Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i teknik og business (studieretningen) - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/02-2022 11:44
2022-1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, campus Sønderhøj, Viby J

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anette Bache, abac@eaaa.dk - 7228 6003

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i teknik og business (studieretningen)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Technology and Business (studieretningen)

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Teknik og business (studieretningen)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Technology and Business (studieretningen)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav: • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • Erhvervsuddannelse: En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

  • for studieretningen vandbranchen: Køletekniker, Procesoperatør, Teknisk designer, Mejerist, Teknisk isolatør, VVS-energiuddannelsen

  • for studieretningen Husdyr og planter: Landbrugsuddannelsen, dyrepasser, væksthusgartner, produktionsgartner
Derudover: • http://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/enkeltfagogsupplering/adgangskursus-til-ingenioeruddannelserne


Specifikke adgangskrav uanset ovenstående:  • Matematik C eller virksomhedsøkonomi C


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Supplering: De fag eller niveauer, som en ansøger evt. mangler kan tages som supplering.


Merit: Jordbrugsteknolog studieretning planter og husdyr kan komme ind på 4. semester.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at identificere, analysere, vurdere og håndtere problemstillinger indenfor et valgt teknisk eller biologisk område herunder forretningsforståelse og udviklingspotentialer, med henblik på kommercialisering, rådgivning og salg af løsninger indenfor det valgte område nationalt og internationalt.


Uddannelsen kvalificerer desuden den uddannede til selvstændig refleksion, innovativ tænkning samt evne til at skabe fornyelse i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling inden for det valgte område.


Eksempler på opgaver/funktioner den uddannelse kan udføre: • Analyse og optimering

 • Bindeled mellem det Biologisk/tekniske og det kommercielle i virksomheden

 • Bindeled mellem forskning/udvikling og den praksisnære anvendelse.

 • Forsøgsarbejde og udvikling

 • Tekniks salg og markedsføring

 • Innovation og udvikling af service og produkter

 • Konsulent/Rådgivning/Undervisning i branchen

 • Myndighedsbehandling, kontrol og tilsyn

 • Udsending som sektorrådgiver


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Normering: Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point, der omfatter: 1. Uddannelseselementer med et samlet omfang på 80 ECTS-point, der er fælles for de studerende, uanset valg af studieretning.

 2. Uddannelseselementer, der er indbyrdes forbundne i studieretninger, hvoraf den studerende vælger én. Hver studieretning omfatter 80 ECTS-point.

 3. Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

 4. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.


Fagområder: Uddannelseselementer, der er fælles for de studerende, tilrettelægges inden for følgende fagområder, der samlet set omfatter 80 ECTS-point, og som er indbyrdes vægtet i forholdet 4:1:1.


Uddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse med følgende konstituerende fagområder: 1. Forretningsforståelse og -udvikling: Fagområdet indeholder økonomi, organisation, markedsføring og salg. Der fokuseres på fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på bæredygtig forretningsudvikling i såvel private som offentlige virksomheder under hensyntagen til virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder.

 2. Relationelle forhold: Fagområdet indeholder kommunikation, kulturforståelse og internationalisering samt videnskabsteori og etisk analyse. Der fokuseres på behovsafdækning, netværksskabelse, professionel formidling og af relevante løsningsmuligheder

 3. Bæredygtighed og innovation: Fagområdet indeholder bæredygtighed, innovation og projektledelse. Der fokuseres på produkt-, produktion- og procesudvikling.


Studieretninger: Uddannelsen er tilrettelagt med følgende studieretninger, hvoraf den studerende vælger én. Hver studieretning omfatter 80 ECTS-point:


1) Studieretningen Husdyr og planter tilrettelægges inden for fagområdet:


a) Produktionsstyring: Fagområdet indeholder optimering af en jordbrugsproduktion herunder rådgivning og vejledning inden for primærproduktionen. Der er fokus på analyse, planlægning, styring og kontrol i relation til bæredygtighed, lovgivning, og produktionsøkonomi.


 


2) Studieretningen Vandbranchen tilrettelægges inden for fagområdet:


a) Vand og vandets kredsløb i vandbranchen: Teknisk viden om vand og vandets kredsløb lige fra produktion af vand, distribution og anvendelse af vand til vand- og spildevandsbehandling behandling herunder enhedsoperationer, målinger og kvalitetssikring, regulativer og rammebetingelser i hele kredsløbet.


Derudover indeholder uddannelsen


-          Praktik


-          Bachelorprojekt


Fagelementerne i uddannelsen (grafisk oversigt og ects beskrivelse i behovsanalysen):


Fælles fagelementer:


Organisation og ledelse: Fagelementet indeholder organisationers opbygning og struktur, samt individets rolle heri. Faget bidrager ligeledes til forståelse for ledelse af forandringsprocesser og implementering af nye strategier med henblik på realisering af organisationens mål.


Kommunikation, metode og læring: Fagelementet indeholder fagligkommunikation, herunder markedskommunikation på traditionelle og digitale læringsplatforme. Fagelementet beskæftiger sig med idehåndtering og afgrænsning af problemstilling. Fagelementet har desuden et metodisk metaperspektiv, hvor den studerende øves i at reflektere over egne lærings- og arbejdsprocesser.


Forretningsforståelse: Fagelementet indeholder virksomheds økonomiske og finansielle grundlag; Økonomi og regnskabsforståelse, intern analyse, analyse af regnskab herunder dækningsbidrag, resultat, balance og nøgletal, investeringsteori, beregninger på projekt og produktniveau, budgettering, virksomheds- og forretningsudvikling forretningsmodeller og metoder, herunder bæredygtige forretningsmodeller, strategi. Der er fokus på interessenter som grundlag for projekter og virksomhedsudvikling.


Jura: Fagelementet indeholder relevant juridisk lovgivning i relation til juridiske problemstillinger indenfor virksomhedsdrift. Jura omhandler identifikation af relevante juridiske problemstillinger, og hvordan der kan argumenteres for et juridisk problems løsning. Der arbejdes med relevante retskilder med henblik på selvstændigt at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde om at både forebygge og løse et juridisk problem.


Salg og rådgivning: Fagelementet indeholder rolleforståelse herunder salg- rådgiver ekspert og sparringspartner, værdier og menneskesyn, salgsstrategier, organisatorisk forankring, personprofil, adfærdsmodeller – konsument og B2B, identifikation af kundemotiver


Kultur og internationalisering: Fagelementet indeholder internationale rammevilkår, virksomhedens internationalisering og internationaliseringsstrategier, markedsudvælgelse organisation. Kulturforståelse


Innovation: Fagelementet indeholder innovative processer, kreative metoder og forretningsudvikling. Fagelementer har fokus på interessenter som grundlag for projekter og virksomhedsudvikling.


Projektledelse: Fagelementet indeholder, Projektledelsesværktøjer, projektlederens rolle og opgaver, projektorganisering, kommunikationsstrategier og- planer, projektstyring og opfølgning, samt de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.


Bæredygtighed: Fagelementet indeholder FN’s 17 verdensmål, værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed, grønne forretningsmodeller, samspil mellem bæredygtighed og konkurrenceevne, cirkulær økonomi, social ansvarlighed, CSR.


Videnskabsteori og etisk analyse: Fagelementet omhandler det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for indsamling og anvendelse af viden. Der arbejdes med, hvilken betydning en undersøgelses formål har for et forsøgs eller en undersøgelses udformning samt med kritisk vurdering og tolkning af resultater. Der er fokus på forskellige kvalitative/kvantitative metoder samt proces, formalia og etik vedr. udarbejdelse af større opgaver.


Studieretningen Vandbranchen:


Studieretningsmodul 1a:Grundlæggende kompetencer: Fagelementet indeholder grundlæggende færdigheder der er en forudsætning for forståelse for vandbranchen og dens udfordringer herunder mikrobiologi, kemi, matematik og kvalitetssikring.


Studieretningsmodul 1b: Forståelsen for vand (basis, afhængig af optagelsesgrundlag): Fagelementet indeholder grundlæggende forståelse for vand herunder fysiske, kemiske og hydrauliske egenskaber samt geologi, kredsløbsforståelse, vandkvalitet og ressourceforståelse


Studieretningsmodul 2a: Vandproduktion: Fagelementet indeholder produktion af vand og de udfordringer vandproduktion står overfor lige fra kortlægning, beskyttelse, produktion og opbevaring af vand til kontaminering og spild


Studieretningsmodul 2b og 3b: Enhedsoperationer: Fagelementet indeholder behandling af vand og de enhedsoperationer der knytter sig til vandbehandling herunder distribution af vand.


Studieretningsmodul 3a: Spildevand: Fagelementet indeholder behandling af spildevand fra opsamling og rensning til udledning. Derudover indeholder fagelementet cirkulær økonomi og at spildevand skal ses som en ressource til udvinding af stoffer


Studieretningsmodul 4a: Anvendelse af vand: Fagelementet indeholder anvendelse af vand herunder vandkvalitet til forskellige formål, materialeforståelse og materialet og vandets indflydelse på hinanden (afsmitning til vand og vandets nedbrydning af materialer).


Studieretningsmodul 4b: Regulativer og rammebetingelser: Fagelementet indeholder det juridiske grundlag og rammerne for vandbranchen nationalt og internationalt


Studieretningsmodul 5 og 6: Valgfrie fagelementer på 20 ECTS målrettet vandbranchens aktuelle problemstillinger


Studieretningen Husdyr og planter:


Studieretningsmodul 1: Grundlæggende kompetencer: Fagelementet indeholder grundlæggende færdigheder statistik, matematik, almen-, organisk- og biokemi, mikrobiologi, cellelære og genetik


Studieretningsmodul 2: Produktionsgrundlag: Fagelementet indeholder grundlæggende produktionsforudsætninger for husdyr og planter.  For husdyr - fysiologi, avl, næringsstofomsætning. For planter – jordbunden / dyrkningsmediets kemiske, fysiske og biologiske forhold i relation til dyrkningspotentiale, plantefysiologi og -anatomi herunder livscyklus, stofskifte og næringsstofoptagelse,


Studieretningsmodul 3: Produktionsoptimering: Fagelementet beskæftiger sig med optimering og produktivitet i husdyr og planteproduktion samt foder- og råvarehandel.


For husdyr; miljø, foderoptimering og kvalitet, produktionsanlæg, sundhed, adfærd og velfærd. respons på produktionsmæssige forhold.


For planter; miljø, gødningsplaner, dyrkningsplaner og planteværnsstrategier med fokus på økonomisk optimal planteproduktion, planters vækst og reaktion på dyrkningsfaktorer, forebyggelses- og bekæmpelsesbehov i forhold til sygdomme og skadevoldere samt gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater.


Studieretningsmodul 4: Produktionsstyring: Fagområdet indeholder optimering af en jordbrugsproduktion herunder rådgivning og vejledning inden for primærproduktionen. Der er fokus på analyse, planlægning, styring og kontrol i relation til bæredygtighed, lovgivning, og produktionsøkonomi.


Studieretningsmodul 5 og 6: Valgfag - Valgfagene indeholder specialiseringsmulighed indenfor husdyr og planteproduktion.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Vi ønsker uddannelsen indplaceret på et teknisk taxameter.


Taxameterindplaceringen foreslås at være som Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation.


Praksisnær undervisning i vand og agro tekniske emner i relation til produktion og udvikling kræver både vand og agroteknologiske procesanlæg og analyselaboratorier.


Disse typer af faciliteter og udstyr kræver investeringer og der er store udgifter til vedligeholdelse og drift.


Forslag til censorkorps
For at sikre et censorkorps af rette tværfaglige niveau bør der oprettes et nyt censorkorps med tværfagligheden indenfor teknik og business – evt. i samarbejde med det eksisterende for jordbrug (jordbrugsteknolog og professionsbachelor (PBO) i jordbrug suppleret med relevante kompetencer inden for det teknologiske samt rådgivning og salg.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
2022.01.31 Behovsanalyse Professionsbachelor i teknik og business_FINAL.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Vandbranchen


OECD vurderer, at der skal investeres 3.000 mia. årligt på verdensplan frem til 2030, hvis verden skal leve op til FN´s klimamål. Det vil sige at der i de kommende år vil være massiv efterspørgsel på vandteknologiske løsninger og dermed også arbejdskraft. Den danske vandbranche består af en lang række aktører, som har en global førerposition. I behovsanalysen har vi hørt 38 aftagere fra alle dele af vandbranchen, men vi har ikke hørt alle. De private virksomheder indenfor den danske vandbranche tæller ca. 300 virksomheder og derfor er vores estimat ifht. behov for dimittender, stærkt underdrevet. Vandstrategien for Danmark udarbejdet af Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet, sammen med vandbranchen ”Eksportstrategi for vand”[1] beskriver en omfattende støtte til vandbranchen og til den adgang virksomheder har til finansiering og støtte til markedsføring. Regionen kommer til at huse the Spring, i et område hvor Erhvervsakademi Aarhus allerede ligger. Water Valley Denmark og the Spring skal være vækstmotoren, der forløser den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende og fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030.  


Fodnote[1]: Eksportstrategi for vand (mim.dk)


For Husdyr og planer læs i næste afsnit.


Uddybende bemærkninger

Husdyr og planter


Studieretningen retter sig mod et kendt arbejdsmarked der i dag dækkes af Jordbrugsteknologer. Den ny uddannelse skal afløse Jordbrugsteknologerne indenfor husdyr og plantesektoren. Der er i dag mangel på arbejdskraft og rådgivningssektoren står over for et generationsskifte så mangel på arbejdskraft må forventes at blive større de kommende år hvis det ikke lykkes at rekruttere flere studerende til området. Manglen på arbejdskraft ses blandt andet ved følgende.  Stort set alle dimittender fra husdyr og plantestudieretningen får job før de dimittere.  Landets største rådgivningscenter indenfor Jordbrug Velas kan ikke skaffe danske ansøgere til deres rådgiver stillinger ”Af de fem ansøgere til en planterådgiverstilling ved VELAS var der ingen med dansk uddannelse” Anette Greve Christensen - HR-chef VELAS. Og mere generelt udtrykt i landbrug og fødevares statistiske årsskrift Fakta om fødevareklyngen 2021 Den danske landbrugs- og fødevaresektor er et højteknologisk erhverv i udvikling. Sektorens virksomheder ansætter medarbejdere fra ca. 50 forskellige uddannelser med en løbende studenterbestand pa ca. 20.000 studerende, og benytter sig dertil af både ufaglært og international arbejdskraft. Pa trods af den store studenterbestand oplever erhvervet en stigende mangel pa arbejdskraft.


Læs hele behovsafdækningen i den uploadede behovsanalyse.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I spørgeskemaundersøgelsen angives et behov på mellem 279 - 409 Professionsbachelorer i teknik og business – hhv. mellem 78 – 133 for vandbranchen og 201 – 276 for husdyr og planter inden for de næste fem år. Vandbranchen estimeres til at dække over ca. 300 private virksomheder + offentlige instanser og organisationer og vi har spurgt under 10 % af den samlede danske vandbranche. Det vurderes, at vi i forhold til husdyr og planter har spurgt ca. ¼ af sektoren. For begge studieretninger anslås behovet derfor at være større. 


”Der er generelt meget få ansøgere til stillingerne og derfor behov for flere uddannede”. - Rasmus Kjærgaard Wielandt - Produktkonsulent Vestjyllands Andel


”En uddannelse med fokus på læring af netop disse kompetencer vil dække et behov, som er opstået på baggrund af samarbejdet i hele værdikæden med henblik på at opnå en fordobling af eksporten af dansk vandteknologi”. – Carl-Emil Larsen, DANVA


”Uddannelsen rammer godt med at få det merkantile ind i det tekniske”. – Mathias Thuborg Madsen – DI-vand


Aftagerne interesserer sig for det gap som findes i mellem at være teknisk dygtig og vidende indenfor vand og så det at have den forretningsmæssige forståelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

126 relevante aftagere fra både vandbranchen og husdyr- og plantesektoren har været involveret.


Både igennem kvalitative ekspertinterviews, spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. Her er angivet nogle få eksempler for aftagere som har været involveret; organisationer (Water Wally, Danish Export, SEGES), store virksomheder (Grundfos, Danfoss, Danish Crown), små virksomheder (Stjernholm A/S, Brogaarden), privatejede virksomheder (Gartneriet Pedersen A/S, Graff Growing A/S), internationale virksomheder (Hedegaard), vandværker (Silkeborg Vand, Aarhus Vand), mange af landbrugets rådgivningscentre (Velas, Sagro) landbrugsskoler (Asmildkloster, Dalum). Se behovsanalysen for en komplet liste over aftagere i afsnit 2.3.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fordi vi er et Erhvervsakademi og har et stærkt og veludbygget netværk med regionale/nationale virksomheder, ved vi fra vores praktiksamarbejde, advisory boards, uddannelsesudvalg, evaluering med eksterne eksperter, en del om hvad brancherne efterspørger og hvilke udfordringer de har. Dette er udgangspunktet for vores arbejde med at tilrettelægge den nye uddannelse. Første udkast til uddannelsen blev til på baggrund af denne viden. Igennem kvalitative ekspert interviews, spørgeskema og fokusgruppeinterviews, har vi haft en cirkulær proces hvor uddannelsen er bygget på skuldrene af aftagerne og deres ønsker, sammenholdt med den viden vi har blandt uddannelseschefer og undervisere på de tre kompetencecentre; Jordbrug og byggeri, Laboratorie-, fødevare- og miljøteknologi og Service, markedsføring og entreprenørskab.


Kompetenceefterspørgselen fra den gennemførte analyse af vandbranchen og husdyr og plantesektoren dækkes af uddannelsen, og særligt de hyppigst efterspurgte kompetencer er helt og til fulde dækket af uddannelsens fagelementer. Således vil dimittenderne have de efterspurgte kompetencer og dermed bidrage til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som begge rekrutterer til.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det særlige ved Teknik og Business at den biologisk/tekniske og merkantile fagligheder er integreret fra start til slut i uddannelsen. Det er ikke en uddannelse med to fagligheder – men en uddannelse med en kombination af to fagligheder. Målet med integrationen af faglighederne er at uddanne de faglige virksomhedsrådgivere som erhvervet efterspørger. Når man kombinerer to fagligheder, vil der være mange tilgrænsende uddannelser. Der er ikke os bekendt andre udbud der arbejder med fuld integration fra start til slut af det merkantile og det biologisk/tekniske. I nedenstående er beskrevet de vigtigste tilgrænsende uddannelser. I forhold til at belyse ligheder og forskelle til de beslægtede uddannelser herunder også i forhold til beskæftigelse og evt. dimensionering har vi foretaget vurderingen af beslægtede uddannelser med udgangspunkt i den ansøgte uddannelses profil som en tværfaglig teknisk / biologisk uddannelse med det merkantile (business) integreret i det tekniske/biologiske. På den baggrund er det vurderet, at det er uddannelserne, som fremgår af afsnit 1.5 side 5 - 6 i behovsanalysen, som kan kategoriseres som beslægtede. Læs yderligere i afsnittet Uddybende bemærkninger.


Uddybende bemærkninger

De beslægtede uddannelser i relation til uddannelsen, er primært uddannelser der beskæftiger sig med både det merkantile og det tekniske og sekundært uddannelser der indeholder fagelementer der kan ligne uddannelsens fagelementer eller erhvervssigte.


Tekniske og merkantile uddannelser


De beslægtede uddannelser som både indeholder tekniske og merkantile elementer, har et helt andet teknisk fokus end uddannelsen vi søger.


·         Diplomingeniør – Export og teknologi


Uddannelsen indeholder naturvidenskabelige og ingeniørmæssige fag inkl. produktudvikling, programmering og innovation samtidig med at der er et vist overlap i den merkantile del. Uddannelsens fokus er dog alligevel et helt andet og indeholder ikke noget om hverken Agro eller vand og vandbranchen.


·         Professionsbachelor indenfor Eksport og teknologi


Uddannelsen har fokus på strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold og har således ikke fokus på teknisk salg og rådgivning. Uddannelsen har heller ikke et egentligt teknisk fagområde som vores vand og Agro


Uddannelser der indeholder fagelementer som kan ligne Vandbranche-studieretnings fagelementer


Der er tre uddannelser der har fagelementer der ligner en del af vandbranche-studieretningens fagelementer i rimelig grad:


Diplomingeniør – klima og forsyningsteknik, Bachelor indenfor miljøvidenskab og Miljøteknolog A/K. Særligt diplomingeniøren i klima og forsyningsteknik har fokus på vand, mens de andre har et mere bredt miljøteknologisk fokus. Diplomingeniøruddannelsens fokus ligger på forsyningsteknik og klimaproblemstillinger og ikke på vandbranchen som helhed og slet ikke på den merkantile del f.eks. omkring salg, rådgivning og kultur og internationalisering.


 


Ideen til uddannelsen kommer fra en lang række virksomheder, som ikke kan skaffe de nødvendige kompetencer hos deres nyansatte. Ideen er modnet gennem flere år og udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, er stigende i forbindelse med at dansk vandteknologi er blevet en stor eksportvare. Virksomhederne kender de beslægtede uddannelser og har dimittender derfra ansat i passende funktioner i virksomhederne, men de kan ikke få dækket deres kompetencebehov indenfor teknisksalg og rådgivning.


 


De beslægtede uddannelser i indenfor husdyr og plantesektoren falder i to grupper – bacheloruddannelser på AU og KU og erhvervsakademiuddannelse og professionsbacheloruddannelser (overbygning).


Bacheloruddannelser


De beslægtede uddannelser på AU og KU er forskningsbaserede uddannelser. De er indholdsmæssigt rettet mod det biologiske samspil mellem natur og samfund med fokus på bæredygtighed. Uddannelserne indeholder kun i meget beskedent omfang virksomhedsrettede og anvendelsesorienterede kompetencer og uddannelserne kombinerer ikke de biologiske kompetencer med en produktionsøkonomisk kompetence.


·         Agro-biologi


Du får en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Uddannelsens fokus er bæredygtig produktion af fødevarer. Du får redskaber til at se sammenhængen mellem produktionen af fødevarer baseret på husdyr og planter, fødevarernes kvalitet og produktionens samspil med natur og miljø.


·         Naturressourcer


Uddannelsen har fokus på bæredygtighed, og du lærer om de konsekvenser, som menneskets brug af naturens biologiske ressourcer har for natur og samfund.


·         Husdyrvidenskab


På bacheloruddannelsen beskæftiger du dig med produktionsdyr, kæle- og hobbydyr, forsøgsdyr og dyr i dyreparker. Uddannelsen fokuserer på bæredygtigt husdyrhold, dyrevelfærd og miljø.


 


De ovenfor nævnte uddannelser har et meget anderledes fokus end husdyr- og plantestudieretning på den nye uddannelse, som er professionsbaseret og rettet mod virksomhedsrådgivning. Den hidtidige erfaring viser at der er meget lille kanibalisering mellem uddannelserne i Aarhus. Alene optagelseskriterierne gør at der appelleres til forskellige segmenter og kompetenceprofiler. Meget få dimittender fra bacheloruddannelserne, går direkte ud på arbejdsmarkedet – næsten alle læser videre på en kandidat. Landbrug og fødevarer er enige i den betragtning: ”Landbrug og fødevare forventer, at den nye uddannelse vil øge rekrutteringsgrundlaget, og det er vigtigt for L&F at uddannelsen ikke blot kannibaliserer på andre vigtige uddannelser rettet mod erhvervet” (Malika Pedersen, Chefkonsulent og Fagpolitisk koordinator).


Erhvervsakademiuddannelser + overbygnings professionsbacheloruddannelser


Den nye uddannelse skal på sigt erstatte jordbrugsteknolog uddannelsen og overbygningsuddannelsen indenfor husdyr og planter i Aarhus. Den nye uddannelse vil have samme fokus og opbygning som Jordbrugsteknolog uddannelsen og forventes at appellerer til samme målgruppe og have ca. samme volumen. Ansøgerne på Jordbrugsteknolog uddannelsen i 2021 var i store træk fordelt som følgende 25 % EUD, 40 % EUX, 25 % STX, 10 % HF og andet. Der blev optaget 51 studerende på de to studieretninger.


Uddannelserne udbydes også af UCL og Zealand. 75 % af optaget indenfor planter og husdyr studieretningerne er på Erhvervsakademi Aarhus.


Vi oplever ikke at udbuddet på Erhvervsakademi Aarhus påvirker udbuddet ved de to andre udbydere – det skyldes primært den store fysiske afstand. Vi forventer derfor heller ikke at det nye udbud vil påvirke optaget ved de to udbydere af Jordbrugsteknolog uddannelsen.


 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det primære rekrutteringsgrundlag vil være studenter/udlærte fra ungdomsuddannelserne, der ønsker en uddannelse på (professions-)bachelorniveau med interesse for det tværfaglige felt indenfor teknologi (vand eller agro) og business, og fascinationen af hvad man kan bidrage med i det tværfaglige felt med et holistisk og bæredygtigt perspektiv, samt det praksisnære og innovative fokus, som er de bærende elementer i uddannelsen.


Rekrutteringsgrundlaget udgøres af ansøgere fra hele Danmark med en gymnasial/ anden adgangsgivende eksamen eller en erhvervsuddannelse. Konsekvenser for eksisterende udbud, se ovenstående. De beslægtede uddannelser har højere adgangskrav og/eller begrænset fagligt overlap til ansøgte uddannelse, det vurderes, at den ansøgte uddannelse vil have minimale konsekvenser for beslægtede udbud i forhold til rekrutteringsgrundlag.


Rekrutteringsgrundlaget fra de gymnasiale uddannelser er på 9.534 og 9.542 i 2019 og 2020 i vores snævre dækningsområde i Syddjurs, Aarhus og Samsø kommuner (Danmarks Statistik). Ca. en 1/3 del af rekrutteringsgrundlaget fra de gymnasiale uddannelser er således beliggende i nærområdet (se ”Øvrige bemærkninger til ansøgning” for uddybning).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne fra Professionsbachelor i teknik og business, med studieretningen Agro, kan videreuddanne sig med en kandidatuddannelserne Agro-Biologi og Agro-Environmental Management på Aarhus Universitet.


Da uddannelsen er en ny tværfaglig uddannelse, er videreuddannelsesmuligheder ikke helt oplagte og derfor endnu ikke afklaret, men det vil være nærliggende at dimittender fra studieretningen vandbranchen vil kunne videreuddanne sig på kandidatuddannelsen vand og miljø, hvis dimittenden ønsker mere teknisk viden. Der er ligeledes videreuddannelsesmuligheder med kandidatuddannelser indenfor teknologibaseret forretningsudvikling, hvis dimittenden ønsker den mere forretningsudviklings vej.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

År 1: 70 studerende (fordelt med 35 på hver af studieretningerne) 

År 2: 100 studerende (fordelt med 50 på hver af studieretningerne)


År 3: 120 studerende (fordelt med 60 på hver af studieretningerne)


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen omfatter også en afdækning af virksomheders og offentlige institutioners interesse og mulighed for at indgå praktikaftaler for studerende på en professionsbachelor i teknik og business. Virksomhederne er, som illustreret i det uploadede dokument, meget interesserede i at tage studerende fra uddannelsen i praktik. 87 % (Vand) og 96 % (Agro) af virksomhederne har svaret, at de gerne vil tage studerende i praktik. Baseret på antal af aftagere i spørgeskemaundersøgelsen, vil der være flere praktikpladser til rådighed end der er studerende det første år. 


Den store interesse for at tage praktikanter, kombineret med at Erhvervsakademi Aarhus allerede i dag har et godt samarbejde med mange lokale og regionale praktikvirksomheder, vurderes det derfor absolut muligt at kunne tiltrække et dækkende antal praktikpladser. Erfaringer fra Jordbrugsteknolog og PBA i Jordbrug er positive, hvor alle får gode og relevante praktikaftaler ved egen hjælp. Generelt har vi på Erhvervsakademi Aarhus let ved at skaffe praktikpladser, og på baggrund af vores stærke virksomhedssamarbejde er det forventningen, at det samme vil gøre sig gældende for Professionsbachelor i Teknik og Business.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Rekrutteringsgrundlaget ses i tabellen i Behovsanalysen afsnit 1.5 på side 5.Heraf fremgår de nationale og regionale tal. Derudover er der en stor andel unge fra erhvervsuddannelserne, som ligeledes vil få mulighed for at videreuddanne sig i tråd med deres erhvervsuddannelse, da adgangskravene til denne uddannelse og kendetegnet ved en professionsbacheloruddannelse tilgodeser deres behov som udgangspunkt for at gennemføre en videregående uddannelse.


På baggrund af det fremlagte rekrutteringsgrundlag vurderer vi at der kan rekrutteres ind på et udbud af Professionsbachelor i teknik og business i Aarhus fra eget dækningsområde; og derudover også tiltrække fra resten af Vestdanmark. Desuden ses der på såvel på landsplan som lokalt at der er et stigende segment af EUX-studenter blandt andet fra Landbrugsskolerne, som i høj grad søger Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademierne


Udbuddet af uddannelsen vurderes ikke at have konsekvenser for øvrige beslægtede udbud, da det forventes at øge interessen for området. Jordbrugsteknolog med studieretningen husdyr og studieretningen planter (udbudt af os selv) forventes afgive 25 ansøgere årligt pr. studieretning. På sigt vil det grundet det komplekse arbejdsmarked blive aktuelt at nedlægge de to studieretninger på jordbrugsteknolog.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A7 Afgørelsesbrev EAAA PB i Teknik og Business.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil