Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - sundhedsfremmeledelse - Roskilde Universitet

Roskilde Universitet
02/02-2014 12:01
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Roskilde Universitet

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
sundhedsfremmeledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Health Promotion Leadership

Den uddannedes titel på dansk
cand.scient.san. i sundhedsfremmeledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science in Health Promotion Leadership

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgangskravene fremgår af ansøgningen s 27-29

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
En beskrivelse af uddannelsens indhold og struktur fremgår af ansøgningen side 4-9

Selve ansøgningen er uploadet som pdf-fil. Der henvises til otte bilag, som på efterspørgsel gerne eftersendes

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsens faglige elementer fremgår af ansøgningen side 4-7

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Uddannelsen foreslås indplaceret på takst 2, da den er fagligt nært beslægtet med det eksisterende kombinationsfag i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier på Roskilde Universitet og Folkesundhedsuddannelserne på de øvrige universiteter, som alle er på takst 2.

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
300114_Sundfagfintergreret.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
fremgår af ansøgningen side 10-11

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Estimat af beskæftigelsesbehovet fremgår af ansøgningen side 18-19

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Involvering af aftagere i afdækning af behovet fremgår af ansøgningen side 11-14

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
fremgår af resultaterne af aftagerundersøgelsen i ansøgningen side 14-24

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
fremgår af ansøgningen side 25-26

Rekrutteringsgrundlag
fremgår af ansøgningen side 25-26

Forventet optag
Der forventes et optag på 45 studerende én gang årligt

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_RUC_Sundhedsfremme.pdf

Samlet godkendelsesbrev