Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Datamatiker - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
31/01-2014 10:25
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
EA Kolding

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Datamatiker

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Computer science

Den uddannedes titel på dansk
Datamatiker AK

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Graduate in Computer Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

- Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
- Data- og kommunikationsuddannelsen
- Anden relevant erhvervsuddannelse
- Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Det er et adgangskrav, at Matematik B (eller derover) er bestået.

Hvis den studerende ikke opfylder uddannelseskravene, kan den studerende evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant. Eksisterende uddannelse

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant. Eksisterende uddannelse

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Som den eksisterende uddannelse. Der henvises til takstkatalog 2014 for uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler for den tilsvarende uddannelse på dansk. http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/okonomi/tilskud/kopi-af-takstkatalog-2014.xlsx

Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation af efterspoergsel og behov for nyt udbud.pdf

Behov for nyt udbud
Udbuddet er rettet mod arbejdsmarkedets behov i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, som består af Trekantområdet forstået som Kolding, Fredericia og Vejen Kommune samt Haderslev Kommune.

Der er redegjort nærmere for behovet for et nyt udbud i det uploadede dokument under 2. Behov og relevans.

Rekrutteringsgrundlag
Grundlaget udgøres først og fremmest af unge med hhx, htx, eux, stx eller hf-eksamen. I 2012 opnåede 2215 en af disse eksamener i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.
Som anført kan man opnå adgang med andre uddannelser. De udgør imidlertid ikke noget reelt rekrutteringsgrundlag.

Uddannelsen som datamatiker udbydes af EASV i Esbjerg og Sønderborg og af EAL i Odense og Vejle.

Det vurderes, at et udbud på Erhvervsakademi Kolding kun i meget ringe omfang vil påvirke andre akademiers søgning. Det typiske søgemønster til erhvervsakademier og professionsskoler er meget lokalt.

I 2012 og 13 havde Akademiet 331 ansøgere, hvoraf de 35 kom fra EASV's dækningsområde, de 61 fra EAL'a dækningsområde og 36 fra det øvrige Danmark (Erhvervsakademi Kolding studiestatistik).
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en meget lille søgning til Erhvervsakademi Kolding fra hhv. Sønder- og Vestjylland (EASV dækningsområde) og samt Fyn og Vejle-området (EA Lillebælts dækningsområde). Mængden af ansøgere fra EA Lillebælt dækningsområde skyldes primært ansøgere til Finansøkonomstudiet, som EAL ikke udbyder i Vejle. Finansøkonom udgør 22 af de 61 ansøgere til Erhvervsakademi Kolding fra EAL’s område.
Generelt kommer søgningen fra EA Lillebælts dækningsområde til Erhvervsakademi Kolding fra området nord for Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, dvs.Vejle-området.

Det understreger tendensen til, at de studerende vælger det studiested, som der er kortest geografisk afstand til.

Med baggrund i ovennævnte, kan et udbud i Kolding risikere at få en beskeden negativ indflydelse på EAL’s optag i Vejle. Muligvis helt op til et fald på 2 - 4 ansøgere pr. år. Samlet vil et udbud af Datamatiker i Kolding betyde mindst 20 flere ansøgere til Datamatiker uddannelsen i Trekantområdet som helhed (: EAL's afdeling i Vejle og EA Kolding).

Forventet optag
Vi har estimeret det forventede optag ud fra, hvor populær uddannelsen er på de andre skoler og deres rekrutteringsgrundlag i form antal unge med studentereksamen. Navnlig i Vejle og i Esbjerg.For begge områder gælder også, som i Kolding, at der er få eller ingen lokale alternativer til en programmeringsorienteret kortere (eller længerevarende) uddannelse. Dog antager vi, at der er mere konkurrence om de unge østpå (Kolding og Vejle) end vestpå (Esbjerg).

2015: 20;
2016: 28;
2017: 31;

Det er vanskeligt at vurdere betydningen af det næsten totale fravær af lokale uddannelser med en profil, der minder om Datamatiker i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
EA Kolding har i mere end 20 år arbejdet med praktik som en integreret del af uddannelsesudbuddet. Som en følge deraf har EA Kolding i de sidste 20 år opbygget et meget stort netværk af praktikpladser i ind- og udland. Porteføljen er meget alsidig, og består af virksomheder indenfor mange forskellige brancher og størrelser og af såvel private som offentlige virksomheder.

Det strategiske fokus for EA Koldings arbejde med praktik er at etablere et netværk, som de studerende kan benytte sig af, når de søger praktikplads. Akademiet formidler ikke praktikpladser, men etablerer netværk og uddanner de studerende i at søge praktikpladser og i den forbindelse anvende netværk.

Målet er, at de studerende bliver klædt på til at møde arbejdsmarkedet samt opnå erfaring med de redskaber, som de efter endt uddannelse kan anvende i forbindelse med jobsøgning. Samtidigt har netværkene vist sig at være en god indgang til arbejdsmarkedet for mange af EA Koldings kandidater.

Det har generelt vist sig, at netværkene bruges på kryds og tværs: En virksomhed, der var en typisk ”markedsføringsøkonomvirksomhed” viser sig pludselig at have behov for andre kompetencer og være et egnet praktiksted for fx en multimediedesigner.

Den aktuelle portefølje er naturligvis især koncentreret om de typer stillinger, som EA Koldings nuværende uddannelser ligger op til, nemlig multimedie-, markedsføringsøkonom-, E-designer og finansøkonomstudierne samt PB i international markedsføring og handel og PB i webudvikling.

Virksomhederne i EA Koldings nuværende portefølje er primært lokaliseret i: Kolding og øvrige Danmark
UK og Irland: London og Dublin

USA: New York og Los Angeles (i 2013 har vi ikke haft praktikanter i USA) New Zealand: Dunedin og Wellington
Tyskland: Saarland

Derudover er der spredte praktikpladser i Asien, Afrika, Mellemøsten, Australien og resten af Europa.

Hovedparten af EA Kolding's studerende er i virksomhedspraktik. Enkelte studerende er i projekt- og iværksætterpraktik.

Den meget gunstige situation på praktikområdet må dels tilskrives, at EA Kolding havde etableret et praktiknetværk mange år før det blev et krav, og dels lokaliseringen i Trekantområdet med et aktivt erhvervsliv. Retfærdigvis må det også nævnes, at i de senere år har det normale været, at alle Erhvervsakademier har flere praktikpladser end studerende.


Med Datamatiker skal EA Kolding udvide sit netværk indenfor brancher og sektorer, hvor Akademiets nuværende kontaktflade er bragt til veje af uddannelsen som Multimediedesigner.
Styrkelsen af kontaktfladerne skal navnlig ske i retning af produktion og fremstillings erhvervene samt transport. Det er begge områder, der i et ganske pænt omfang ansætter datamatikere. Akademiet er allerede i gang med at styrke kontaktfladerne i disse retninger. Det hænger sammen med, at Akademiet fik godkendt prækvalifikation på Produktionsteknolog i december 2013.
Samlet set vurderes det ikke at blive et problem at skaffe virksomshedspraktik til at alle studerende.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_IBA-Datamatiker.pdf

Samlet godkendelsesbrev