Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
03/02-2014 10:10
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:
Bager (trin 2)
detailhandelsuddannelsen med specialer
detailslagter med specialer
eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
generel kontoruddannelse
gastronom (med specialer)
handelsuddannelse med specialer
konditor (trin 2)
kontoruddannelse med specialer
receptionist
tjener (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
bilag.pdf

Behov for nyt udbud
Region Syddanmark er målt på overnatninger det største turistområde i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 ca. 14 millioner overnatninger i regionen, og det udgjorde ca. 31 % af det samlede antal overnatninger i Danmark. I Erhvervsakademi SydVest, Esbjergs dækningsområde findes nogle af de største turistkommuner i landet, og sammenlagt havde Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner ialt ca. 6 millioner overnatninger i 2012. Hvis man dertil lægger Ringkøbing-Skjern kommune, der delvist ligger i dækningsområdet, vil antallet af overnatninger komme op på ca. 9 millioner. Samtidig er disse kommuner dem, der klart har flest udenlandske overnatninger med en andel på ca. 75 % (Kilde: Danmarks Statistik). (Se bilag for overblik over turismen i Danmark)

Tidligere blev behovet for uddannet arbejdskraft indenfor turisterhvervet blandt andet dækket gennem SDU, Esbjergs, udbud af Cand. Negot i turisme. Men denne uddannelse er nu lukket, og der er ikke nogen videregående relevant uddannelse indenfor turisme i området mere. De nærmeste udbydere af Serviceøkonom findes i Holstebro og Vejle, men dette er relativt langt væk fra de store turistområder ved Vestkysten.

Regeringen har i januar 2014 fremlagt deres "Vækstplan for Dansk Turisme" (se faktaark i vedhæftede bilag) Her fremgår det bl.a. at kystturismen i de kommende år skal udvikles bl.a. med fokus på Vestkysten. En af måderne hvorpå dette skal ske er, at udvikles nye produkter inden for aktiv ferie, cykelturisme, oplevelser og mad. Disse initativer vil kræve, at der uddannes flere med fokus på turisme og eventmanagement, og at der skabes rammer for etablering af nye virksomheder med fokus på turismen i området.

Med baggrund i dette vurderes det, at der er et stort behov for etablering af Serviceøkonomuddannelsen i Esbjerg. Ved at den bliver placeret på afdelingen i Esbjerg vil den ligge sammen med Nationalt Videncenter for Innovation, og derigennem vil det være naturligt at introducere de studerende til innovation og iværksætteri igennem deres uddannelse. Uddannelsen vil dermed kunne bidrage positivt til regeringens vækstplan ved at motivere de studerende til at arbejde innovativt med turismen.

Rekrutteringsgrundlag
Grundlaget for rekruttering består dels af alle med en gymnasial uddannelse og dels af unge med en relevant erhvervsuddannelse i akademiets naturlige dækningsområde. Erhvervsøkonomi SydVest udbyder i forvejen markedsføringsøknonom- og finansøkonomuddannelserne, og det forventes, at der vil være et mindre fald i ansøgertallet på disse uddannelser, da der allerede i dag er ansøgere på disse uddannelser, der har kompetencer og interesser, som vil blive tilfredsstillet bedre på serviceøkonomuddannelsen.
Serviceøkonomuddannelser har et lavere krav til matematik og virksomhedsøknomi i forhold til de to ovennævnte uddannelser, og samtidig er mulighederne for optagelse gennem en erhvervsuddannelse bedre, og det vil samlet set give et bredere optagelsesgrundlag. Derfor forventes det samlede antal ansøgere til de økonomisk-merkantile uddannelser at blive forøget på Erhvervsakademi SydVest.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på ca. 50 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademi SydVest har hvert år ca. 450 studerende i praktik. Praktikken administreres af akademiets Karrierecenter, hvor to medarbejdere etablerer og vedligeholder kontakt med potentielle praktikvirksomheder for alle akademiets uddannelser. Der er således allerede på nuværende tidspunkt gode kontakter i en lang række af de virksomheder, der vil være relevante som praktiksteder for studerende på serviceøkonom.
Serviceøkonom har praktikperiode på et andet tidspunkt end f.eks. markedsføringsøkonom. Det betyder, at en række af de praktikvirksomheder, der normalt har markedsføringsøkonomer i praktik,også vil kunne benyttes til serviceøkonomernes praktik. Markedsføringsøkonomerne er f.eks. i praktik i virksomheder indenfor turisme, event og sportsmanagement (f.eks. EfB og Team Esbjerg), og disse praktikvirksomheder vil uden problemer kunne overtages af serviceøkonomer.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EASV_serviceøkonom.pdf

Samlet godkendelsesbrev