Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
03/02-2014 09:58
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Sønderborg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Den uddannedes titel på dansk
Finansøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Financial Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:
Finansuddannelsen (trin 2)
generel kontoruddannelse
kontoruddannelse med specialer
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Behov for nyt udbud
Sønderjylland er præget af relativ stor fraflytning af unge talenter og problemer med at tiltrække uddannet arbejdskraft fra andre dele af landet. Derfor er det vigtigt, at der findes et varieret tilbud om videreuddannelse i området, både til gavn for erhvervslivet og for potentielle studerende.
Det nye udbud af Finansøkonom i Sønderborg skal dække behovet for uddannet arbejdskraft i den finansielle sektor i hele det sydlige Jylland. Hertil kommer, at udbuddet gennem rekruttering af dansksindede syd for grænsen vil kunne være med til at sikre danske banker finansøkonomer med kompetencer i det tyske sprog.
Finanssektoren er kendetegnet ved, at de kundeorienterede aktiviteter er geografisk spredt over hele landet for at sikre den nødvendige nærhed til kunderne. Det er i den forbindelse vigtigt, at de relevante uddannelser har en tilsvarende spredning, da kvaliteten i servicen ellers vil blive dårligere i udkantsområderne. Der findes p.t. ikke noget udbud af finansøkonom i hele Sønderjylland. Uddannelsen findes i Kolding og på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg, og erfaringerne herfra er, at det er svært at få færdiguddannede finansøkonomer til at søge beskæftigelse i f.eks. Sønderborg og Tønder. Derfor vurderes det, at der er et behov for, at uddannelsen til finansøkonom også bliver gennemført i Sønderborg.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlaget for det nye udbud er hele det sydlige Jylland, dvs. Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, og hertil kommer de dansksindede syd for grænsen, der traditionelt søger videreuddannelse i Danmark.

Erhvervsakademi SydVest udbyder allerede Markedsføringsøkonomuddannelsen i Sønderborg, og det nye udbud af Finansøkonom vil styrke uddannelsesmiljøet omkring de merkantile uddannelser på afdelingen. Erfaringerne fra Esbjerg viser, at der kun kan forventes en lille effekt på ansøgertallet på markedsføringsøkonom, hvis der etableres en finansøkonomuddannelse, da uddannelserne henvender sig til forskellige typer studerende. Til gengæld forventes den faglige og studiemæssige synergi imellem de to uddannelser at kunne øge det samlede optag på afdelingen.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 30.
Uddannelsen vil blive gennemført i tæt samarbejde med udbuddet i Esbjerg, og der vil i nogen grad blive benyttet undervisere herfra. Underviserne i Sønderborg vil indgå i et team sammen med de tilsvarende undervisere i Esbjerg, og det vil sikre et tilfredsstillende fagligt miljø. Denne model benyttes også på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Afdelingen i Sønderborg har en praktikansvarlig, der varetager kontakten til potentielle praktikpladser, og det har hidtil ikke været et problem, at få studerende fra de eksisterende uddannelser ud i praktik.
Det vurderes, at der ikke vil blive problemer med at finde det nødvendige antal praktikpladser til finansøkonom, da finanssektoren har mange potentielle praktikvirksomheder i Sønderborg, Aabenraa og Nordtyskland.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EASV_Finansøkonom.pdf

Samlet godkendelsesbrev