Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Informationsteknologi - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
29/01-2014 10:52
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Silkeborg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Computer Science

Den uddannedes titel på dansk
Datamatiker (AK)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Computer Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
•Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
•Data- og kommunikationsuddannelsen
•Anden relevant erhvervsuddannelse
•Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Ålborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til digital ansøgning om datamatikeruddannelsen, Erhvervsakademi Dania, Silkeborg, 1. februar 2014.pdf

Behov for nyt udbud
Indeværende ansøgning er en genansøgning af tidligere fremsendte ansøgning til vus@vus.dk i april 2013, som vi grundet ny procedure for ansøgning af uddannelser ikke modtog tilbagemelding på. Nedenfor understøttes ansøgningen af relevante undersøgelser, der samlet set viser et konkret behov for datamatikeruddannelsen i Silkeborg. Der henvises løbende til bilag, der er samlet som et vedhæftet dokument til den samlede ansøgning.

Grundlæggende årsager til ansøgning om dublering af datamatikeruddannelsen i Silkeborg:

Årsagerne til genansøgning er klare. En opsummering af de kommende siders uddybning viser følgende årsager:

• Silkeborg Kommune har i dag mere end 200 IT-virksomheder og ca. 2.500 IT-arbejdspladser og betegner sig således som værende en IT-by med stort potentiale inden for netop denne branche. Inden for få år forventes der en markant vækst af IT-arbejdspladser, hvilket kombineret med kommende store generationsskifter på virksomhederne, dokumenterer et meget stort behov for nyuddannede IT-medarbejdere
• Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har indgået et strategisk samarbejde med Silkeborg Valley, der faciliteret af Silkeborg Kommune er en samling af en lang række IT-virksomheder i kommunen, der i fællesskab udvikler IT-miljøet og samarbejder om vækst og innovation på området nu og i årene frem
• Der er garanti for praktikpladser til datamatikerstuderende efter aftale med en lang række af Silkeborgs IT-virksomheder, og flere virksomheder garanterer ligeledes job efter endt uddannelse
• Erhvervsakademi Dania besidder i dag stor kompetence inden for IT-uddannelser. Ligeledes har en række IT-virksomheder i Silkeborg udvist ønske om at bidrage til praksisnær undervisning gennem gæstelærerindlæg, virksomhedsbesøg, forlagt undervisning til IT-miljøer i kommunen og fælles markedsføring mod målgruppen af kommende studerende
• I Silkeborg er der i dag ikke mulighed for at uddanne sig på en kort eller mellemlang videregående uddannelse inden for det tekniske/IT-mæssige område. Der er således en tydelig mangel på udbud inden for disse områder
• Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har strategiske samarbejder med alle ungdomsuddannelser, der med afsæt i Silkeborg Kommunes uddannelsesstrategi sammen arbejder for at skabe tilstrækkelige og relevante uddannelsesveje og dermed øge overgangene fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser i kommunen
• Silkeborg Kommune er i vækst, hvilket den kommende motorvej, der står færdig i 2016 underbygger yderligere
• Erhvervsakademi Dania ønsker kun at udvikle uddannelser, der er i tråd med erhvervslivets behov. Øvrige punkter ovenfor og i det følgende viser en klar sammenhæng mellem erhvervslivets behov for indeværende ansøgning. Dette fremgår endvidere i forslag til en særlig profil for datamatikeruddannelsen i Silkeborg nedenfor

Den politiske dagsorden, målgruppen og branchen generelt:

Der er i disse år et særligt fokus på at sikre øget overgang fra ungdomsuddannelserne til videregående uddannelser. Regeringens notat med titlen ”Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020”, understreger behovet for et fremtidigt uddannelsesløft af den danske arbejdsstyrke med det formål at bidrage til øget produktivitet i dansk økonomi frem mod 2020. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd understøtter dette gennem publikationen ”Danmark i en krisetid – velstand kræver uddannelse”, hvori det understreges, at der særligt vil mangle arbejdskraft blandt personer med korte videregående uddannelser i 2020, og endda særligt inden for det tekniske område.

Set i lyset af de politiske mål og de fremtidige behov ønsker Erhvervsakademi Dania at udvikle og udbyde korte videregående uddannelser inden for det tekniske og IT-mæssige område. Uddannelsen datamatiker er særlig interessant for afdelingen i Silkeborg, da byen har en tydelig IT-profil, og hvor en række virksomheder i omkringliggende geografier, efterspørger uddannet arbejdskraft inden for uddannelsens fagområder. Dette sammenholdt med, at der i Silkeborg Kommune i dag ikke findes et udbud af videregående uddannelser inden for det tekniske og IT-mæssige område, gør det endnu mere relevant at udvikle nyt tekniske tilbud.

Målgruppen for uddannelsen datamatiker er primært unge med uddannelserne STX, HHX, HTX, HF, EUX og relevante tekniske erhvervsuddannelser. Blandt voksne vil der ses efterspørgsel i forbindelse med omskoling f.eks. grundet ledighed eller et generelt ønske om overbygning på en erhvervsfaglig uddannelse inden for det tekniske område. Sidstnævnte i forhold til at udvide jobmuligheder og sikre beskæftigelse på længere sigt.

Generelt er optaget på IT-uddannelserne på landsplan steget med 504 personer, svarende til 10% fra 2012 til 2013. Datamatikeruddannelsen har den største vækst på samlet 22%, hvor Århus dog i 2013 har en mindre tilbagegang i forhold til 2012 (bilag 1). Det er i dag muligt at uddanne sig til datamatiker i en række byer på landsplan. Nærmeste udbud i forhold til Silkeborg ligger i Århus og i Herning. Udbuddet i Herning er dog begrænset geografisk fra Silkeborg Kommune og vest mod Ikast/Brande, Herning og videre mod sydvest er der således ikke udbud af datamatikeruddannelsen i et omfang, der kan modsvare erhvervslivets efterspørgsel. Dette understøttes endvidere af analysen af arbejdsmarkedsbalancen i Midtjylland inden for IT-stillinger jf. bilag 2. I bilaget ses, at der særligt er mangel på arbejdskraft inden for stillinger som IT-projektleder, programmører og systemudviklere. Dette underbygges tillige i det følgende.

Den aktuelle situation i dækningsområdet:

Silkeborg Kommune er blandt de 10 største kommuner i Danmark med ca. 90.000 indbyggere. Byen er præget af store ændringer i disse år. Efter mange års politiske forhandlinger, er motorvejsbyggeriet, der skal sikre en motorvej tværs gennem Midtjylland, i fuld gang. Silkeborg oplever således et nyt fokus fra borgere uden for Silkeborg Kommune og fra virksomheder i forhold til bosætning, virksomhedsbyggeri og nemmere pendling. Med motorvejens snarlige færdiggørelse i 2016 øges byens potentiale i forhold til rekruttering af borgere samt fastholdelse af særligt de unge borgere, der i dag ofte fraflytter kommunen i forbindelse med videregående uddannelser i større byer længere væk.

Silkeborg Kommune har i sin udviklingsstrategi, der viser vejen frem mod 2024, identificeret en række indsatser af væsentlig betydning for kommunens mål om at skabe 3.000 nye job inden 2020. Blandt indsatserne ses en uddannelsesstrategi, hvor der rettes fokus mod et bredere uddannelsesmiljø herunder øget samarbejde med institutioner med videregående uddannelser. Der er således fokus på at skabe innovative læringsmiljøer på de nuværende institutioner, og gerne i samarbejde med Århus Universitet. I forhold til sidstnævnte fremgår det af kommunens strategi, at samarbejdet øges ved fysisk tilstedeværelse af Århus Universitet i Silkeborg. Dette vil give den yngre del af befolkningen muligheder for et kompetenceløft fra ungdomsuddannelserne, over de korte videregående uddannelser og videre til bachelor- og kandidatuddannelser. Et tæt samarbejde mellem Erhvervsakademi Danias KVU’er og Århus Universitet og VIA University College, vil gavne uddannelsesniveauet i Silkeborg Kommune.

En af de store udfordringer i kommunen i dag er, at der ikke er tilstrækkeligt med tilbud inden for videregående uddannelser. Det er i dag kun muligt at videreuddanne sig til folkeskolelærer eller sygeplejerske på VIA University College samt til handels- eller finansøkonom på Erhvervsakademi Dania. Der er således ikke muligheder inden for mere tekniske eller IT-mæssige uddannelser, og de nuværende uddannelser i byen kan med fordel kombineres med nye udbud, der vil kunne tilgodese mandlige studerende i øget grad.

Erhvervshandleplan – stort fokus på Silkeborg som IT-by og Silkeborg Valley:

Silkeborg Kommune har netop vedtaget en ambitiøs erhvervshandleplan for 2013. Planen sætter bl.a. fokus på at fastholde og udvikle produktions- og serviceerhvervene i Silkeborg Kommune og markedsføre Silkeborg Motorvejens erhvervsmæssige muligheder. IT-området er et af handleplanens fokusområder. I Silkeborg er der i dag over 200 IT-virksomheder og ca. 2.500 IT-arbejdspladser. Silkeborg Kommune har derfor i 2011 dannet netværket Silkeborg Valley, der samler en lang række IT-virksomheder i fælles markedsføring med det formål at tiltrække endnu flere IT-virksomheder på sigt, gennemføre netværksmøder- og aktiviteter samt udvikle netværkskonceptet på tværs og dermed sikre udvikling på IT-området gennem samarbejde mellem deltagerne.

Silkeborg Kommune støtter netværket Silkeborg Valley økonomisk og gennem endnu en IT-udviklingspulje ønsker kommunen fremadrettet at støtte IT som vækstdriver i øvrige erhverv. Dette betyder et øget behov for IT-jobs i virksomheder, som i dag ikke har IT-medarbejdere ansat, og dermed en øget vækst i IT-branchen de kommende år. Silkeborg Kommunes mål inden for IT er følgende:

• Endnu flere IT-virksomheder og IT-arbejdspladser til Silkeborg
• Større værditilvækst i IT-branchen
• Flere udviklings- og innovationsprojekter mellem virksomheder og videnmiljøer
• Et stærkere lokalt IT-uddannelsesmiljø

Antallet af IT virksomheder i Silkeborg er som nævnt over 200, heraf har de to hhv. 174 og 492 ansatte. Senest er Bankdata kommet til Silkeborg med 200 arbejdspladser, hvilket endnu ikke fremgår af figuren i bilag 3.

Der er endvidere stor lokalpolitisk interesse for, at datamatikeruddannelsen kommer til Silkeborg og dermed understøtter den lokale udvikling. Svend Erik Milsgaard fra Radikale Venstre udtrykker det således i en mail til uddannelsesminister Morten Østergaard:

”Situationen er den, at Jyske Bank er ved at flytte mange IT-arbejdspladser til Silkeborg. Et amerikansk firma har overtaget en stor IT-virksomhed her i Silkeborg. Som jeg vist viste dig, skrev jeg et læserbrev umiddelbart efter dit besøg, at Silkeborg var ved at udvikle sig til et stærkt center for IT-virksomheder. I omegnen af 260 virksomheder i Silkeborg Kommune med ca. 2500 arbejdspladser. Så IT-uddannelserne er efterspurgte, og vi taler om en udvikling, som vil blive forstærket…” (januar 2014).

Svend Erik Milsgaard henviser til et tidligere publiceret læserbrev, hvilket er vedlagt ansøgningen i bilag 12.

Udover de mange IT-virksomheder forventes der således at ske en øget efterspørgsel efter IT-medarbejdere til andre brancher i nærmeste fremtid som nævnt ovenfor. Et eksempel er således Finanssektorens Arbejdsgiverforenings beskæftigelsesundersøgelse fra 2012 (bilag 4), der viser, at beskæftigelsen indenfor IT-området i finanssektoren er stigende. Netop finanssektoren er en væsentlig del af Silkeborg Kommunes erhvervsliv, hvorfor fokus på dette område er yderst relevant for indeværende ansøgning. Bemærkelsesværdigt er det, at IT-medarbejderne i finanssektoren udgør en stigende andel af det samlede medarbejderantal i sektoren. Dette viser, at IT- fylder mere i finanssektoren end tidligere, og jf. Finanssektorens Arbejdsgiverforening er det en naturlig konsekvens af, at digitaliseringen ændrer arbejdsfordelingen i sektoren generelt. Der sker således en udvikling i jobindhold/kompetencer for sektorens medarbejdere.

Udviklingen i den finansielle sektor viser endvidere, at uddannelsesniveauet for IT-medarbejderne i den finansielle sektor er stigende jf. bilag 4. Halvdelen af de beskæftigede har nu en videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet i finanssektoren er generelt steget, men IT-området har hidtil stået for den største stigning. Stigningen i uddannelsesniveau ligger hovedsageligt på KVU og LVU. Medarbejder-sammensætningen er ifølge Finanssektorens Arbejdsgiverforening under kraftig forandring. Uddannelsesniveauet blandt IT-medarbejderne forventes at stige kraftigt i de kommende år, hvorfor det er særligt vigtigt at sikre tilstrækkelige færdiguddannede datamatikere på KVU-niveau.

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune generelt og inden for IT:

Arbejdsmarkedet i Silkeborg er i bedring. Ledigheden i kommunen er faldet med 3% fra januar 2011 til januar 2012. For mændene er ledigheden faldet med 14%, men som det fremgår af bilag 6, ligger mænd i alderen 16-29 år stadig med en højere ledighed. Netop denne aldersgruppe ligger indenfor målgruppen til uddannelsen til datamatiker.

Blandt de 16-29 årige ses i Silkeborg en befolkningsvækst på 1% det seneste år. Gruppen af unge er således stigende, hvilket øger grundlaget for udbud af nye uddannelser. Dette helt i tråd med Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi, hvor der sættes fokus på udbygning af uddannelsestilbud i kommunen. Ligeledes påpeger analysen ”Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune” fra Beskæftigelsesregion Midtjylland jf. bilag 7, at grundlaget for områdets vækst og beskæftigelse vil være sikring af et kvalifikationsniveau hos arbejdsstyrken på såvel kort som langt sigt. I analysen konkluderes det, at fokus skal øges på bl.a. uddannelse i kommunen. Generelt er beskæftigelsesudviklingen i de kommende år stabile eller let stigende i Silkeborg Kommune. Bl.a. ses stigende beskæftigelse inden for området ”øvrig privat service”, der blandt andet rummer beskæftigelsesmuligheder for datamatikere jf. bilag 7.

Ifølge Silkeborg Kommunes analyser jf. kommunens tilkendegivelse nedenfor vil der fremadrettet være et langt større behov for medarbejdere i kommunen inden for IT. IT-virksomhederne ”tror på fremtiden”, og ”nyeste tal viser, at 67% af IT-virksomhederne i Silkeborg forventer øget omsætning, og 37% forventer at ansætte flere medarbejdere i den nærmeste fremtid”. Tilkendegivelsen giver eksempler på væksten i faktuelle tal. Tabellen i bilag 7, der illustrerer udviklingen i antal lønmodtagere inden for ”øvrig privat service” ventes derfor at ændre sig i positiv retning i de kommende år. Igen skal det understreges, at et kommende generationsskifte i særligt de store virksomhed øger behovet for flere nyuddannede datamatikere betragteligt. Udsagnene fra Silkeborg Kommune og fra en lang række virksomheder dokumenteres i form af virksomhedsnavne mv. i det følgende.

Sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne regionalt og lokalt:

Særligt fra Silkeborg Kommune og mod vest er der i dag et sparsomt udbud af IT-uddannelser på et videregående niveau. Et lavt optag i Herning på datamatikeruddannelsen (27 i 2013) dækker ikke efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft i IT-virksomhederne i Silkeborg-området. Udover et KVU-niveau og en enkelt bacheloruddannelsen inden for E-design er der ikke mulighed for videreuddannelse inden for IT fra Silkeborg Kommune og vest på i Region Midtjylland. Dette efterlader et særligt gap mellem virksomhedernes efterspørgsel lokalt i Silkeborg og dimittender. Erhvervsakademi Dania ønsker derfor fremadrettet at øge udbuddet af IT-uddannelser generelt og påtænker inden for kort tid at ansøge om topup-uddannelser, der kan læses i forlængelse af uddannelserne til datamatiker og multimediedesigner. En datamatikeruddannelse i Silkeborg vil i samspil med afdelingerne i Skive og Grenå kunne danne rekrutteringsgrundlag for professionsbacheloruddannelser inden for IT. Der vil således med en færdiggjort datamatikeruddannelse i Silkeborg, vil der være muligheder for videreuddannelse i regionen i øget omfang ift. nuværende muligheder.

Silkeborg Kommune og Erhverv Silkeborg’s tilkendegivelser:

Silkeborg Kommune og herunder Erhverv Silkeborg har udtrykt klar tilkendegivelse af behovet for datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi Dania. Dette fremgår af følgende skrivelse fra Silkeborg Kommune (januar 2014):

Silkeborg som IT-by:
Silkeborg Kommune har i flere år arbejdet på at udvikle Silkeborg som et endnu mere attraktivt sted at drive og lokalisere It-virksomheder.

Vores mål er:
• Endnu flere IT-virksomheder og IT-arbejdspladser i Silkeborg
• Større værditilvækst i IT-branchen
• Flere udviklings- og innovationsprojekter mellem IT-virksomheder og videnmiljøer.

For at nå disse mål, har vi brug for et stærkere lokalt IT-uddannelsesmiljø. Vi ved, at IT-branchen i Silkeborg er stærk.
• Vi har over 200 it-virksomheder og ca. 2.500 IT-arbejdspladser i Silkeborg Kommune
• Vi ved at IT-virksomhederne i Silkeborg igennem flere år har haft en positiv produktivitets-vækst. En produktivitets-vækst som ligger noget over den gennemsnitlige produktivitets-vækst i IT-erhvervet på landsplan.
• Vi ved også at IT-virksomhederne, på trods af snak om krise, tror på fremtiden. Vores nyeste tal viser, at 67 % af it-virksomhederne i Silkeborg forventer øget omsætning, og 37 % forventer at ansætte flere medarbejdere i den nærmeste fremtid.
Samtidig har Silkeborg i de senere år, haft held til at tiltrække en række nye IT-virksomheder fx Altoros, Uniq Tracking og IT-afdelingen.

Silkeborg har særlige styrker og markante virksomheder indenfor hosting/big data og IT i/til den finansielle og offentlige sektor. Mange af Silkeborgs IT-virksomheder står for en markant vækst, og vil få brug for et stigende antal medarbejdere i de kommende år.

Hosting og bigdata
Silkeborg er provinsens stærkeste hosting-city. JN Data i Silkeborg håndterer billarder af bytes for en tredjedel af Danmarks finansielle marked og mere end halvdelen af realkreditmarkedet. Virksomheden har næsten 600 ansatte og er i forsat vækst.

Ud over JN Data er også en række mindre hosting-virksomheder etableret i Silkeborg. De melder ligesom JN Data om markant vækst og fremgang. Fx har Sotea, Solutio og NHC de seneste år haft vækstrater på op til 30 – 40 %.

Forventningen en fortsat vækst da markedet for både at hoste og statistisk og matematisk behandle datamængder, er i voldsom global vækst.

På grund af Silkeborgs særlige styrker indenfor hosting, har Silkeborg Kommune det seneste år samarbejdet med Invest in Denmark om at tiltrække udenlandske datacentre til Silkeborg. Der er i samarbejde med Invest in Denmark konkret dialog med flere interesserede virksomheder, og vi håber at en eller flere udenlandske virksomheder i løbet af 5 års periode vil etablere sig i Silkeborg.

IT til den finansielle- og offentlige sektor
I forbindelse med, at Jyske Bank, Bankdata og JN Data indgik aftale om, at Bankdata varetager Jyske Banks IT-udvikling, mens Bankdatas it-driftsopgaver og tekniske infrastruktur i udføres af JN Data, etablerede Bank Data en afdeling i Silkeborg. Det er forventningen, at Bankdata de kommende år vil øge medarbejder antallet i Silkeborg væsentligt, så ca. halvdelen af Bankdatas 600 ansatte i løbet af et par år vil arbejde i Silkeborg.

Silkeborg Data er en anden stor IT-virksomhed i Silkeborg. Virksomheden har over 200 ansatte og levere løn- og personalesystemer primært til den offentlige sektor. Jyske Bank solgte i december 2013 virksomheden til den danske kapitalfod Axcel, for at skabe optimale rammer til at udfolde Silkeborg Datas fulde potentiale og vækststrategi. Det er målet, at virksomheden også i de kommende år skal vokse betydeligt.

Fremtidige kompetencer
Mange af Silkeborgs toneangivende IT-virksomheder står således overfor en markant vækst, og vil få brug for et stigende antal medarbejdere i de kommende år. Fælles for mange af virksomhederne er et ønske om, at fremtidens medarbejdere har en stærk IT-faglighed, men samtidig stærke kompetencer indenfor forretnings- og kundeforståelse.

Gregers Pilgaard
Udviklingschef, Silkeborg Kommune
Mobil: 2090 1368

Vi har gået et spadestik dybere og undersøgt behovet for de fremtidige IT- kompetencer. Overordnet kan vi konkludere følgende om IT i Silkeborgområdet og generelt:

• It-branchen efterspørger i højere og højere grad specialister eller specialiseret viden (det kan være indenfor database, algoritmer, drift, appudvikling etc.) fremfor generalister.
• Pt. er der i Silkeborg efterspørgsel på database- og hostspecialister.
• IT arbejde kan outsources, men aldrig mere end at det kræver lokal ekspertise.
• Indenfor IT/finanssektoren er der behov for datamatikere med kendskab til og evner indenfor "ældre" teknologier som DB2 og Cobol, da mange eksisterende systemer kører på disse teknologier.
• Af moderne teknologier er der fokus på Java, Oracle, offentlige standarder og sikkerhed.
• Som supplement til det traditionelle brugercentrerede fokus er der behov for et systemcentreret fokus.
• Særligt for finanssektoren er der behov for udviklere, der har indsigt i og forståelse for det forretningsområde og de programmer og systemer, som de udvikler i.

Dette kan med fordel opsummeres i en særlig datamatikerprofil, der vil være interessant i Silkeborgområdet:

Da flere finans- og HR-specialiserede softwarevirksomheder ofte står overfor den udfordring at skulle videreuddanne eller oplære nyuddannede datamatikere, for at disse kan løfte opgaver indenfor virksomhedernes centrale arbejdsområde, vil det være gavnligt med en datamatiker, der tones efter dette behov. En sådan toning kan uden problemer finde sted indenfor datamatikerstudieordingen. For det første skal den studerende have færdigheder i programmeringssproget Java og bl.a. databasesystemet Oracle. Udover det systemudviklingsmæssige fokus på agile processer og god forståelse og anvendelse af arkitektur, bør den studerende have et indgående kendskab til application-to-application udvikling og integration - herunder en stærk systemforståelse. Fagområdet "teknologi og netværk" bør tilrettelægges således at den studerende får indgående forståelse for sikkerhed og offentlige standarder, da dette vægtes tungt i branchen.

En anden vigtig egenskab er kendskab til ældre systemer og evnerne til at skabe interfaces op mod disse. Dette vil blandt andet kunne løses ved at tilrettelægge valgfag indenfor såkaldte "døde" - men ikke desto mindre vitale - programmeringssprog som Cobol samt avancerede databasesystemer som DB2.

Den samlede profil er således en datamatiker med en stærk system- og databaseprofil; programmeringsegenskaber i Java og stor viden om sikkerhed. Dertil kommer færdigheder i systemintegration, application-to-application-udvikling samt viden om og erfaring med ældre systemer.

Silkeborg Valley:

Silkeborg Kommune har gennem dannelsen af netværket Silkeborg Valley taget initiativ til at samle alle IT-virksomheder i området. Som initiativtagerne beskriver det i ”Om Silkeborg Valley”: ”Silkeborg Valley er et initiativ med bred opbakning fra starten. Initiativtagerne bag ambitionen om at skabe et endnu mere bæredygtigt, dynamisk og kompetent IT-miljø i og omkring Silkeborg er:

• En række lokale IT virksomheder
• iKRAFT projektet
• erhvervSilkeborg
• Silkeborg Kommune

De lokale virksomheder, der står bag dette initiativ er vidt forskellige i deres arbejdsområder og størrelser og spænder lige fra enkeltmandsvirksomheder til større virksomheder med flere hundrede ansatte. Fælles for dem alle er imidlertid, at de ønsker at skabe grobund for udvikling, vækst, vidensudvikling, spændende synergier og samarbejder, der alt sammen tager udgangspunkt i det gode fundament, der allerede er til stede i Silkeborg området”. Der er således stort fokus på at sikre uddannelsesmuligheder inden for IT i Silkeborg-området som vigtig support til kommunens reelle behov og stigende fokus på branchen. Silkeborg Kommunes dokumentation støttes af en lang række virksomheder, der nævnes nedenfor.

Ovenfor menes at være klart dokumenteret, at erhvervslivets behov for en datamatikeruddannelse i Silkeborg er ganske tydeligt. Med afsæt i et tæt samarbejde med erhvervslivet, har vi allerede på nuværende tidspunkt udviklet forslag til den særlige profil, som vil kunne understøtte området behov i dag og i årene frem.

Strategi, organisation, praktik og pædagogisk fokus på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg:

Afsnittet nævner kort akademiets væsentligste strategipunkter, organisationen i afdelingen i Silkeborg, afdelingens særlige fokus på praktik og pædagogisk tilgang.

Strategien for Erhvervsakademi Dania tager overordnet afsæt i 3 områder: Særlige venner, Særlige uddannelser og Særlige regionale forpligtelser. Inden for områderne arbejdes der specifikt med udvikling af uddannelser i samråd med regionale forpligtelser herunder kommuner og regioner og de lokale ungdomsuddannelser. Målet er at efterkomme arbejdsmarkedets kompetencebehov og sikre øget overgang fra ungdomsuddannelserne til KVU. Midlerne er den tætte dialog og udvikling med fokus på innovationsforløb, tværfaglighed i opgaveløsning for virksomheder og nytænkning.

På Erhvervsakademi Dania i Silkeborg gennemføres på nuværende tidspunkt 2 uddannelser, finansøkonomuddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. Der er studiestart 2 gange årligt. Afdelingen har således i dag et studiemiljø med ca. 260 studerende i uddannelse ad gangen, hvilket sikrer en størrelse, der giver mulighed for et dynamisk studiemiljø i hverdagen. Pr. 1/9 2014 forventes antallet af studerende samlet at stige til ca. 340 studerende grundet nye retninger på eksisterende uddannelser.

Afdelingen har tilknyttet 12 undervisere, der for de flestes vedkommende underviser på begge uddannelser. I løbet af året afholdes tværfaglige arrangementer f.eks. med fokus på praktikmuligheder, internationalisering, innovation, iværksætteri og karriereudvikling. Vi har gode erfaringer med det tværfaglige samspil, der sikrer videndeling og forståelse for en virksomheds forskellige arbejdsopgaver og dermed ruster de studerende til det senere erhvervsliv.

Studerende på datamatikeruddannelsen vil på en række områder indgå i samspillet med de øvrige studerende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg f.eks. gennem tværfaglige projekter på tværs af fag og uddannelser. Afdelingen arbejdet målrettet med at løse konkrete og virkelige opgaver for virksomheder som en del af undervisningen, hvilket et samspil mellem de studerende på de forskellige uddannelser formår til virksomhedernes store tilfredshed. Den primære undervisning vil dog foregå ved brug af nuværende undervisere i Erhvervsakademi Danias andre afdelinger, hvor IT-uddannelser udbydes. Kompetencerne internt i akademiet er således allerede til stede inden for IT. Ligeledes anses det for nødvendigt at rekruttere nye medarbejdere, der ligeledes kan understøtte undervisningen fremadrettet. Endeligt skal det igen påpeges, at flere virksomheder har tilbudt at bidrage med den nyeste viden i undervisningen gennem foredrag, virksomhedsbesøg og konkrete undervisningsforløb.

Markedsføring og information:

Det afsluttende afsnit giver kort indtryk af de tanker, som akademiet har gjort sig vedr. sikring af markedsføring og information om datamatikeruddannelsen. Det er Erhvervsakademi Danias erfaring, at eleverne på ungdomsuddannelserne kun har begrænset kendskab til de korte videregående uddannelser. Vi har i den forbindelse udarbejdet en omfattende markedsføringsplan, der har til formål at øge kendskabsgraden blandt potentielle ansøgere. Planen omfatter følgende:

• Generel markedsføring af sikre praktikpladser, hvor markedsføringen udvikles i samarbejde med lokale virksomheders testimonials
• Åbent hus, hvor IT-virksomheder deltager med henblik på at øge koblingen mellem teori og praksis
• Trykte annoncer: lokale dagblade, ugeaviser og husstandsomdelte profilbrochurer
• Radioannoncer: radiospots i lokalradio
• Web og sociale medier: Google søgeoptimering, Facebook, Linkedin, bannere på elektroniske aviser
• PR: pressemeddelelser og aktiv deltagelse i uddannelsesdebat i lokalområdet
• Messer: Uddannelse uden grænser, Uddannelseskaravanen og åbent hus med deltagelse af lokale virksomheder indenfor de forskellige fagområder
• Netværk: ErhvervSilkeborg, Uddannelsesforening under ledelse af Silkeborg Kommune
• Kontakt med ungdomsuddannelser, UU og Studievalg: besøg på skoler, nyt brobygningskoncept, studievejledning
• Videndeling mellem undervisere på ungdomsuddannelserne og akademiet gennem samundervisning og fælles innovationsforløb
• Ambassadørkorps blandt nuværende studerende

Udover et veldokumenteret behov for uddannelsen i forhold til erhvervslivets efterspørgsel er det ligeledes dokumenteret, at der i Silkeborg helt generelt - og iøvrigt ligeledes i et større geografisk område - mangler tilbud om videregående uddannelser inden for de mere IT/tekniske områder. Afdelingen har vist en meget stor vækst de seneste år, hvilket sikrer et godt og bredt studiemiljø såvel fagligt som socialt, og afdelingen kan således håndtere et stigende antal studerende og uddannelser fremadrettet. Afdelingen har endvidere et tæt samarbejde med erhvervslivet om at sikre den præcise toning af en datamatikeruddannelse, så vi dermed sikrer praktikpladser til studerende og jobs efter afsluttet uddannelse. Dette uddybes nedenfor under forventede praktikaftaler.

Rekrutteringsgrundlag
Ungdomsuddannelser i Silkeborg Kommune - udviklingstiltag:

Blandt flere af de markante uddannelsesmæssige tiltag i Silkeborg ses en større tilbygning af Silkeborg Gymnasium. Gymnasiet er Danmarks største med ca. 15 klasser pr. årgang og samlet ca. 1500 elever. Gymnasiet har de seneste år særligt satset på de teknologiske linjer, hvilket øger antallet af dimittender fra STX, der kan have interesse i at videreuddanne sig f.eks. på datamatikeruddannelsen. Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har indledt et tæt samarbejde med Silkeborg Gymnasium, hvor parterne i fællesskab vil sikre flere muligheder for den voksende andel af dimittender fra STX, der ikke vælger en videregående uddannelse. Et generelt problem på landsplan, som parterne i Silkeborg nu konkret samarbejder om at løse. Silkeborg Gymnasium støtter således udvikling af en mere teknisk orienteret kort videregående uddannelse som datamatikeruddannelsen med tanken om, at flere muligheder for korte videregående uddannelser kan øge overgangen fremadrettet.

Politisk ses fokus på øget overgang fra EUD til KVU. Med blot 2 korte videregående uddannelser i Silkeborg i øjeblikket, er det ikke optimalt at understøtte den øgede overgang fra EUD til KVU. En datamatikeruddannelse vil give særligt drengene på teknisk EUD flere muligheder i Silkeborg. I forhold til Teknisk Skole Silkeborg er det også vigtigt at bemærke, at skolen har påbegyndt et særdeles stort nybyggeri. Byggeriet af en helt ny skole skal stå klart i 2017, og byggeriet vil udover HTX og tekniske erhvervsuddannelser forventeligt omfatte et forsknings- og innovationscenter, der skal ses i forlængelse af drøftelser med institutioner, der pt. udbyder lange videregående uddannelser. Målet er at tiltrække virksomheder til i samarbejde med uddannelsesinstitutioner at udvikle nye metoder og produkter i fællesskab. Erhvervsakademi Dania i Silkeborg er inviteret med i samarbejdet, hvilket vurderes at være optimalt i forhold til synergiskabelse i kompetenceudvikling af undervisere, øget synlighed for erhvervsuddannede i forhold til videregående uddannelser og særligt i forhold til produktudvikling i samarbejde med virksomheder. Et tæt samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg vil udover at åbne døre for EUD-elever også være en inspiration for de HTX og EUX-elever, der går på skolen i dag.

Gennem mange års samarbejde med Handelsskolen Silkeborg er det en naturlig vej for mange med en HHX eller en merkantil EUD at søge mod KVU. Det tætte samarbejde ventes vedligeholdt og udbygget i de kommende år bl.a. gennem Erhvervsakademi Danias deltagelse i handelsskolens Advisory Board.

Rekrutteringsgrundlag fra ungdomsuddannelserne og skolernes tilkendegivelser:

Som det ses af bilag 8 er antallet af igangværende elever på ungdomsuddannelserne i Silkeborg er steget med ca. 500 fra 2005 til 2011. Der er en tendens til at de unge foretrækker en studieforberedende (gymnasial) uddannelse, fremfor en erhvervsuddannelse.

Dette billede afspejles i det generelle uddannelsesniveau i befolkningen, hvor der ligeledes ses en stigende andel af videregående uddannelser og en faldende andel på erhvervsuddannelsesområdet. Uddannelsesmønsteret i Silkeborg afviger således ikke fra det generelle mønster på landsplan, hvor vi kan se en stigning i fuldførte videregående uddannelser. På erhvervsakademiområdet alene har der i perioden 2009-2011 været en stigning på ca. 45 %.

Graferne i bilag 8 viser generelt øget fokus på et højere uddannelsesniveau i Silkeborg. Som tidligere nævnt ses en udfordring i Silkeborg i dag i forhold til et utilstrækkeligt udbud af videregående uddannelser, der er ganske begrænset og uden uddannelser af teknisk art generelt.

Rekrutteringsgrundlaget alene i Silkeborg Kommune er interessant. Særligt henvises der til, at datamatikeruddannelsen er et interessant felt for elever med en STX, HHX, HTX eller EUX grundet øget fokus på de mere teknisk tunge uddannelsesretninger på de gymnasielle uddannelser. Med en betragtelig vækst på Silkeborg Gymnasium, landets største, vurderes der at være et fornuftigt rekrutteringsgrundlag, og ligeledes anses det fra Teknisk Skole Silkeborg for yderst relevant for unge med en HTX, EUX eller en erhvervsuddannelse at søge ind på uddannelsen, da Teknisk Skole Silkeborgs dimittender generelt har vanskeligt ved at identificere videre uddannelsesmuligheder i Silkeborg med kommunens nuværende uddannelsesudbud. Handelsskolen Silkeborg udbyder specifikt en linje på HHX, hvor der sættes fokus på kommunikation, IT og digital design, hvor en naturlig videreuddannelse vil kunne være som datamatikerstuderende. Samlet set vurderes det, at der årligt blot i Silkeborg Kommune vil være ca. 500 dimittender, for hvem uddannelsen til datamatiker vil være interessant. Såfremt kommuner som Ikast/Brande, Favrskov og Viborg medtages, øges rekrutteringsgrundlaget markant.

Samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Erhvervsakademi Dania i Silkeborg er meget tæt. Både på parternes eget initiativ, men også gennem Silkeborg Kommunes rolle som facilitator i processen mod øget overgang og samudvikling af nye tiltag på uddannelsesområdet. I efteråret 2013 påbegyndes et tættere samarbejde mellem skolerne og akademiet i form af øget brobygning, herunder nyt brobygningskoncept, øget samspil mellem undervisere på tværs af institutioner, øget fælles markedsføring og lign. Dette uddybes nedenfor i afsnittet om ”Markedsføring og oplysning”.

Alle ungdomsuddannelser i Silkeborg Kommune har tilkendegivet deres interesse for datamatiker-uddannelsen, hvilket fremgår af oversigten nedenfor:

Silkeborg Gymnasium Rektor Erik Olesen 86810800
Handelsskolen Silkeborg Direktør Torben Jessen 87222040
Teknisk Skole Silkeborg Direktør John Staal 89234050
TH. Langs HF og VUC Rektor Nanna Skulvad 69127935

Tilkendegivelser blandt potentielle studerende:

Erhvervsakademi Dania, Silkeborg, igangsatte i foråret 2013 en survey om interessen for videreuddannelse blandt ca. 800 afgangselever på ungdomsuddannelserne i 2012 i Silkeborg Kommune. Undersøgelsen fremgår af bilag 9. Indtil videre har vi modtaget 232 besvarelser, hvilket svarer til ca. 1/3 af populationen. Potentielle studerende i øvrige omkringliggende kommuner er ikke kontaktet. Af undersøgelsen svarer 44 % ja til ønsket om at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse.

På spørgsmålet om, hvorvidt et lokalt udbud af uddannelse er afgørende (144 respondenter), svarer 24 % klart ja hertil. Dette understøttes af en intern analyse blandt alle 1. års studerende i september 2012 med det formål at undersøge baggrunden for valg af Erhvervsakademi Dania som uddannelsessted. Besvarelsen viste, at 31% af de studerende har valgt akademiet på grund af dets beliggenhed. Samtidig bekræfter en brugertilfredshedsundersøgelse foretaget blandt alle nye studerende på erhvervsakademi Dania, at 52% af de studerende har mindre end 30 minutter til deres uddannelse. Undersøgelsen bekræfter vores opfattelse af, at studerende, der vælger en kort videregående uddannelse, ofte vælger uddannelse ud fra, hvilke udbud, der findes i nærområdet. De studerende er ikke flytbare i samme grad som studerende, der vælger længere videregående uddannelser. Bilag 9 supplerer betydningen af et lokalt uddannelsesudbud for den enkeltes vilje til at læse videre efter end ungdomsuddannelse.

Specifikt viser den gennemførte survey blandt elever på ungdomsuddannelserne, at der generelt er et stort behov for at øge antallet af udbudte videregående uddannelser i lokalområdet, idet hele 24 % anser muligheden for at kunne tage en uddannelse lokalt som afgørende for at starte på en videreuddannelse. Igen henvises til de ganske få muligheder for at følge en videregående uddannelse i Silkeborg Kommune.

Ovennævnte viser et tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Dania i Silkeborg. Der udvikles i fællesskab, og der ses et naturligt samspil om informationen til ungdomsuddannelseseleverne og akademiet. Dette øger fokus fra eleverne på ungdomsuddannelserne mod at vælge videregående uddannelse lokalt. Efterspørgsel er således stigende, hvilket forventes yderligere øget i de kommende år.

Forventet optag
På baggrund af vores erfaringer med optag på nye tiltag i Silkeborg, forventer vi følgende optag i de første 3 år:

1 år: 30 studerende
2 år: 40 studerende
3 år: 50 studerende

En række virksomheder har tilbudt at bidrage til annoncering af uddannelsen inden studiestart. Annonceringen vil særligt fokusere på uddannelsens indhold og de mange praktik- og jobmuligheder, der vil være lokalt ved valg af denne uddannelse. Vi er sikre på, at netop dette vil være væsentligt i rekruttering af studerende til uddannelsen.

Vi forventer primært studerende med en baggrund fra HHX, HTX og STX. Ikke kun fra skolerne i Silkeborg, men gennem studiepraktikforløb kan vi se, at særligt mange unge fra Ikast/Brande området er interesserede i optag på uddannelser i Silkeborg. Rekrutteringsområdet er, som tidligere beskrevet, således væsentligt bredere end isoleret kun til Silkeborg Kommune.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Virksomhedernes tilkendegivelser og praktikmuligheder:

Det har ovenfor været nævnt, at en række virksomheder i Silkeborg Kommune har særlig stor interesse i, at Erhvervsakademi Dania opretter datamatikeruddannelsen. Der er som dokumentation herfor nedenfor listet de virksomheder, der har bidraget til ansøgningen og vist interesse for at understøtte det videre implementeringsforløb ifm. opstart af uddannelsen. Alle virksomhederne nedenfor har ligeledes givet udtryk for ønsket om praktikpladser, og flere har garanteret job til dimittender. Det drejer sig om følgende:


Silkeborg Data Arne Ladegaard 89899000
JN Data Susanne Wølck 63636363
Sotea Jess Munch Teilmann 70209924
Jyske Bank Knud Nørbo 89892560
Bankdata Annette Schmidt 79242233
NHC Preben Louring 87428000
Solutio Brian Reinhold Jensen 86817841
IT-effect Kim Friis 87431000
Erhverv Silkeborg Torben Vilsgaard 29260000
Silkeborg Kommune Jeppe Keller 89701000

Tilkendegivelser tilsendes ved anmodning, og flere indhentes gerne på opfordring.

Virksomhederne ser en interesse i øget samarbejde på tværs i den videre udvikling af en studieordning, og i markedsføring og information om uddannelsen har flere virksomheder bekræftet, at de gerne bidrager med jobfortællinger, indholdsbeskrivelser af praktikforløb og generelt hjælper kommende studerende til forståelse af jobmuligheder og af jobbets indhold. Hermed sikres, at kommende studerende får retvisende billeder af og forståelse for uddannelsens indhold og mål. Ligeledes har flere virksomheder vist interesse i at bidrage til tæt sparring i undervisningen gennem eksterne undervisere, foredrag og virksomhedsbesøg. Der arbejdes i øvrigt med Silkeborg Data om at gennemføre dele af uddannelsen i virksomheden for at sikre et virkelighedsnært undervisningsmiljø for de studerende. Et særdeles tæt samarbejde med virksomhederne er således allerede skabt, hvorfor det må forventes, at det er yderst realistisk at kunne sikre praksisnær undervisning, skabe praktikpladser og efterfølgende job såvel lokalt som regionalt.

Vi håber, at vi med ovennævnte har dokumenteret tilstrækkeligt, at behovet for datamatikeruddannelsen i Silkeborg er stort. Omdrejningspunktet er erhvervslivets behov samt at sikre tilbud om videregående uddannelser lokalt, så vi dermed sikrer et bidrag til øget kompetenceløft til arbejdsstyrken i Midtjylland nu og i fremtiden.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Dania_Datamatiker.pdf

Samlet godkendelsesbrev