Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
29/01-2014 12:13
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Odense

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Sport Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i sportsmanagement

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Sport Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:
• Markedsføringsøkonom
• Finansøkonom
• Serviceøkonom

En anden relevant uddannelse på baggrund af en individuel vurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag vedr behovsredegørelsen EAL.pdf

Behov for nyt udbud
Et nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i Sportsmanagement på Erhvervs-akademiet Lillebælt i Odense vil imødekomme et stort behov for uddannelsen både blandt erhvervsakademistuderende og blandt potentielle aftagere og praktiksteder i idrætslivet, den professionelle sportsbranche, sportsindustrien, eventindustrien, på idræts og konfe-rencecentre mv.

DER ER STUDERENDE TIL UDDANNELSEN:
Som det fremgår af underskriftsindsamlingen (Se bilag) iværksat af og iblandt erhvervs-akademiets serviceøkonomstuderende i Odense, er der alene på denne af erhvervsaka-demiets uddannelser stor efterspørgsel for uddannelsen. Tilsvarende oplever markedsføringsøkonom-uddannelsen ønsker om muligheden for at kunne specialisere sig inden for sport.
Efter godkendelse af udbuddet kan uddannelsen markedsføres, og med den forhåndsinteresse, som der allerede nu er blandt de studerende, forventes ingen problemer med at kunne skaffe det nødvendige antal studerende til at kunne oprette et hold om året.

Ca. antal dimittender fra Erhvervsakademiet Lillebælt på adgangsuddannelserne i 2013:

Serviceøkonom: 125 (ca)
Finansøkonom: 69
Markedsføringsøkonom: 119

Dvs., at der alene fra Erhvervsakademiet Lillebælt årligt dimitterer ca. 300 studerende med en eksamen der giver adgang til PBA Sportsmanagement.

DER ER AFTAGERE TIL DIMITTENDER:
Amatøridrætten:
Tilsvarende er der blandt aftagerne behov for uddannelsen. Idrætslivet – såvel det frivillige som det professionelle – efterspørger i stigende grad en professionalisering på koordinerings-, administrations- og ledelsesområdet. Selv små idrætsforeninger har i dag store budgetter, og mange idrætsforeninger investerer til stadighed i idrætsfaciliteter til millioner af kroner. Disse faciliteter skal vedligeholdes, og brugen af dem skal administreres.

Store udgifter kræver store indtægter, hvorfor fundrai-sing, udlejning af sportsfaciliteter, arrangering af events i form af motionsløb, koncerter osv. er en del af at drive en moderne idrætsforening. Mange idrætshaller, selv i mindre foreninger, udlejes derfor til konference- og messeformål og lignende, hvilket kræver markedsføring, indsigt i virksomhedsdrift, økonomi mv. Tilsvarende bidrager store events med indtægter. Eksempler:

• Kerteminde Sejlklubs Classic Fyn rundt (sejlsport)
• Rock under broen – Rockkoncert med bl.a. D-A-D, Nik & Jay og Nephew på pro-grammet for 2014. Foreningen Rock under broen er støtteforening for Middelfart Fodbold
• Tommerup Hallerne, der, foruden almindelige idrætsak-tiviteter og svømmehal, har Bed and Breakfast, Teambuildingsaktiviteter, udlejning af møde og konferencefaciliteter med forplejning mv.
• Eventyrløbet med ca. 25.000 deltagere og DHL-stafetten i Odense med ca. 17.000 deltagere arrangeres af Odense Gymnastik Forening (OGF) (OGF arrangerer DHL-stafetten for DHL)

Mange af disse og lignende aktiviteter er økonomiske satsninger med meget store budgetter, der kan genere store indtægter, hvis det går godt og tilsvarende store underskud, hvis det går skidt.

Ledere af amatøridrætsforeninger skal kunne forhandle med myndigheder og andre organisationer og har ofte brug for kendskab til overenskomstforhold, arbejdsmiljøforhold osv. Tilsvarende gælder ledere af lokale idrætsforbund som står for turneringsplanlægning, kurser mv.

Der er således selv i amatøridrætten stigende behov for professionel ledelse med økonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt, og i stigende grad ansætter foreninger og forbund forretningsførere, direktører, koordinatorer mv. til at varetage ovenstående opgaver.

Den professionelle idræt:
Behovet for uddannet ansat idrætsledelse er naturligvis ikke mindre inden for den professionelle og semiprofes-sionelle idræt. Også her, skal der rejses penge til faciliteter og anlæg, men herudover skal en professionel trup af idrætsudøvere og stab finansieres og administre-res. Det kræver viden om kontraktforhold, økonomi, admini-stration mv.


Private Idrætsvirksomheder:
En del idrætsaktiviteter foregår ikke i klubber og foreninger, men organiseres af private firmaer og organisationer. Eksempler herpå er fitnessbranchen, sport- og eventvirksomheder, idrætsefterskoler og -højskoler, pay and play golfbaner osv. Dertil kommer en række virksomhe-der, der er leverandører af udstyr mv. til idrætslivet.

DOKUMENTATION FOR BEHOV:
For at undersøge behovet for ansatte med professions-bachelor i sportsmanagement som uddannelsesmæssig baggrund har Erhvervsakademiet Lillebælt kontaktet en række or-ganisationer, klubber mv. indenfor såvel amatøridrætten som inden for det professionelle idrætsliv. En række af disse har skriftligt besvaret spørgsmål angående behovet for uddannelsen. Behovsafdækningen er på ingen måde komplet, idet kontakter er foretaget på baggrund af en brainstorm blandt uddannelsesudviklerne på erhvervsakademiet og dermed begrænset af disses kendskab og netværk på området. Langt fra alle relevante poten-tielle aftagere er derfor kontaktet, eksempelvis vil hver idrætshal i dækningsområdet typisk have en ansat halbestyrer/direktør, men af ressourcehensyn er kun de færreste haller i dækningsområdet blevet kontaktet. Tilsvarende har heller ikke alle, der er blevet kontaktet meldt tilbage. Alligevel tegner der sig et meget klart billede af et aftagerområde, der allerede i dag har et betydeligt antal ansatte og et erkendt behov for en uddannelse målrettet administration og ledelse af idræt og sport.

Idrætsorganisationer, som støtter udbud af PBA Sportsmana-gement på Erhvervsakademiet Lillebælt:

KFUM Idrætsforbund med 4 ansatte i Sydjylland angiver stort behov for uddannelsen.

Samvirkende Idrætsklubber i Odense med 2 personer ansat på egen adresse og med adskillige hundrede ansatte i medlems-klubber angiver stort behov for uddannelsen.

DGI Fyn med 15 medarbejdere på Fyn (DGI har 60 medarbej-dere i Region Syddanmark) angiver et vist behov for uddannelsen.

DGI (DK afd., Huse og haller) (Inkl. medlemsorg: Ca. 400 Medarbejdere i Region Syddanmark, heraf ca. 100 på Fyn) angiver et vist behov for uddannelsen.

Danmarks Gymnastik Forbund (med 15 ansatte i Region Syddanmark heraf 10 på Fyn) angiver meget stort behov for uddannelsen.

Dansk Triatlon Forbund finder et vist behov for uddannelsen.

Klubber og lign., som støtter udbud af PBA Sportsmanage-ment på Erhvervsakademiet Lillebælt:

Sport og Event Park Esbjerg med 110 ansatte angiver stort behov for uddannelsen.

HC Odense (Håndbold) 7 ansatte + spillere, talentcenter mv. angiver stort behov for ud-dannelsen.

Fredericia Idrætscenter med 50 ansatte angiver meget stort behov for uddannelsen.

Boldklubben Marienlyst i Odense (bl.a. prof. Fodbold) angiver et meget stort behov for uddannelsen.

H.C. Andersen Marathon med aktuelt 2 ansatte angiver et stort behov for uddannelsen.

La Santa Sport, Lanzarote, med op mod 500 ansatte og med salgskontorer rundt om i Europa angiver et meget stort behov for uddannelsen.

Dansk Ishockey Union med 6 ansatte på Fyn og 10 i Region Syddanmark finder et vist behov for uddannelsen.

Rekrutteringsgrundlag
Sammenhæng:
Som det fremgår af vedhæftede underskriftindsamling blandt studerende, er der allerede nu efterspørgsel på uddannelsen Herudover skal studerende rekrutteres fra
• Markedsføringsøkonom, hvorfra der på EAL i 2013 dimitterede 119 studerende. Hertil kommer dimittender fra udbuddet af markedsføringsøkonom i Kolding
• Finansøkonom, hvorfra der på EAL i 2013 dimitterede 69 studerende
• Serviceøkonom, hvorfra der på EAL i 2013 dimitterede ca.125 studerende.

Dimittender med PBA Sportsmanagement kan eksempelvis videreuddanne sig til cand.merc. i Sports- og eventmana-gement på Syddansk Universitet. Uddannelsen indgår således i uddannelsessystemet som led mellem erhvervsakademiuddan-nelse og kandidatstudium.

Konsekvenser for andre uddannelser og uddannelsesudbud:
Ved godkendelse af udbuddet vil PBA Sportsmanagement i Danmark blive udbudt på UCN i Nørresundby, Copenhagen Business i Lyngby og Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. De tre udbudssteder ligger så langt fra hinanden, at påvirkningen på udbuddene i Nordjylland og København af et udbud i Odense vil være minimal. Eneste egentlig konkure-rende beslægtet uddannelse er PBA i Leisure management, som udbydes af EASJ i Nykøbing Falster og således heller ikke forventes påvirket af et udbud af PBA Sportsmanagement i Odense.

Generelt kan nævnes, at den store vækst på de relevante erhvervsakademiuddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt giver grundlag for yderligere professionsbacheloruddan-nelser. Grundet sin profil rettet mod et meget utraditio-nelt jobmarked tænkes Pba Sportsmanagement at kunne tiltrække studerende, som ellers ikke ville have valgt at læse Pba. I mindre omfang kan Pba Sportsmanagement tænkes at påvirke erhvervsakademiets øvrige Pba-uddannelser med samme rekrutteringsuddannelser, dvs. Pba Hospitality Management, Pba Innovation og Entrepreneurship, Pba International Handel og Marketing samt Pba Finans. De pågældende uddannelser forventes dog af ovenstående grunde ikke at få problemer med at fastholde det nuværende antal hold forårsaget af udbud af Pba Sportsmanagement.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 25 studerende det første år og herefter 35 studerende årligt.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Med forventet årligt optag på 25-35 studerende, forventes op til 35 studerende at skulle have praktikplads på uddannelsens tredje semester. De ovennævnte foreninger, klubber mv. angiver skriftligt i spørgeskema (se eksempler i bilag), at de forventer tilsammen at kunne stille et antal praktikpladser til rådighed, der langt overstiger behovet. Således an-gives der i 9 af besvarelserne, at man forventer at kunne tage mellem 1 og 5 praktikanter, mens 3 af de store organisationer/virksomheder forventer at kunne tage > 10 praktikanter.

Der er muligheder for internationale praktikpladser på La Santa Sport (forventning angivet til >10) og i Tyskland, hvor Industri og Handelskammeret i Flensburg er behjælpelige med kontakter til en række relevante klubber og foreninger, se mail herom i bilaget.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAL_Sportsmanagement.pdf

Samlet godkendelsesbrev