fået positivt akkrediteret udbuddet af uddannelsen under den tidligere akkrediteringslovgivning – ministerens endelig godkendelse er dateret den 2. juli 2013. Da skæringsdatoen for den nye lovgivning og dermed, hvornår vi skal søge om dublering af udbud på andet undervisningssprog er oprettelsen af udbud på optagelse.dk, søger vi nu om dublering af udbuddet til også at udbyde uddannelse på engelsk.

Udbuddet er således positivt akkrediteret i 2013 med opfyldte kriterier om

1) Efterspørgsel og aftagerkontakt
2) Praktikpladser
3) Tilrettelæggelse
4) Videngrundlag
5) Fagligt miljø
6) Faciliteter og ressourcer
7) Kvalitetssikring,

hvor det var tiltænkt udbud på dansk og engelsk;
derudover kan vi supplere, at erhvervsakademiet i øvrigt er gået igennem de gennemførte turnusakkrediteringer med 17 opfyldte kriterier ud af de 17 kriterier, hvor der også har været udbud af uddannelser på dansk og engelsk.

Udbuddet af serviceøkonomuddannelsen på engelsk vil naturligvis være omfattet af vores kvalitetssystem og vores øvrige fælles koncepter ol, herunder sprogpolitik, som alle andre af vores uddannelser er. Sprogpolitikken er vedhæftet som bilag til denne ansøgning; bilag 1.
EAAA har internationalisering af uddannelser, studerende og medarbejder, som et strategisk mål. For at kunne opfylde denne strategiske målsætning, har EAAA etableret International Kontor tilbage i 2008, der varetager samarbejdet med akademiets ca. 45 internationale samarbejdspartnere. De internationale samarbejdsaftaler giver mulighed for udveksling af studerende og medarbejdere. Desuden medvirker Internationalt kontor til at skabe et godt og spændende internationalt studiemiljø på EAAA’s campus, til glæde for så vel danske som internationale studerende.

Serviceøkonomers arbejdsfelt er i dag globalt. Langt de fleste moderne servicekoncepter er født globale, det gælder både inden for de traditionelle serviceerhverv, som hotel, restaurant, messe og event-området såvel som for moderne detailhandelskoncepter. Disse brancher er dybt afhænge af veluddannede og internationalt orienterede medarbejdere, der forstår og kan begå sig i den stærkt konkurrenceprægede globale serviceindustri. Sådanne medarbejdere uddannes bedst på stærkt internationaliserede uddannelsesforløb, med mulighed for studie- og praktikophold i udlandet så vel som en stærk international hjemme-base i form af en international serviceøkonomuddannelse udbudt på engelsk. Derfor søger EAAA om dublering af serviceøkonomuddannelsen på engelsk.

EAAA har lang og bred erfaring med udbud af erhvervsakademi- og bacheloruddannelser på engelsk. Siden 1995 har EAAA udbudt hele erhvervsakademi- og bacheloruddannelser på engelsk. I dag udbydes 16 uddannelser på engelsk og det er en integreret del af EAAA’s arbejde at udvikle og udbyde uddannelser på engelsk. EAAA har til stadighed fokus på at kvaliteten på de internationale uddannelser udbudt på engelsk, er fuldt på højde med kvaliteten på de uddannelser, der udbydes på dansk. Vi udbyder allerede i dag valgfag/uddannelseselementer indenfor oplevelsesøkonomi og events på markedsføringsøkonomuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship på engelsk.

I Regeringens Internationaliserings Strategi fra 2013, Øget indsigt gennem globalt udsyn, præsenteres en målsætning om at 50 % af alle danske studerende i 2020 skal på studie- eller praktikophold i løbet af deres studier. For at opnå et godt udvekslingssamarbejde af høj faglig kvalitet med attraktive internationale partnerinstitutioner, er det nødvendig at kunne både sende danske studerende ud på studieophold og også modtage gode internationale studerende på engelsksprogede danske uddannelser.

Som skrevet, er udveksling og internationalt samarbejde også en nødvendighed på serviceøkonomuddannelsen. EAAA har en række attraktive internationale partnere, der er parate til at sende udvekslingsstuderende til EAAA, så snart vi udbyder uddannelsen på engelsk. De vigtigste samarbejdspartnere på området er følgende:

• Berjaya University College of Hospitality, Kuala Lumpur Malaysia (De driver også hoteller, restauranter, kædebutikker, et flyselskab mm.)
• Anglia Ruskin University, UK
• Sheffield Hallam University, UK
• Griffith College Dublin, Ireland

Rekrutteringsgrundlag
Det vurderes, at det er studenter fra STX, HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der vil være uddannelsens rekrutteringsgrundlag. Dertil kommer voksne, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, særligt med en erhvervsfaglig baggrund.

I dækningsområdet er der et meget stort antal i rekrutteringsgrundlaget, som vil være i målgruppen. Desuden er der et betydeligt internationalt rekrutteringsgrundlag af studerende både fra EU-lade og fra oversøiske destinationer (betalingsstuderende).

Der udbydes ikke i Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde uddannelser, der dækker sammen kompetencebehov som serviceøkonomuddannelsen, udover naturligvis serviceøkonomuddannelsen på dansk hos os selv. Uddannelsen vil være et godt supplement til det nuværende udbud, og vi forventer ikke, at det vil have nogen effekt, da vi forventer, at vi har flere ansøgere til serviceøkonomuddannelsen på dansk end vi kan optage grundet dimensionering.

Udbuddet af Serviceøkonomuddannelsen på engelsk forventes at have en mindre effekt (10-15 %) på søgningen til Markedsføringsøkonomuddannelsen på engelsk på erhvervsakademi Aarhus. Dette forventes dog ikke at have en betydning på antallet af optagne, da vi har flere ansøgere end vi optager.

Det forventes ikke at serviceøkonom på engelsk vil påvirke det engelske udbud hos Dania, da Dania og EAAA optager studerende fra forskellige kilder i udlandet.

I dækningsområdet er der udbud af følgende beslægtet videregående uddannelser på fuldtidsområdet:
- Professionsbachelor i international handel og markedsføring
- Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

- Professionsbachelor i international hospitality management vil Erhvervsakademi ansøge om udbud af både på dansk og engelsk, således der også vil være denne videreuddannelsesmulighed, når vi vil have de første dimittender fra serviceøkonom på erhvervsakademiet.

Forventet optag
Hvor mange ansøgere forventes der optaget på uddannelsen.
2014: 35
2015: 70
2016: 70

På baggrund af behovsanalyse/behovsestimat i oprindelig akkrediteringsansøgning.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddannelsen forventes udbudt første gang i september 2014. Det betyder, at de første studerende skal have praktikpladser i efteråret 2015. Det vurderes at det er yderst realistisk at indgå aftaler om praktikpladser til 32 studerende (med et forventet frafald på 10%) i 2015 og 63 studerende i 2016 og 2017.

Erhvervsakademi Aarhus har et fælles praktikkoncept og karrierecenter for hele erhvervsakademiet. De overordnede guidelines er fælles for alle uddannelser. Bilag 2: Praktikkoncept og bilag 3: Beskrivelse af karrierecentret.

Erhvervsakademi Aarhus har et omfattende netværk af praktikvirksomheder, hvor vi har kontakt til mere end 650 virksomheder. Blandt de eksisterende virksomheder er der ca. 40 internationale virksomheder indenfor områder/brancher, der vil være direkte relevante for serviceøkonomer fra det internationale udbud,( det er primært større virksomheder, som har kutyme at tage flere praktikanter pr. semester.)

Erhvervsakademi Aarhus samarbejder med mere end 300 internationale virksomheder i forbindelse med praktik for danske og internationale studerende. Også inden for serviceøkonomuddannelsens område, har EAAA en lang række danske og internationale praktikaftaler, det vurderes at x virksomheder i vores bestående virksomhedsnetværk vil være relevante for studerende fra det engelske udbud af serviceøkonomuddannelsen. I 2012 har Erhvervsakademi Aarhus haft 175 studerende i praktik i 150 i udlandet. De endelige 2013-tal er ikke opgjort endnu. Bilag 3: Takkeannonce juni 2013.

Disse aftaler omfatter internationale hotelkæder, konference- og messecentre, internationale restaurant og cafe-kæder osv. Inden for Europa tilbyder EAAA de studerende praktik med legat fra Erasmus- og Nordplusprogrammerne. Uden for Europa ydes der ikke økonomisk støtte, men udelukkende støtte i forhold til visum, bolig, fagligvejledning osv. i forbindelse med praktik i udlandet.

Erhvervsakademi Aarhus’ har mange års erfaring med praktik, og fra de nuværende merkantile uddannelser er der en rigtig god opbakning fra virksomhederne. Selv i en periode med ansættelsesstop inden for en del brancher har mange virksomheder taget studerende i praktik, og dermed bakket op om de videregående uddannelser i området.
Erhvervsakademi Aarhus har gennem de sidste år oplevet, at vi på det merkantile område og indenfor it har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik. Som et særligt indsatsområde i 2010-2012 har Erhvervsakademi Aarhus arbejdet med at skaffe flere praktikpladser i udlandet. Dette arbejde har været succesfuldt, idet der er mange udenlandske virksomheder, der ønsker at samarbejde med akademiet på dette område. Arbejdet med at skaffe praktikpladser i udlandet vil fortsætte fremadrettet.

På baggrund af ovenstående og antallet af relevante internationale virksomheder, anses det for sandsynligt, at det nødvendige antal praktikpladser kan tilvejebringes. Bilag 2: Takkeannonce juni 2013.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EA Aarhus_Serviceøkonom.pdf

Samlet godkendelsesbrev